EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0996

Komission asetus (EY) N:o 996/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, asetusten (ETY) N:o 1764/86, (ETY) N:o 2319/89 ja (ETY) N:o 2320/89 muuttamisesta tuotantotukijärjestelmään kuuluvien tomaatti-, päärynä- ja persikkajalosteiden vähimmäislaatuvaatimusten osalta

OJ L 139, 23.5.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 032 P. 271 - 272
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 037 P. 198 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 83 - 84

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/996/oj

32001R0996

Komission asetus (EY) N:o 996/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, asetusten (ETY) N:o 1764/86, (ETY) N:o 2319/89 ja (ETY) N:o 2320/89 muuttamisesta tuotantotukijärjestelmään kuuluvien tomaatti-, päärynä- ja persikkajalosteiden vähimmäislaatuvaatimusten osalta

Virallinen lehti nro L 139 , 23/05/2001 s. 0009 - 0010


Komission asetus (EY) N:o 996/2001,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2001,

asetusten (ETY) N:o 1764/86, (ETY) N:o 2319/89 ja (ETY) N:o 2320/89 muuttamisesta tuotantotukijärjestelmään kuuluvien tomaatti-, päärynä- ja persikkajalosteiden vähimmäislaatuvaatimusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmä- ja vihannesjalostealan yhteisestä markkinajärjestelystä 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2699/2000(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 2201/96 2 artiklassa säädetään sellaisia tuottajaorganisaatioita koskevasta tukijärjestelmästä, jotka toimittavat tomaatteja, persikoita ja päärynöitä jalostettavaksi mainitun asetuksen liitteessä I tarkoitetuiksi tuotteiksi.

(2) Tuotantotukeen oikeutettujen tomaatista peräisin olevien tuotteiden vähimmäislaatuvaatimuksista 27 päivänä toukokuuta 1986 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1764/86(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1593/98(4), tuotantotukijärjestelmään kuuluvien sokeriliemeen ja omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden vähimmäislaatuvaatimuksista 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2319/89(5) ja tuotantotukijärjestelmään kuuluvien sokeriliemeen ja omaan liemeen säilöttyjen persikoiden vähimmäislaatuvaatimuksista 28 päivänä heinäkuuta 1989 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 2320/89(6) vahvistetaan mainittuja jalosteita koskevat vähimmäislaatuvaatimukset. Kyseisiä säännöksiä olisi mukautettava asetuksessa (EY) N:o 2699/2000 käyttöön otettujen tukijärjestelmän muutosten huomioon ottamiseksi.

(3) Asetuksissa (ETY) N:o 1764/86, (ETY) N:o 2319/89 ja (ETY) N:o 2320/89 määritellyt laatuvaatimukset ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta 2 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 449/2001(7), jolla kumottiin ja korvattiin komission asetus (EY) N:o 504/97(8), vahvistettuja säännöksiä täydentäviä soveltamistoimenpiteitä.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat hedelmä- ja vihannesjalosteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 1764/86 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti: " 1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan vähimmäislaatuvaatimukset, jotka tomaattijalosteiden, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 449/2001 1 artiklan 2 kohdassa, on täytettävä."

2) Korvataan 2, 3 ja 8 artiklassa sekä 10 artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja 11 artiklassa oleva ilmaisu "asetus (EY) N:o 504/97" ilmaisulla "asetus (EY) N:o 449/2001".

2 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2319/89 seuraavasti:

1) Korvataan nimi seuraavasti: "tuotantotukijärjestelmään kuuluvien sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden vähimmäislaatuvaatimuksista."

2) Korvataan 1 artikla seuraavasti: " 1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan vähimmäislaatuvaatimukset, jotka sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen Williams- ja Rocha-päärynöiden, jäljempänä 'sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilötyt päärynät', sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 449/2001 1 artiklan 2 kohdassa, on täytettävä."

3 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2320/89 seuraavasti:

1) Korvataan nimi seuraavasti: "tuotantotukijärjestelmään kuuluvien sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen persikoiden vähimmäislaatuvaatimuksista."

2) Korvataan 1 artikla seuraavasti: " 1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan vähimmäislaatuvaatimukset, jotka sokeriliemeen ja/tai omaan liemeen säilöttyjen persikoiden, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 449/2001 1 artiklan 2 kohdassa, on täytettävä."

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 297, 21.11.1996, s. 29.

(2) EYVL L 311, 12.12.2000, s. 9.

(3) EYVL L 153, 7.6.1986, s. 1.

(4) EYVL L 208, 29.7.1998, s. 17.

(5) EYVL L 220, 29.7.1989, s. 51.

(6) EYVL L 220, 29.7.1989, s. 54.

(7) EYVL L 64, 6.3.2001, s. 16.

(8) EYVL L 78, 20.3.1997, s. 14.

Top