Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0886

2001/886/YOS: Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä

OJ L 328, 13.12.2001, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 174 - 176
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 191 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 191 - 193

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/886/oj

32001D0886

2001/886/YOS: Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä

Virallinen lehti nro L 328 , 13/12/2001 s. 0001 - 0003


Neuvoston päätös,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2001,

toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä

(2001/886/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan, 31 artiklan a ja b alakohdan sekä 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan aloitteen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Schengenin tietojärjestelmä, joka on perustettu tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta vuonna 1990 tehdyn Schengenin yleissopimuksen, jäljempänä "vuoden 1990 Schengenin yleissopimus", IV osaston määräysten mukaisesti, on keskeinen väline osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön soveltamisessa.

(2) Schengenin tietojärjestelmän kapasiteetti nykymuodossaan riittää palvelemaan korkeintaan 18 osallistujavaltiota. Tietojärjestelmä on tällä hetkellä käytössä 13 jäsenvaltiossa ja kahdessa muussa valtiossa (Islanti ja Norja), ja se aiotaan ottaa lähiaikoina käyttöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa. Sitä ei kuitenkaan ole rakennettu niin, että se voisi palvella laajentumisen jälkeistä Euroopan unionia, jossa on nykyistä enemmän jäsenvaltioita.

(3) Tästä syystä sekä tietotekniikan uusimman kehityksen hyödyntämiseksi ja uusien toimintojen käyttöönoton mahdollistamiseksi on tarpeen kehittää uusi, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (SIS II), kuten jo todetaan SIS-järjestelmän kehittämistä koskevassa toimeenpanevan komitean 7 päivänä lokakuuta 1997 tehdyssä päätöksessä SCH/Com-ex (97) 24(3).

(4) SIS II:n kehittämisestä aiheutuvat kulut rahoitetaan Euroopan unionin talousarviosta asiaa koskevien, 29 päivänä toukokuuta 2001 tehtyjen neuvoston päätelmien mukaisesti. Tämä päätös muodostaa yhdessä toisen sukupolven tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä 6 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001(4) kanssa vaadittavan oikeusperustan sille, että unionin talousarvioon voidaan ottaa SIS II:n kehittämiseen tarvittavat määrärahat ja että kyseinen osa talousarviosta voidaan toteuttaa.

(5) Oikeusperustaan kuuluu kaksi osaa eli tämä päätös, joka perustuu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan sekä 31 artiklan a ja b alakohtaan ja 34 artiklan 2 kohdan c alakohtaan, sekä neuvoston asetus, joka perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 66 artiklaan. Tämä johtuu siitä, että vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen 92 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten on päästävä Schengenin tietojärjestelmän kautta automaattisen hakumenettelyn avulla tutustumaan henkilöistä ja omaisuudesta tehtyihin ilmoituksiin suorittaakseen rajatarkastuksia sekä muita poliisi- ja tullitarkastuksia maan rajojen sisäpuolella kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sekä viisumien ja oleskelulupien myöntämiseksi sekä ulkomaalaislainsäädäntöön liittyvien, henkilöiden liikkumista koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamiseksi.

(6) Se seikka, että oikeusperusta, jota mahdollisuus rahoittaa SIS II:n kehittäminen unionin talousarviosta edellyttää, muodostuu kahdesta eri säädöksestä, ei vaikuta siihen periaatteeseen, että Schengenin tietojärjestelmä on nyt ja jatkossakin yksi, yhteinen tietojärjestelmäkokonaisuus eikä siihen, että SIS II:ta on kehitettävä tämän mukaisesti.

(7) Tämä päätös ei rajoita sitä, että myöhemmin annetaan tarvittavaa lainsäädäntöä, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti SIS II:n toiminta ja käyttö, kuten muun muassa järjestelmään tallennettavien tietojen luokittelua koskevat säännöt, tallentamisen tarkoitus ja perusteet tietojen tallentamiselle, Schengenin tietojärjestelmässä olevia tietoja koskevat säännöt, mukaan lukien vastuu niiden oikeellisuudesta, ilmoitusten kestoa koskevat säännöt, ilmoitusten linkittäminen ja ilmoitusten välinen yhteensopivuus, Schengenin tietojärjestelmän tietoihin pääsyä koskevat säännöt sekä henkilötietojen suojaa ja niiden valvontaa koskevat säännöt.

(8) Tässä päätöksessä vahvistetaan sen täytäntöönpanon edellyttämien toimenpiteiden toteuttamiseksi menettelyt, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 2424/2001 vastaavia säännöksiä, sen varmistamiseksi, että SIS II:n kehittämistä varten kokonaisuudessaan on vain yksi täytäntöönpanomenettely.

(9) Tämä asetus on sellaisten Schengenin säännöstön määräysten kehittämistä, jotka sisältyvät tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY(5) 1 artiklan G kohdassa mainittuun alaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksistä 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY(6) 8 artiklan 2 kohdassa mainittuun alaan.

(10) On sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Islannin ja Norjan edustajat voivat osallistua työhön komiteoissa, jotka avustavat komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Tällaista järjestelyä on suunniteltu edellä mainittuun osallistumista koskevaan sopimukseen liitetyssä yhteisön sekä Islannin ja Norjan välisessä kirjeenvaihdossa.

(11) Tämä päätös ei vaikuta niiden järjestelyjen soveltamiseen, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan osallistumista Schengenin säännöstön määräyksiin, ja jotka on vahvistettu neuvoston päätöksellä 2000/365/EY,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Schengenin tietojärjestelmä, joka on perustettu vuoden 1990 Schengenin yleissopimuksen IV osaston määräysten nojalla, korvataan uudella järjestelmällä eli Schengenin tietojärjestelmä II:lla (SIS II), jonka ansiosta uudet jäsenvaltiot voidaan ottaa mukaan järjestelmään.

2 artikla

SIS II on yksi järjestelmäkokonaisuus ja komissio kehittää sen tässä päätöksessä säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

3 artikla

SIS II:n kehittämiseksi tarvittavista toimenpiteistä päätetään 5 artiklassa tarkoitettua hallintomenettelyä noudattaen, sikäli kuin ne koskevat muita kuin 4 artiklassa lueteltuja asioita.

4 artikla

SIS II:n kehittämiseksi tarvittavat, seuraavia asioita koskevat toimenpiteet toteutetaan 6 artiklassa tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen:

a) järjestelmän fyysisen arkkitehtuurin suunnittelu sen tietoliikenneverkko mukaan lukien;

b) henkilötietojen suojaan liittyvät tekniset näkökohdat;

c) tekniset näkökohdat, joista aiheutuu merkittäviä talousarviovaikutuksia jäsenvaltioille tai huomattavia teknisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden kansallisiin järjestelmiin.

d) turvallisuusvaatimusten kehittäminen.

5 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, komissiota avustaa hallintokomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä puheenjohtajan ehdotuksesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistun työjärjestyksen mallin pohjalta.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4. Komissio päättää toimenpiteistä, joita sovelletaan välittömästi. Jos toimenpiteet eivät kuitenkaan ole komitean lausunnon mukaisia, komissio ilmoittaa niistä viipymättä neuvostolle. Tässä tapauksessa komissio voi lykätä päättämiensä toimenpiteiden soveltamista enintään kahden kuukauden ajan ilmoituksen tekopäivästä.

5. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää asiasta toisin 4 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa.

6 artikla

1. Jos tähän artiklaan viitataan, komissiota avustaa sääntelykomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja.

2. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä puheenjohtajan ehdotuksesta Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistun työjärjestyksen mallin pohjalta.

3. Komission edustaja tekee komitealle ehdotuksen toteutettavista toimenpiteistä. Komitea antaa lausuntonsa ehdotuksesta määräajassa, jonka puheenjohtaja voi asettaa asian kiireellisyyden mukaan. Lausunto annetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa niiden päätösten edellytykseksi määrätyllä enemmistöllä, jotka neuvosto tekee komission ehdotuksesta. Komiteaan kuuluvien jäsenvaltioiden edustajien äänet painotetaan mainitussa artiklassa määrätyllä tavalla. Puheenjohtaja ei osallistu äänestykseen.

4. Komissio päättää suunnitelluista toimenpiteistä, jos ne ovat komitean lausunnon mukaiset.

5. Jos suunnitellut toimenpiteet eivät ole komitean lausunnon mukaisia tai jos lausuntoa ei ole annettu, komissio tekee viipymättä neuvostolle ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä ja ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille. Neuvosto ratkaisee asian määräenemmistöllä.

6. Neuvosto voi päättää ehdotuksesta määräenemmistöllä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asia on tullut vireille neuvostossa.

Jos neuvosto on tässä määräajassa ilmaissut määräenemmistöllä vastustavansa ehdotusta, komissio tarkastelee sitä uudelleen. Se voi tehdä neuvostolle muutetun ehdotuksen, tehdä ehdotuksensa uudelleen tai antaa säädösehdotuksen.

Jos neuvosto ei ole tässä määräajassa antanut ehdotettua täytäntöönpanosäädöstä eikä ilmoittanut vastustavansa ehdotusta täytäntöönpanotoimenpiteiksi, komissio antaa ehdotetun täytäntöönpanosäädöksen.

7 artikla

Tätä päätöstä noudatetaan sitä päivää seuraavasta päivästä, jona se julkaistaan virallisessa lehdessä.

Sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2001.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Verwilghen

(1) EYVL C 183, 29.6.2001, s. 14.

(2) Lausunto annettu 23. lokakuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL L 239, 22.9.2000, s. 442.

(4) Ks. tämän virallisen lehden sivu 4.

(5) EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(6) EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

Top