EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0416

Komission asetus (EY) N:o 416/2002, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa

OJ L 63, 6.3.2002, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2002; Kumoaja 32002R1817 . Latest consolidated version: 16/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/416/oj

32002R0416

Komission asetus (EY) N:o 416/2002, annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002, poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa

Virallinen lehti nro L 063 , 06/03/2002 s. 0019 - 0022


Komission asetus (EY) N:o 416/2002,

annettu 5 päivänä maaliskuuta 2002,

poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä sianliha-alalla Espanjassa

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sianliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä lokakuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2759/75(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1365/2000(2), ja erityisesti sen 20 artiklan ja 22 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Klassisen sikaruton puhjettua tietyillä Espanjan tuotantoalueilla maan viranomaiset ovat perustaneet suoja- ja valvontavyöhykkeitä yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/89/EY(3) 9, 10 ja 11 artiklan mukaisesti, ja näin ollen elävien sikojen, tuoreen sianlihan ja lämpökäsittelemättömään sianlihaan perustuvien tuotteiden kaupan pitäminen kyseisillä alueilla on väliaikaisesti kielletty.

(2) Näistä eläinlääkintätoimenpiteistä johtuvat tavaroiden vapaan liikkumisen rajoitukset voivat aiheuttaa vakavia häiriöitä Espanjan sianlihamarkkinoilla. Tämän vuoksi on tarpeen toteuttaa poikkeuksellisia markkinatukitoimenpiteitä, jotka koskevat ainoastaan suoraan taudille alttiilta alueilta tulevia eläviä eläimiä ja joita sovelletaan ainoastaan niin kauan kuin on ehdottoman tarpeen.

(3) Kyseisen eläinkulkutaudin laajemman leviämisen estämiseksi olisi kyseisillä alueilla tuotetut siat jätettävä ihmisravinnoksi käytettävien tuotteiden tavanomaisen kaupan ulkopuolelle ja jalostettava ne muuksi kuin ihmisravinnoksi eläinlääkintäsäännöistä eläinjätteen hävittämisessä, käsittelyssä ja markkinoille saattamisessa sekä taudinaiheuttajien ehkäisemisestä eläin- ja kalaperäisissä rehuissa sekä direktiivin 90/425/ETY muuttamisesta 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/667/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, 3 artiklan mukaisesti.

(4) On syytä vahvistaa tuki kyseisiltä alueilta tuotujen lihotussikojen ja porsaiden toimittamiselle toimivaltaisille viranomaisille.

(5) Ottaen huomioon eläinkulkutaudin levinneisyys ja erityisesti sen kesto ja näin ollen markkinoiden tukemiseksi tarvittavien ponnistelujen merkitys olisi aiheellista jakaa tosiasiallisesti tuottajille maksettavista tuista aiheutuvat menot yhteisön ja kyseisen jäsenvaltion kesken.

(6) Olisi säädettävä, että Espanjan viranomaiset toteuttavat kaikki tarpeelliset tarkastus- ja valvontatoimenpiteet ja ilmoittavat niistä komissiolle.

(7) Elävien sikojen vapaan liikkumisen rajoitukset ovat olleet voimassa kyseisillä alueilla jo usean viikon ajan, mikä on johtanut eläinten painon huomattavaan nousuun ja sen seurauksena eläinten hyvinvoinnin kannalta kestämättömään tilanteeseen. Näin ollen on perusteltua soveltaa tätä asetusta 18 päivästä helmikuuta 2002 alkaen.

(8) Tukitoimenpiteiden moitteettoman rahoitushallinnon varmistamiseksi on tarpeen rajoittaa tuen enimmäismäärää yli 120 kilogramman painoisten lihotussikojen osalta, jotta vältetään tukitoimenpiteiden väärinkäyttö lihottamalla sikoja liian pitkään ja perusteettomasti. Tätä rajoitusta olisi kuitenkin sovellettava vasta 1 päivästä huhtikuuta 2002, jolloin lihotussikojen toimitusten aikataulu on normalisoitunut.

(9) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sianlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Tuottajat voivat hakemuksesta saada 18 päivästä helmikuuta 2002 alkaen Espanjan toimivaltaisten viranomaisten myöntämää tukea toimittaessaan kyseisille viranomaisille CN-koodiin 0103 92 19 kuuluvia lihotussikoja, joiden keskipaino on erää kohden vähintään 110 kilogrammaa.

2. Tuottajat voivat hakemuksesta saada 18 päivästä helmikuuta 2002 alkaen Espanjan toimivaltaisten viranomaisten myöntämää tukea toimittaessaan kyseisille viranomaisille CN-koodiin 0103 91 10 kuuluvia porsaita, joiden keskipaino on erää kohden vähintään 8 kilogrammaa.

3. Puolet näistä tukimenoista katetaan yhteisön talousarviosta liitteessä I vahvistettuun enimmäismäärään asti. Jos kuitenkin 1 ja 2 kohdassa säädettyä tukea alennetaan 3 artiklassa säädetyistä toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi Espanjan viranomaisten vahvistaman määrän mukaisesti, yhteisö rahoittaa enintään puolet menoista, jotka ovat tosiasiallisesti aiheutuneet tuottajille maksetuista tuista.

2 artikla

Tämän asetuksen liitteessä II tarkoitetuilla hallinnollisilla alueilla sijaitsevilla suoja- ja valvontavyöhykkeillä kasvatettuja eläimiä voidaan viedä ainoastaan, jos Espanjan viranomaisten vahvistamia eläinlääkinnällisiä säännöksiä sovelletaan kyseisillä alueilla eläinten toimituspäivänä.

3 artikla

Eläimet on punnittava ja tapettava toimituspäivänä siten, ettei eläinkulkutauti pääse leviämään.

Ne on kuljetettava viipymättä teurasjätteiden käsittelylaitokseen ja jalostettava CN-koodeihin 1501 00 11 , 1506 00 00 ja 2301 10 00 kuuluviksi tuotteiksi direktiivin 90/667/ETY 3 artiklan säännösten mukaisesti.

Eläimet voidaan kuitenkin kuljettaa teurastamoon, jossa ne on teurastettava välittömästi, ja ne voidaan varastoida kylmävarastoon ennen teurasjätteiden käsittelylaitokseen kuljetusta. Teurastus ja varastointi on tehtävä liitteen III säännösten mukaisesti.

Toimenpiteet on toteutettava Espanjan toimivaltaisten viranomaisten jatkuvassa valvonnassa.

4 artikla

1. Lihotussikojen, joiden keskipaino erää kohden tilalta lähdettäessä on vähintään 110 kilogrammaa, 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tuki on sama kuin asetuksen (ETY) N:o 2759/75, asetuksen (ETY) N:o 3537/89(5) ja asetuksen (ETY) N:o 2123/89(6) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, E-luokkaan kuuluvan teurastetun sian markkinahinta, sellaisena kuin se on todettu Espanjassa lihotussikojen toimivaltaisille viranomaisille toimittamista edeltävällä viikolla, vähennettynä kuljetuskustannuksilla, jotka ovat 1,3 euroa 100 kilogrammalta teuraspainoa.

Tuki lasketaan todetun teuraspainon perusteella. Jos eläimet kuitenkin punnitaan ainoastaan elävinä, tukeen sovelletaan kerrointa 0,81.

2. Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen keskipainoltaan yli 120 kilogramman lihotussikojen tuki ei saa olla suurempi kuin keskipainoltaan 120 kilogramman lihotussikojen 1 kohdan säännösten mukaisesti vahvistettu tuki.

3. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuki tilalta lähdettäessä sellaisten porsaiden osalta, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 8 kilogrammaa mutta alle 16 kilogrammaa, lasketaan 15 kilogramman luokkaan kuuluvien Lerida-porsaiden Mercoleridan markkinoilla porsaiden toimivaltaisille viranomaisille luovutusta edeltävällä viikolla todetun kilogrammakohtaisen hinnan perusteella.

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tuki tilalta lähdettäessä sellaisten porsaiden osalta, joiden keskipaino erää kohden on vähintään 16 kilogrammaa mutta alle 25 kilogrammaa, lasketaan 20 kilogramman luokkaan kuuluvien Selecto-porsaiden Segovian markkinoilla porsaiden toimivaltaisille viranomaisille luovutusta edeltävällä viikolla todetun kilogrammakohtaisen hinnan perusteella.

Keskipainoltaan vähintään 25 kilogramman porsaiden tuki ei saa olla suurempi kuin keskipainoltaan 25 kilogramman porsaille 2 kohdan säännösten mukaisesti vahvistettu tuki.

5 artikla

Espanjan toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen tämän asetuksen ja erityisesti 2 artiklassa tarkoitettujen säännösten noudattamisen. Niiden on viipymättä ilmoitettava niistä komissiolle.

6 artikla

Espanjan toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle keskiviikkoisin edellistä viikkoa koskevat seuraavat tiedot:

- seuraavien eläinten lukumäärä ja kokonaispaino:

toimitetut lihotussiat,

toimitetut porsaat,

- 4 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 3 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetut tuet.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 18 päivästä helmikuuta 2002. Kuitenkin 4 artiklan 2 kohdan säännöksiä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2002.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä maaliskuuta 2002.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 282, 1.11.1975, s. 1.

(2) EYVL L 156, 29.6.2000, s. 5.

(3) EYVL L 316, 1.12.2001, s. 5.

(4) EYVL L 363, 27.12.1990, s. 51.

(5) EYVL L 347, 28.11.1989, s. 20.

(6) EYVL L 203, 15.7.1989, s. 23.

LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Barcelonan maakunnan suoja- ja valvontavyöhykkeet määritellään 7 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn Generalitat de Catalunya päätöksen liitteissä I ja II, jotka julkaistiin virallisessa lehdessä "Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya" (DOGC nro 3572, 11.2.2002, s. 2625).

LIITE III

1. Kuljetettaessa eläimiä tilalta ja niitä teurastettaessa on noudatettava tällä hetkellä voimassa olevaa Espanjan toimivaltaisten viranomaisten valvontamenettelyä. Eläimet on punnittava ja teurastettava toimituspäivänä teurastamossa.

2. Eläimet teurastetaan tekemättä niille muita teurastustoimenpiteitä. Ruhot on kuljetettava teurastamosta välittömästi teurasjätteiden käsittelylaitokseen. Kuljetuksen on tapahduttava sinetöidyissä kuorma-autoissa, jotka on punnittava sekä niiden lähtiessä teurastamosta että niiden saapuessa teurasjätteiden käsittelylaitokseen.

3. Kukin ruho on kasteltava denaturointivalmisteessa (metyleenisininen) sen varmistamiseksi, ettei lihaa voida toimittaa ihmisravinnoksi.

4. Työtä, jotka liittyvät teurastukseen, kuljetukseen kylmävarastoon, jäädytykseen ja varastointiin, mukaan lukien ulosvieminen ja kuljetus teurasjätteiden käsittelylaitokseen, on toteutettava Espanjan toimivaltaisten viranomaisten jatkuvassa valvonnassa.

5. Kuljetuksen teurastamosta kylmävarastoon on tapahduttava sinetöidyissä ja desinfioiduissa kuorma-autoissa Espanjan toimivaltaisten viranomaisten jatkuvassa valvonnassa.

Kuorma-autot on punnittava tyhjinä ja kuormattuina kylmävarastossa ja teurasjätteiden käsittelylaitoksessa.

6. Varastoinnin on tapahduttava Espanjan toimivaltaisten viranomaisten sulkemissa ja sinetöimissä kylmävarastoissa. Näihin kylmävarastoihin ei saa ottaa muita tuotteita varastoitaviksi.

7. Heti, kun teurasjätteiden käsittelylaitoksen voimavarat sen sallivat, ruhot on kuljettava sinne. Kuorma-autot on punnittava tyhjinä ja kuormattuina sekä kylmävarastossa että teurasjätteiden käsittelylaitoksessa.

Top