Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0103

Komission direktiivi 2001/103/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2001, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaine 2,4-dikloorifenoksietikkahapon (2,4-D) sisällyttämiseksi siihen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 313, 30.11.2001, p. 37–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 210 - 212
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/103/oj

32001L0103

Komission direktiivi 2001/103/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2001, kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaine 2,4-dikloorifenoksietikkahapon (2,4-D) sisällyttämiseksi siihen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 313 , 30/11/2001 s. 0037 - 0039


Komission direktiivi 2001/103/EY,

annettu 28 päivänä marraskuuta 2001,

kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteen I muuttamisesta tehoaine 2,4-dikloorifenoksietikkahapon (2,4-D) sisällyttämiseksi siihen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/99/EY(2), ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun työohjelman ensimmäisen vaiheen täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 3600/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2266/2000(4), säädetään luettelon laatimisesta joistakin kasvinsuojeluaineiden tehoaineista niiden arvioimiseksi ja mahdollista direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I lisäämistä varten. Kyseinen luettelo sisältyy kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden luettelon vahvistamisesta ja esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden nimeämisestä asetuksen (ETY) N:o 3600/92 soveltamiseksi 27 päivänä huhtikuuta 1994 annettuun komission asetukseen (EY) N:o 933/94(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2230/95(6), ja se sisältää 2,4-dikloorifenoksietikkahapon (2,4-D).

(2) 2,4-D:n vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön on arvioitu asetuksen (ETY) N:o 3600/92 säännösten mukaisesti ilmoittajien ehdottamien käyttötarkoitusten osalta. Asetuksen (EY) N:o 933/94 mukaisesti Kreikka nimettiin esitteleväksi jäsenvaltioksi 2,4-D:n osalta. Esittelevä jäsenvaltio toimitti komissiolle asetuksen (ETY) N:o 3600/92 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti 17 päivänä tammikuuta 1997 asiaa koskevan arviointikertomuksen ja suositukset.

(3) Jäsenvaltiot ja komissio ovat tarkastelleet arviota pysyvässä kasvinsuojelukomiteassa. Tarkastelu on saatettu päätökseen 2 päivänä lokakuuta 2001 komission tarkastelukertomuksella 2,4-D:stä.

(4) Asiakirja-aineisto ja 2,4-D:n tarkastelusta saadut tiedot toimitettiin myös kasveja käsittelevälle tiedekomitealle. Komitea kommentoi 21 päivänä toukokuuta 2001 antamassaan lausunnossa(7) ihmisille aiheutuvan riskin arviointiin soveltuvan eläinmallin valintaa. Suositus otettiin huomioon tämän direktiivin sanamuodoissa ja asiaa koskevassa tarkastelukertomuksessa.

(5) Eri tutkimuksista on käynyt ilmi, että 2,4-D:tä sisältävien kasvinsuojeluaineiden voidaan yleisesti olettaa täyttävän direktiivin 91/414/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt edellytykset erityisesti tutkittujen ja komission tarkastelukertomuksessa lueteltujen käyttötarkoitusten osalta. Näin ollen on aiheellista sisällyttää kyseinen tehoaine kyseisen direktiivin liitteeseen I sen varmistamiseksi, että kaikissa jäsenvaltioissa 2,4-D:tä sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevien lupien myöntäminen voidaan järjestää mainitussa direktiivissä 91/414/ETY säädetyllä tavalla.

(6) Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, jotta jäsenvaltiot ja asianomaiset osapuolet voivat valmistautua sisällyttämisestä seuraaviin uusiin vaatimuksiin. Direktiivin 91/414/ETY mukaan sen jälkeen, kun tehoaine on sisällytetty direktiivin liitteeseen I, jäsenvaltioiden on lisäksi tarvittaessa myönnettävä, muutettava tai peruutettava tehoainetta sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat luvat säädetyn määräajan kuluessa. Tästä syystä olisi säädettävä kyseisestä määräajasta. Olisi säädettävä pidemmästä määräajasta kutakin kasvinsuojeluainetta koskevan täydellisen asiakirja-aineiston jättämiseksi ja arvioimiseksi direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Yhtenäisten periaatteiden perusteella tapahtuva kokonaisarviointi voidaan useita tehoaineita sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta kuitenkin suorittaa vasta sen jälkeen, kun kaikki asianomaiset tehoaineet on sisällytetty direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I.

(7) Tarkastelukertomus on välttämätön, jotta jäsenvaltiot voivat asianmukaisesti panna täytäntöön direktiivissä 91/414/ETY säädettyjen yhtenäisten periaatteiden monet osat. Jäsenvaltioiden olisi pidettävä lopullinen tarkastelukertomus luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta asianomaisten osapuolten saatavilla tai saatettava se näiden käyttöön. Jos on tarpeen saattaa tarkastelukertomus ajan tasalle teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi, myös edellytykset, jotka koskevat kyseisen tehoaineen sisällyttämistä direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I, on muutettava kyseisen direktiivin mukaisesti.

(8) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 91/414/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on pidettävä asianomaisten osapuolten saatavilla 2,4-D:tä koskeva tarkastelukertomus direktiivin 14 artiklassa tarkoitettuja luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta tai saatettava se erityisestä pyynnöstä näiden käyttöön.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Jäsenvaltioiden on direktiivin 91/414/ETY mukaisesti erityisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava 2,4-D:tä tehoaineenaan sisältäviä kasvinsuojeluaineita koskevat voimassa olevat luvat tähän määräpäivään mennessä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Kun on kyse 2,4-D:tä ainoana tehoaineenaan sisältävistä kasvinsuojeluaineista, direktiivin 91/414/ETY liitteen III vaatimukset täyttävän asiakirja-aineiston perusteella kyseisen direktiivin liitteessä VI säädettyjen yhtenäisten periaatteiden mukaisesti tehtävän arvioinnin ja päätöksenteon osalta lupien muuttamista tai peruuttamista koskeva määräaika on 1 päivä lokakuuta 2006.

3. 2,4-D:tä ja jotain muuta direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I kuuluvaa tehoainetta sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta lupien muuttamista tai peruuttamista koskeva määräaika päättyy neljä vuotta sen liitettä I muuttaneen direktiivin voimaantulon jälkeen, jolla viimeinen näistä aineista sisällytetään siihen.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä marraskuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2) EYVL L 304, 21.11.2001, s. 14.

(3) EYVL L 366, 15.12.1992, s. 10.

(4) EYVL L 259, 13.10.2000, s. 27.

(5) EYVL L 107, 28.4.1994, s. 8.

(6) EYVL L 225, 22.9.1995, s. 1.

(7) Kasveja käsittelevän tiedekomitean kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun direktiivin 91/414/ETY mukaisesti antama lausunto 2,4-dikloorifenoksietikkahapon (2,4-D) arvioinnista (SCP/2,4d/002-lopullinen).

LIITE

Lisätään seuraava tehoaine direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevan taulukon loppuun: ""

(1) Lisätietoja tehoaineen tunnistuksesta ja määritelmästä annetaan sitä koskevassa tarkastelukertomuksessa.

Top