EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R2856

Komission asetus (EY) N:o 2856/2000, annettu 27 päivänä joulukuuta 2000, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian välisissä Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen järjestelmien sekä yhteisön sekä Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 2508/97 muuttamisesta

OJ L 332, 28.12.2000, p. 49–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2856/oj

32000R2856Virallinen lehti nro L 332 , 28/12/2000 s. 0049 - 0054


Komission asetus (EY) N:o 2856/2000,

annettu 27 päivänä joulukuuta 2000,

yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian välisissä Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen järjestelmien sekä yhteisön sekä Baltian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealalla annetun asetuksen (EY) N:o 2508/97 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Viron Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta 19 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1349/2000(1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2677/2000(2), ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä ja Unkarin Eurooppa-sopimuksessa autonomisina siirtymätoimenpiteinä vahvistettujen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta 31 päivänä heinäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1727/2000(3) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Bulgarian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 9 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2290/2000(4) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Latvian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2341/2000(5) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Tsekin Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2433/2000(6) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Slovakian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen 2434/2000(7) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä Romanian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisina siirtymäkauden toimenpiteinä 17 päivänä lokakuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2435/2000(8) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä sekä Slovenian Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymäkauden toimenpiteenä 7 päivänä marraskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2475/2000(9) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä sekä Liettuan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymäkauden toimenpiteenä 14 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2766/2000(10) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eräistä yhteisön tariffikiintiöinä annettavista tiettyjä maataloustuotteita koskevista myönnytyksistä sekä Puolan Eurooppa-sopimuksessa määrättyjen tiettyjen maatalousmyönnytysten mukauttamisesta autonomisena siirtymäkauden toimenpiteenä 22 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2851/2000(11) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 2508/97(12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1431/2000(13), vahvistetaan erityisesti yhteisön ja eräiden Keski- ja Itä-Euroopan maiden välisissä Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maito- ja maitotuotealan järjestelmien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Mainittu asetus olisi muutettava, jotta maitotuotteiden osalta voitaisiin panna täytäntöön 1 päivästä heinäkuuta 2000 alkaen asetuksissa (EY) N:o 1349/2000, (EY) N:o 1727/2000, (EY) N:o 2290/2000, (EY) N:o 2341/2000, (EY) N:o 2433/2000, (EY) N:o 2434/2000, (EY) N:o 2435/2000 ja (EY) N:o 2475/2000 säädetyt myönnytykset, ja 1 päivästä tammikuuta 2001 alkaen asetuksissa (EY) N:o 2766/2000 ja (EY) N:o 2851/2000 säädetyt myönnytykset.

(2) Todistushakemusten jättämisen määräaikaa olisi pidennettävä kymmenen päivää, jotta talouden toimijat ehtisivät tutustua uusiin säännöksiin.

(3) Vuoden 2001 ensimmäisellä puoliskolla käytettävissä olevat määrät on syytä julkaista ja tehdä muita teknisiä muutoksia.

(4) Olisi muistettava, että asetuksen (EY) N:o 2508/97, sellaisena kuin se oli ennen tämän asetuksen voimaantuloa, liitteessä I tarkoitettujen, 1 päivästä heinäkuuta 2000 alkaen käytettyjen todistusten nojalla tuotujen tuotteiden tuontitullit palautetaan tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92(14) soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1602/2000(15), 878-898 artiklan säännösten mukaisesti.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maidon ja maitotuotteiden hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2508/97 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tässä asetuksessa vahvistetaan Puolan, Tsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Unkarin, Romanian, Bulgarian, Viron, Latvian, Liettuan ja Slovenian kanssa tehdyissä Eurooppa-sopimuksissa määrättyjen maitotuotealan tuontijärjestelmien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt."

2) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tässä asetuksessa 'tuontivuodella' tarkoitetaan 1 päivänä heinäkuuta alkavaa kahdentoista kuukauden ajanjaksoa. Yhteisön ja Slovenian välisen Eurooppa-sopimuksen 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa järjestelmässä 'tuontivuodella' tarkoitetaan kuitenkin kalenterivuotta."

3) Korvataan 2 artiklan 2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"Vuoden 2001 ensimmäisellä vuosipuoliskolla käytettävissä olevat määrät ovat kuitenkin liitteessä IV tarkoitetut määrät."

4) Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"Vuoden 2001 ensimmäistä vuosipuoliskoa koskevat todistushakemukset voidaan kuitenkin jättää vuoden 2001 tammikuun 20 ensimmäisen päivän kuluessa."

5) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

" 8 artikla

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa säädetyissä tuontijärjestelmissä tarkoitetut tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen esittämällä viejämaan yhteisön ja kyseisten maiden välisten sopimusten pöytäkirjan nro 4 määräysten mukaisesti antama EUR.1-tavaratodistus tai viejän kyseisen pöytäkirjan määräysten mukaisesti laatima ilmoitus. Baltian maiden osalta viejämaa antaa kuitenkin EUR.1-tavaratodistuksen yhteisön ja asianomaisen maan välillä tehdyn sopimuksen pöytäkirjan nro 3 määräysten mukaisesti."

6) Korvataan asetuksen (EY) N:o 2508/97 liite I tämän asetuksen liitteellä I.

7) Korvataan asetuksen (EY) N:o 2508/97 liite I.A tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2000. Liitteessä I olevia A, I ja K osia sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä joulukuuta 2000.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 155, 28.6.2000, s. 1.

(2) EYVL L 308, 8.12.2000, s. 7.

(3) EYVL L 198, 4.8.2000, s. 6.

(4) EYVL L 262, 17.10.2000, s. 1.

(5) EYVL L 271, 24.10.2000, s. 7.

(6) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 1.

(7) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 9.

(8) EYVL L 280, 4.11.2000, s. 17.

(9) EYVL L 286, 11.11.2000, s. 15.

(10) EYVL L 321, 19.12.2000, s. 8.

(11) Ks. tämän virallisen lehden sivu 7.

(12) EYVL L 345, 16.12.1997, s. 31.

(13) EYVL L 161, 1.7.2000, s. 53.

(14) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15) EYVL L 188, 26.7.2000, s. 1.

LIITE I

"LIITE I

A Puolasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

B Tsekin tasavallasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

C Slovakian tasavallasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

D Unkarista peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

E Romaniasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

F Bulgariasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

G Virosta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

H Latviasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

I Liettuasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>

K Sloveniasta peräisin olevat tuotteet

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE II

"LIITE IV

Kaudella 1.1.-30.6.2001 käytettävissä oleva kokonaismäärä tonneina

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>"

Top