EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1232

Komission asetus (EY) N:o 1232/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 liitteen korvaamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta

OJ L 180, 10.7.2002, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 97 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2005; Implisiittinen kumoaja 32005R0111

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1232/oj

32002R1232

Komission asetus (EY) N:o 1232/2002, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 liitteen korvaamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 180 , 10/07/2002 s. 0005 - 0008


Komission asetus (EY) N:o 1232/2002,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002,

toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 liitteen korvaamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3769/92 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen 13 päivänä joulukuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 988/2002(2), ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3677/90 soveltamisesta ja muuttamisesta 21 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3769/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1251/2001(4),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On tarpeen soveltaa maaliskuussa 2001 tehtyä Yhdistyneiden Kansakuntien huumausainetoimikunnan päätöstä etikkahappoanhydridin ja kaliumpermanganaatin sisällyttämisestä vuonna 1988 tehdyn YK:n yleissopimuksen liitteessä olevaan taulukkoon I.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 3677/90 liitettä on tarpeen muuttaa, jotta se vastaisi kyseistä päätöstä. Komissio voi tehdä muutoksen kyseisen asetuksen 9 a artiklan e alakohdan nojalla.

(3) Asetusta (ETY) N:o 3769/92 on muutettava asetukseen (ETY) N:o 3677/90 tehtyjen muutosten huomioon ottamiseksi; tarkoituksena on erottaa maastavientilupaa ja vientiä koskevaa ennakkoilmoitusta koskevat säännöt toisistaan liitteessä olevassa 1 luokassa esitettyjen aineiden osalta.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3677/90 10 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 3677/90 liite tämän asetuksen liitteellä 1.

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 3769/92 seuraavasti:

1) Korvataan 2 artikla tekstillä seuraavasti: " 2 artikla

Liitteessä olevassa 2 luokassa esitettyjen aineiden vientiä koskevat erityisvelvoitteet

Perusasetuksen 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti 2 luokassa esitettyjen aineiden vientiin sovelletaan perusasetuksen 4 ja 4 a artiklan säännöksiä soveltuvin osin aina, kun ne on tarkoitettu sellaiseen maahan sijoittuneelle toimijalle, joka on mainittu Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa julkaistavassa luettelossa. Euroopan komissio päivittää kyseiset luettelot säännöllisesti."

2) Korvataan 3 artikla tekstillä seuraavasti: " 3 artikla

Liitteessä olevassa 3 luokassa esitettyjen aineiden vientiä koskevat erityisvelvoitteet

Perusasetuksen 4 ja 4 a artiklan säännöksiä sovelletaan perusasetuksen 5 a artiklan 2 kohdan mukaisesti 3 luokassa esitettyjen aineiden vientiin aina, kun ne on tarkoitettu sellaiseen maahan sijoittuneelle toimijalle, joka on mainittu Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa julkaistavassa luettelossa, ja kun yleistä maastavientilupaa ei voida myöntää mainitun artiklan 3 kohdan nojalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asianomaisten maiden kanssa tehtyjen sopimusten perusteella tarkemmin määritettäviä velvoitteita. Euroopan komissio päivittää kyseiset luettelot säännöllisesti."

3) Korvataan liite I tämän asetuksen liitteellä 2.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä siitä päivästä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

Frederik Bolkestein

Komission jäsen

(1) EYVL L 357, 20.12.1990, s. 1.

(2) EYVL L 151, 11.6.2002, s. 1.

(3) EYVL L 383, 29.12.1992, s. 17.

(4) EYVL L 173, 27.6.2001, s. 26.

LIITE 1

"LIITE

1 LUOKKA

>TAULUKON PAIKKA>

Tässä luokassa lueteltujen aineiden mahdolliset suolat.

2 LUOKKA

>TAULUKON PAIKKA>

Tässä luokassa lueteltujen aineiden mahdolliset suolat.

3 LUOKKA

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE 2

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>"

Top