EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1737

Komission asetus (EY) N:o 1737/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

OJ L 234, 1.9.2001, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1737/oj

32001R1737

Komission asetus (EY) N:o 1737/2001, annettu 31 päivänä elokuuta 2001, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 234 , 01/09/2001 s. 0033 - 0034


Komission asetus (EY) N:o 1737/2001,

annettu 31 päivänä elokuuta 2001,

kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001(1) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 7 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jossain perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista tilanteista oleville ja tiettyjen kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa käytettäville 1 artiklan 1 kohdan a ja f alakohdassa tarkoitetuille tuotteille, saman kohdan d alakohdassa tarkoitetuille siirapeille sekä CN-koodiin 1702 50 00 kuuluvalle kemiallisesti puhtaalle fruktoosille (levuloosille), silloin kun se on välituote, voidaan päättää myöntää tuotantotukia.

(2) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen kemianteollisuudessa käytettävien sokerialan tuotteiden tuotantotuen myöntämisen osalta 27 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1265/2001(2) määritetään säännöt tuotantotukien vahvistamiseksi sekä ne kemialliset tuotteet, joille voidaan myöntää tuotantotukea niiden valmistuksessa käytettävien kyseisten perustuotteiden osalta. Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 5, 6 ja 7 artiklassa säädetään, että voimassa oleva raakasokerin, sakkaroosisiirappien ja sellaisenaan olevan isoglukoosin tuotantotuki lasketaan valkoiselle sokerille vahvistetun tuen perusteella kullekin perustuotteelle ominaisten edellytysten mukaisesti.

(3) Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 9 artiklassa säädetään, että valkoisen sokerin tuotantotuki on vahvistettava kuukausittain kunkin kuukauden 1 päivänä alkaviksi kausiksi. Sitä voidaan muuttaa ennen määräajan päättymistä, jos yhteisön sokerinhinnat ja/tai maailmanmarkkinahinnat muuttuvat merkittävästi. Edellä mainittujen säännösten soveltamisesta seuraa, että tuotantotuki olisi vahvistettava 1 artiklan mukaiseksi ja mainitussa artiklassa esitetyksi kaudeksi.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1260/2001 1 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun valkoisen sokerin ja raakasokerin määritelmän muuttamisen vuoksi lisättyä maku- tai väriainetta tai muita aineita sisältäviä sokereita ei enää pidetä näihin määritelmiin sisältyvinä ja niitä on sen vuoksi pidettävä "muina sokereina" Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 1 artiklan mukaan ne ovat kuitenkin perustuotteina oikeutettuja tuotantotukeen. Näihin tuotteisiin sovellettavan tuotantotuen vahvistamiseksi olisi sen vuoksi säädettävä niiden sakkaroosipitoisuuteen perustuvasta laskentamenetelmästä.

(5) Asetuksessa (EY) N:o 1260/2001 ei säädetä varastointikustannusten tasausjärjestelmän jatkumisesta 1 päivästä heinäkuuta 2001 alkaen. Mainitun asetuksen 48 artiklassa säädetään kuitenkin varastointimaksun perimisestä varastoidusta sokerista 30 päivänä kesäkuuta 2001, joten yhteisössä vuoden 2001 heinä-, elo- ja syyskuussa saatavilla olevasta sokerista on tosiasiallisesti maksettu varastointimaksu, jonka suuruus on 2,00 euroa 100 kilogrammalta valkoista sokeria. Varastointimaksu olisi otettava huomioon vuoden 2001 syyskuun tukia vahvistettaessa. Jos perustuotteen jalostaminen tapahtuu 30 päivän syyskuuta 2001 jälkeen, kyseistä tukea on vähennettävä 2 euroa 100:aa nettokilogrammaa kohti.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat sokerin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1265/2001 4 artiklassa tarkoitetun valkoisen sokerin tuotantotuki vahvistetaan 34,890 euroksi sadalta kilogrammalta.

Jos ensimmäisessä alakohdassa vahvistettua tuotantotukea saava perustuote jalostetaan 30 päivän syyskuuta 2001 jälkeen, mainittua tuotantotukea vähennetään 2 euroa sadalta kilogrammalta.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä elokuuta 2001.

Komission puolesta

Viviane Reding

Komission jäsen

(1) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EYVL L 178, 30.6.2001, s. 63.

Top