EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0116

Komission direktiivi 2001/116/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 18, 21.1.2002, p. 1–115 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 027 P. 199 - 314
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 033 P. 127 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 033 P. 127 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2009; Implisiittinen kumoaja 32007L0046

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/116/oj

32001L0116

Komission direktiivi 2001/116/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 018 , 21/01/2002 s. 0001 - 0115


Komission direktiivi 2001/116/EY,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2001,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/56/EY(2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiiviä 70/156/ETY ja sen liitteitä on muutettu useita kertoja ja koska sen liitteitä on muutettava edelleen, liitteet olisi selvyyden vuoksi konsolidoitava.

(2) Säännöstä, joka koskee kyseisten liitteiden mukaisia koko ajoneuvon tyyppihyväksynnässä tarvittavia asiakirjoja, olisi sovellettava polttomoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvoihin.

(3) Direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, liitteissä säädetään myös asiakirjoista, joita tarvitaan muun kuin M1-luokan koko ajoneuvon tyyppihyväksynnässä. Tällaisia hyväksyntöjä olisi kuitenkin myönnettävä vasta sen jälkeen, kun direktiivin 70/156/ETY kumoava ja korvaava direktiivi tulee voimaan ja kun erillisdirektiivien muutokset tulevat voimaan, jotta tällaisia hyväksyntöjä voidaan soveltaa joihinkin muun kuin M1-luokan ajoneuvoihin.

(4) On myös aiheellista säätää yhtenäisestä hyväksyntänumeroiden myöntämisjärjestelystä.

(5) Direktiivi 70/156/ETY olisi muutettava vastaavasti.

(6) Tämän direktiivin säännökset ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 70/156/ETY seuraavasti:

1) Poistetaan 4 artiklan 1 kohdan toisesta alakohdasta sanat "ja siinä on annettava erityinen hyväksyntänumero liitteen VII määräysten mukaisesti".

2) Poistetaan 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan kuudennesta alakohdasta sanat "ja mahdolliset erityishyväksyntänumerot korvattava tavallisilla hyväksyntänumeroilla".

3) Korvataan direktiivin 70/156/ETY liitteet tämän direktiivin liitteillä.

2 artikla

1. Tyyppihyväksynnän osalta jäsenvaltioiden on sovellettava direktiiviä 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, ainoastaan polttomoottorilla varustettuihin M1-luokan ajoneuvoihin.

2. M1-luokan erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen tyyppihyväksynnän osalta jäsenvaltioiden on ainoastaan valmistajan pyynnöstä sovellettava direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/14/EY(3), 4 artiklan 1 kohtaa.

3. Direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 87/358/ETY(4), 10 artiklaa sovelletaan edelleen muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntään.

3 artikla

1. EY-tyyppihyväksynnän jälkeen myönnettyjen vaatimustenmukaisuustodistusten osalta nykyisiä malleja voidaan edelleen käyttää 30 päivään kesäkuuta 2003 asti.

2. Tämä direktiivi ei mitätöi aikaisemmin annettuja hyväksyntiä eikä se estä tällaisten hyväksyntien laajentamista sen direktiivin vaatimusten mukaisesti, jonka nojalla hyväksyntä on annettu.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ennen 1 päivää heinäkuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. Jäsenvaltioiden on noudatettava näitä säännöksiä 1 päivästä heinäkuuta 2002.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

6 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2001.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21.

(3) EYVL L 91, 25.3.1998, s. 1.

(4) EYVL L 192, 11.7.1987, s. 51.

LIITELUETTELO

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE I (a)

>PIC FILE= "L_2002018FI.000402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.000501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.002901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.003801.TIF">

LIITE II

AJONEUVOLUOKKIEN JA -TYYPPIEN MÄÄRITTÄMINEN

A AJONEUVOLUOKAN MÄÄRITTÄMINEN

Ajoneuvoluokat määritellään seuraavan luokituksen mukaisesti:

(Kun seuraavissa määritelmissä viitataan "enimmäismassaan", tällä tarkoitetaan "suurinta teknisesti sallittua massaa kuormitettuna" liitteessä I olevan 2.8 kohdan mukaisesti).

1 M-luokka: Vähintään nelipyöräiset matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot.

M1-luokka: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi istuimet enintään kahdeksalle matkustajalle.

M2-luokka: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi istuimet yli kahdeksalle matkustajalle ja joiden suurin massa on enintään 5 tonnia.

M3-luokka: Matkustajien kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joissa on kuljettajan istuimen lisäksi istuimet yli kahdeksalle matkustajalle ja joiden suurin massa on yli 5 tonnia.

M-luokan ajoneuvojen korityypit ja koodit määritellään tämän liitteen C osan 1 (M1-luokan ajoneuvot) ja 2 (M2- ja M3-luokan ajoneuvot) kohdassa kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

2 N-luokka: Vähintään nelipyöräiset tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot.

N1-luokka: Tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joiden suurin massa on enintään 3,5 tonnia.

N2-luokka: Tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia, mutta enintään 12 tonnia.

N3-luokka: Tavaroiden kuljettamista varten suunnitellut ja rakennetut ajoneuvot, joiden suurin massa on yli 12 tonnia.

Puoliperävaunuun tai keskiakseliperävaunuun kytkettäväksi suunnitellun vetoajoneuvon osalta ajoneuvon luokitusmassaksi katsotaan vetoajoneuvon massa ajokunnossa, lisättynä massalla, joka vastaa puoliperävaunusta tai keskiakseliperävaunusta vetoajoneuvoon pystysuunnassa kohdistuvaa suurinta staattista kuormitusta ja, soveltuvin osin, lisättynä vetoajoneuvon kuorman suurimmalla massalla.

N-luokan ajoneuvojen korityypit ja koodit määritellään tämän liitteen C osan 3 kohdassa kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

3 O-luokka: Perävaunut (mukaan luettuna puoliperävaunut).

O1-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on enintään 0,75 tonnia.

O2-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on yli 0,75 tonnia, mutta enintään 3,5 tonnia.

O3-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on yli 3,5 tonnia, mutta enintään 10 tonnia.

O4-luokka: Perävaunut, joiden suurin massa on yli 10 tonnia.

Puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta perävaunun suurimmaksi luokitusmassaksi katsotaan massa, joka vastaa perävaunun tai keskiakseliperävaunun akselin tai akseleiden välityksellä maahan kohdistuvaa suurinta pystysuoraa staattista kuormitusta, kun perävaunu on kytkettynä vetoajoneuvoon ja kuormitettu suurimpaan kuormaansa.

O-luokan ajoneuvojen korityypit ja koodit määritellään tämän liitteen C osan 4 kohdassa kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

4 MAASTOAJONEUVOT (G-tunnus)

4.1 N1 luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on enintään kaksi tonnia, ja M1-luokan ajoneuvoja pidetään maastoautoina, jos:

- niissä on vähintään yksi etu- ja vähintään yksi taka-akseli, jotka on suunniteltu vetämään samanaikaisesti, mukaan luettuna ajoneuvot, joissa yksi akselistoista voidaan kytkeä irti,

- niiden tasauspyörästöistä vähintään yksi voidaan lukita tai ne on varustettu vastaavalla järjestelmällä, ja jos niiden laskennallinen mäestälähtökyky ilman perävaunua on vähintään 30 prosenttia.

Lisäksi ajoneuvojen on täytettävä vähintään viisi seuraavasta kuudesta vaatimuksesta:

- lähestymiskulman on oltava vähintään 25 astetta,

- jättökulman on oltava vähintään 20 astetta,

- ylityskulman on oltava vähintään 20 astetta,

- maavaran etuakselin kohdalla on oltava vähintään 180 mm,

- maavaran taka-akselin kohdalla on oltava vähintään 180 mm,

- maavaran akseleiden välillä on oltava vähintään 200 mm.

4.2 N1-luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on suurempi kuin kaksi tonnia, tai N2-, M2-, tai M3-luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on enintään 12 tonnia, pidetään maastoautoina, jos joko niiden kaikki pyörät on suunniteltu samanaikaisesti vetäviksi, mukaan luettuna ajoneuvot, joissa yksi akselistoista voidaan kytkeä irti, tai jos ajoneuvot täyttävät seuraavat kolme vaatimusta:

- vähintään yksi etu- ja vähintään yksi taka-akseli on suunniteltu vetämään samanaikaisesti, mukaan luettuna ajoneuvot, joissa yksi akselistoista voidaan kytkeä irti,

- vähintään yksi akseliston tasauspyörästöistä voidaan lukita tai on varustettu vastaavalla järjestelmällä,

- niiden laskennallinen mäestälähtökyky ilman perävaunua on vähintään 25 prosenttia.

4.3 M3-luokan ajoneuvoja, joiden suurin massa on yli 12 tonnia, tai N3-luokan ajoneuvoja pidetään maastoautoina, jos joko niiden kaikki pyörät on suunniteltu vetämään samanaikaisesti, mukaan luettuna ajoneuvot, joissa yksi akselistoista voidaan kytkeä irti, tai jos ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

- vähintään puolet pyöristä on vetäviä,

- vähintään yksi akseliston tasauspyörästöistä voidaan lukita tai on varustettu vastaavalla järjestelmällä,

- niiden laskennallinen mäestälähtökyky ilman perävaunua on vähintään 25 prosenttia.

ne täyttävät vähintään neljä seuraavasta kuudesta vaatimuksesta:

- lähestymiskulman on oltava vähintään 25 astetta,

- jättökulman on oltava vähintään 25 astetta,

- ylityskulman on oltava vähintään 25 astetta,

- maavaran etuakselin kohdalla on oltava vähintään 250 mm,

- maavaran akseleiden välillä on oltava vähintään 300 mm,

- maavaran taka-akselin kohdalla on oltava vähintään 250 mm.

4.4 Kuormitus- ja tarkastusolosuhteet

4.4.1 N1-luokan ajoneuvojen, joiden suurin massa on enintään kaksi tonnia, ja M1-luokan ajoneuvojen on oltava ajokunnossa (jäähdytysneste, voiteluaineet, polttoaine, työkalut, varapyörä ja kuljettaja (ks. liitteen I alaviite (°)).

4.4.2 Muut kuin 4.4.1 kohdassa tarkoitetut moottoriajoneuvot on kuormitettava valmistajan ilmoittamaan suurimpaan teknisesti sallittuun massaan.

4.4.3 Vaadittu mäestälähtökyky (25 % ja 30 %) tarkastetaan yksinkertaisella laskutoimituksella. Poikkeustapauksissa tutkimuslaitos voi kuitenkin pyytää, että sille toimitetaan kyseistä tyyppiä edustava ajoneuvo käytännön testiä varten.

4.4.4 Kun mitataan lähestymis- ja jättökulmia sekä ylityskulmia, alleajosuojalaitteita ei oteta huomioon.

4.5 Määrittelyt ja piirustukset maavarasta (lähestymis-, jättö- ja ylityskulmien määrittelyt, ks. liitteen I alaviitteet (na), (nb) ja (nc)).

4.5.1 "Maavaralla akseleiden välillä" tarkoitetaan maanpinnan tason ja ajoneuvojen alimman kiinteän kohdan välistä lyhintä etäisyyttä. Moniakselista teliä pidetään yhtenä akselina.

>PIC FILE= "L_2002018FI.004101.TIF">

4.5.2 "Maavaralla akselin kohdalla" tarkoitetaan etäisyyttä, joka määritetään akselin pyörien renkaiden (kaksoispyörien osalta sisärenkaiden) kosketuspinnan keskiviivan kautta kulkevan ympyrän kaaren korkeimmasta pisteestä, joka koskettaa pyörien välillä ajoneuvon alinta kiinteää kohtaa.

Mikään ajoneuvon kiinteä osa ei saa ulottua kuvassa esitetylle viivoitetulle alueelle. Tarvittaessa ilmoitetaan maavara useiden akseleiden kohdalla niiden järjestyksen mukaan, esimerkiksi 280/250/250.

>PIC FILE= "L_2002018FI.004102.TIF">

4.6 Yhdistetty merkintä

"G"-tunnus yhdistetään joko "M"- tai "N"-tunnuksen kanssa. Esimerkiksi maastokäyttöön sopivan N1-luokan ajoneuvon merkintä on N1G.

5 "Erikoiskäyttöön tarkoitetulla ajoneuvolla" tarkoitetaan matkustajien tai tavaran kuljetukseen tarkoitettua M-, N- tai O-luokan ajoneuvoa, jolla voidaan tehdä erityisiä korirakenteita ja/tai varusteita vaativia erityistoimintoja.

5.1 "Matkailuautolla" tarkoitetaan erikoiskäyttöön tarkoitettua M-luokan ajoneuvoa, jossa on vähintään seuraavilla varusteilla varustetut majoitustilat:

- istuimia ja pöytä,

- makuupaikkoja, jotka voidaan muuntaa istuimista,

- keittovälineet, sekä

- varastotiloja.

Näiden varusteiden on oltava kiinnitetty tukevasti majoitustilaan; pöytä voidaan kuitenkin suunnitella helposti poistettavaksi.

5.2 "Panssariajoneuvolla" tarkoitetaan kuljetettavien matkustajien ja/tai tavaroiden suojeluun tarkoitettua ajoneuvoa, joka täyttää panssarointi- ja luodinkestävyysvaatimukset.

5.3 "Ambulanssilla" tarkoitetaan sairaiden tai loukkaantuneiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettua M-luokan ajoneuvoa, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten.

5.4 "Ruumisautolla" tarkoitetaan kuolleiden henkilöiden kuljetukseen tarkoitettua ajoneuvoa, jossa on erityisvarusteita tätä tarkoitusta varten.

5.5 "Matkailuperävaunu": ks. ISO:n standardi 3833:1977, 3.2.1.3 kohta.

5.6 "Ajoneuvonosturilla" tarkoitetaan N3-luokan erikoiskäyttöön tarkoitettua ajoneuvoa, jota ei ole varustettu tavaroiden kuljettamista varten, mutta jonka nosturin nostomomentti on yhtä suuri tai suurempi kuin 400 kNm.

5.7 "Muilla erikoiskäyttöön tarkoitetuilla ajoneuvoilla" tarkoitetaan edellä 5 kohdassa määritellyt ajoneuvot 5.1-5.6 kohdassa mainittuja ajoneuvoja lukuun ottamatta.

"Erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen" koodit määritellään tämän liitteen C osan 5 kohdassa kyseisessä osassa määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.

B AJONEUVOTYYPIN MÄÄRITTÄMINEN

1 M1-luokan osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- valmistaja,

- valmistajan tyyppinimitys,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta/pohjalevy (selvät ja olennaiset erot),

- moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

Tyypin "variantilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- korimalli (esimerkiksi sedan, viistoperä, coupé, avoauto, station wagon, monikäyttöajoneuvo),

- moottori:

- toimintaperiaate (liitteessä III oleva 3.2.1.1 kohta),

- sylintereiden lukumäärä ja järjestely,

- tehoero suurempi kuin 30 prosenttia (suurin teho on yli 1,3 kertaa suurempi kuin pienin teho),

- sylinteritilavuusero suurempi kuin 20 prosenttia (suurin arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

- vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin),

- ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat liitteen VIII mukaisesta, tietopaketissa esitetystä yhdistelmästä.

Seuraavien parametrien monikohtavientejä ei saa yhdistellä samassa versiossa:

- suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna,

- moottorin sylinteritilavuus,

- suurin nettoteho,

- vaihdelaatikon tyyppi ja vaihteiden lukumäärä,

- istuinten enimmäismäärä liitteessä II olevan C osan määritelmän mukaisesti.

2 M2- ja M3-luokan osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- valmistaja,

- valmistajan tyyppinimitys,

- luokka,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta/itsekantava kori, yksi/kaksikerroksinen, jäykkä/nivelöity (ilmeiset ja perustavaa laatua olevat erot),

- akseleiden lukumäärä,

- moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

Tyypin "varianteilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- luokka direktiivin 2001/.../EY "linja-autot" määritelmän mukaisesti (ainoastaan valmiiden ajoneuvojen osalta),

- kuinka pitkälle rakentaminen on edennyt (esimerkiksi valmis/keskeneräinen),

- moottori:

- toimintaperiaate (liitteessä III oleva 3.2.1.1 kohta),

- sylintereiden lukumäärä ja järjestely,

- tehoero suurempi kuin 50 prosenttia (suurin teho on yli 1,5 kertaa suurempi kuin pienin teho),

- sylinteritilavuusero suurempi kuin 50 prosenttia (suurin arvo on yli 1,5 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

- sijainti (edessä, keskellä, takana),

- suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ero suurempi kuin 20 prosenttia (suurin arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

- vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin),

- ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat liitteen VIII mukaisesta, tietopaketissa esitetystä yhdistelmästä.

3 N1-, N2- ja N3-luokan osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- valmistaja,

- valmistajan tyyppinimitys,

- luokka,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta/pohjalevy (selvät ja olennaiset erot),

- akseleiden lukumäärä,

- moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

Tyypin "variantilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka eivät eroa toisistaan seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- korin rakenne (esimerkiksi lava-auto/kippilava-auto/säiliöauto/puoliperävaunun vetoajoneuvo) (ainoastaan valmiiden ajoneuvojen osalta),

- kuinka pitkälle rakentaminen on edennyt (esimerkiksi valmis/keskeneräinen),

- moottori:

- toimintaperiaate (liitteessä III oleva 3.2.1.1 kohta),

- sylintereiden lukumäärä ja järjestely,

- tehoero suurempi kuin 50 prosenttia (suurin teho on yli 1,5 kertaa suurempi kuin pienin teho),

- sylinteritilavuusero suurempi kuin 50 prosenttia (suurin arvo on yli 1,5 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

- suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ero suurempi kuin 20 prosenttia (suurin arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

- vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin),

- ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat liitteen VIII mukaisesta, tietopaketissa esitetystä yhdistelmästä.

4 O1-, O2-, O3- ja O4-luokan ajoneuvojen osalta:

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- valmistaja,

- valmistajan tyyppinimitys,

- luokka,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta/itsekantava kori (selvät ja olennaiset erot),

- akseleiden lukumäärä,

- varsinainen perävaunu/puoliperävaunu/keskiakseliperävaunu,

- jarrujärjestelmän tyyppi (esimerkiksi jarruton/inertia/tehostettu).

Tyypin "variantilla" tarkoitetaan tyypin ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia ainakin seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

- kuinka pitkälle rakentaminen on edennyt (esimerkiksi valmis/keskeneräinen),

- korimalli (esimerkiksi matkailuperävaunu/lavaperävaunu/säiliöperävaunu) (ainoastaan valmiiden/valmistuneiden ajoneuvojen osalta),

- suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan ero suurempi kuin 20 prosenttia (suurin arvo on yli 1,2 kertaa suurempi kuin pienin arvo),

- ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti).

Variantin "versiolla" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka muodostuvat tietopaketissa esitetystä yhdistelmästä.

5 Kaikkien luokkien osalta:

Ajoneuvon täydellinen tunnistaminen ainoastaan tyypin, variantin ja version merkinnöistä on oltava yhteneväinen käyttöönotettavalle ajoneuvolle vaadittujen kaikkien teknisten ominaisuuksien yksittäisten tarkkojen määritelmien kanssa.

C KORITYYPIN MÄÄRITELMÄ

(ainoastaan valmiiden/valmistuneiden ajoneuvojen osalta)

Korityyppi liitteessä I, liitteessä III olevan I osan 9.1 kohdassa ja liitteessä IX olevassa 37 kohdassa ilmoitetaan seuraavin koodein:

1 Henkilöautot (M1)

AA Sedan ISO:n standardi 3833:1977, 3.1.1.1 kohta, mutta mukaan luettuna myös ajoneuvot, joissa on enemmän kuin neljä sivuikkunaa

AB Viistoperä Takalasin käsittävällä peräluukulla varustettu sedan (AA)

AC Station wagon ISO:n standardi 3833:1977, 3.1.1.4 kohta (farmariauto)

AD Coupé ISO:n standardi 3833:1977, 3.1.1.5 kohta

AE Avoauto ISO:n standardi 3833:1977, 3.1.1.6 kohta

AF Monikäyttöajoneuvo Muu kuin edellä AA-AE kohdassa mainittu moottoriajoneuvo, joka on tarkoitettu matkustajien ja näiden matkatavaroiden tai tavaroiden kuljetukseen yhdessä tilassa Jos kyseinen ajoneuvo kuitenkin täyttää seuraavat edellytykset:

a) istumapaikkojen lukumäärä kuljettajaa lukuun ottamatta on enintään kuusi,

"istumapaikan" katsotaan olevan olemassa, jos ajoneuvo on varustettu "helposti käytettävissä olevilla" istuinten kiinnityspisteillä,

"helposti käytettävissä olevilla" istuinten kiinnityspisteillä tarkoitetaan niitä kiinnityspisteitä, joita voidaan käyttää. Jotta kiinnityspisteet eivät olisi "helposti käytettävissä", valmistajan on fyysisesti estettävä niiden käyttö esimerkiksi hitsaamalla niiden päälle suojalevyt tai asentamalla vastaavat pysyvät rakenteet, jotka eivät ole irrotettavissa tavanomaisesti saatavilla olevin työkaluin, ja

b) P - (M + N × 68) > N × 68

jossa

P= suurin teknisesti sallittu kuormitettu massa kg:ina

M= massa ajokunnossa kg:ina

N= istumapaikkojen määrä kuljettajaa lukuun ottamatta,

ajoneuvoa ei katsota M1-luokan ajoneuvoksi.

2 M2- tai M3-luokan moottoriajoneuvot

I-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi .../.../EY "linja-autot")

CA Yksikerroksinen

CB Kaksikerroksinen

CC Nivelöity yksikerroksinen

CD Nivelöity kaksikerroksinen

CE Matalalattiainen yksikerroksinen

CF Matalalattiainen kaksikerroksinen

CG Nivelöity matalalattiainen yksikerroksinen

CH Nivelöity matalalattiainen kaksikerroksinen

II-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi .../.../EY "linja-autot")

CI Yksikerroksinen

CJ Kaksikerroksinen

CK Nivelöity yksikerroksinen

CL Nivelöity kaksikerroksinen

CM Matalalattiainen yksikerroksinen

CN Matalalattiainen kaksikerroksinen

CO Nivelöity matalalattiainen yksikerroksinen

CP Nivelöity matalalattiainen kaksikerroksinen

III-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi .../.../EY "linja-autot")

CQ Yksikerroksinen

CR Kaksikerroksinen

CS Nivelöity yksikerroksinen

CT Nivelöity kaksikerroksinen

A-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi .../.../EY "linja-autot")

CU Yksikerroksinen

CV Matalalattiainen yksikerroksinen

B-luokan ajoneuvot (ks. direktiivi .../.../EY "linja-autot")

CW Yksikerroksinen

3 N-luokan moottoriajoneuvot

>TAULUKON PAIKKA>

- Kuitenkin jos määritelmän BB mukaisessa ajoneuvossa, jonka suurin teknisesti sallittu massa on enintään 3500 kg:

- on enemmän kuin kuusi istumapaikkaa kuljettajaa lukuun ottamatta,

tai

- ajoneuvo täyttää seuraavat vaatimukset:

a) istumapaikkojen lukumäärä kuljettajaa lukuun ottamatta on enintään kuusi ja

b) P - (M + N × 68) <= N × 68

ajoneuvoa ei katsota N-luokan ajoneuvoksi.

- Kuitenkin jos määritelmän BA, BB (kun suurin teknisesti sallittu massa on yli 3500 kg), BC tai BD mukainen ajoneuvo täyttää ainakin yhden seuraavista vaatimuksista:

a) istumapaikkojen lukumäärä kuljettajaa lukuun ottamatta on yli kahdeksan,

tai

b) P - (M + N × 68) <= N × 68

ajoneuvoa ei katsota N-luokan ajoneuvoksi.

"Istumapaikkojen" sekä P-, M- ja N-luokkien määritelmät, ks. tämän liitteen C osan kohta.

4 O-luokan ajoneuvot

>TAULUKON PAIKKA>

5 Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

>PIC FILE= "L_2002018FI.004802.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.005701.TIF">

LIITE IV

LUETTELO AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ VARTEN TÄYTETTÄVISTÄ VAATIMUKSISTA

I OSA

>TAULUKON PAIKKA>

X Direktiivi sovellettavissa.

II OSA

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE V

AJONEUVON EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄSSÄ NOUDATETTAVAT MENETTELYT

1 Kokonaisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sovellettaessa EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on:

a) tarkastettava, että kaikki erillisdirektiivien nojalla myönnetyt EY-tyyppihyväksynnät soveltuvat erillisdirektiivissä olevaan asianomaiseen normiin;

b) huolehdittava asiakirjojen osalta, että ajoneuvoja koskeva(t) eritelmä(t) ja valmistusasiakirjojen I osaan sisältyvät tiedot sisältyvät tietopakettien tietoihin ja/tai erityisdirektiivien perusteella annettujen hyväksyntätodistusten tietoihin; ja kun valmistusasiakirjojen I osaan sisältyvää järjestysnumeroa ei ole yhteenkään erityisdirektiiviin liittyvässä tietopaketissa, varmistettava, että asianomainen osa tai ominaisuus on valmistusasiakirjoissa olevien tietojen mukainen;

c) tehtävä tai annettava tehtäväksi ajoneuvon osien tai järjestelmien tarkastukset hyväksyttävää ajoneuvotyyppiä edustavista valituista näytekappaleista sen tarkistamiseksi, onko ajoneuvo(t) valmistettu oikeaksi todistetun tietopaketin tietojen mukaisesti erillisdirektiivien nojalla myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntien osalta;

d) tarvittaessa tehtävä tai annettava tehtäväksi tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden asennustarkastukset;

e) tarvittaessa tehtävä tai annettava tehtäväksi tarvittavat tarkastukset, jotka koskevat liitteessä IV olevan I osan alaviitteissä (1) ja (2) määrättyjen laitteiden olemassaoloa.

2 Edellä 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen tarkastettavien ajoneuvojen lukumäärän on oltava riittävä, jotta erilaisille tyyppihyväksyttäväksi tarkoitetuille yhdistelmille voidaan suorittaa riittävät tarkastukset seuraavien perusteiden mukaisesti:

>TAULUKON PAIKKA>

3 Jos mitään erillisdirektiivien perusteella annettuja hyväksyntätodistuksia ei ole saatavilla, EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on:

a) järjestettävä suoritettaviksi tarvittavat asiaa koskevissa erillisdirektiiveissä vaaditut testit ja tarkastukset;

b) tarkastettava, että ajoneuvo on ajoneuvon valmistusasiakirjoissa olevien tietojen mukainen ja että se täyttää asiaa koskevien erillisdirektiivien tekniset vaatimukset;

c) tarvittaessa tehtävä tai annettava tehtäväksi tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden asennustarkastukset;

d) tarvittaessa tehtävä tai annettava tehtäväksi tarvittavat tarkastukset, jotka koskevat liitteessä IV olevan I osan alaviitteissä (1) ja (2) määrättyjen laitteiden olemassaoloa.

LIITE VI

>PIC FILE= "L_2002018FI.006602.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.006801.TIF">

LIITE VII

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN NUMEROINTIJÄRJESTELMÄ(1)

1 EY-tyyppihyväksyntänumero koostuu koko ajoneuvon tyyppihyväksyntien osalta neljästä osasta ja järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntien osalta viidestä osasta kuten jäljempänä selitetään. Tyyppihyväksyntänumeron osat erotetaan toisistaan kaikissa tapauksissa *-merkillä.

Osa 1: Pieni e-kirjain, jota seuraa EY-tyyppihyväksynnän myöntävän jäsenvaltion tunnuskirjain (tunnuskirjaimet) tai -numero:

1 Saksa

2 Ranska

3 Italia

4 Alankomaat

5 Ruotsi

6 Belgia

9 Espanja

11 Yhdistynyt kuningaskunta

12 Itävalta

13 Luxemburg

17 Suomi

18 Tanska

21 Portugali

23 Kreikka

24 Irlanti

Osa 2: Perusdirektiivin numero.

Osa 3: Viimeisimmän EY-tyyppihyväksyntään sovellettavan muutosdirektiivin numero.

- Kokonaisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntöjen osalta tällä tarkoitetaan viimeisintä direktiivin 70/156/ETY artiklaa (tai artikloja) muuttavaa direktiiviä.

- Tällä tarkoitetaan ne todelliset säännökset sisältävää viimeisintä direktiiviä, joiden mukainen järjestelmän, osan tai teknisen yksikön on oltava.

- Jos direktiivissä on erilaisia teknisiä standardeja koskevia erilaisia voimaantulopäivämääriä, on lisättävä kirjainmerkki osoittamaan sitä standardia, jonka perusteella hyväksyntä on myönnetty.

Osa 4: Perustyyppihyväksyntänumeron osoittava nelinumeroinen järjestysnumero (joka alkaa tarvittaessa nollalla) kokonaisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten taikka neli- tai viisinumeroinen numero erillisdirektiivin mukaista EY-tyyppihyväksyntää varten. Sarja alkaa luvusta 0001 jokaisen perusdirektiivin osalta.

Osa 5: Laajennuksen osoittava kaksinumeroinen järjestysnumero (joka alkaa tarvittaessa nollalla). Sarja alkaa luvusta 00 jokaisen perushyväksyntänumeron osalta.

2 Kokonaisen ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän osalta osa 2 jätetään pois.

3 Ainoastaan ajoneuvon lakisääteisen kilven (lakisääteisten kilpien) osa 5 jätetään pois.

4 Esimerkki jarruja koskevan direktiivin mukaisesta kolmannesta järjestelmän hyväksynnästä (jota ei vielä ole laajennettu), jonka on myöntänyt Ranska:

e2*71/320*98/12*0003*00

tai

e2*88/77*91/542A*0003*00 sellaisen direktiivin osalta, jossa on kaksi voimaantulovaihetta A ja B.

5 Esimerkki toisesta laajennuksesta neljänteen ajoneuvon tyyppihyväksyntään, jonka on myöntänyt Yhdistynyt kuningaskunta:

e11*98/14*0004*02

kun direktiivi 98/14/ETY on toistaiseksi viimeisin direktiivin 70/156/ETY artikloita muuttava direktiivi.

6 Esimerkki ajoneuvon lakisääteiseen kilpeen (lakisääteisiin kilpiin) merkitystä EY-tyyppihyväksyntänumerosta:

e11*98/14*0004

(1) Osat ja erilliset tekniset yksiköt on merkittävä asianomaisten erillisten direktiivien säännösten mukaisesti.

LIITE VIII

>PIC FILE= "L_2002018FI.007102.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.007301.TIF">

LIITE IX

>PIC FILE= "L_2002018FI.007402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.007901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.008901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.009001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.009101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.009201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.009301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.009401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018FI.009501.TIF">

LIITE X

TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUTTA KOSKEVAT MENETTELYT

0 TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

Tuotannon vaatimustenmukaisuus sen varmistamiseksi, että tuotanto on hyväksytyn tyypin mukainen, mukaan luettuna jäljempänä esitetyn alkuarvioinnin mukainen laadun hallintajärjestelmien arviointi(1) sekä hyväksynnän kohteen ja jäljempänä esitettyjen tuotteen vaatimustenmukaisuusjärjestelyjen mukaisten tuotteeseen liittyvien valvontatoimenpiteiden tarkastus.

1 ALKUARVIOINTI

1.1 Jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on varmistettava ennen EY-tyyppihyväksynnän myöntämistä, että käytettävissä on toimenpiteet ja menettelyt, joilla voidaan tyydyttävästi taata tehokas valvonta sen varmistamiseksi, että tuotannossa olevat osat, järjestelmät, erilliset tekniset yksiköt tai ajoneuvot ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

1.2 EY-tyyppihyväksynnän myöntävän viranomaisen on tarkistettava, täyttyykö 1.1 kohdassa asetettu vaatimus. Kyseisen viranomaisen on hyväksyttävä alkuarviointi sekä jäljempänä 2 osassa tarkoitetut tuotteen vaatimustenmukaisuusjärjestelyt ottaen tarvittaessa huomioon yhden jäljempänä 1.2.1-1.2.3 kohdassa kuvatuista järjestelyistä tai tarvittaessa kyseisten järjestelyjen yhdistelmän kokonaan tai osittain.

1.2.1 EY-tyyppihyväksynnän myöntävä EY-tyyppihyväksyntäviranomainen tai EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten puolesta tekninen tutkimuslaitos voi tehdä alkuarvioinnin ja/tai tuotteen vaatimustenmukaisuusjärjestelyjen tarkastuksen.

1.2.1.1 Toteutettavan alkuarvioinnin laajuutta määrittäessään EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on otettava huomioon seuraavia seikkoja koskevat saatavissa olevat tiedot:

jäljempänä kohdassa 1.2.3 kuvattu valmistajan todistus, jota ei ole pätevöity tai tunnustettu kyseisen kohdan perusteella,

osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksynnän osalta laatujärjestelmien arvioinnit, jotka ajoneuvon valmistaja(t) on suorittanut (ovat suorittaneet) osan tai erillisen teknisen yksikön valmistajan tiloissa yhden tai useamman kyseisellä teollisuudenalalla sovellettavan, yhdenmukaistetun EN ISO 9002:1994 tai EN ISO 9001:2000 -standardin vaatimukset täyttävän eritelmän mukaisesti; 7.3 kohdassa (jonka aiheena on asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen) olevat suunnittelun ja kehityksen käsitteisiin liittyvät vaatimukset saa jättää ottamatta huomioon.

1.2.2 Myös toisen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomainen tai EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen tähän tarkoitukseen määräämä tekninen tutkimuslaitos voi tehdä alkuarvioinnin ja/tai tuotteen vaatimustenmukaisuusjärjestelyjen tarkastuksen. Tällöin kyseisen toisen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on laadittava vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa esitetään alueet ja tuotantoyksiköt, joilla katsotaan olevan merkitystä EY-tyyppihyväksyttävän tuotteen (EY-tyyppihyväksyttävien tuotteiden) ja sen direktiivin kannalta, jonka mukaisesti kyseiset tuotteet tyyppihyväksytään(2). Kun toisen jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomainen on saanut vaatimustenmukaisuusvakuutusta koskevan pyynnön EY-tyyppihyväksynnän myöntävän jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaiselta, sen on viipymättä lähetettävä vaatimustenmukaisuusvakuutus tai ilmoitettava, ettei se pysty antamaan tällaista vakuutusta. Lausunnossa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

>TAULUKON PAIKKA>

1.2.3 EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on myös hyväksyttävä, että yhdenmukaistetun EN ISO 9002:1994 -standardin (jonka soveltamisalaan tuotantolaitokset ja hyväksyttävä tuote (hyväksyttävät tuotteet) kuuluvat) tai EN ISO 9001:2000 -standardin (jonka 7.3 kohdassa (asiakastyytyväisyys ja jatkuva parantaminen) olevat suunnittelun ja kehityksen käsitteisiin liittyvät vaatimukset saa jättää ottamatta huomioon), tai vastaavan yhdenmukaistetun standardin mukainen valmistajan asianmukainen todistus täyttää 1.2 kohdassa asetetut alkuarviointia koskevat vaatimukset. Valmistajan on esitettävä tiedot todistuksesta sekä huolehdittava siitä, että EY-tyyppihyväksyntäviranomaisille ilmoitetaan kaikista todistuksen voimassaoloon tai soveltamisalaan tehtävistä muutoksista.

Ilmaisulla "asianmukainen todistus" tarkoitetaan yhdenmukaistetun EN 45012 -standardin mukaisen varmentamislaitoksen myöntämää todistusta, jonka itse jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomainen on pätevöinyt sellaisena tai jonka jäsenvaltion kansallinen akkreditointiorganisaatio on akkreditoinut sellaisena ja jonka jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomainen on tunnustanut.

Jäsenvaltioiden EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten on ilmoitettava toisilleen pätevöimistään ja tunnustamistaan varmentamislaitoksista sekä näiden laitosten pätevyyden tai soveltamisalan muuttumisesta.

1.3 Ajoneuvon järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksikköjen hyväksynnän myöntämiseksi tehtyjä alkuarviointeja ei tarvitse toistaa koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän vuoksi, vaan niitä täydennetään arvioinnilla, joka kattaa koko ajoneuvon kokoamiseen liittyvät paikat ja toimet, joita aiemmat arvioinnit eivät kattaneet.

2 TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

2.1 Kukin tämän direktiivin tai erillisdirektiivin mukaisesti hyväksytty ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on valmistettava hyväksytyn tyypin mukaiseksi, eli sen on täytettävä tämän direktiivin tai jonkin liitteessä IV tai XI esitetyssä täydellisessä luettelossa olevan erillisdirektiivin vaatimukset.

2.2 Myöntäessään EY-tyyppihyväksynnän jäsenvaltion EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on varmistettava, että voimassa on riittävät määräykset ja kirjalliset valvontasuunnitelmat, joista sovitaan valmistajan kanssa kunkin hyväksynnän osalta, jotta voidaan suorittaa määrävälein testit tai niihin liittyvät tarkastukset ja tarvittaessa erityisesti erillisdirektiiveissä säädetyt testit, joilla tarkistetaan, että ajoneuvo, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö on edelleen hyväksytyn tyypin mukainen.

2.3 EY-tyyppihyväksynnän haltijan on erityisesti:

2.3.1 Varmistettava, että käytettävissä on menettelyt, joilla tuotteiden (ajoneuvojen, järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksikköjen) vaatimustenmukaisuutta hyväksyttyyn tyyppiin nähden valvotaan tehokkaasti, ja että näitä menettelyjä sovelletaan.

2.3.2 Voitava käyttää kunkin hyväksytyn tyypin vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen tarvittavaa testauslaitteistoa tai muuta tarkoituksenmukaista laitteistoa.

2.3.3 Varmistettava, että testitulokset kirjataan ja että niiden liiteasiakirjat ovat saatavilla ajan, joka määrätään yhdessä tyyppihyväksyntäviranomaisten kanssa. Tämä aika ei saa olla yli kymmenen vuotta.

2.3.4 Analysoitava kunkin testi- tai tarkastustyypin tulokset tarkistaakseen ja varmistaakseen tuotteen ominaisuuksien pysyvyyden siten, että teolliselle tuotannolle ominaiset vaihtelut sallitaan.

2.3.5 Huolehdittava siitä, että jokaiselle tuotetyypille tehdään ainakin tässä direktiivissä säädetyt tarkastukset sekä liitteessä IV tai XI esitetyssä täydellisessä luettelossa mainituissa sovellettavissa erillisdirektiiveissä säädetyt testit.

2.3.6 Huolehdittava siitä, että kaikki näyte- tai testikappalesarjat, jotka niille tehdyn testi- tai tarkastustyypin perusteella osoittautuvat vaatimusten vastaisiksi, johtavat uuteen näytteenottoon ja testiin tai tarkastukseen. Kaikki tarvittavat toimenpiteet on toteutettava, jotta vastaava tuotanto saatettaisiin jälleen vaatimustenmukaiseksi.

2.3.7 Koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän osalta 2.3.5 kohdassa tarkoitetut tarkastukset rajoitetaan niihin, joilla voidaan tarkastaa, että noudatetaan asianmukaista rakennuseritelmää, joka liittyy hyväksyntään ja erityisesti liitteessä III esitettyyn ilmoituslomakkeeseen sekä tämän direktiivin liitteessä IX esitettyjä vaatimustenmukaisuustodistuksia varten vaadittaviin tietoihin.

3 JATKUVAT TARKASTUKSET

3.1 EY-tyyppihyväksynnän myöntänyt viranomainen saa milloin tahansa tarkastaa kussakin tuotantoyksikössä sovellettavat vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmät.

3.1.1 Tavallisesti valvotaan, että tässä liitteessä olevissa 1 ja 2 osissa (alkuarviointi ja tuotteen vaatimustenmukaisuus) määrättyjä menettelyjä sovelletaan edelleen tehokkaasti.

3.1.1.1 Varmentamislaitoksen (joka on tämän liitteen 1.2.3 kohdan vaatimusten mukaisesti pätevöity tai tunnustettu) suorittamat valvontatoimet on hyväksyttävä 3.1.1. kohdan vaatimusten mukaisiksi alkuarviointia varten vahvistettujen menettelyjen osalta (1.2.3 kohta).

3.1.1.2 EY-tyyppihyväksyntäviranomaisten tekemien tarkastusten (muiden kuin 3.1.1.1. kohdassa tarkoitettujen tarkastusten) tavanomaisen suoritusvälin on taattava, että tässä liitteessä olevan 1 ja 2 osan mukaisesti sovellettavat aiheelliset tarkastukset toistetaan tyyppihyväksyntäviranomaisten luottamukseen perustuvin aikavälein.

3.2 Testi- tai tarkastusasiakirjojen sekä tuotantoasiakirjojen on oltava kaikissa tarkastuksissa tarkastajan käytettävissä; tämä koskee erityisesti niiden testien tai tarkastusten tuloksia, joista on tämän liitteen 2.2 kohdassa tarkoitetut määräykset ja kirjalliset valvontasuunnitelmat.

3.3 Jos testin luonne sen sallii, tarkastaja saa ottaa satunnaisotoksen näytteitä testattavaksi valmistajan laboratoriossa (tai teknisen tutkimuslaitoksen laboratoriossa, jos erillisdirektiivissä niin säädetään). Näytteiden vähimmäismäärä voidaan määrätä valmistajan omien tarkastusten tulosten perusteella.

3.4 Jos valvonnan taso osoittautuu riittämättömäksi tai jos osoittautuu tarpeelliseksi tarkastaa 3.2 kohdan mukaisesti tehtyjen testien luotettavuus, tarkastaja valitsee näytteitä, jotka toimitetaan EY-tyyppihyväksyntätestit tehneelle tekniselle tutkimuslaitokselle.

3.5 EY-tyyppihyväksyntäviranomainen saa tehdä kaikki tässä direktiivissä tai liitteessä IV tai XI esitetyssä täydellisessä luettelossa mainituissa soveltuvissa erillisdirektiiveissä säädetyt tarkastukset tai testit.

3.6 Jos tarkastuksesta saadaan epätyydyttäviä tuloksia, EY-tyyppihyväksyntäviranomaisen on varmistettava, että toteutetaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla tuotanto saatetaan jälleen vaatimusten mukaiseksi mahdollisimman nopeasti.

(1) Arvioinnin suunnittelusta ja toteuttamisesta annetaan ohjeet yhdenmukaistetun ISO 10011 -standardin osissa 1, 2 ja 3 (1991).

(2) Esimerkiksi asiaa koskeva erillisdirektiivi, jos hyväksyttävä tuote on järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö, ja direktiivi 70/156/ETY, jos hyväksyttävä tuote on koko ajoneuvo.

LIITE XI

ERIKOISKÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN AJONEUVOJEN LUONNE JA NIITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Lisäys 1

Matkailuautot, ambulanssit ja ruumisautot

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 2

Panssariajoneuvot

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 3

Muut erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot (mukaan luettuina matkailuperävaunut)

>TAULUKON PAIKKA>

Lisäys 4

Ajoneuvonosturit

>TAULUKON PAIKKA>

Kirjaimien merkitys

X Ainoastaan erillisdirektiivissä määritellyt poikkeukset.

N/A Tätä direktiiviä ei sovelleta tähän ajoneuvoon (ei vaatimuksia).

A Poikkeus sallitaan, jos täyttä vaatimustenmukaisuutta ei saavuteta erityistarkoitusten vuoksi. Valmistajan on osoitettava tyyppihyväksyntäviranomaisia tyydyttävällä tavalla, että ajoneuvo ei voi täyttää vaatimuksia sen erityistarkoituksen vuoksi.

B Sovelletaan ainoastaan oviin, joista pääsee istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa tieliikenteessä, ja ainoastaan silloin, kun ajoneuvon pituussuuntaiseen keskitasoon nähden kohtisuorasti mitattu istuimen R-pisteen ja ovipinnan keskitason välinen etäisyys on enintään 500 mm.

C Sovelletaan ainoastaan siihen ajoneuvon takimmaisen istuimen edessä olevaan osaan, joka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa tieliikenteessä, sekä myös direktiivissä 74/60/ETY määriteltyyn pääniskualueeseen.

D Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa tieliikenteessä.

E Ainoastaan etuosan osalta.

F Täyttöputken suunnan ja pituuden muutos sekä sisäänrakennetun säiliön uudelleensijoittaminen sallitaan.

G Perus-/keskeneräisen ajoneuvon (jonka alustaa käytettiin erityiskäyttöön tarkoitetun ajoneuvon rakentamisessa) luokan mukaiset vaatimukset. Keskeneräisten/valmistuneiden ajoneuvojen osalta on hyväksyttävää, että vastaavan N-luokan ajoneuvoja koskevat (suurimpaan massaan perustuvat) vaatimukset täyttyvät.

H Pakojärjestelmän pituuden muuttaminen enintään kahden metrin pituudelta viimeisen äänenvaimentimen jälkeen on sallittua ilman lisätestejä.

I Sovelletaan ainoastaan lämmitysjärjestelmiin, joita ei ole erityisesti suunniteltu asumistarkoituksiin.

J Kaikkien muiden ikkunoiden paitsi ohjaamon ikkunoiden (tuulilasi ja sivulasit) materiaali saa olla joko turvalasia tai jäykkää muovilasitetta.

K Merkinantolaitteita voidaan asentaa lisää.

L Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa tieliikenteessä. Takaistuimilla vaaditaan vähintään kiinnityspisteet lantiovöille.

M Sovelletaan ainoastaan istuimiin, jotka on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön ajoneuvon ollessa tieliikenteessä. Kaikilla takaistuimilla vaaditaan vähintään lantiovyöt.

N Edellyttäen, että kaikki pakolliset valaisinlaitteet on asennettu ja että geometriseen näkyvyyteen ei vaikuteta.

O Ajoneuvon etuosaan on oltava asennettu sopiva järjestelmä.

P Sovelletaan ainoastaan lämmitysjärjestelmiin, joita ei ole erityisesti suunniteltu asumistarkoituksiin. Ajoneuvon etuosaan on oltava asennettu sopiva järjestelmä.

Q Pakojärjestelmän pituuden muuttaminen enintään kahden metrin pituudelta viimeisen äänenvaimentimen jälkeen on sallittua ilman lisätestejä. Edustavimmalle perusajoneuvolle myönnetty EY-tyyppihyväksyntä pysyy voimassa, vaikka vertailupaino muuttuisi.

R Edellyttäen, että kaikkien jäsenvaltioiden rekisterikilvet voidaan asentaa ja että ne ovat asentamisen jälkeen edelleen näkyvissä.

S Valon läpäisysuhde on vähintään 60 % ja A-pilarin näkyvyyttä rajoittava kulma enintään 10°.

T Testi suoritetaan ainoastaan valmiille/valmistuneille ajoneuvoille. Ajoneuvo voidaan testata direktiivin 70/157/ETY mukaisesti. Direktiivin 70/157/ETY liitteessä I olevan 5.2.2.1 kohdan osalta sovelletaan seuraavia raja-arvoja:

81 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on alle 75 kW

83 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on vähintään 75 kW mutta alle 150 kW

84 dB(A) niille ajoneuvoille, joiden moottorin teho on vähintään 150 kW.

U Testi suoritetaan ainoastaan valmiille/valmistuneille ajoneuvoille. Ajoneuvojen, joissa on enintään 4 akselia, on täytettävä kaikki direktiivissä 71/320/ETY säädetyt vaatimukset. Poikkeukset sallitaan ajoneuvoille, joissa on enemmän kuin 4 akselia, jos:

ajoneuvon erityisrakenne antaa niihin oikeutuksen, ja

kaikki direktiivissä 71/320/ETY säädetyt seisonta-, käyttö- ja varajarruihin liittyvät jarrutustehoa koskevat vaatimukset täyttyvät.

V Voidaan hyväksyä direktiivin 97/68/EY vaatimusten täyttyminen.

Y Jos kaikki pakolliset valaisinlaitteet on asennettu.

LIITE XII

PIENTEN SARJOJEN JA SARJAN VIIMEISTEN AJONEUVOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

A PIENTEN SARJOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

>TAULUKON PAIKKA>

"Tyypillä" tarkoitetaan ajoneuvoja, jotka ovat samanlaisia seuraavilta olennaisilta ominaisuuksiltaan:

1 M1-luokka:

- valmistaja,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta/pohjalevy (selvät ja olennaiset erot),

- moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

2 M2- ja M3-luokat:

- valmistaja,

- luokka,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta / itsekantava kori (selvät ja olennaiset erot),

- moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi),

- akselien lukumäärä.

3 N1-, N2- ja N3-luokat:

- valmistaja,

- luokka,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta/pohjalevy (selvät ja olennaiset erot),

- moottori (polttomoottori/sähkömoottori/hybridi).

- akselien lukumäärä.

4 O1-, O2-, O3- ja O4-luokat:

- valmistaja,

- luokka,

- rakenteen ja suunnittelun olennaiset osat:

- alusta / itsekantava kori (selvät ja olennaiset erot),

- akseleiden lukumäärä,

- varsinainen perävaunu/puoliperävaunu/keskiakseliperävaunu,

- jarrujärjestelmän tyyppi (esimerkiksi jarruton/inertia/tehostettu).

B. SARJAN VIIMEISTEN AJONEUVOJEN ENIMMÄISMÄÄRÄT

Sarjan viimeisiin ajoneuvoihin sovellettavan menettelyn mukaisesti kussakin jäsenvaltiossa käyttöönotettavien valmiiden ja valmistuneiden ajoneuvojen enimmäismäärää rajoitetaan toisella seuraavista jäsenvaltion valitsemista keinoista:

Joko

1) yhtä tai useampaa tyyppiä edustavien ajoneuvojen suurin lukumäärä saa olla M1-luokan osalta enintään 10 prosenttia ja kunkin muun luokan osalta enintään 30 prosenttia edellisenä vuonna kyseisessä jäsenvaltiossa käyttöönotettujen kaikkia asianomaisia tyyppejä edustavien ajoneuvojen lukumäärästä.

Jos M1-luokan osalta 10 prosenttia tai kunkin muun luokan osalta 30 prosenttia on vähemmän kuin 100 ajoneuvoa, jäsenvaltio saa sallia enintään 100 ajoneuvon käyttöönoton,

tai

2) mitä tahansa yhtä tyyppiä edustavien ajoneuvojen määrä rajoitetaan niihin, joille myönnettiin valmistuspäivänä tai sen jälkeen vaatimustenmukaisuustodistus, joka oli voimassa vähintään kolme kuukautta todistuksen myöntämispäivästä, mutta jonka voimassaolo päättyi erillisdirektiivin voimaantulon myötä.

Tämän menettelyn mukaisesti käyttöönotettujen ajoneuvojen vaatimustenmukaisuustodistukseen on tehtävä erityismerkintä.

LIITE XIII

>PIC FILE= "L_2002018FI.011202.TIF">

LIITE XIV

MONIVAIHEISESSA EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄSSÄ NOUDATETTAVAT MENETTELYT

1 YLEISTÄ

1.1 Monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntämenettely edellyttää kaikkien vaiheiden valmistajien yhteistoimintaa. Tämän vuoksi hyväksyntäviranomaisten on ennen ensimmäisen tai sitä seuraavien vaiheiden hyväksyntien myöntämistä varmistuttava siitä, että asianomaisten valmistajien välisestä tarvittavien asiakirjojen ja tietojen toimittamisesta ja vaihtamisesta on riittävät määräykset, jotta taattaisiin, että valmistunut ajoneuvo täyttää kaikkien liitteessä IV tai XI tarkoitettujen soveltuvien erillisdirektiivien vaatimukset. Toimitettavat ja vaihdettavat tiedot koskevat erityisesti kyseessä olevien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksyntiä sekä niitä keskeneräiseen ajoneuvoon kuuluvia osia, joita ei ole vielä hyväksytty.

1.2 Tässä liitteessä tarkoitetut EY-tyyppihyväksynnät myönnetään ajoneuvotyypin senhetkisen valmistusvaiheen perusteella, ja niiden on sisällettävä kaikki aikaisemmissa vaiheissa myönnetyt hyväksynnät.

1.3 Monivaiheisessa EY-tyyppihyväksyntämenettelyssä kukin valmistaja on vastuussa kaikkien niiden järjestelmien, osien tai erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta, jotka se on valmistanut tai jotka se on lisännyt aiempaan rakennusvaiheeseen. Valmistaja ei ole vastuussa aiemmassa vaiheessa hyväksytyistä järjestelmistä, osista tai erillisistä teknisistä yksiköistä, paitsi jos hän muuttaa asianomaisia osia siten, että aiemmin myönnetty hyväksyntä ei ole enää voimassa.

2 MENETTELYT

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on:

a) tarkastettava, että kaikki asianmukaisten erillisdirektiivien nojalla myönnetyt EY-tyyppihyväksynnät soveltuvat erillisdirektiivissä olevaan asianomaiseen normiin;

b) huolehdittava, että kaikki tarvittavat tiedot, ottaen huomioon ajoneuvon valmistusvaihe, sisältyvät valmistusasiakirjoihin;

c) huolehdittava asiakirjojen osalta, että ajoneuvoja koskeva(t) eritelmä(t) ja valmistusasiakirjojen I osaan sisältyvät tiedot sisältyvät tietopakettien tietoihin ja/tai erityisdirektiivien perusteella annettujen EY-tyyppihyväksyntätodistusten tietoihin; kun on kyse valmistuneesta ajoneuvosta ja valmistusasiakirjojen I osaan sisältyvää järjestysnumeroa ei ole yhteenkään erillisdirektiiviin liittyvässä tietopaketissa, on varmistettava, että asianomainen osa tai ominaisuus on valmistusasiakirjoissa olevien tietojen mukainen;

d) tehtävä tai annettava tehtäväksi ajoneuvon osien tai järjestelmien tarkastukset hyväksyttävää ajoneuvotyyppiä edustavista valituista näytekappaleista sen tarkistamiseksi, onko ajoneuvo(t) valmistettu oikeaksi todistetun tietopaketin tietojen mukaisesti kaikkien asianmukaisten erillisdirektiivien nojalla myönnettyjen EY-tyyppihyväksyntien osalta;

e) tarvittaessa tehtävä tai annettava tehtäväksi tarvittavat erillisten teknisten yksiköiden asennustarkastukset.

3 Edellä olevan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti tarkastettavien ajoneuvojen lukumäärän on oltava riittävä, jotta ajoneuvon valmistusvaiheesta riippuen voidaan tarkistaa niiden yhdistelmien, joille EY-tyyppihyväksyntää haetaan, seuraavat osat:

- moottori,

- vaihteisto,

- vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin),

- ohjaavat akselit (lukumäärä ja sijainti),

- korin tyyppi,

- ovien lukumäärä,

- hallintalaitteet oikealla/vasemmalla,

- istuinten lukumäärä,

- varustetaso.

4 AJONEUVON TUNNISTAMINEN

Toisessa vaiheessa ja sitä seuraavissa vaiheissa kunkin valmistajan on direktiivissä 76/114/ETY tarkoitetun pakollisen kilven lisäksi kiinnitettävä ajoneuvoon lisäkilpi, jonka malli esitetään tämän liitteen lisäyksessä. Tämä lisäkilpi on kiinnitettävä lujasti selvästi näkyvään ja helppopääsyiseen paikkaan sellaiseen ajoneuvon osaan, jota ei todennäköisesti vaihdeta ajoneuvon käyttöiän aikana. Tässä kilvessä on selvästi ja pysyvästi ilmoitettava seuraavat tiedot seuraavassa järjestyksessä:

- valmistajan nimi,

- EY-tyyppihyväksyntänumeron osat 1, 3 ja 4,

- hyväksynnän vaihe,

- ajoneuvon valmistenumero,

- ajoneuvon suurin sallittu kuormitettu massa(1)

- yhdistelmän suurin sallittu massa kuormitettuna (jos ajoneuvoon voidaan kytkeä perävaunu)(2),

- suurin sallittu kuhunkin akseliin kohdistuva massa alkaen etuakselista(3),

- puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun osalta suurin sallittu kuorma kytkentälaitteen kohdalla(4).

Ellei edellä toisin määrätä levyn on oltava direktiivin 76/114/ETY vaatimusten mukainen.

(1) Ainoastaan, jos arvo on muuttunut senhetkisen hyväksyntävaiheen aikana.

(2) Ainoastaan, jos arvo on muuttunut senhetkisen hyväksyntävaiheen aikana.

(3) Ainoastaan, jos arvo on muuttunut senhetkisen hyväksyntävaiheen aikana.

(4) Ainoastaan, jos arvo on muuttunut senhetkisen hyväksyntävaiheen aikana.

Lisäys

Valmistajan lisäkilven malli

Seuraava esimerkkikilpi on vain ohjeellinen.

>PIC FILE= "L_2002018FI.011402.TIF">

LIITE XV

>PIC FILE= "L_2002018FI.011502.TIF">

Top