EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000Y0627(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2000, Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan perusteella esittämästä pyynnöstä, joka koskee ehdotuksia kolmeksi neuvoston asetukseksi, joilla muutetaan asetusta (EY) N:o 974/98 euron käyttöönotosta, asetusta (EY) N:o 1103/97 tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä ja asetusta (EY) N:o 2866/98 euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (CON/00/12)

OJ C 177, 27.6.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32000Y0627(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2000, Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan perusteella esittämästä pyynnöstä, joka koskee ehdotuksia kolmeksi neuvoston asetukseksi, joilla muutetaan asetusta (EY) N:o 974/98 euron käyttöönotosta, asetusta (EY) N:o 1103/97 tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä ja asetusta (EY) N:o 2866/98 euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (CON/00/12)

Virallinen lehti nro C 177 , 27/06/2000 s. 0011 - 0012


Euroopan keskuspankin lausunto,

annettu 16 päivänä kesäkuuta 2000,

Euroopan unionin neuvoston Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 123 artiklan 5 kohdan perusteella esittämästä pyynnöstä, joka koskee ehdotuksia kolmeksi neuvoston asetukseksi, joilla muutetaan asetusta (EY) N:o 974/98 euron käyttöönotosta, asetusta (EY) N:o 1103/97 tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä ja asetusta (EY) N:o 2866/98 euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista

(CON/00/12)

(2000/C 177/06)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) sai 7 päivänä kesäkuuta 2000 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa EKP:n lausunto Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksista (KOM(2000) 346 lopull., 30.5.2000) kolmeksi neuvoston asetukseksi, joilla muutetaan asetusta (EY) N:o 974/98 euron käyttöönotosta (jäljempänä "asetus I"), asetusta (EY) N:o 1103/97 tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä (jäljempänä "asetus II") ja asetusta (EY) n:o 2866/98 euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (jäljempänä "asetus III").

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (jäljempänä perustamissopimus) 123 artiklan 5 kohtaan. Tämän EKP:n lausunnon on EKP:n työjärjestyksen 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti antanut EKP:n neuvosto.

3. EKP ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto antaa nämä kolme neuvoston asetusta ainoastaan, mikäli se päättää, että Kreikka täyttää yhteisen rahan käyttöön ottamiseksi vaadittavat edellytykset ja että Kreikkaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivä tammikuuta 2001 lähtien. Tämän päätöksen tekemisen helpottamiseksi EKP on vuoden 2000 toukokuussa julkaissut perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisen lähentymisraportin.

4. Koska kolme ehdotusta neuvoston asetuksiksi ovat toisiaan täydentäviä, EKP suhtautuu myönteisesti siihen, että ne kaikki tulevat voimaan samanaikaisesti eli 1 päivänä tammikuuta 2001.

5. EKP suhtautuu myönteisesti ehdotuksiin asetuksiksi I ja II, joiden tavoitteena on varmistaa, että kahta neuvoston asetusta, jotka ovat osa euroa koskevaa lainsäädäntöä ja joista EKP:n edeltäjältä, Euroopan rahapoliittiselta instituutilta, pyydettiin lausunto(1) - eli 3 päivänä toukokuuta 1998 annettu asetus (EY) N:o 974/98 euron käyttöönotosta(2) ja neuvoston asetus (EY) N:o 1103/97 tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä(3) - voidaan kokonaisuudessaan soveltaa Kreikkaan.

6. Koska asetuksen (EY) N:o 974/98 2 artiklaa on muutettu, asetuksen (EY) N:o 974/98 1 artiklan neljännessä luetelmakohdassa olevaa viittausta on muutettava, ja sanat "toisessa virkkeessä" on korvattava sanoilla "kolmannessa virkkeessä". Tämä voidaan vaihtoehtoisesti ratkaista lisäämällä puolipiste asetuksen I 1 artiklan 2 kohdassa ehdotetun ensimmäisen ja toisen virkkeen väliin.

7. Asetuksen (EY) N:o 974/98 9 artiklassa säädetään, että kansallisen valuuttayksikönmääräiset setelit ja metallirahat säilyttävät asemansa laillisena maksuvälineenä asetuksen (EY) N:o 974/98 voimaantulopäivää edeltävänä päivänä voimassa olevien alueellisten rajojensa sisällä. Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ottivat euron käyttöön 1 päivänä tammikuuta 1999, voidaan selvyyden vuoksi katsoa suotavammaksi mainita Kreikan osalta nimenomaisesti, että kansallisen valuuttayksikön määräiset setelit ja metallirahat säilyttävät asemansa laillisena maksuvälineenä euron käyttöönottoa edeltävänä päivänä, eli 31 päivänä joulukuuta 2000, voimassa olevien alueellisten rajojen sisällä. Tämän vuoksi yllä mainittua 9 artiklaa olisi muutettava.

8. EKP suhtautuu myönteisesti asetusta III koskevaan ehdotukseen, jonka tavoitteen on kiinnittää peruuttamattomasti euron ja Kreikan drakman välinen muuntokurssi siten, että se on sama kuin Kreikan drakman keskuskurssi valuuttakurssimekanismissa (ERM II), eli 1 euro = 340,740 Kreikan drakmaa. EKP ei vastusta asetuksen antamista jo useita kuukausia ennen kuin Kreikka ottaa euron käyttöön tosiasiallisesti. Koska muuntokurssista säädetään asetuksessa, jota sovelletaan yleisesti ja joka on kaikilta osiltaan oikeudellisesti velvoittava, näin varmistetaan, että Kreikan drakman muuntokurssia, kuten muiden osallistuvien jäsenvaltioiden valuuttojen muuntokursseja, sovelletaan sellaisenaan 1 päivästä tammikuuta 2001 lähtien kaikkiin oikeudellisiin asiakirjoihin, joissa viitataan Kreikan valuuttayksikköön.

9. Tämä EKP:n lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä kesäkuuta 2000.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EVYL C 205, 5.7.1997, s. 18.

(2) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 1.

(3) EYVL L 162, 19.6.1997, s. 1.

Top