EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1225

Komission asetus (EY) N:o 1225/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksesta (EY) N:o 1148/2001 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalalla tuontivaiheessa sovellettavien vaatimustenmukaisuustarkastusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2540/2001 muuttamisesta

OJ L 179, 9.7.2002, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1225/oj

32002R1225

Komission asetus (EY) N:o 1225/2002, annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksesta (EY) N:o 1148/2001 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalalla tuontivaiheessa sovellettavien vaatimustenmukaisuustarkastusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2540/2001 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 179 , 09/07/2002 s. 0012 - 0012


Komission asetus (EY) N:o 1225/2002,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2002,

asetuksesta (EY) N:o 1148/2001 poikkeamisesta hedelmä- ja vihannesalalla tuontivaiheessa sovellettavien vaatimustenmukaisuustarkastusten osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2540/2001 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesalan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2200/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 545/2002(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2540/2001(3) säädetään kaupan pitämisessä hedelmä- ja vihannesalalla sovellettavista vaatimustenmukaisuustarkastuksista 12 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1148/2001(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2379/2001(5), 6 artiklan 4 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden soveltamisalan väliaikaisesta laajentamisesta kaikkiin eriin, joiden vaatimustenvastaisuusriski on vähäinen, niiden painosta riippumatta.

(2) Kun asetus (EY) N:o 2540/2001 annettiin, komissio oli hyväksynyt asetuksen (EY) N:o 1148/2001 7 artiklan säännösten mukaisesti vasta yhden yhteisön ulkopuolisen maan vientiä koskevat tarkastustoimet. Sen jälkeen komissio on hyväksynyt vielä kolmen yhteisön ulkopuolisen maan tarkastustoimet. Joukko yhteisön ulkopuolisten maiden hakemuksia on kuitenkin vielä käsiteltävinä, eikä niitä voida hyväksyä ennen kuin vuoden 2002 jälkipuoliskolla. Näin ollen on suotavaa jatkaa asetuksessa (EY) N:o 2540/2001 säädettyjen säännösten soveltamista kuudella kuukaudella.

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2540/2001 1 artiklassa päivämäärä "30 päivään kesäkuuta 2002" päivämäärällä "31 päivään joulukuuta 2002".

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EYVL L 84, 28.3.2002, s. 1.

(3) EYVL L 341, 22.12.2001, s. 79.

(4) EYVL L 156, 13.6.2001, s. 9.

(5) EYVL L 321, 6.12.2001, s. 15.

Top