EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1458

Komission asetus (EY) N:o 1458/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, poikkeuksista eräisiin asetuksen (ETY) N:o 2700/93 ja asetuksen (EY) N:o 2342/1999 säännöksiin lampaan- ja vuohenliha-alan ja naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

OJ L 194, 18.7.2001, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1458/oj

32001R1458

Komission asetus (EY) N:o 1458/2001, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001, poikkeuksista eräisiin asetuksen (ETY) N:o 2700/93 ja asetuksen (EY) N:o 2342/1999 säännöksiin lampaan- ja vuohenliha-alan ja naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 194 , 18/07/2001 s. 0004 - 0006


Komission asetus (EY) N:o 1458/2001,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2001,

poikkeuksista eräisiin asetuksen (ETY) N:o 2700/93 ja asetuksen (EY) N:o 2342/1999 säännöksiin lampaan- ja vuohenliha-alan ja naudanliha-alan palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon lampaan- ja vuohenliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 3 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2467/98(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1669/2000(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 6 kohdan,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999(3) ja erityisesti sen 4 artiklan 8 kohdan, 6 artiklan 7 kohdan, 11 artiklan 5 kohdan, 13 artiklan 5 kohdan ja 50 artiklan toisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Useissa jäsenvaltioissa ilmaantuneet suu- ja sorkkatauti tapaukset ovat käynnistäneet eräitä eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/118/ETY(5), ja yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi 18 päivänä marraskuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/511/ETY(6), sellaisena kuin se on muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, perusteella säädettyjen toimenpiteiden soveltamisen.

(2) Nämä toimenpiteet aiheuttavat eläinten siirtoihin sovellettavia rajoituksia eräillä alueilla. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa tuottajat eivät enää kykene hoitamaan joitakin velvoitteitaan, joista säädetään lampaan- ja vuohenlihan tuottajapalkkiota koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 30 päivänä syyskuuta 1993 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2700/93(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 394/2001(8), ja naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta 28 päivänä lokakuuta 1999 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2342/1999(9), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 192/2001(10). Tästä syystä jäsenvaltioiden on sallittava väliaikaisesti poiketa eräistä tavanomaisissa olosuhteissa sovellettavista säännöistä siinä määrin, kuin on tarpeen asianomaisten eläinlääkintätoimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi. Näitä poikkeuksia sovelletaan myös edellä tarkoitetuista tilanteista johtuviin tilanteisiin, joissa eläimet teurastetaan eläinten hyvinvointiin perustuvien päätösten vuoksi.

(3) Asetuksen (EY) N:o 2467/98 5 artiklassa vahvistettujen uuhi- ja vuohipalkkioiden osalta jäsenvaltioille olisi sellaisten tuottajien erityistilanteen huomioon ottamiseksi, joiden eläin tai eläimiä on teurastettu mainittujen eläinlääkinnällisten toimien vuoksi ennen pitoajan viimeistä päivää, sallittava kyseisten eläinten palkkioiden maksaminen, kunhan tarkistetaan, että eläimet olisivat täyttäneet lampaan- ja vuohenliha-alan tuottajapalkkion myöntämistä koskevista yleisistä säännöistä 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3493/90(11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2825/2000(12), 1 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa määritelmissä säädetyt edellytykset, jos niitä ei olisi teurastettu.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 4 artiklassa vahvistetun urospuolisista nautaeläimistä maksettavan erityispalkkion ja saman asetuksen 6 artiklassa vahvistetun emolehmäpalkkion osalta jäsenvaltioille olisi sellaisten tuottajien erityistilanteen huomioon ottamiseksi, joiden eläin tai eläimiä on mainittujen eläinlääkinnällisten toimenpiteiden soveltamisen vuoksi teurastettu pitoajan kuluessa, sallittava erityispalkkion tai emolehmäpalkkion maksaminen niiden eläinten osalta, joihin nämä toimenpiteet kohdistuvat.

(5) Silloin kun eläimiä pidetään tilalla eläinlääkintäviranomaisen jonkin epidemian perusteella määräämän siirtokiellon vuoksi, asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklassa säädetyn laajaperäistämispalkkion yhteydessä tilalla kyseisenä aikana todettujen nautayksiköiden määrään sovelletaan eläintiheyden määrittelemiseksi kyseisen päätöksen soveltamisen ajan kiinteää korjauskerrointa asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 11 kohdan mukaisesti. Jotta voitaisiin ottaa huomioon pitkään sovellettujen eläinlääkintätoimenpiteiden vaikutukset nautayksiköiden määrään, olisi säädettävä, että edellä mainittua kiinteää korjauskerrointa voidaan alentaa sen jälkeen, kun nämä toimenpiteet ovat olleet voimassa tietyn ajan.

(6) Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 11 artiklassa tarkoitetun teurastuspalkkion yhteydessä tuottajat eivät voi eläinten siirtorajoitusten vuoksi noudattaa asetuksen (EY) N:o 2342/1999 37 artiklan 1 kohdassa säädettyä määräaikaa kahden kuukauden pituisen vähimmäispitoajan päättymisen ja teurastuspäivän välillä. Jäsenvaltioiden olisi sallittava pidentää tätä määräaikaa ottaen huomioon mahdollisuus lähettää eläimiä muihin jäsenvaltioihin.

(7) Asetuksen (EY) N:o 1254/1999 11 artiklassa tarkoitetun teurastuspalkkion osalta voidaan todeta eläinten siirtorajoitusten vaikuttavan eräissä tapauksissa siten, että vasikat pysyvät pidemmän aikaa tiloilla eivätkä täytä enää mainittujen rajoitusten poistamisen jälkeen teurastuksen aikana mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdassa vahvistettuja ikä- ja painovaatimuksia. Jottei tuottajia rangaistaisi kyseisistä eläimistä, joista on tullut liian painavia tuottajista riippumattomista syistä, olisi sallittava rajoitetuksi ajaksi teurastuspalkkion myöntäminen vasikoista, jotka eivät enää täytä edellä mainittuja ikä- ja painovaatimuksia.

(8) Silloin, kun eläimiä pidetään tilalla poikkeuksellisen markkinatilanteen vuoksi tavanomaista pitempään, asetuksen (EY) N:o 1254/1999 13 artiklassa säädetyn laajaperäistämispalkkion yhteydessä tilalla kyseisenä aikana todettujen nautayksiköiden määrään sovelletaan eläintiheyden määrittelemiseksi rajoitetun ajan kiinteää korjauskerrointa asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 12 kohdan mukaisesti. Jotta voitaisiin ottaa huomioon eläinten siirtorajoitusten vaikutus tuottajien tilanteeseen kiinteän korjauskertoimen soveltamisajan suhteen, tätä soveltamisaikaa olisi jatkettava kahdella kuukaudella.

(9) Tilanteen kehityksen vuoksi tämä asetus on saatettava voimaan viipymättä.

(10) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean ja lampaiden ja vuohien hallintokomitean yhteisen kokouksen lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketaan asetuksessa (ETY) N:o 2700/93 ja (EY) N:o 2342/1999 vahvistetuista säännöksistä tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin, sikäli kuin tämä on tarpeen direktiivin 90/425/ETY ja direktiivin 85/511/ETY säännösten mukaisesti toteutettujen suu- ja sorkkataudin torjumista ja sen leviämisen estämistä koskevien eläinlääkintätoimenpiteiden tehokkuuden varmistamiseksi sekä näistä toimenpiteistä johtuvan poikkeuksellisen markkinatilanteen jatkumiseen vastaamiseksi.

Tässä asetuksessa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan myös ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuista tilanteista johtuviin tilanteisiin, joissa eläimet teurastetaan eläinten hyvinvointiin perustuvien päätösten vuoksi.

2 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2700/93 3 artiklan 2 kohdassa säädetään, ennen pitokauden viimeistä päivää 1 artiklassa tarkoitetun toimenpiteen soveltamisen vuoksi teurastetut eläimet ovat oikeutettuja uuhi- ja vuohipalkkioihin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen varmistaa teurastuksen yhteydessä olevien tekijöiden perusteella, että eläin olisi täyttänyt asetuksen (ETY) N:o 3493/90 1 artiklan 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen määritelmien mukaiset edellytykset, jos sitä ei olisi teurastettu.

3 artikla

1. Asetuksen (EY) N:o 2342/1999 5 artiklassa tarkoitettuna pitoaikana 1 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden vuoksi teurastettu eläin ei muodosta erityispalkkion osalta estettä palkkion myöntämiseen tuottajalle.

2. Asetuksen (EY) N:o 2342/1999 16 artiklassa tarkoitettuna pitoaikana 1 artiklassa tarkoitettujen toimenpiteiden vuoksi teurastettu eläin ei muodosta emolehmäpalkkion osalta estettä palkkion myöntämiseen tuottajalle.

4 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 11 kohdassa säädetään, silloin kun 1 artiklassa tarkoitettua toimenpidettä, jossa eläinten siirtäminen pois tuotantoyksiköstä on kiellettyä, teurastusta lukuun ottamatta, sovelletaan yli kolmen perättäisen kuukauden ajan:

- kyseisessä artiklassa säädetty kerroin vahvistetaan 0,5:een silloin kun eläinlääkärin päätöstä sovelletaan kauemmin kuin edellä tarkoitetun kolmen kuukauden ajan,

- jäsenvaltio voi pidentää 20 päivän määräajan 30 päivään.

5 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1254/1999 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, siinä tapauksessa, että 1 artiklassa tarkoitetun toimenpiteen soveltamisen vuoksi vasikoita ei ole voitu siirtää pois tuotantoyksiköstä teurastettaviksi, teurastuspalkkio myönnetään yli kuukauden ja alle kahdeksan kuukauden ikäisille ruhopainoltaan alle 175-kiloisille vasikoille toimenpiteen poistamispäivästä 30 päivään kesäkuuta 2001 asti.

Tässä tarkoituksessa jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen vahvistaa teurastuksen yhteydessä olevien tekijöiden perusteella, että eläin täyttää palkkion myöntämisen muut tukikelpoisuusedellytykset.

2. Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 2342/1999 37 artiklan 1 kohdassa säädetään, sovellettaessa jotakin 1 artiklassa tarkoitettua toimenpidettä, jäsenvaltiot voivat pidentää kyseisessä artiklassa säädettyä kahden kuukauden vähimmäispitoajan päättymispäivän ja teurastuspäivän välistä määräaikaa:

- enintään yhtä päivää vaille kaksi kuukautta,

- enintään kolme kuukautta, jos lähetyskielto muihin jäsenvaltioihin on voimassa, mikäli jäsenvaltio varmistaa, että eläintä kohden myönnetään vain yksi teurastuspalkkio.

6 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2342/1999 32 artiklan 12 kohdassa päivämäärä "15 päivän maaliskuuta 2001" päivämäärällä "15 päivän toukokuuta 2001".

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sen 1, 2, 3, 4 ja 5 artiklaa sovelletaan 31 päivään joulukuuta 2001 asti jätettyihin tukihakemuksiin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 312, 20.11.1998, s. 1.

(2) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 8.

(3) EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21.

(4) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(5) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(6) EYVL L 315, 26.11.1985, s. 11.

(7) EYVL L 245, 1.10.1993, s. 99.

(8) EYVL L 58, 28.2.2001, s. 9.

(9) EYVL L 281, 4.11.1999, s. 30.

(10) EYVL L 29, 31.1.2001, s. 27.

(11) EYVL L 337, 4.12.1990, s. 7.

(12) EYVL L 328, 23.12.2000, s. 1.

Top