Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000R0645

Komission asetus (EY) N:o 645/2000, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2000, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien valvontajärjestelyä koskevan neuvoston direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan ja kasvikunnasta peräisin olevien tuotteiden, myös hedelmien ja vihannesten, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien valvontajärjestelyjä koskevan neuvoston direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan tiettyjen säännösten moitteettomalle soveltamiselle tarpeellisten yksityiskohtaisten täytäntöönpanosääntöjen vahvistamisesta

OJ L 78, 29.3.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 32 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/645/oj

32000R0645

Komission asetus (EY) N:o 645/2000, annettu 28 päivänä maaliskuuta 2000, viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien valvontajärjestelyä koskevan neuvoston direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan ja kasvikunnasta peräisin olevien tuotteiden, myös hedelmien ja vihannesten, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien valvontajärjestelyjä koskevan neuvoston direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan tiettyjen säännösten moitteettomalle soveltamiselle tarpeellisten yksityiskohtaisten täytäntöönpanosääntöjen vahvistamisesta

Virallinen lehti nro L 078 , 29/03/2000 s. 0007 - 0009


Komission asetus (EY) N:o 645/2000,

annettu 28 päivänä maaliskuuta 2000,

viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien valvontajärjestelyä koskevan neuvoston direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan ja kasvikunnasta peräisin olevien tuotteiden, myös hedelmien ja vihannesten, torjunta-ainejäämien enimmäismäärien valvontajärjestelyjä koskevan neuvoston direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan tiettyjen säännösten moitteettomalle soveltamiselle tarpeellisten yksityiskohtaisten täytäntöönpanosääntöjen vahvistamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/71/EY(2), ja erityisesti sen 7 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/71/EY, ja erityisesti sen 4 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 86/362/ETY 7 artiklassa vahvistetaan viljojen ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklassa hedelmien ja vihannesten torjunta-aineiden valvontaa koskevat perussäännökset.

(2) Komission suositusten vahvistamisesta ja täytäntöönpanosta saadun kokemuksen perusteella monivuotiset suunnitelmat, joihin voidaan tehdä vuosittaisia mukautuksia, olisivat kaikkein tehokkain keino luoda Euroopan yhteisön yhteensovitettuja valvontaohjelmia.

(3) Direktiivin 86/362/ETY 7 artiklassa ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklassa säädetään tarpeellisten toimenpiteiden uudelleentarkastelusta ja toteuttamisesta, jollaisia ovat esimerkiksi komission julkaisemat vertailevia ja koottuja tietoja jäsenvaltioista sisältävät Euroopan yhteisön kertomukset, ja yhteisössä toteutettavista toimista siinä tapauksessa, että enimmäismääriä on havaittu rikotun. Kokemus on osoittanut, että laboratorioiden ilmoittamia tuloksia voidaan käyttää luotettavasti, jos torjunta-ainejäämiä analysoivat laboratoriot soveltavat korkeatasoista laadunvalvontaa. Jos laboratoriot osallistuisivat säännöllisesti pätevyystesteihin ja panisivat täytäntöön yhteisiä laadunvalvontamenettelyjä, virallista elintarvikkeiden tarkastusta koskevista lisätoimenpiteistä 29 päivänä lokakuuta 1993 annetun direktiivin 93/99/ETY(4) 3 artiklan hyväksyntävaatimukset saattaisivat täyttyä.

(4) Koska komission on vertaillessaan ja kootessaan tietoja, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön kertomuksia varten, voitava luottaa tietojen laatuun, tarkkuuteen ja vertailukelpoisuuteen, komission olisi osallistuttava sellaisten toimien rahoitukseen, joilla pyritään tukemaan ohjelmanvalvonnan mahdollisimman korkeaa laatua. Erityisesti olisi tuettava laboratorioiden säännöllisiä pätevyystestejä ja laadunvalvontamenettelyn suuntaviivojen uudelleentarkastelua ja kehittämistä säännöllisissä asiantuntijakokouksissa.

(5) Komission olisi osallistuttava sellaisten toimien rahoitukseen, joilla tuetaan torjunta-ainejäämien valvonnan koordinaation muita osa-alueita yhteisössä. Olisi tuettava erityisesti työtä, jonka avulla komissio voi kehittää asteittain siltä vaadittua järjestelmää, jolla voidaan valvontatiedoista arvioida, missä määrin ravinnon kautta altistutaan tosiasiallisesti torjunta-aineille.

(6) Kuluttajien terveydestä ja elintarvikkeiden turvallisuudesta annetussa komission tiedonannossa KOM(97) 183 kuvataan elintarvikkeiden, eläinlääkinnän ja kasvinsuojelun valvonta- ja tarkastusviranomaisten toimintaa. Viljan, hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien valvonnan olisi kuuluttava tarkastusviranomaisille.

(7) Vuosina 1996 ja 1997 valvonnassa havaittiin, että direktiivissä 90/642/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, säädettyjä enimmäismääriä oli ylitetty.

(8) Direktiivissä 90/642/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, ja direktiivissä 86/362/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, säädetään yhteisössä toteutettavista toimista siinä tapauksessa, että rikkomuksia on havaittu, sekä valvonnan moiteettomuuden kannalta tarpeellisista yksityiskohtaisista täytäntöönpanosäännöistä.

(9) Yleiskatsaus kaikkien jäsenvaltioiden valvontajärjestelmistä on tarpeen torjunta-ainejäämien valvonnan parantamiseksi yhteisössä ja valvonnan moitteettomuuden tukemiseksi.

(10) Olisi annettava valvontasäännösten moitteettoman soveltamisen kannalta tarpeelliset yksityiskohtaiset täytäntöönpanosäännöt. Näissä säännöissä olisi selkeästi vahvistettava mihin toimiin yhteisö voi myöntää rahoitusta talousarviossa myönnettyjen määrärahojen rajoissa ja millaisin menettelyin tämä tapahtuisi.

(11) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännösten mukaisesti annetuissa komission suosituksissa vahvistetut määräajat voivat kestää yhdestä vuodesta viiteen vuoteen.

2. Monivuotisten valvontaohjelmien tehokkaan vuosittaisen hallinnon varmistamiseksi komissio voi tehdä vuosittain ylimääräisiä vahvistavia suositusluonnoksia. Ne on toimitettava pysyvälle kasvinsuojelukomitealle direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.

2 artikla

Direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 2 ja 3 kohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan säännösten moitteettoman soveltamisen helpottamiseksi komissio:

1. koordinoi jäsenvaltioiden toimia, kun on kyse valvontaa ja valvontaohjelmia koskevien tietojen kehittämis-, kirjaamis-, käsittely- ja toimittamisvaatimuksista, tarvittaessa pysyvän kasvinterveyskomitean ohjeiden avulla, joita ovat erityisesti torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmiä koskevat ohjeet(5) ja jäsenvaltioiden suuntaviivoja yhteensovitetusta yhteisön valvontaohjelmasta annetun komission suositusten täytäntöönpanon osalta koskeva asiakirja(6),

2. myöntää rahoitusta Euroopan yhteisön talousarviossa vahvistettujen asianomaisten määrärahojen rajoissa.

a) pätevyystestien järjestämiseksi säännöllisesti, periaatteessa kahden vuoden välein, kaikille laboratorioille, jotka analysoivat niiden tietojen laatua, tarkkuutta ja vertailukelpoisuutta, joita jäsenvaltiot lähettävät vuosittain komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja joita komissio vertailee ja kokoaa julkaisemista varten direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti;

b) torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmien kehittämiseksi pysyvän kasvinterveyskomitean ohjemuistion avulla ja jäämiä analysoivissa jäsenvaltioiden laboratorioissa tapahtuvan tällaisten menetelmien käytön uudelleentarkastelemiseksi asiantuntijakokouksissa säännöllisesti, periaatteessa kahden vuoden välein, jotta niiden tietojen laatu, tarkkuus ja vertailukelpoisuus voidaan varmistaa, joita jäsenvaltiot lähettävät vuosittain komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja joita komissio vertailee ja kokoaa julkaisemista varten direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 3 kohdan säännösten mukaisesti;

c) sellaisten tutkimusten, neuvottelujen ja muiden valmistelujen järjestämiseksi vuosittain, jotka ovat tarpeellisia komissiolle sen kehittäessä asteittain direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 3 kohdassa vaadittua järjestelmää, jonka avulla voidaan valvontatiedoista arvioida, missä määrin ravinnon kautta altistutaan tosiasiallisesti torjunta-aineille;

d) komission tai pysyvän kasvinterveyskomitean mahdollisesti nimeämien muiden yhteisötoimien järjestämiseksi, jotka ovat tarpeen direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 2 ja 3 kohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan moitteettoman täytäntöönpanon kannalta.

3 artikla

1. Komissio nimeää 2 artiklan 2 kohdassa säädetyn rahoituksen edunsaajat direktiivin 86/362/ETY 12 artiklassa ja direktiivin 90/642/ETY 10 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti tehdyllä päätöksellä.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa mainitussa komission päätöksessä on vahvistettava erityisesti:

- yhteisön rahoituksen edunsaajan nimi tai edunsaajien nimet,

- toteutettavan toimenpiteen kokonaiskustannukset ja toimenpiteen toteuttamiseen osallistuvien osapuolten, myös Euroopan yhteisön, rahoitusosuudet,

- tiivistelmän kaltainen kuvaus toteutettavasta toimenpiteestä,

- toimenpiteen loppuun saattamisen aikataulu.

4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain direktiivin 86/362/ETY 7 artiklan 3 kohdan ja direktiivin 90/642/ETY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti lähetetyt analyyttiset tulokset on aikaansaatu laboratorioissa, jotka:

- täyttävät direktiivin 93/99/ETY 3 artiklan mukaiset vaatimukset,

- pyrkivät kaikin keinoin panemaan täytäntöön tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut torjunta-ainejäämien määrityksen laadunvalvontamenetelmät.

Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteensovitetuun yhteisön ohjelmaan osallistuvat ainoastaan laboratoriot, jotka ovat osallistuneet edellisiin tai osallistuvat seuraaviin asiaankuuluviin yhteisön pätevyystesteihin, joista säädetään tämän asetuksen 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa.

5 artikla

1. Komissio nimeää pätevät erityisviranomaiset valvomaan yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa kasvikunnasta peräisin olevien tuotteiden torjunta-ainejäämien kansallisia ja yhteisön valvontaohjelmia. Tähän kuuluvat myös näytteenotto ja asianomaisten laboratorioiden työskentely.

2. Viranomaiset tekevät tarkastuskäyntejä kaikissa jäsenvaltioiden viranomaisissa, joiden on tehtävä yhteistyötä komission nimeämien viranomaisten kanssa ja annettava niille kaikki tarvittava apu. Tarkastuskäynnin ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltioiden kanssa. Kansalliset viranomaiset ovat kuitenkin aina vastuussa tarkastusten tekemisestä.

3. Komissio järjestää tällaisia tarkastuskäyntejä kansallisten viranomaisten kanssa sopivin määräajoin. Vertailun kohteena olevan jäsenvaltion asiantuntijoiden lisäksi komission asiantuntijoiden mukana voi tarkastuskäynnin aikana olla yksi tai useampi asiantuntija yhdestä tai useammasta muusta jäsenvaltiosta. Jäsenvaltion asiantuntijoiden ja komission nimeämien asiantuntijoiden on tarkastuskäyntien aikana noudatettava komission hallinnollisia sääntöjä.

4. Komissio valmistelee kunkin tarkastuskäynnin jälkeen kirjallisen kertomuksen. Vierailun kohteena olevalla jäsenvaltiolla on mahdollisuus antaa huomautuksensa kertomuksesta.

5. Komissio ilmoittaa säännöllisesti kirjallisilla kertomuksilla kaikille jäsenvaltioille pysyvässä kasvinterveyskomiteassa jäsenvaltioihin tehtyjen tarkastuskäyntien tuloksista. Komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille. Komissio myös julkaisee kertomukset säännöllisesti.

6. Tämän artiklan säännöksiä tarkastellaan uudelleen 31 päivään lokakuuta 2001 mennessä.

6 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2000.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 28 päivänä maaliskuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EYVL L 194, 27.7.1999, s. 36.

(3) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(4) EYVL L 290, 24.11.1993, s. 14.

(5) EYVL L 128, 21.5.1999, s. 30.

(6) EYVL L 128, 21.5.1999, s. 48.

Top