EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R1081

Neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä

OJ L 122, 24.5.2000, p. 29–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; Kumoaja 32004R0798 . Latest consolidated version: 25/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1081/oj

32000R1081

Neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä

Virallinen lehti nro L 122 , 24/05/2000 s. 0029 - 0038


Neuvoston asetus (EY) N:o 1081/2000,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2000,

kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden Burmaan/Myanmariin tapahtuvan myynnin, toimittamisen ja viennin kieltämisestä sekä tiettyjen tärkeissä valtiollisissa tehtävissä kyseisessä maassa toimivien henkilöiden varojen jäädyttämisestä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan,

ottaa huomioon 26 päivänä huhtikuuta 2000 hyväksytyn yhteisen kannan 2000/346/YUTP Burmaa/Myanmaria koskevan yhteisen kannan 1996/635/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta(1),

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Koska Burman viranomaiset loukkaavat edelleen vakavasti ja järjestelmällisesti ihmisoikeuksia ja erityisesti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia tukahdutetaan jatkuvasti ja yhä voimakkaammin, sekä koska viranomaiset ovat eivät ole ryhtyneet minkäänlaisiin toimiin demokratian ja kansallisen sovinnon aikaansaamiseksi, yhteisessä kannassa 2000/346/YUTP edellytetään, että Myanmariin sovellettavia rajoittavia toimenpiteitä, sellaisina kuin niistä määrätään yhteisissä kannoissa 96/635/YUTP(2) ja 98/612/YUTP(3), olisi laajennettava muun muassa siten, että jäädytetään Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvoston johtavassa asemassa olevien jäsenten, Burman matkailualan viranomaisten, sotavoimien, hallituksen ja turvallisuusjoukkojen johtavassa asemassa olevien jäsenten, jotka suunnittelevat ja toteuttavat Burman/Myanmarin demokratiaan siirtymisen estävää politiikkaa tai hyötyvät siitä, sekä näiden perheenjäsenten varat ja kielletään kansallisiin tukahduttamistoimiin tai terrorismiin mahdollisesti käytettävien tarvikkeiden myynti, toimitukset ja vienti.

(2) Kyseiset toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan.

(3) Tämän vuoksi ja erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä kyseisen toimenpiteen soveltamiseksi, silloin kun on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan kaikkia niitä jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin.

(4) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen.

(5) Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetut toimenpiteet ja toimittavat toisilleen kaikki niiden käytettävissä olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot rajoittamatta kuitenkaan tiettyjen kyseessä olevia tarvikkeita koskevien velvoitteiden täyttämistä.

(6) On suotavaa, että tämän asetuksen säännösten rikkomisesta olisi sen voimaantulopäivästä alkaen mahdollista määrätä seuraamuksia,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen tarvikkeiden myynti, toimittaminen, vienti tai kuljetus suoraan tai välillisesti riippumatta siitä, ovatko ne peräisin yhteisöstä, joko Burmassa/Myanmarissa oleville henkilöille tai yhteisöille tai sellaisille henkilöille tai yhteisöille, jotka harjoittavat liiketoimintaa siellä tai sieltä käsin.

2 artikla

1. Jäädytetään kaikki Burman/Myanmarin ulkopuolella säilytettävät varat, jotka kuuluvat Burman valtion rauhan ja kehityksen neuvoston (SPDC) johtavassa asemassa oleville jäsenille, Burman matkailualan viranomaisille, sotavoimien, hallituksen ja turvallisuusjoukkojen johtavassa asemassa oleville jäsenille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat Burman/Myanmarin demokratiaan siirtymisen estävää politiikkaa tai hyötyvät siitä, sekä heidän perheenjäsenilleen, joiden nimet luetellaan liitteessä II.

2. Varoja ei suoraan tai välillisesti saa antaa 1 kohdassa mainittujen henkilöiden käyttöön tai hyväksi.

3. Tässä asetuksessa tarkoitetaan

- "varoilla" rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan lukien seuraavat mutta niihin rajoittumatta: käteisvarat, shekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet; talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset; julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, velkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, velkasitoumukset, joihin liittyy vakuus, ja johdannaissopimukset; korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo; luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset; remburssit, konossementit, kauppakirjat; varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat ja kaikki muut vientirahoitusvälineet;

- "varojen jäädyttämisellä" toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen kuljettaminen, siirtäminen, muuntaminen, käyttö tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, mukaan lukien omaisuudenhoito lukuun ottamatta sitä, että varoille kertyvä, eräpäivänä automaattisesti maksettava korko, tulo tai pääoma maksetaan jäädytetylle tilille ja säilytetään kyseisellä tilillä.

3 artikla

Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet vaatia pankkeja, muita rahoituslaitoksia, vakuutusyhtiöitä sekä muita laitoksia ja henkilöitä toimittamaan kaikki asiaa koskevat tarvittavat tiedot tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta salassapitovelvollisuutta koskevien yhteisön sääntöjen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista.

4 artikla

Komissio valtuutetaan

- muuttamaan liitettä II ottaen huomioon yhteisen kannan 2000/346/YUTP liitteen ajantasaistamista koskevat päätökset,

- muuttamaan jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella liitteessä III lueteltuja toimivaltaisia viranomaisia koskevia tietoja.

5 artikla

Kielletään osallistuminen tieten ja tarkoituksella sellaisiin asiaan liittyviin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on suoraan tai välillisesti tämän asetuksen 1 artiklassa tarkoitettujen liiketoimien tai toimien edistäminen tai tämän asetuksen säännösten kiertäminen.

6 artikla

Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen muut hallussaan olevat asiaan kuuluvat ja tähän asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti 3 artiklan mukaisesti saadut tiedot sekä tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista ja kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

7 artikla

Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.

8 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

- yhteisön alueella sen ilmatila mukaan lukien,

- jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa,

- missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen, sekä

- elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

9 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta tarkistetaan 29 päivään lokakuuta 2000 mennessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2000.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. Gama

(1) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(2) EYVL L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3) EYVL L 291, 30.10.1998, s. 1.

LIITE I

Asetuksen 1 artiklassa tarkoitetut, kansallisia tukahduttamistoimia tai terrorismia varten tarkoitetut tarvikkeet

Seuraava luettelo ei käsitä yhteisellä kannalla 1996/635/YUTP vahvistetun aseiden vientikiellon piiriin kuuluvia, erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tai sitä varten muunnettuja tarvikkeita.

Luodinkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat.

Sormenjälkien ottamiseen tarkoitetut erityistarvikkeet.

Tehonsäätimellä varustetut valonheittimet.

Luodinkestävät rakennustarvikkeet.

Metsästyspuukot.

Haulikoiden valmistamisessa käytettävät erityistarvikkeet.

Ammusten käsin lataamiseen tarvittavat tarvikkeet.

Viestiensieppauslaitteet.

Puolijohdeteknologiaa käyttävät optiset ilmaisimet.

Kuvanvahvistusputket.

Aseiden kiikaritähtäimet.

Rihlattomat putkelliset aseet ja niihin tarkoitetut ammukset, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat, paitsi

1. merkinantopistoolit,

2. teollisuudessa työvälineinä käytettäviksi tarkoitetut tai eläinten kivuttomaan tainnuttamiseen käytettävät ilma- tai panoskäyttöiset ampuma-aseet.

Tuliaseiden käytön opetuksessa käytettävät simulaattorit ja erityisesti niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut osat ja tarvikkeet.

Pommit ja kranaatit, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat.

Suojaliivit, muut kuin sotilasstandardien tai -määräysten mukaisesti valmistetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat.

Maastokelpoiset hyötyajoneuvot, joiden kaikki pyörät ovat vetäviä ja jotka on valmistettu tai varustettu luodinkestäviksi, ja kyseisiin ajoneuvoihin sopivat panssaroinnit.

Vesitykit ja niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut erityisosat.

Vesitykillä varustetut ajoneuvot.

Ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten, sekä niitä varten erityisesti tässä tarkoituksessa valmistetut tai muunnetut osat.

Akustiset laitteet, joita voidaan valmistajan ja jälleenmyyjän mukaan käyttää mellakantorjuntaan, sekä niihin tarkoitetut erityisosat.

Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot, sähkövyöt, erityisesti ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseen tarkoitetut, paitsi.

- käsiraudat, joiden enimmäispituus käsirautojen ollessa lukittuna on ketju mukaan lukien lukittuna enintään 240 mm

Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla levitetään lamaannuttavaa ainetta (kuten kyynelkaasua tai kirvelevää sumutetta), sekä niihin tarkoitetut erityisosat.

Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla annetaan sähköiskuja (mukaan lukien sähköpamput, sähkökilvet, sähköpistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit) sekä niitä varten erityisesti tähän tarkoitukseen valmistetut tai muunnetut osat.

Sähkölaitteet, joilla voidaan havaita kätkettyjä räjähteitä, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi

- televisio- tai läpivalaisulaitteet

Sähköiset häirintälaitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu estämään räjähteiden radio-ohjattu kaukolaukaisu, sekä niihin tarkoitetut erityisosat.

Laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muulla tavoin, mukaan lukien laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi

- laitteet sellaista kaupallista erityiskäyttöä varten, johon kuuluu laitteiden tai välineiden käynnistys tai käyttö räjähdyksen avulla ilman, että tarkoituksena on räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttö, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet).

Räjähteiden purkamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet, paitsi

1. pommipeitteet,

2. säiliöt, jotka on tarkoitettu omatekoisiksi räjähteiksi tiedettyjen tai epäiltyjen esineiden säilyttämiseen.

Pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket tai niiden kiinteät sensorit.

Edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja niiden edellyttämä teknologia.

Suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset.

Seuraavat räjähdysaineet ja niihin kuuluvat aineet:

- amatoli,

- nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä),

- nitroglykoli,

- pentaerytritolitetranitraatti (PETN),

- pikryylikloridi,

- trinitrofenyylietyylinitramiini (tetryyli),

- 2,4,6-trinitrotolueeni (TNT).

Erityisesti edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja niiden edellyttämä teknologia.

LIITE II

Asetuksen 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden luettelo

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE III

Luettelo toimivaltaisista viranomaisista

BELGIA

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Faksi (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën Thesaurie Kunstlaan 30 B - 1040 Brussel Faksi (32-2) 233 75 18

TANSKA

Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø P. (45) 35 46 60 00 Faksi (45) 35 46 60 01

SAKSA

Bundesausfuhramt Referat 214 , Frankfurterstraße 29-35 D - 65760 Eschborn P. (49-6196) 90 86 89 Faksi (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank Postfach 10 06 02 , D - 60006 Frankfurt a. M. P. (49-69) 956 61

KREIKKA

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Ministry of Foreign Affairs , Sanctions Bureau 1, Vasilissis Sofias, 3rd floor GR - 106 71 Athens P. (30-1) 368 13 37 Faksi (30-1) 368 12 32

ESPANJA

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía)

Paseo de la Castellana, 162 - Planta 9a E - 28046 Madrid P. (34-91) 583 74 00 Faksi (34-91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía)

Pl. de Jacinto Benavente, 3 E - 28071 Madrid P. (34-91) 360 45 88 Faksi (34-91) 583 52 14

RANSKA

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 S.P.

IRLANTI

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Harcourt Street Dublin 2 P. (353-1) 408 24 92

ITALIA

Ministero del Commercio con l'Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV (UOPAT)

Viale America, 341 25 I - 00144 Roma P. (39-06) 59 93 24 39 Faksi (39-06) 59 64 75 06

LUXEMBURG

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg

ALANKOMAAT

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 NL - 2500 EE Den Haag P. (31-70) 342 82 27 Faksi (31-70) 342 79 05

ITÄVALTA

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien P. (43-1) 404 20

PORTUGALI

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa P. (351-1) 882 32 40/47 Faksi (351-1) 882 32 49

SUOMI

Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN - 00161 Helsinki P. (358-9) 13 41 55 55 Faksi (358-9) 62 98 40

Utrikesministeriet PB 176 FIN - 00161 Helsingfors P. (358-9) 13 41 55 55 Faksi (358-9) 62 98 40

RUOTSI

Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 10339 Stockholm P. (46-8) 405 10 00 Faksi (46-8) 723 11 76

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Asetuksen 4 artiklaan perustuvat 2 artiklaa ja liitettä II koskevat hakemukset:

HM Treasury International Financial Services

Allington Towers

19 Allington Street London SW1E 5EB P. +44 0207 270 55 50 Faksi +44 0207 270 43 65 sähköposti: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH P. +44 0207 601 46 07 Faksi +44 0207 601 43 09

EUROOPAN YHTEISÖ

European Commission Directorate-General External Relations

Directorate A, CFSP

Unit A/2, Economic and Financial Sanctions Co-ordination Section

P. (32-2) 295 68 80 Faksi (32-2) 296 75 63 sähköposti: anthonius.de-vries@cec.eu.int

Top