EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0008

Komission direktiivi 2001/8/EY, annettu 8 päivänä helmikuuta 2001, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteen I korvaamisesta

OJ L 39, 9.2.2001, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 22 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2003; Implisiittinen kumoaja 32003L0101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/8/oj

32001L0008

Komission direktiivi 2001/8/EY, annettu 8 päivänä helmikuuta 2001, tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteen I korvaamisesta

Virallinen lehti nro L 039 , 09/02/2001 s. 0031 - 0032


Komission direktiivi 2001/8/EY,

annettu 8 päivänä helmikuuta 2001,

tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY liitteen I korvaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen käytettävien aineiden valmistamisesta ja saattamisesta markkinoille 14 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/109/ETY(1), sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 93/46/ETY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) On tarpeen saattaa voimaan maaliskuussa 2000 tehty Yhdistyneiden Kansakuntien huumausainetoimikunnan päätös norefedriinin sisällyttämisestä vuonna 1988 tehdyn YK:n yleissopimuksen liitteen taulukkoon I.

(2) Perusdirektiivin liitteessä I olevaa 1 luokkaa on tarpeen muuttaa tätä vastaavasti.

(3) Tällä lisäyksellä jatketaan direktiivin mukauttamista toimenpiteistä tiettyjen aineiden kulkeutumisen estämiseksi huumausaineiden tai psykotrooppisten aineiden laittomaan valmistukseen 13 päivänä joulukuuta 1990 annettuun neuvoston asetukseen (ETY) N:o 3677/90(3), sellaisena kuin se on pantuna täytäntöön ja viimeksi muutettuna komission asetuksella (ETY) N:o 3769/92(4).

(4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3677/90 10 artiklan nojalla perustetun komitean lausunnon mukaisia.

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 92/109/ETY liite I tämän direktiivin liitteellä.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä maaliskuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viitaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot päättävät, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 8 päivänä helmikuuta 2001.

Komission puolesta

Erkki Liikanen

Komission jäsen

(1) EYVL L 370, 19.12.1992, s. 76.

(2) EYVL L 159, 1.7.1993, s. 134.

(3) EYVL L 357, 20.12.1990, s. 1.

(4) EYVL L 383, 29.12.1992, s. 17.

LIITE

"LIITE I

LUOKKA 1

>TAULUKON PAIKKA>

LUOKKA 2

>TAULUKON PAIKKA>

LUOKKA 3

>TAULUKON PAIKKA>"

Top