EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0109

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/109/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi

EYVL L 13, 16.1.2002, p. 21–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Kumoaja 32011R1337

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/109/oj

32001L0109

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/109/EY, annettu 19 päivänä joulukuuta 2001, tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi

Virallinen lehti nro L 013 , 16/01/2002 s. 0021 - 0024


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/109/EY,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2001,

tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Täyttääkseen perustamissopimuksella sekä hedelmä- ja vihannesalan yhteistä markkinajärjestelyä koskevilla yhteisön säännöksillä sille annetun tehtävän komissiolla on oltava tarkkaa tietoa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksista yhteisössä sekä käytössään keskipitkän ajan ennusteita tuotannosta ja tarjonnasta markkinoilla. Nykyisin tämä tehtävä on toteutettu tilastotietojen keruusta jäsenvaltioissa tiettyjen hedelmälajien viljelmien tuotantomahdollisuuksien määrittämiseksi annetun neuvoston direktiivin 76/625/ETY(3) puitteissa. Uusien muutosten yhteydessä direktiivi olisi selkeyden vuoksi kumottava ja korvattava tällä direktiivillä.

(2) Tämän vuoksi olisi kaikkien jäsenvaltioiden kerättävä tiedot samaan aikaan saman hedelmäpuulajin viljelmistä samoin perustein ja verrannollisella tarkkuudella. Uudet viljelmät tuottavat täyden sadon vasta usean vuoden kuluttua. Tämän vuoksi tietojen keruu olisi toistettava joka viides vuosi, jotta voidaan saada varmaa tietoa tuotantomahdollisuuksista vielä tuottamattomatkin hedelmäpuut huomioon ottaen.

(3) Jokaisessa jäsenvaltiossa olisi tutkittava yhdenmukaisesti jokaisen hedelmälajin tärkeimmät lajikkeet pyrkien niin täydelliseen lajikeluokitteluun kuin on tarpeen.

(4) Aiemmasta hedelmäpuuviljelmiä koskevasta tietojen keruusta saadun kokemuksen perusteella on tarpeen ottaa käyttöön tietty joustavuus jäsenvaltioiden käyttämien tietojenkeruumenetelmien suhteen, kuitenkin varmistaen tietojen vertailukelpoisuus eri jäsenvaltioiden välillä.

(5) Suunnitellun toiminnan tavoitteita eli luotettavien ja täydellisten tilastojen saamista tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmien tuotantomahdollisuuksista yhteisössä ja keskipitkän ajan ennusteiden saamista yhteisön tuotannosta sekä tarjonnasta ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(6) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(4),

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioiden on kerättävä vuoden 2002 kuluessa ja sen jälkeen joka viides vuosi tiedot alueensa tiettyjen hedelmäpuulajien viljelmistä.

2. Tiedot kerätään seuraavista lajeista:

a) syötäväksi tarkoitetut omenat,

b) syötäväksi tarkoitetut päärynät,

c) persikat,

d) aprikoosit,

e) appelsiinit,

f) sitruunat,

g) pienet sitrushedelmät.

Liitteenä olevassa taulukossa osoitetaan ne lajit, joista kerätään tietoja eri jäsenvaltioissa.

Luetteloa mainituista lajeista sekä kyseistä taulukkoa voidaan muuttaa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

Selvitys ainoastaan muuhun käyttöön kuin syötäväksi tarkoitettujen omena- ja päärynälajikkeiden viljelmistä on vapaaehtoinen.

3. Tietojen keruu koskee kaikkia tiloja, joilla on istutettuja hedelmäpuita, edellyttäen että tuotetut hedelmät on kokonaan tai pääosin tarkoitettu markkinoille.

Tietojen keruu käsittää yhden lajin viljelmät ja sekaviljelmät, toisin sanoen hedelmäpuuviljelmät, joilla viljellään useita 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja lajeja tai yhtä tai useampaa näistä lajeista yhdessä muiden lajien kanssa.

4. Tiedot voidaan kerätä 3 artiklassa esitettyjen vaatimusten mukaisesti joko kokonaistutkimuksena tai satunnaisotantaan perustuvana.

2 artikla

1. Edellä 1 artiklassa tarkoitettu tietojen keruu on toteutettava siten, että tulokset voidaan esittää yhdistelemällä eri tavoin seuraavia tunnuspiirteitä:

A) Hedelmälajike

Kunkin hedelmälajin osalta on esitettävä tärkeysjärjestyksessä riittävä määrä lajikkeita, jotta kunkin jäsenvaltion osalta voidaan arvioida erikseen lajikkeittain vähintään 80 prosenttia kyseisen hedelmäpuulajin kokonaisistutusalasta, ja joka tapauksessa olisi esitettävä kaikki ne lajikkeet, jotka ovat vähintään 3 prosenttia kyseisen hedelmäpuulajin kokonaisistutusalasta.

B) Puiden ikä

Puiden ikä on laskettava niiden istuttamisesta maahan. Syksystä kevääseen ulottuvaa istutuskautta pidetään yhtenä jaksona.

C) Istutusala, nettoalue, puiden lukumäärä ja istutustiheys

Viljelmän istutustiheys voidaan merkitä muistiin suoraan tai laskea se istutusalan perusteella.

2. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamiseksi annetaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3 artikla

1. Jos tietojen keruu suoritetaan otantatutkimuksena, otannan on oltava vähintään 95 prosenttia hedelmäpuiden istutusalasta. Ne alat, jotka eivät kuulu otokseen, arvioidaan.

2. Jäsenvaltioiden on otantatutkimuksen tulosten osalta toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että otantavirhe olisi enintään 3 prosenttia kunkin hedelmäpuulajin kansallisesta kokonaisalasta 68 prosentin luottamustasolla.

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet rajoittaakseen raportoinnin virheitä ja arvioidakseen tarvittaessa niiden vaikutusta kunkin hedelmäpuulajin kokonaisistutusalaan.

4. Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamiseksi annetaan 8 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava tietojen keruun tulokset komissiolle mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään tietojen keruuvuotta seuraavan vuoden lokakuun 1 päivänä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tulokset on toimitettava tuotantoalueittain. Jäsenvaltioissa noudatettavat tuotantoalueiden rajat vahvistetaan 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

3. Edellä 3 artiklassa tarkoitetut todetut tarkastusvirheet samoin kuin otantavirheet on ilmoitettava tietojen keruun toteuttamista seuraavan vuoden lokakuun 1 päivään mennessä.

4. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle menetelmäraportti siitä, miten tiedot on kerätty viimeistään tietojen keruuvuotta seuraavan vuoden lokakuun 1 päivänä.

5 artikla

Niiden jäsenvaltioiden, joilla on käytettävissään vuosittaisia tietoja:

a) alueellaan poisraivatuista hedelmäpuulajien viljelyaloista ja

b) alueelleen perustetuista uusista hedelmäpuulajien viljelmistä,

on ilmoitettava kyseiset tiedot komissiolle viimeistään viitevuotta seuraavan vuoden lokakuun 31 päivänä.

6 artikla

Komissio tutkii jäsenvaltioita kuullen ja niiden kanssa jatkuvassa yhteistyössä:

a) toimitetut tietojen keruun tulokset;

b) tekniset ongelmat erityisesti tietojen keruun valmistelussa ja toteutuksessa;

c) tietojen keruulla saatujen tulosten merkityksen.

7 artikla

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuoden kuluessa siitä, kun jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet tulokset, kertomuksen tietojen keruun yhteydessä saaduista kokemuksista.

8 artikla

1. Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 72/279/ETY(5) perustettu pysyvä maataloustilastokomitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

9 artikla

Kumotaan direktiivi 76/625/ETY 16 päivästä huhtikuuta 2002 alkaen.

Viittauksia direktiiviin 76/625/ETY pidetään viittauksina tähän direktiiviin.

10 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 16 päivään huhtikuuta 2002 mennessä. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

11 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

12 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) EYVL C 96 E, 27.3.2001, s. 212.

(2) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. kesäkuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 8. marraskuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 11. joulukuuta 2001.

(3) EYVL L 218, 11.8.1976, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 1999/87/EY (EYVL L 16, 21.1.200, s. 72).

(4) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(5) EYVL L 179, 7.8.1972, s. 1.

LIITE

LAJIT, JOISTA KERÄTÄÄN TIEDOT ERI JÄSENVALTIOISSA

>TAULUKON PAIKKA>

Top