Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0557

2001/557/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2001, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1795)

OJ L 200, 25.7.2001, p. 28–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/557/oj

32001D0557

2001/557/EY: Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2001, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1795)

Virallinen lehti nro L 200 , 25/07/2001 s. 0028 - 0036


Komission päätös,

tehty 11 päivänä heinäkuuta 2001,

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1795)

(Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit ovat todistusvoimaiset)

(2001/557/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä huhtikuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1287/95(2), ja erityisesti sen 5 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

on kuullut rahastokomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (ETY) N:o 729/70 5 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään, että komissio päättää menoista, jotka jätetään yhteisörahoituksen ulkopuolelle, todettuaan, ettei kyseisiä menoja ole suoritettu yhteisön sääntöjen mukaisesti.

(2) Asetuksen (ETY) N:o 729/70 mainitussa artiklassa sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 729/70 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen osalta 7 päivänä heinäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1663/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2245/1999(4) 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, että komissio tekee tarvittavat tarkastukset, antaa jäsenvaltioille tiedoksi tarkastustensa tulokset, tutkii jäsenvaltioiden huomautukset, aloittaa kahdenväliset keskustelut sopimukseen pääsemiseksi kyseisten jäsenvaltioiden kanssa ja antaa niille muodollisesti päätelmänsä tiedoksi viitaten sovittelumenettelyn perustamisesta osaksi Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä 1 päivänä heinäkuuta 1994 tehtyyn komission päätökseen 94/442/EY(5), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/649/EY(6).

(3) Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus pyytää sovittelumenettelyn aloittamista. Tätä mahdollisuutta onkin käytetty joissakin tapauksissa, ja komissio on tutkinut menettelyn osana laaditun kertomuksen.

(4) Asetuksen (ETY) N:o 729/70 2 ja 3 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1258/1999 2 artiklassa säädetään, että rahoitusta voidaan antaa ainoastaan yhteisön sääntöjen mukaisesti maatalousmarkkinoiden yhteisen markkinajärjestelyn osana kolmansiin maihin suuntautuvalle viennille myönnetyille vientituille ja maatalousmarkkinoiden tasapainottamiseksi tehtäville interventioille.

(5) Tehdyistä tarkastuksista, kahdenvälisten keskustelujen tuloksista ja sovittelumenettelyistä on käynyt ilmi, että osa jäsenvaltioiden ilmoittamista menoista ei täytä näitä edellytyksiä, eikä niitä näin ollen voida rahoittaa EMOTR:n tukiosastosta.

(6) Tämän päätöksen liitteessä esitetään määrät, joita ei ole hyväksytty maksettaviksi EMOTR:n tukiosastosta ja jotka eivät koske menoja, jotka on suoritettu aikaisemmin kuin 24 kuukautta ennen tarkastusten tuloksista jäsenvaltioille annettua komission kirjallista tiedonantoa.

(7) Tässä päätöksessä tarkoitetuissa tapauksissa komissio on ilmoittanut asiaa koskevassa yhteenvetokertomuksessa jäsenvaltioille arvion yhteisörahoituksen ulkopuolelle jätettävistä määristä yhteisön sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi.

(8) Tämä päätös ei estä komissiota määrittelemästä rahoitusseuraamuksia, joista se voi päättää yhteisöjen tuomioistuimen tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien seikkojen osalta 31 päivänä maaliskuuta 2001 edelleen kesken olevissa asioissa antamien tuomioiden perusteella,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä olevat jäsenvaltioiden nimeämien maksajavirastojen EMOTR:n tukiosastolle ilmoittamat menot suljetaan tällä päätöksellä yhteisörahoituksen ulkopuolelle, koska ne eivät ole yhteisön sääntöjen mukaisia.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Belgian kuningaskunnalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Irlannille, Italian tasavallalle, Portugalin tasavallalle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 94, 28.4.1970, s. 13.

(2) EYVL L 125, 8.6.1995, s. 1.

(3) EYVL L 158, 8.7.1995, s. 6.

(4) EYVL L 273, 23.10.1999, s. 5.

(5) EYVL L 182, 16.7.1994, s. 45.

(6) EYVL L 272, 25.10.2000, s. 41.

LIITE

OIKAISUJEN KOKONAISMÄÄRÄ

>TAULUKON PAIKKA>

OIKAISUJEN KOKONAISMÄÄRÄ EUROINA

>TAULUKON PAIKKA>

Top