Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1668

Neuvoston asetus (EY) N:o 1668/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen edistämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 845/72 muuttamisesta

OJ L 193, 29.7.2000, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 125 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1668/oj

32000R1668

Neuvoston asetus (EY) N:o 1668/2000, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000, erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen edistämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 845/72 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 193 , 29/07/2000 s. 0006 - 0007


Neuvoston asetus (EY) N:o 1668/2000,

annettu 17 päivänä heinäkuuta 2000,

erityistoimenpiteistä silkkiäistoukkien kasvatuksen edistämiseksi annetun asetuksen (ETY) N:o 845/72 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 845/72(4) säädetään yhteisössä kasvatettujen silkkiäistoukkien yhteisön tuen määrän vuotuisesta vahvistamisesta. Yhteisten markkinajärjestelyjen uudistukseen Agenda 2000:n puitteissa sovelletun lähestymistavan mukaisesti ja jotta tuottajat voivat tehdä pitkän aikavälin tuotanto-ohjelmia, tuki olisi vahvistettava ilman aikarajoituksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tulevaisuudessa mahdollisesti tarpeellisia tarkistuksia.

(2) Tuen määrä olisi vahvistettava siten, että silkkiäistoukkien kasvattajille taataan kohtuullinen elintaso.

(3) Asetuksen (ETY) N:o 845/72 täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 845/72 seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

1. Perustetaan yhteisössä kasvatettujen, yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 0106 00 90 kuuluvien silkkiäistoukkien ja yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen 0511 99 80 kuuluvien silkkiäismunien tuki.

2. Tukea myönnetään silkkiäistoukkien kasvattajille käytettyä silkkiäismunalaatikkoa kohden edellyttäen, että laatikot sisältävät määritettävän vähimmäismäärän silkkiäismunia ja että toukkien kasvatus on suoritety asianmukaisesti loppuun.

3. Tuen suuruus vahvistetaan 133,26 euroksi käytettyä silkkiäismunalaatikkoa kohti."

2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

" 2 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta annetaan 4 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Nämä yksityiskohtaiset säännöt koskevat erityisesti 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vähimmäismäärää, jäsenvaltioiden komissiolle toimittamia tietoja ja kaikkia valvontatoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on suojella yhteisön taloudellisia etuja petoksia ja muita väärinkäytöksiä vastaan."

3) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

" 4 artikla

1. Komissiota avustaa pellava- ja hamppualan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä kesäkuuta 1970 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1308/70(6) 11 artiklassa perustettu pellavan ja hampun hallintokomitea, jäljempänä 'komitea'.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan yhdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä heinäkuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Glavany

(1) EYVL C 86 E, 24.3.2000, s. 9.

(2) Lausunto annettu 16. toukokuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3) EYVL C 168, 16.6.2000, s. 17.

(4) EYVL L 100, 27.4.1972, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2059/92 (EYVL L 215, 30.7.1992, s. 19).

(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(6) EYVL L 146, 4.7.1970, s. 1.

Top