Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0407

Neuvoston asetus (EY) N:o 407/2002, annettu 28 päivänä helmikuuta 2002, tietyistä säännöistä Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2725/2000 täytäntöönpanemiseksi

OJ L 62, 5.3.2002, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 193 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 192 - 196
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 208 - 212
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 202 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2015; Kumoaja 32013R0603

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/407/oj

32002R0407

Neuvoston asetus (EY) N:o 407/2002, annettu 28 päivänä helmikuuta 2002, tietyistä säännöistä Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2725/2000 täytäntöönpanemiseksi

Virallinen lehti nro L 062 , 05/03/2002 s. 0001 - 0005


Neuvoston asetus (EY) N:o 407/2002,

annettu 28 päivänä helmikuuta 2002,

tietyistä säännöistä Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2725/2000 täytäntöönpanemiseksi

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailemista varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi 11 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) 2725/2000(1), jäljempänä "Eurodac-asetus", ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eurodac-asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, että neuvosto hyväksyy 4 artiklan 7 kohdan mukaisen menettelyn vahvistamiseksi, 12 artiklan 1 kohdan mukaisen tietojen suojaamismenettelyn vahvistamiseksi sekä Eurodac-asetuksen 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen tilastojen laatimiseksi tarvittavat täytäntöönpanosäännökset.

(2) Tanskan asemaa koskevan, Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus siten sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) "keskusyksiköllä" Eurodac-asetuksen 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yksikköä;

b) "tietokannalla" Eurodac-asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tietokonepohjaista keskustietokantaa;

c) "vertaamisella" menettelyä, jossa tarkistetaan tietokantaan tallennettujen sormenjälkitietojen ja jäsenvaltion siirtämien sormenjälkien vastaavuus.

2 artikla

Tietojen siirtäminen

1. Sormenjälkien digitalisoinnissa ja niiden siirtämisessä käytetään liitteessä I tarkoitettua tietomuotoa. Jos se on tarpeen keskusyksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, keskusyksikkö vahvistaa tarvittavat tekniset vaatimukset tietomuodon siirtämiseksi jäsenvaltioiden ja keskusyksikön välillä. Keskusyksikkö varmistaa, että jäsenvaltioiden lähettämiä sormenjälkitietoja voidaan verrata automatisoidussa sormenjälkien tunnistusjärjestelmässä.

2. Jäsenvaltioiden on siirrettävä Eurodac-asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sähköisesti. Jos se on tarpeen keskusyksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, keskusyksikkö vahvistaa tarvittavat tekniset vaatimukset varmistaakseen, että tiedot voidaan asianmukaisesti siirtää sähköisessä muodossa jäsenvaltioiden ja keskusyksikön välillä. Tietoja voi siirtää paperilla liitteessä II esitetyn lomakkeen avulla tai muulla tietovälineellä (levykkeillä, CD-ROM-levyillä tai muilla tulevaisuudessa kenties kehitettävillä ja yleisesti käytössä olevilla tietovälineillä) ainoastaan, jos se on tarpeen jatkuvien teknisten häiriöiden vuoksi.

3. Eurodac-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun viitenumeron avulla on voitava yhdistää yksiselitteisesti tiedot tiettyyn henkilöön ja tiedot siirtäneeseen jäsenvaltioon. Sen avulla on lisäksi voitava osoittaa, onko kyseessä turvapaikanhakija vai Eurodac-asetuksen 8 artiklassa tai 11 artiklassa tarkoitettu henkilö. Viitenumeron alussa on liitteessä I tarkoitetun standardin mukainen yksi tai useampi tunnuskirjain, jolla tai joilla osoitetaan tiedot siirtänyt jäsenvaltio. Tunnuskirjaimen tai tunnuskirjainten jälkeen tulee henkilöryhmätunnus. Turvapaikanhakijoita koskevat tiedot merkitään siinä tunnuksella 1, Eurodac-asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat tiedot tunnuksella 2 ja Eurodac-asetuksen 11 artiklassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat tiedot tunnuksella 3. Keskusyksikkö vahvistaa tekniset menettelyt, joita jäsenvaltiot tarvitsevat keskusyksikön vastaanottamien tietojen yksiselitteisyyden varmistamiseksi.

4. Keskusyksikkö vahvistaa mahdollisimman pian vastaanottaneensa siirretyt tiedot. Tätä varten keskusyksikkö vahvistaa tarvittavat tekniset vaatimukset sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot saavat pyytäessään vastaanottotodistuksen.

3 artikla

Vertaaminen ja tulosten siirtäminen

1. Jäsenvaltiot varmistavat sen, että sormenjälkiä koskevat tiedot siirretään sen laatuisina, että vertaaminen tietokonepohjaisessa sormenjälkien tunnistusjärjestelmässä voidaan suorittaa. Jos se on tarpeen keskusyksikön vertailutulosten erittäin suuren tarkkuuden varmistamiseksi, keskusyksikkö määrittelee siirrettävien sormenjälkitietojen asianmukaisen laadun. Keskusyksikkö tarkistaa siirrettyjen sormenjälkitietojen laadun mahdollisimman pian. Jos sormenjälkitiedot eivät sovellu vertailtavaksi automatisoidussa sormenjälkien tunnistusjärjestelmässä, keskusyksikkö pyytää mahdollisimman pian jäsenvaltiota lähettämään laadultaan asianmukaiset sormenjälkitiedot.

2. Keskusyksikkö toteuttaa vertaamisen pyyntöjen saapumisjärjestyksessä. Jokainen pyyntö on käsiteltävä 24 tunnin kuluessa. Jäsenvaltio voi sähköisesti siirrettyjä tietoja koskevien pyyntöjen yhteydessä kansalliseen lainsäädäntöön liittyvien seikkojen vuoksi pyytää, että vertaaminen toteutetaan erityisen kiireellisesti tunnin kuluessa. Jos näitä käsittelyaikoja ei voida noudattaa keskusyksiköstä riippumattomista syistä, keskusyksikkö käsittelee pyynnön kiireellisenä heti kun kyseisiä syitä ei enää ole. Jos näissä tapauksissa on tarpeen keskusyksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, keskusyksikkö vahvistaa perusteet käsiteltävien pyyntöjen ensisijaisuuden määrittämiseksi.

3. Jos se on tarpeen keskusyksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi keskusyksikkö kehittää toimintamenetelmät saatujen tietojen käsittelyn ja vertailun tuloksen lähettämisen osalta.

4 artikla

Jäsenvaltioiden ja keskusyksikön välinen tiedonsiirto

Jäsenvaltioiden ja keskusyksikön välisessä tiedonsiirrossa käytetään HVT:n peruspalveluja, joihin viitataan Euroopan parlamentin ja neuvoston 12 päivänä kesäkuuta 1999 tekemässä päätöksessä N:o 1719/1999/EY eräistä hallintojen välisen telemaattisen tietojenvaihdon (HVT) Euroopan laajuisia verkkoja koskevista suuntaviivoista, mukaan lukien yhteistä etua koskevien hankkeiden yksilöiminen(2). Jos se on tarpeen keskusyksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi, keskusyksikkö vahvistaa tarvittavat tekniset menettelyt HVT:n peruspalvelujen käyttöä varten.

5 artikla

Keskusyksikön muut tehtävät

1. Keskusyksikkö pitää asianmukaisin teknisin keinoin erillään tietokantaan tallennetut turvapaikanhakijoita koskevat tiedot ja Eurodac-asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuja henkilöitä koskevat tiedot.

2. Keskusyksikkö merkitsee jäsenvaltion ilmoituksen perusteella asianmukaisella tunnisteella tiedot henkilöistä, joille on myönnetty pakolaisasema ja maahanpääsy pakolaisena, ja pitää ne asianmukaisin teknisin keinoin erillään muista tietokantaan tallennetuista tiedoista. Jos tehdään Eurodac-asetuksen 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukainen päätös, ensimmäistä virkettä ei enää sovelleta. Keskusyksikkö poistaa tunnisteet eikä erottele enää tietoja.

3. Keskusyksikkö laatii neljän vuoden ja kuuden kuukauden kuluttua Eurodacin toiminnan käynnistymisestä tilaston, josta käy ilmi:

a) niiden turvapaikanhakijoiden lukumäärä, jotka ovat jättäneet uuden turvapaikkahakemuksen johonkin jäsenvaltioon sen jälkeen, kun heille on myönnetty pakolaisasema ja maahanpääsy pakolaisena jossakin toisessa jäsenvaltiossa;

b) niiden turvapaikanhakijoiden lukumäärä, joille on myönnetty pakolaisasema ja maahanpääsy pakolaisena useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa;

c) jäsenvaltiot, joissa pakolaiset ovat hakeneet uudelleen turvapaikkaa, sekä

- jäsenvaltioittain niiden turvapaikanhakijoiden lukumäärä, jotka sen jälkeen, kun heille on myönnetty pakolaisasema tässä jäsenvaltiossa, ovat jättäneet turvapaikkahakemuksen johonkin toiseen jäsenvaltioon, ja heidän lukumääränsä jäsenvaltioittain;

- jäsenvaltioittain niiden turvapaikanhakijoiden lukumäärä, joilla jo on pakolaisasema jossakin toisessa jäsenvaltiossa, ja heidän lukumääränsä jäsenvaltioittain.

4. Keskusyksikkö varmistaa, että jäsenvaltion pyynnöstä suoritettava vertaaminen voi Eurodac-asetuksen 4 artiklan 4 kohdan mukaan koskea myös jäsenvaltion itse aiemmin siirtämiä tietoja.

6 artikla

Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

2. Neuvosto tarkastelee uudelleen tämän asetuksen soveltamista neljän vuoden kuluessa Eurodacin toiminnan käynnistymisestä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan sitova ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Acebes Paniagua

(1) EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1.

(2) EYVL L 203, 3.8.1999, s. 1.

LIITE I

Sormenjälkitietojen vaihdossa käytettävä tietomuoto

Sormenjälkitietojen vaihdossa käytettäväksi tietomuodoksi vahvistetaan seuraava:

ANSI/NIST - CSL 1 1993

ja kaikki kyseisen standardin myöhemmät muodot.

Jäsenvaltion kirjaintunnusstandardi

Sovelletaan seuraavaa ISO:n standardia:

ISO 3166 - kahden kirjaimen koodi

LIITE II

>PIC FILE= "L_2002062FI.000502.TIF">

Top