EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0046

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/46/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY sekä eläinten ruokintaa koskevien neuvoston direktiivien 70/524/ETY, 96/25/EY ja 1999/29/EY muuttamisesta

OJ L 234, 1.9.2001, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 033 P. 334 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 039 P. 52 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/46/oj

32001L0046

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/46/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY sekä eläinten ruokintaa koskevien neuvoston direktiivien 70/524/ETY, 96/25/EY ja 1999/29/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 234 , 01/09/2001 s. 0055 - 0059


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/46/EY,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001,

rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY sekä eläinten ruokintaa koskevien neuvoston direktiivien 70/524/ETY, 96/25/EY ja 1999/29/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden turvallisuus on merkittävä huolenaihe, ja on tarpeen huolehtia siitä, että yhteisössä liikkeeseen lasketut eläinten ruokintaan tarkoitetut tuotteet ovat turvallisia. Rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista 25 päivänä lokakuuta 1995 annettu neuvoston direktiivi 95/53/EY(4) edistää tämän tavoitteen toteutumista.

(2) Neuvoston direktiivi 74/63/ETY on kumottu haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/29/EY(5) 16 artiklalla. Sen vuoksi viittaukset direktiiviin 74/63/ETY on muutettava direktiivin 1999/29/EY liitteessä IV olevan taulukon mukaisesti.

(3) Eläinten ruokinnassa käytettäviksi tarkoitettujen tuotteiden liikkuvuuden osalta on tarpeen yhdenmukaistaa eläinten ruokintaa koskevien direktiivien 70/524/ETY(6), 95/53/EY ja 96/25/EY(7) sisältämät määritelmät.

(4) Hiljattain on esiintynyt kahdesti eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden vakavaa dioksiinisaastumista. Näistä tapauksista saatujen kokemusten perusteella olisi parannettava menettelyjä, joita sovelletaan, kun eläinten ruokintaan tarkoitetusta tuotteesta aiheutuu vakava vaara ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle tai kun direktiiviä 1999/29/EY todetaan rikotun. Kyse on toisin sanoen sellaisten vaaratilanteiden paremmasta hallinnasta, joiden voidaan katsoa vaarantavan rehuja koskevan yhteisön sääntelyn mukaisen ihmisten tai eläinten terveyden ja ympäristön suojelun tason säilyttämisen, kuitenkin siten, etteivät nämä erityismenettelyt yleistyisi turhaan sen vuoksi, että niitä sovellettaisiin järjestelmällisesti harmittomissakin tapauksissa.

(5) Elintarvike- ja rehuketjun dioksiinisaastumisen jälkeen tehdyn komission tarkastuskäynnin tuloksena havaittiin, että näin epätavallisen kriisin hallinta oli aiheuttanut vaikeuksia jäsenvaltioille. Saadun kokemuksen perusteella ja jotta eläinten ruokintaan tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvien vakavien vaaratilanteiden hallinta tapahtuisi yhtä tehokkaasti koko yhteisössä, on tarpeen ottaa käyttöön säännöksiä, joiden mukaan jäsenvaltioilla on oltava varosuunnitelmat rehualalla ilmenevien kiireellisten tilanteiden hallitsemiseksi.

(6) Jos jossain jäsenvaltiossa havaitaan eläinten ruokintaan tarkoitetuista tuotteista johtuva vakava vaara ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, ja jos asianomainen yksi tai useampi jäsenvaltio ei voi hallita tätä vaaraa tyydyttävällä tavalla, on välttämätöntä, että komissiolla on mahdollisuus toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimenpiteet ja että sillä on erityisesti valtuudet keskeyttää kaikista asianomaisesta jäsenvaltiosta tai sen osasta tulevien eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden kauppa ja vienti tai vahvistaa erityisedellytyksiä asianomaisille tuotteille tai aineille.

(7) Direktiivissä 1999/29/EY vahvistetaan tiettyjen haitallisten aineiden ja tuotteiden sallitut enimmäispitoisuudet rehuaineissa ja rehussa.

(8) Käyttöön on jo otettu järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että toimijat ilmoittavat jäsenvaltioille kaikissa rehun valmistusketjun vaiheissa tietyistä tapauksista, jotka eivät ole haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa annettujen säännösten mukaisia. Saadun kokemuksen perusteella ja ottaen huomioon yleistä tuoteturvallisuutta koskevan vastaavan yhteisön sääntelyn tätä järjestelmää olisi kehitettävä ja laajennettava, jotta sitä voitaisiin soveltaa kaikissa tapauksissa, joissa toimija toteaa, että jokin eläinten ruokintaan tarkoitettu tuote aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

(9) Tällä hetkellä on asetettu velvollisuus ilmoittaa muille jäsenvaltioille ja komissiolle muihin jäsenvaltioihin mahdollisesti lähetettävästä rehuaine- tai rehuerästä, joka ei ole haitallisten aineiden ja tuotteiden enimmäispitoisuuksien mukainen.

(10) Tämä nopea tietojenvaihtojärjestelmä olisi sisällytettävä direktiiviin 95/53/EY ja sen toimintaa varten olisi säädettävä yhdenmukaisista menettelyistä, jotta direktiiviä voidaan vastaisuudessa soveltaa kaikissa tapauksissa, joissa jokin tuote aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, ja jotta tarkastusjärjestelmää parannetaan kokonaisuudessaan. Yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi järjestelmää olisi sovellettava myös silloin, kun jokin jäsenvaltio tuontitarkastusta suorittaessaan käännyttää takaisin jonkin kolmannesta maasta tulevan tuotteen. Näissä yhdenmukaisissa menettelyissä voitaisiin tietyin muutoksin käyttää kiireellisissä tilanteissa tapahtuvaa tietojenvaihtoa varten vahvistettuja menettelyjä yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/59/ETY(8) mukaisesti.

(11) Ei ole mahdollista luetella kaikkia biologista tai kemiallista alkuperää olevia mahdollisesti vaarallisia saastumisia, joita voi aiheutua tahattomasta tai lainvastaisesta toiminnasta ja jotka voivat vaikuttaa eläinten ruokintaan tarkoitettuun tuotteeseen.

(12) Olisi otettava huomioon virheellisistä merkinnöistä johtuvat tai käsittelyn, kuljetuksen, varastoinnin taikka jalostuksen aikana syntyvät vaaratekijät.

(13) Tarkastusjärjestelmän ja asianomaisten tarkastustoimenpiteiden tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi epäillessään saastumista, joka aiheuttaa vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, todettava saastumisen luonne ja laajuus sekä huolehtia saastumisen alkuperän tunnistamisesta siten, että muut mahdolliset saastumiset havaitaan.

(14) Direktiivissä 95/53/EY säädetään, että jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi kunakin vuonna tehtyjen tarkastusten tulokset ensimmäisen kerran ennen 1 päivää huhtikuuta 2000. Siinä säädetään myös, että komissio käyttää näitä kertomuksia laatiakseen yhteenvetona koko yhteisössä tehtyjä tarkastuksia koskevan kokonaiskertomuksen sekä ehdotuksen seuraavan vuoden yhteensovitetuksi tarkastusohjelmaksi. Vahvistaessaan yhteensovitetun vuotuisen tarkastusohjelman painopisteet jäsenvaltiot ja komissio ottavat huomioon tiedot saastumisesta, joka vaikuttaa eläinten ruokintaan tarkoitetun tuotteen turvallisuuteen. Kaikkia ihmisten tai eläinten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia vaaroja koskevia tietoja, jotka liittyvät eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden liikkuvuuteen ja käyttöön, voidaan arvioida paremmin, jos nämä tiedot toimitetaan yhdenmukaistetussa ja standardisoidussa muodossa.

(15) Edellä esitetty huomioiden direktiivit 95/53/EY, 70/524/ETY, 96/25/EY ja 1999/29/EY olisi siten muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiivi 95/53/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a) korvataan a alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti: "- neuvoston 22 päivänä huhtikuuta 1999 antama direktiivi 1999/29/EY(9) haitallisista aineista ja tuotteista eläinten ruokinnassa, ja";

b) korvataan e alakohta seuraavasti: "e) 'eläinten ruokintaan tarkoitetulla tuotteella' tai 'tuotteella' rehuja tai mitä tahansa eläinten ruokintaan käytettyä ainetta,";

c) korvataan h alakohta seuraavasti: "h) 'liikkeeseen laskemisella' tai 'liikkuvuudella' eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden hallussa pitämistä niiden myyntiä varten, mukaan lukien niiden tarjoaminen, tai muuta kolmansille osapuolille joko ilmaiseksi tai maksua vastaan tapahtuvaa siirtoa varten, sekä itse myyntiä ja muita siirtomuotoja."

2) Lisätään 4 artiklan jälkeen artikla seuraavasti: " 4 a artikla

1. Kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallinen varosuunnitelma, jossa esitetään ne toimet, jotka toteutetaan viipymättä, kun jonkin eläinten ruokintaan tarkoitetun tuotteen on havaittu aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, ja joista ilmenevät toimivalta ja vastuualueet sekä tiedon kulku. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa tarkistettava näitä suunnitelmia etenkin valvontayksiköiden organisaation kehityksen ja saadun kokemuksen, mukaan lukien myös mahdollisista simulaatioista saatu kokemus, perusteella.

2. Jäsenvaltioiden on annettava laatimansa varosuunnitelmat sekä niihin tehdyt muutokset komissiolle tiedoksi.

3. Komissio tarkastelee suunnitelmia ja ehdottaa asianomaisille jäsenvaltioille tarpeellisia muutoksia, jotta eri jäsenvaltioiden varosuunnitelmat olisivat varmasti yhtä tehokkaita. Komissio voi 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistaa suuntaviivat varosuunnitelmien yhdenmukaistamiseksi, jos se on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi."

3) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Määräjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi määräpaikassa suoritettavien ja ketään syrjimättömien pistokokeiden avulla varmistaa, että tuotteet ovat 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännösten mukaisia. Erityisesti ja ainoastaan siinä määrin, kuin pistokokeiden suorittaminen tätä edellyttää, jäsenvaltiot voivat pyytää toimijoita ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle tuotteiden saapumisesta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle tämän mahdollisuuden käytöstä."

4) Korvataan 13 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti: "- mahdollinen vaarattomaksi tekeminen,".

5) Korvataan 14 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti: "Jos tuotteet hävitetään, käytetään muuhun tarkoitukseen, palautetaan alkuperämaahan tai tehdään vaarattomiksi 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, määräjäsenvaltion on otettava viipymättä yhteys lähettäjäjäsenvaltioon. Lähettäjäjäsenvaltion on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet ja ilmoitettava määräjäsenvaltiolle suoritettujen tarkastusten laatu, niiden tulokset, tehdyt päätökset ja näiden päätösten perustelut."

6) Lisätään 15 artiklan jälkeen jakso seuraavasti: "3 a jakso

Suojalauseke

15 a artikla

1. Jos yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa ilmenee, että eläinten ruokintaan tarkoitetusta tuotteesta aiheutuu ihmisten tai eläinten terveyttä taikka ympäristöä mahdollisesti uhkaava sellainen vakava vaara, jota ei voida hallita tyydyttävällä tavalla yhden tai useamman asianomaisen jäsenvaltion toteuttamilla toimenpiteillä, komissio toteuttaa 23 a artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä viipymättä ja tilanteen vakavuudesta riippuen seuraavat toimenpiteet:

- keskeyttää yhden tai useamman asianomaisen jäsenvaltion koko alueelta tai sen osasta taikka yhdestä tai useammasta yhteisön alueella sijaitsevasta laitoksesta tulevien tuotteiden liikkeeseen laskemisen yhteisössä, käytön eläinten ruokinnassa tai viennin kolmansiin maihin, tai

- vahvistaa erityisedellytykset, jotka koskevat yhden tai useamman asianomaisen jäsenvaltion koko alueelta tai osasta taikka yhdestä tai useammasta yhteisön alueella sijaitsevasta laitoksesta tulevien tuotteiden liikkeeseen laskemista yhteisössä, käyttöä eläinten ruokinnassa tai vientiä kolmansiin maihin.

2. Kiireellisissä tapauksissa komissio voi kuitenkin tilapäisesti toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet asianomaista yhtä tai useampaa jäsenvaltiota kuultuaan ja ilmoitettuaan asiasta muille jäsenvaltioille. Komissio antaa asian kymmenen työpäivän kuluessa 23 a artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen päätöksen 70/372/ETY(10) 1 artiklan nojalla perustetun pysyvän rehukomitean käsiteltäväksi mainittujen toimenpiteiden jatkamiseksi, muuttamiseksi tai peruuttamiseksi.

Jos jokin jäsenvaltio virallisesti ilmoittaa komissiolle tarpeesta toteuttaa suojatoimenpiteitä, eikä komissio ole toteuttanut 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, tämä jäsenvaltio voi toteuttaa väliaikaisia käyttöön tai liikkeeseen laskemiseen sovellettavia suojatoimenpiteitä. Jos jäsenvaltio toteuttaa tällaisia toimenpiteitä, sen on ilmoitettava niistä viipymättä muille jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio antaa asian kymmenen työpäivän kuluessa 23 a artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen pysyvän rehukomitean käsiteltäväksi tämän jäsenvaltion toteuttamien väliaikaisten suojatoimenpiteiden jatkamiseksi, muuttamiseksi tai peruuttamiseksi.

15 b artikla

Komissio tiedottaa Euroopan parlamentille 9 a ja 15 a artiklan nojalla toteutetuista toimenpiteistä."

7) Lisätään 16 artiklan jälkeen luku seuraavasti: "III a LUKU

REHUSTA AIHEUTUVIA VAARATILANTEITA KOSKEVA TIETOJÄRJESTELMÄ

16 a artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä, että laitosten vastuuhenkilöt ilmoittavat välittömästi jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, jos niillä on käytettävissä olevien tietojen perusteella aihetta päätellä, että eläinten ruokintaan tarkoitettuja tuotteita sisältävä erä, jonka nämä laitokset ovat kolmannesta maasta tuoneet yhteisön alueelle tai laskeneet liikkeeseen ja joka on niiden hallussa tai jonka ne omistavat:

- ylittää direktiivin 1999/29/EY liitteessä II olevassa A osassa vahvistetut enimmäispitoisuudet, joiden ylittyessä tuotetta ei saa enää sellaisenaan jakaa eläimille eikä sekoittaa muihin eläinten ruokintaan tarkoitettuihin tuotteisiin, tai

- ei ole jonkin muun tämän direktiivin artiklan 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun säännöksen mukainen ja aiheuttaa tämän sääntöjenvastaisuuden vuoksi aiottu käyttötarkoitus huomioon ottaen vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle.

Laitosten vastuuhenkilöiden on annettava kaikki tiedot, joiden perusteella kyseinen tuote tai tuote-erä voidaan tarkasti yksilöidä, mahdollisimman täydelliset tiedot kyseisen yhden tai useamman tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä kaikki käytettävissä olevat tiedot, joista on hyötyä tuotteen jäljittämisessä. Niiden on ilmoitettava jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille myös toimista, joihin on ryhdytty ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvien vaarojen ehkäisemiseksi, ja samalla toimitettava näiden toimien kuvaus.

Jäsenvaltioiden on määrättävä, että sama eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden aiheuttamia vaaroja koskeva ilmoittamisvelvollisuus koskee myös karjojen terveyden seurannasta huolehtivia ammattihenkilöitä, esimerkiksi niitä, joita tarkoitetaan elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY(11) 10 artiklassa, ja niiden laboratorioiden vastuuhenkilöitä, jotka suorittavat analyysejä.

Toimivaltaiset viranomaiset soveltavat tarvittaessa 8, 11 tai 13 artiklan säännöksiä.

16 b artikla

1. Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on käytettävissään tietoja, jotka käytettävissä olevien vaaroja koskevien arviointiperusteiden valossa osoittavat, että eläinten ruokintaan tarkoitetusta tuote-erästä aiheutuu vakava vaara ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, niiden on tarkistettava saamansa tiedot ja tarvittaessa huolehdittava tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että erää ei käytetä eläinten ruokinnassa, asetettava kyseinen erä rajoituksen alaiseksi ja tutkittava viipymättä:

- vaaran luonne ja tarvittaessa haitallisten aineiden pitoisuudet,

- haitallisten aineiden tai vaaran mahdollinen alkuperä,

vaaran arvioinnin tarkentamiseksi.

Tarvittaessa tämä arviointi suoritetaan myös saman tuotteen muille erille tai ihmisten ravintoketjuun tai eläinten rehuketjuun sisältyville muille tuotteille, jotka voivat sisältää haitallisia aineita tai joihin vaara on saattanut ulottua, ottaen huomioon haitallisten aineiden mahdollinen sekoittuminen muiden eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden kanssa ja vaarallisten tuotteiden mahdollinen uudelleenkäyttö eläinten ravintoketjussa.

2. Jos vakavan vaaran olemassaolo todetaan 1 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että haitallisia aineita sisältävän erän lopullisella käytöllä, mukaan luettuna erän puhdistus, muu vaarattomaksi tekeminen, jälleenkäsittely tai mahdollinen tuhoaminen, ei ole haitallisia vaikutuksia ihmisten tai eläinten terveyteen taikka ympäristöön. Jos haitalliset aineet tai näiden aineiden esiintymiseen liittyvä vaara ovat saattaneet ulottua muihin eriin tai ihmisten tai eläinten ravintoketjuun, jäsenvaltioiden on viipymättä tunnistettava ja asetettava tarkastusten alaiseksi muut vaarallisiksi katsotut tuote-erät, ja tarvittaessa myös tunnistettava vaarallisilla tuotteilla ruokitut elävät eläimet, sekä sovellettava toimenpiteitä, joista säädetään direktiivissä 96/23/EY tai muissa eläinten terveyttä ja eläinperäisten tuotteiden turvallisuutta koskevissa yhteisön säännöksissä, ja huolehdittava samalla asianomaisten valvontayksiköiden välisestä yhteensovittamisesta vaarallisten tuotteiden liikkeeseen laskemisen ehkäisemiseksi ja jo liikkeeseen laskettujen tuotteiden pois vetämiseksi.

16 c artikla

1. Jos jokin jäsenvaltio toteaa, että sen ja muiden jäsenvaltioiden alueella liikkeeseen laskettu eläinten ruokintaan tarkoitettu tuote tai jostakin kolmannesta maasta tuleva tuote, joka on tuotu yhteisön alueelle laskettavaksi liikkeeseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa:

- ylittää direktiivin 1999/29/EY liitteessä II olevassa A osassa vahvistetut enimmäispitoisuudet, joiden ylittyessä tuotetta ei saa enää sellaisenaan jakaa eläimille eikä sekoittaa muihin eläinten ruokintaan tarkoitettuihin tuotteisiin, tai

- ei ole jonkin muun tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun säännöksen mukainen ja aiheuttaa tämän sääntöjenvastaisuuden vuoksi aiottu käyttötarkoitus huomioon ottaen vakavan vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle,

tämän jäsenvaltion on varoitettava komissiota viipymättä asiaa koskevalla ilmoituksella.

Jäsenvaltion on toimitettava riittävät tiedot kyseisten tuotteiden sekä tarvittaessa näillä tuotteilla ruokittujen elävien eläinten tunnistamiseksi, jäljittämiseksi ja tarkastusten alaiseksi saattamiseksi, ja sen on annettava tiedot suunnitelluista tai jo toteutetuista suojatoimenpiteistä, jotta komissio pystyy antamaan asiasta riittävästi tietoa muille jäsenvaltioille.

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on annettava komissiolle viipymättä tiedoksi ilmoitettuja vaaroja koskevat kaikki seurantatoimet, myös vaaratilanteen päättymiseen liittyvät tiedot.

3. Komission ja jäsenvaltioiden on otettava käyttöön nopea tietojenvaihtojärjestelmä ja varmistettava sen toiminta noudattaen 23 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti vahvistettuja edellytyksiä, jotta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen varoitusten ja 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen välittämistä ja levittämistä voidaan helpottaa.

4. Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille varoitusten välittämisen ja levittämisen helpottamiseksi toteutetuista toimenpiteistä."

8) Korvataan 17 artiklan 2 kohta seuraavasti: "2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että tarkastuksia suorittavia virkamiehiä sitoo salassapitovelvollisuus. Tämä säännös ei kuitenkaan saa estää jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia jakamasta tietoja, jotka ovat tarpeen ihmisten ja eläinten terveyteen tai ympäristöön kohdistuvan vakavan vaaran torjumiseksi."

9) Korvataan 17 a artikla seuraavasti: " 17 a artikla

1. Komission asiantuntijat voivat yhteistyössä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tehdä paikalla tarkastuksia, jos se on tarpeen tämän asetuksen soveltamiseksi yhtenäisellä tavalla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 15 artiklan soveltamista. Jäsenvaltion, jonka alueella tarkastus suoritetaan, on avustettava asiantuntijoita kaikin tarvittavin tavoin näille kuuluvien tehtävien suorittamisessa. Komissio antaa toimivaltaisille viranomaisille, jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille tiedot tarkastusten tuloksista.

2. Tämän artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti ne, jotka koskevat kansallisten viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön sääntelyä, annetaan 23 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen."

10) Muutetaan 22 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 2 kohdan loppuun virke seuraavasti: "Nämä tiedot on annettava 23 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen vahvistettavan mallin mukaisina vuosikertomuksina."

b) Lisätään 3 kohdan loppuun alakohta seuraavasti: "Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu yhteenvetona annettava kokonaiskertomus annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille."

2 artikla

Korvataan neuvoston direktiivin 70/524/ETY 2 artiklan k alakohta seuraavasti: "k) 'liikkeeseen laskemisella' tai 'liikkuvuudella' eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden hallussa pitämistä niiden myyntiä varten, mukaan lukien niiden tarjoaminen, tai muuta kolmansille osapuolille joko ilmaiseksi tai maksua vastaan tapahtuvaa siirtoa varten, sekä itse myyntiä ja muita siirtomuotoja."

3 artikla

Korvataan neuvoston direktiivin 96/25/EY 2 artiklan b alakohta seuraavasti: "b) 'liikkeeseen laskemisella' tai 'liikkuvuudella' eläinten ruokintaan tarkoitettujen tuotteiden hallussa pitämistä niiden myyntiä varten, mukaan lukien niiden tarjoaminen, tai muuta kolmansille osapuolille joko ilmaiseksi tai maksua vastaan tapahtuvaa siirtoa varten, sekä itse myyntiä ja muita siirtomuotoja."

4 artikla

Kumotaan neuvoston direktiivin 1999/29/EY 12 artiklan 3 ja 4 kohta.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 1 päivänä toukokuuta 2003 lukien.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) EYVL C 274 E, 26.9.2000, s. 28 ja EYVL C 96 E, 27.3.2001, s. 279.

(2) EYVL C 367, 20.12.2000, s. 11.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 4. lokakuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 12. helmikuuta 2001 (EYVL C 93, 23.2.2001, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 15. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 19. kesäkuuta 2001.

(4) EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/77/EY (EYVL L 333, 29.12.2000, s. 81).

(5) EYVL L 115, 4.5.1999, s. 32.

(6) Rehujen lisäaineista 23 päivänä marraskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/524/ETY, EYVL L 270, 14.12.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 1999/20/EY (EYVL L 80, 25.3.1999, s. 20).

(7) Rehuaineiden liikkuvuudesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annettu neuvoston direktiivi 96/25/EY, EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/16/EY (EYVL L 105, 3.5.2000, s. 36).

(8) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24.

(9) EYVL L 115, 4.5.1999, s. 32.

(10) EYVL L 170, 3.8.1970, s. 1.

(11) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

Top