EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0027

2002/27/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2002, Turkin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/4) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 11, 15.1.2002, p. 36–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 18 - 25
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 215 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 215 - 222

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Kumoaja 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/27(1)/oj

32002D0027

2002/27/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2002, Turkin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/4) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 011 , 15/01/2002 s. 0036 - 0043


Komission päätös,

tehty 11 päivänä tammikuuta 2002,

Turkin tasavallasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 14/4)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/27/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 11 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Turkin tasavallassa on tehty komission puolesta yhteisöön vietävien kalastustuotteiden tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteita koskeva tarkastus.

(2) Kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia Turkin lainsäädännön vaatimuksia voidaan pitää direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vaatimuksia vastaavina.

(3) "General Directorate of Protection and Control (GDPC) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs" kykenee tehokkaasti tarkastamaan, että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan.

(4) On aiheellista vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt terveystodistuksesta, jonka on direktiivin 91/493/ETY mukaisesti kuuluttava Turkista yhteisöön tuotavien kalastustuotteiden lähetyksiin. Näihin sääntöihin on erityisesti sisällyttävä todistusmallin määrittely, mainitun todistuksen laadinnassa käytettävää kieltä tai kieliä koskevat vähimmäisvaatimukset ja todistuksen allekirjoittajan asema.

(5) Kalastustuotteiden pakkauksiin kiinnitettävässä merkinnässä on mainittava kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero tiettyjä jäädytettyjä tuotteita lukuun ottamatta.

(6) Direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti on myös laadittava luettelo hyväksytyistä laitoksista, tehdasaluksista tai kylmävarastoista sekä neuvoston direktiivin 92/48/ETY(3) liitteessä II olevan 1-7 kohdan mukaisesti varustetuista pakastusaluksista. Nämä luettelot on laadittava GDPC:n komissiolle toimittaman ilmoituksen perusteella. GDPC:n on näin ollen varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin 91/493/ETY säännöksiä noudatetaan.

(7) GDPC on antanut viralliset takeet direktiivin 91/493/ETY liitteessä olevan V luvun säännösten noudattamisesta sekä mainitun direktiivin säännöksiä vastaavien hygieniavaatimusten noudattamisesta.

(8) Lisäksi silloin, kun kalastustuotteet ovat jäädytettyjä tai jalostettuja simpukoita, niiden on oltava peräisin Turkista peräisin olevien elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden erityisistä tuontiedellytyksistä 30 päivänä marraskuuta 1994 tehdyn komission päätöksen 94/777/EY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 1999/767/EY(5), liitteessä B säädetyiltä hyväksytyiltä tuotantoalueilta, ja ne on steriloitava tai lämpökäsiteltävä tiettyjen käsittelyjen hyväksymisestä patogeenisten mikro-organismien kehittymisen estämiseksi simpukoissa ja merikoiteloissa 11 päivänä joulukuuta 1992 tehdyn komission päätöksen 93/25/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/275/EY(7), vaatimusten mukaisesti.

(9) Koska edellä mainittujen tuotteiden terveystodistukset kuuluvat tämän päätöksen soveltamisalaan, kumotaan Turkista peräisin olevien elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden erityisistä tuontiedellytyksistä 30 päivänä marraskuuta 1994 tehty komission päätös 94/778/EY(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 1999/767/EY.

(10) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

"General Directorate of Protection and Control (GDPC) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs" on Turkin toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet täyttävät direktiivin 91/493/ETY vaatimukset.

2 artikla

Turkista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) Jokaiseen lähetykseen on kuuluttava alkuperäinen, numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhden liuskan käsittävä terveystodistus, jonka malli on liitteessä A.

2) Tuotteiden on oltava lähtöisin liitteessä B olevassa luettelossa mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta, kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta.

3) Jos on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista, pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi ilmaisu "TURKKI" ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen on oltava laadittu vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa tarkastus tehdään.

2. Todistuksessa on oltava GDPC:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä sen virallinen leima, jotka on merkittävä todistukseen tehtyjen muiden merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

4 artikla

Kumotaan päätös 94/778/EY.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan kuudennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 11 päivänä tammikuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41.

(4) EYVL L 312, 6.12.1994, s. 35.

(5) EYVL L 302, 25.11.1999, s. 26.

(6) EYVL L 16, 25.1.1993, s. 22.

(7) EYVL L 108, 25.4.1997, s. 52.

(8) EYVL L 312, 6.12.1994, s. 40.

LIITE A

>PIC FILE= "L_2002011FI.003802.TIF">

>PIC FILE= "L_2002011FI.003901.TIF">

LIITE B

LUETTELO LAITOKSISTA JA ALUKSISTA

>TAULUKON PAIKKA>

Luokat:

PP Jalostamo (Processing Plant)

Top