Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0659

2000/659/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/495/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2998) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 276, 28.10.2000, p. 81–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/659(2)/oj

32000D0659

2000/659/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2000, Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/495/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2998) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 276 , 28/10/2000 s. 0081 - 0084


Komission päätös,

tehty 13 päivänä lokakuuta 2000,

Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista tehdyn päätöksen 93/495/ETY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2998)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2000/659/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kanadasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 1993 tehdyn komission päätöksen 93/495/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 96/31/EY(4), 1 artiklassa säädetään, että "Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans" on Kanadan toimivaltainen viranomainen, joka varmentaa ja todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat direktiivin 91/493/ETY vaatimusten mukaiset.

(2) Kanadan hallinnon rakennemuutoksen vuoksi kalastustuotteiden terveystodistusten toimivaltainen viranomainen (Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans) on nykyisin "Canadian Food Inspection Agency (CFIA)". Tämä uusi viranomainen pystyy tehokkaasti varmentamaan voimassa olevan lainsäädännön soveltamisen. Näin ollen on tarpeen muuttaa päätöksessä 93/495/EY annetun toimivaltaisen viranomaisen nimi ja tämän päätöksen liitteessä A oleva terveystodistuksen malli.

(3) On aiheellista yhdenmukaistaa päätöksen 93/495/ETY sanamuoto eräistä kolmansista maista peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden erityisistä tuontivaatimuksista myöhemmin tehtyjen komission päätösten kanssa.

(4) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 93/495/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

'Canadian Food Inspection Agency (CFIA)' on Kanadan toimivaltainen viranomainen, joka varmentaa ja todistaa, täyttävätkö kalastus- ja vesiviljelytuotteet direktiivin 91/493/ETY vaatimukset."

2) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

" 2 artikla

Kanadasta peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

1) jokaisen lähetyksen mukana on seurattava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka malli esitetään liitteessä A;

2) tuotteiden on tultava liitteessä B olevassa luettelossa mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta, kylmävarastosta tai rekisteröidystä pakastusaluksesta;

3) jos on kyse muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetuista irtotavarana olevista jäädytetyistä kalastustuotteista, pakkaukseen on merkittävä pysyvästi sana 'CANADA' ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero."

3) Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Todistuksessa on oltava CFIA:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä CFIA:n virallinen leima, joiden tulee olla merkitty todistukseen tehtyjen muiden merkintöjen väristä poikkeavalla värillä."

4) Korvataan liite A tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 232, 15.9.1993, s. 43.

(4) EYVL L 9, 12.1.1996, s. 6.

LIITE

"LIITE A

>PIC FILE= "L_2000276FI.008303.EPS">

>PIC FILE= "L_2000276FI.008401.EPS">"

Top