EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001Y0120(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 20 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan perusteella esittämästä pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta (CON/00/20)

OJ C 19, 20.1.2001, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2001

32001Y0120(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 20 päivänä joulukuuta 2000, Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan perusteella esittämästä pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta (CON/00/20)

Virallinen lehti nro C 019 , 20/01/2001 s. 0018 - 0019


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2000,

Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohdan perusteella esittämästä pyynnöstä, joka koskee ehdotusta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta

(CON/00/20)

(2001/C 19/09)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) vastaanotti 11 päivänä syyskuuta 2000 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa lausunto komission 26 päivänä heinäkuuta 2000 esittämästä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnasta, KOM(2000) 492 lopull. (jäljempänä "komission ehdotus"). Tämä lausunto perustuu komission ehdotukseen sekä asetusluonnokseen sellaisena kuin se on petostentorjuntaa käsittelevässä neuvoston työryhmässä käytyjen keskustelujen tuloksena (jäljempänä asetusluonnos).

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä perustamissopimus) 105 artiklan 4 kohtaan. Tämän lausunnon on antanut EKP:n neuvosto EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. EKP suhtautuu komission ehdotukseen yleisesti ottaen myönteisesti. Yhteisössä on varmistettava yhdenmukainen ja avoin järjestelmä euron väärentämiseen liittyvien seikkojen käsittelemiseksi sekä asetettava tiettyjä velvollisuuksia jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, luottolaitoksille ja rahaa ammattimaisesti käsitteleville yhteisöille. Komission ehdotukseen on suhtauduttava erityisen myönteisesti, koska sillä pyritään riittävänasteiseen yhdenmukaistamiseen sekä edistämään yleisön mahdollisuuksia saada tietoa ja koska sitä sovelletaan yleisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Komission ehdotuksella helpotetaan tiettyjen euron väärentämistä koskevien tietojen käsittelyä ja edistetään yhteistyötä Euroopan unionin sisällä sekä kolmansien maiden kanssa.

4. EKP tukee komission ehdotuksen perusteluissa esitettyä näkökantaa, jonka mukaan euron väärentämisen torjuntaa koskevien strategisten ja operationaalisten seikkojen johdosta Europolia koskevia säädöksiä ja määräyksiä olisi täydennettävä.

5. EKP toteaa, että neuvosto päättää asetusluonnoksen asianmukaisesta oikeudellisesta perustasta. Tässä yhteydessä EKP voi kuitenkin tukea neuvoston puheenjohtajan esitystä tämän aloitteen tekstin jakamisesta kahteen eri säädökseen, joista toinen annetaan osana yhteisön lainsäädäntöä (ensimmäinen pilari) ja toinen Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston (kolmas pilari) mukaisesti.

Tämä lausunto koskee säädöstä, joka annetaan osana yhteisön lainsäädäntöä.

6. EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että asetusluonnoksen mukaisia toimenpiteitä sovelletaan rahanväärennyksen estämiseksi annettavan suojan vahvistamisesta rikosoikeudellisten ja muiden seuraamusten avulla euron käyttöönoton yhteydessä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston puitepäätöksen(1) 5 artiklan mukaisesti myös niihin tuleviin euroseteleihin ja -kolikoihin, joita ei vielä ole laskettu liikkeelle laillisina maksuvälineinä.

7. EKP toteaa, että asetuksen tiettyjä säännöksiä sovelletaan myös luvattomiin seteleihin, jotka määritellään seuraavasti: i) setelit, jotka on valmistettu käyttämällä laillisia välineitä tai raaka-aineita niiden oikeuksien ja ehtojen vastaisesti, joiden mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat laskea liikkeeseen rahaa; tai ii) setelit, jotka on laskettu liikeeseen niiden oikeuksien ja ehtojen vastaisesti, joiden mukaan toimivaltaiset viranomaiset voivat laskea liikkeeseen rahaa. EKP katsoo, että tällaiset setelit eivät ole väärennöksiä eikä niitä voida erottaa aidoista seteleistä, vaikka ne on valmistettu tai laskettu liikkeeseen laittomasti. Koska asetusluonnoksen tavoitteena on helpottaa väärentämisen estämistä koskevia toimia, sen säännöksiä voidaan soveltaa luvattomiin seteleihin ainoastaan rajallisesti.

8. Asetusluonnoksessa säädetään asianomaisten kansallisten viranomaisten, Europolin ja komission oikeudesta tutustua EKP:n hallussa olevaan tekniseen ja tilastolliseen tietoon. Tämä tieto, etenkin tekninen tieto, on erittäin luottamuksellista. EKP antaa oikeuden tutustua tällaiseen tietoon omien säännöstensä ja määräystensä perusteella. Näiden säännösten ja määräysten mukaan EKP:n on viipymättä annettava tieto uusien väärennysluokkien perustamisesta kansallisille viranomaisille, Europolille ja komissiolle, jotta ne voivat hoitaa tehtävänsä. Ottaen huomioon tämän yksityiskohtaisen teknisen tiedon, jonka avulla aidot setelit voidaan erottaa epäaidoista, erityinen luottamuksellisuus, EKP:n on voitava asettaa ehtoja tai vaatia luottamuksellisuutta suojaavia järjestelyjä tällaisen tiedon saannille; joka tapauksessa oikeus tutustua tällaiseen tietoon annetaan ainoastaan tietoa tarvitsevien osapuolten toimivallan perusteella.

9. Asetusluonnoksessa olisi varmistettava, että kansallisilla tutkimuskeskuksilla on mahdollisuus tutkia ja analysoida kaikki epäilyksenalaiset väärennökset. Kaikki väärennökset olisi säännönmukaisesti lähetettävä kansallisille tutkimuskeskuksille; vain erityistapauksessa (esimerkiksi huomattavan suuri määrä takavarikoituja väärennöksiä) voitaisiin säätää siitä, että kansalliset tutkimuskeskukset tutkivat asian paikan päälllä. Näin voitaisiin varmistaa, että väärennöksissä olevia erityisiä virheitä koskeva analyysi voidaan suorittaa erikoislaitteita käyttäen vertaamalla väärennöksiä mahdollisimman suureen määrään näytteitä.

10. Komission ehdotuksen perusteluissa ehdotetaan yhteistyömenettelyjen perustamista EKP:n, Europolin ja komission välille asetusluonnoksen täytäntöön panemiseksi. EKP suhtautuu tähän aloitteeseen myönteisesti.

11. EKP toteaa, että valmisteltavana on edelleenkin kysymys sellaisten teknisten laitteiden pakollisesta asentamisesta, jotka estävät seteleiden kopioinnin värikopiolaitteilla tai graafisilla jäljennöslaitteilla. EKP toistaa tätä kysymystä koskevan huolensa sellaisena kuin se on ilmaistuna toimenpiteistä eurosetelien ja metallirahojen oikeudellisen aseman turvaamiseksi 7 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa suosituksessa(2).

12. Tämä lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 20 päivänä joulukuuta 2000.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 140, 14.6.2000, s. 1.

(2) EYVL C 11, 15.1.1999, s. 13.

Top