EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002O0006

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia (EKP/2002/6)

OJ L 270, 8.10.2002, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 003 P. 180 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 005 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2002/777/oj

32002O0006

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia (EKP/2002/6)

Virallinen lehti nro L 270 , 08/10/2002 s. 0014 - 0016


Euroopan keskuspankin suuntaviivat,

annettu 26 päivänä syyskuuta 2002,

Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia

(EKP/2002/6)

(2002/777/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 105 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan, luettuna yhdessä 3.1 artiklan ensimmäisen, toisen ja kolmannen luetelmakohdan, 18.2 ja 30.6 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 105 artiklan 2 kohdan ensimmäisen, toisen ja kolmannen luetelmakohdan mukaan EKPJ:n perustehtäviä ovat yhteisön rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen, valuuttamarkkinatoimien suorittaminen yhdenmukaisesti perustamissopimuksen 111 artiklan kanssa sekä jäsenvaltioiden virallisten valuuttavarantojen hallussapito ja hoito.

(2) Euroopan keskuspankki (EKP) pitää tarpeellisena, että EKP jo jokainen rahaliittoon osallistuvan jäsenvaltion kansallinen keskuspankki noudattavat vähimmäisvaatimuksia i) suorittaessaan rahapoliittisia operaatioita ja ii) suorittaessaan valuuttamarkkinatoimia EKP:n valuuttavarannoilla sekä iii) hoitaessaan EKP:n valuuttavarantosaamisia, siltä osin kuin kansallisten keskuspankit toimivat EKP:n edustajina kansallisten keskuspankkien suorittamasta keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista 3 päivänä helmikuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 mukaisesti,(1) sellaisena kuin ne ovat viimeksi muutettuna suuntaviivoilla EKP/2001/12(2),

(3) Perussäännön 38.1 artiklan mukaan EKP:n tai kansallisen keskuspankin päätöksentekoelimen jäsen tai sen henkilöstöön kuuluva ei saa, tehtävänsä päätyttyäkään, ilmaista salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja.

(4) EKP:n neuvoston jäsenet ovat sopineet menettelytapaohjeista samankaltaisten asioiden osalta EKP:n neuvoston 16 päivänä toukokuuta 2002 pidetyssä kokouksessa(3),

(5) Perussäännön 12.1 ja 14.3 artiklan mukaisesti EKP:n suuntaviivat ovat erottamaton osa yhteisön lainsäädäntöä,

ON ANTANUT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

EKP:ia ja kansallisia keskuspankkeja koskevat vähimmäisvaatimukset niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia

Suorittaessaan rahapoliittisia toimia tai operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessaan EKP:n valuuttavarantosaamisia EKP ja kansalliset keskuspankit varmistavat, että näitä toimia koskevat sisäiset säännöt, kuten käytännesäännöt, henkilöstösäännöt ja muunlaiset sisäiset säännöt ovat seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaisia, ottaen huomioon sovellettavat kansalliset lait ja työmarkkinakäytännöt.

1. SOVELTAMISALA

EKP:n ja kansallisten keskuspankkien sisäisissä säännöissä on oltava sitovat säännökset näiden vähimmäisvaatimusten noudattamisesta kaikissa EKP:n ja kansallisten keskuspankkien toimissa ja operaatioissa, jotka liittyvät rahapoliittisiin operaatioihin ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettaviin valuuttamarkkinatoimiin sekä EKP:n valuuttavarantosaamisten hoitamiseen.

Näitä sääntöjä sovelletaan:

- EKP:n johtokunnan jäseniin, silloin kun nämä eivät hoida tehtäviään EKP:n neuvoston jäseninä,

- kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten jäseniin lukuunottamatta EKP:n neuvoston jäseniä (tai Euroopan keskuspankin työjärjestyksen 4.4 artiklan mukaisesti nimettyjä heidän varajäseniään), kun nämä viimeksi mainitut hoitavat tehtäviään EKP:n neuvoston jäsenten ominaisuudessa,

- kaikkiin EKP:n työntekijöihin, jotka osallistuvat rahapoliittisiin toimiin tai operaatioihin ja EKP:n valuuttavarannoilla suoritettaviin valuuttamarkkinatoimiin sekä EKP:n valuuttavarantojen hoitoon, ja

- kaikkiin kansallisten keskuspankkien työntekijöihin, jotka osallistuvat rahapoliittisiin toimiin tai operaatioihin ja EKP:n valuuttavarannoilla suoritettaviin valuuttamarkkinatoimiin sekä EKP:n valuuttavarantojen hoitoon,

(näistä EKP:n johtokunnan ja kansallisten keskuspankkien päätöksentekoelinten jäsenistä käytetään jäljempänä ilmaisua "päätöksentekoelimet" ja edellämainituista EKP:n ja kansallisten keskuspankkien työntekijöistä ilmaisua "työntekijät").

Näiden vähimmäisvaatimusten tarkoituksena ei ole vaikuttaa EKP:n tai kansallisen keskuspankin sisäisten sääntöjen mukaisiin ankarampiin säännöksiin, joita sovelletaan kansallisen keskuspankin työntekijöihin sekä päätöksentekoelimiin, tai estää niiden soveltamista. Nämä vähimmäisvaatimukset eivät myöskään rajoita perussäännön 38.1 artiklan soveltamista.

2. JOHDON SUORITTAMA VALVONTA MARKKINAVASTAPUOLTEN KANSSA SUORITETTAVISSA OPERAATIOISSA

Kaikkien niiden työntekijöiden toimien valvonta, jotka osallistuvat operaatioihin markkinavastapuolten kanssa, on heidän esimiestensä vastuulla. Valtuudet ja vastuut, joiden perusteella markkinadiilerit ja avustava henkilöstö suorittavat tehtävänsä, esitetään kirjallisesti selkeällä tavalla.

3. MAHDOLLISTEN ETURISTIRIITATILANTEIDEN VÄLTTÄMINEN

Päätöksentekoelinten ja työntekijöiden on pidättäydyttävä osallistumasta sellaisiin taloudellisiin toimiin tai rahoitustoimiin, jotka voivat vaarantaa heidän riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan.

Päätöksentekoelinten ja työntekijöiden on vältettävä kaikkia tilanteita, joista voi aiheutua eturistiriitoja.

4. SISÄPIIRIKAUPAN KIELTÄMINEN

EKP:n ja kansallisen keskuspankin on kiellettävä päätöksentekoelimiltään ja työntekijöiltään sisäpiirikauppojen tekeminen sekä sellaisen ei-julkisen ja luottamuksellisen tiedon välittäminen kolmansille henkilöille, joka on saatu työpaikalla. Päätöksentekoelimet ja työntekijät eivät myöskään yksityisissä rahoitustoimissaan saa käyttää työssä saatua ei-julkista EKPJ:hin liittyvää tietoa.

Sisäpiirikaupalla tarkoitetaan toimintaa, jossa henkilö työsuhteensa, ammattinsa tai tehtäviensä vuoksi saa haltuunsa sellaista erityistä tietoa ennen tämän tiedon julkiseksi tulemista, jolla voi olla merkitystä rahapoliittisten operaatioiden ja EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavien valuuttamarkkinatoimien sekä EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidon kannalta, ja käyttää tästä seikasta tietoisena tällaista tietoa hyväkseen hankkimalla tai luovuttamalla omaan lukuunsa tai toisen lukuun joko suoraan tai välillisesti varoja (mukaan lukien arvopaperit) tai oikeuksia (mukaan lukien johdannaissopimuksiin liittyvät oikeudet), joihin tiedot läheisesti liittyvät.

EKP ja kansalliset keskuspankit ottavat käyttöön asianmukaiset järjestelyt sen tarkistamiseksi, että päätöstentekoelinten ja työntekijöiden suorittamien rahoitustoimien yhteydessä noudatetaan tätä sääntöä. Nämä järjestelyt rajoittuvat sellaisten toimien tarkastamiseen, jotka saattavat olla merkityksellisiä rahapoliittisten toimien tai operaatioiden, EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavien valuuttamarkkinatoimien sekä EKP:n valuuttavarantosaamisten hoitamisen kannalta. Sääntöjen valvontaan liittyviä tarkastuksia tulisi tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, että tähän on pakottavia syitä.

5. VIERAANVARAISUUS JA LAHJAT

Päätöksentekoelimet ja työntekijät eivät voi pyytää lahjaa tai vastaanottaa vieraanvaraisuutta kolmansilta suorittaessaan rahapoliittisia toimia tai operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia taikka hoitaessaan EKP:n valuuttavarantoja eivätkä myöskään ottaa vastaan rahanarvoista tai muunlaista lahjaa tai vieraanvaraisuutta, joka ei ole määrältään tavanomainen tai merkityksetön ja joka voi vaarantaa hänen riippumattomuuttaan ja puolueettomuuttaan.

Työntekijän on ilmoitettava esimiehilleen vastapuolen yrityksistä tarjota hänelle tällaista lahjaa tai vieraanvaraisuutta.

2 artikla

Muutokset suuntaviivoihin EKP/2000/1

Kumotaan suuntaviivojen EKP/2000/1 3 a artikla ja liite 4.

3 artikla

Tarkistaminen

Kansalliset keskuspankit toimittavat EKP:lle viimeistään 15 päivänä lokakuuta 2002 yksityiskohdat näiden suuntaviivojen noudattamiseksi laatimistaan asiakirjoista ja käyttämistään keinoista, ellei näitä tietoja ole toimitettu jo suuntaviivojen EKP/2001/5(4) täytäntöönpanon yhteydessä.

4 artikla

Loppusäännökset

1. Nämä suuntaviivat osoitetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, jotka ovat ottaneet yhteisen rahan käyttöön perustamissopimuksen mukaisesti.

2. Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 30 päivänä marraskuuta 2002.

3. Nämä suuntaviivat julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 26 päivänä syyskuuta 2002.

EKP:n neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 207, 17.8.2000, s. 24.

(2) EYVL L 310, 28.11.2001, s. 31.

(3) EYVL C 123, 24.5.2002, s. 9.

(4) EYVL L 190, 12.7.2001, s. 26.

Top