EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1478

Komission asetus (EY) N:o 1478/2001, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 195, 19.7.2001, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 122 - 125
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 038 P. 138 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 038 P. 138 - 141

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1478/oj

32001R1478

Komission asetus (EY) N:o 1478/2001, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2001, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 195 , 19/07/2001 s. 0032 - 0035


Komission asetus (EY) N:o 1478/2001,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2001,

yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II ja III muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1322/2001(2), ja erityisesti sen 6, 7 ja 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 2377/90 mukaisesti jäämien enimmäismäärät on vahvistettava asteittain kaikille farmakologisesti vaikuttaville aineille, joita käytetään yhteisössä elintarvikkeita tuottaville eläimille annettaviksi tarkoitetuissa eläinlääkkeissä.

(2) Jäämien enimmäismäärät voidaan vahvistaa vasta, kun eläinlääkekomitea on tutkinut kaikki asiaan liittyvät tiedot kyseisen aineen jäämien turvallisuudesta eläinperäisten elintarvikkeiden kuluttajalle ja niiden vaikutuksesta elintarvikkeiden teolliseen jalostukseen.

(3) Eläinperäisissä elintarvikkeissa olevien eläinlääkejäämien enimmäismääriä vahvistettaessa olisi määriteltävä ne eläinlajit, joissa jäämiä voi esiintyä, sallitut pitoisuudet jokaiselle hoidetusta eläimestä saadulle lihakudokselle (kohdekudos) ja jäämien valvonnan kannalta merkityksellisen jäämän luonne (merkkijäämä).

(4) Jäämien valvomiseksi yhteisön lainsäädännön mukaisesti jäämien enimmäismäärät on yleensä vahvistettava kohdekudokselle, maksalle tai munuaiselle. Maksa ja munuaiset poistetaan kuitenkin usein kansainväliseen kauppaan tarkoitetuista ruhoista, ja sen vuoksi enimmäismäärät on tarpeen vahvistaa myös lihas- ja rasvakudokselle.

(5) Munivalle siipikarjalle, maitoa tuottaville eläimille tai mehiläisille annettavaksi tarkoitettujen eläinlääkkeiden jäämien enimmäismäärät olisi vahvistettava myös munille, maidolle ja hunajalle.

(6) Basitrasiini (nauta, maito), rafoksanidi, kumafossi, syromatsiini ja doramektiini (hirvieläimet, mukaan lukien poro) olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen I.

(7) Amproliumi ja tiludronihapon natriumsuola olisi lisättävä asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen II.

(8) Tieteellisten tutkimusten loppuunsaattamiseksi jäämien väliaikaisten enimmäismäärien voimassaoloaikaa, joka on aikaisemmin määritelty asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteeseen III, olisi sovellettava myös piperatsiiniin.

(9) Olisi säädettävä riittävästä määräajasta ennen tämän asetuksen voimaantuloa, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä tämän asetuksen säännösten huomioon ottamiseksi tarvittavat mukautukset kyseisten eläinlääkkeiden markkinoille saattamista koskeviin lupiin, jotka on annettu neuvoston direktiivin 81/851/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/37/EY(4), mukaisesti.

(10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteet I, II ja III tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuudennestakymmenennestä päivästä sen jälkeen, kun se on julkaistu.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2) EYVL L 177, 30.6.2001, s. 52.

(3) EYVL L 317, 6.11.1981, s. 1.

(4) EYVL L 139, 10.6.2000, s. 25.

LIITE

A. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitettä I seuraavasti:

1 Anti-infektiiviset aineet

1.2 Antibiootit

1.2.12 Polypeptidit

">TAULUKON PAIKKA>"

2 Antiparasiittiset aineet

2.1 Sisäloislääkkeet

2.1.1 Salisyylianilidit

">TAULUKON PAIKKA>"

2.2 Ulkoloislääkkeet

2.2.1 Organofosfaatit

">TAULUKON PAIKKA>"

2.2.6 Triatsiinijohdannaiset

">TAULUKON PAIKKA>"

2.3 Sisä- ja ulkoloisiin vaikuttavat aineet

2.3.1 Avermektiinit

">TAULUKON PAIKKA>"

B. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitettä II seuraavasti:

2 Orgaaniset kemialliset yhdisteet

">TAULUKON PAIKKA>"

C. Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitettä III seuraavasti:

2 Antiparasiittiset aineet

2.1 Sisäloislääkkeet

2.1.5 Piperatsiinin johdannaiset

">TAULUKON PAIKKA>"

Top