EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1747

Komission asetus (EY) N:o 1747/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista yhdeksättä osittaista tarjouskilpailua varten

OJ L 234, 1.9.2001, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1747/oj

32001R1747

Komission asetus (EY) N:o 1747/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista yhdeksättä osittaista tarjouskilpailua varten

Virallinen lehti nro L 234 , 01/09/2001 s. 0051 - 0051


Komission asetus (EY) N:o 1747/2001,

annettu 31 päivänä elokuuta 2001,

naudanlihan enimmäisostohinnan vahvistamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaista yhdeksättä osittaista tarjouskilpailua varten

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1512/2001(2),

ottaa huomioon erityisistä markkinoiden tukitoimenpiteistä naudanliha-alalla 3 päivänä huhtikuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 690/2001(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1648/2001(4), ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Noudattaen sitä, mitä asetuksen (EY) N:o 690/2001 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, naudanlihan ostamisesta asetuksen (EY) N:o 690/2001 mukaisesti 10 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 713/2001(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1688/2001(6), vahvistetaan luettelo jäsenvaltioista, joissa yhdeksäs osittainen tarjouskilpailu avataan 27 päivänä elokuuta 2001.

(2) Asetuksen (EY) N:o 690/2001 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti viiteluokkaa varten vahvistetaan tarvittaessa enimmäisostohinta saatujen tarjousten perusteella kyseisen asetuksen 3 artiklan 2 kohdan säännökset huomioon ottaen.

(3) Koska naudanlihamarkkinoita on syytä tukea kohtuullisella tavalla, enimmäisostohinta olisi vahvistettava kyseessä olevissa jäsenvaltioissa. Koska jäsenvaltioiden markkinahintatasot poikkeavat toisistaan, olisi vahvistettavien enimmäisostohintojen oltava erisuuruiset.

(4) Tukitoimenpiteiden kiireellisyyden vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan viipymättä.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 690/2001 nojalla 27 päivänä elokuuta 2001 avattavassa yhdeksännessä osittaisessa tarjouskilpailussa sovelletaan seuraavaa enimmäisostohintaa:

- Saksa: 164,90 EUR/100 kg,

- Irlanti: 185,50 EUR/100 kg,

- Espanja: 157,47 EUR/100 kg.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä elokuuta 2001.

Komission puolesta

Viviane Reding

Komission jäsen

(1) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(2) EYVL L 201, 26.7.2001, s. 1.

(3) EYVL L 95, 5.4.2001, s. 8.

(4) EYVL L 219, 14.8.2001, s. 21.

(5) EYVL L 100, 11.4.2001, s. 3.

(6) EYVL L 288, 24.8.2001, s. 17.

Top