Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1964

Komission asetus (EY) N:o 1964/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, Skotlannin pohjoispuolella sijaitsevalla vyöhykkeellä (Shetland area) harjoitettavan tietyn kalastustoiminnan lisenssijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2166/83 muuttamisesta

OJ L 268, 9.10.2001, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 241 - 241
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 006 P. 201 - 201
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 120 - 120

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1964/oj

32001R1964

Komission asetus (EY) N:o 1964/2001, annettu 8 päivänä lokakuuta 2001, Skotlannin pohjoispuolella sijaitsevalla vyöhykkeellä (Shetland area) harjoitettavan tietyn kalastustoiminnan lisenssijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2166/83 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 268 , 09/10/2001 s. 0022 - 0022


Komission asetus (EY) N:o 1964/2001,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2001,

Skotlannin pohjoispuolella sijaitsevalla vyöhykkeellä (Shetland area) harjoitettavan tietyn kalastustoiminnan lisenssijärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2166/83 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmän perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1181/98(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Skotlannin pohjoispuolella sijaitsevalla vyöhykkeellä (Shetland area) harjoitettavan tietyn kalastustoiminnan lisenssijärjestelmästä 29 päivänä heinäkuuta 1983 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2166/83(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2502/1999(4), säädetään, että kyseisellä vyöhykkeellä kalastavien yhteisön kalastusalusten on ilmoitettava liikkeistään liitteessä I lueteltujen radioasemien välityksellä.

(2) Saksan ja Ranskan radioasemat ovat lopettaneet toimintansa pysyvästi. Viittaukset kyseisiin radioasemiin on syytä poistaa liitteestä I.

(3) Näin ollen on tarpeen muuttaa asetus (ETY) N:o 2166/83.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poistetaan asetuksen (ETY) N:o 2166/83 liitteestä I seuraavat rivit:

">TAULUKON PAIKKA>"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 389, 31.12.1992, s. 1.

(2) EYVL L 164, 9.6.1998, s. 1.

(3) EYVL L 206, 30.7.1983, s. 71.

(4) EYVL L 304, 27.11.1999, s. 14.

Top