EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0528

2000/528/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä elokuuta 2000, klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2000/515/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2628)

EYVL L 214, 25.8.2000, p. 42–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/528/oj

32000D0528

2000/528/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä elokuuta 2000, klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2000/515/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2628)

Virallinen lehti nro L 214 , 25/08/2000 s. 0042 - 0044


Komission päätös,

tehty 24 päivänä elokuuta 2000,

klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2000/515/EY kumoamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 2628)

(2000/528/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 92/118/ETY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhdistyneessä kuningaskunnassa on esiintynyt klassisen sikaruton tautitapauksia

(2) Elävien sikojen kaupan vuoksi nämä tautitapaukset muodostavat uhan muiden jäsenvaltioiden karjalle.

(3) Komissio toteutti yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion kanssa ennen pysyvän eläinlääkintäkomitean kokousta väliaikaisia toimenpiteitä klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn komission päätöksen 2000/515/EY(3) nojalla.

(4) Epidemiologisten tutkimusten tulosten perusteella ja koska on mahdollista määritellä tarkemmin maantieteellisiä alueita, joilla riski on erityisen suuri, rajoituksia voidaan soveltaa alueellisella tasolla.

(5) Epidemiologisten tietojen ja sovellettavien valvontatoimenpiteiden perinpohjaisen tarkastelun perusteella väliaikaisia toimenpiteitä on tarpeen mukauttaa ja näin ollen kumota päätös 2000/515/EY.

(6) Tämä päätös on pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta saa lähettää Isosta-Britanniasta vain sellaisia sikoja, jotka

a) ovat lähtöisin liitteessä I kuvattujen alueiden ulkopuolelta, ja

b) jotka ovat lähtöisin tilalta, jonne ei ole tuotu eläviä sikoja kyseisten sikojen lähettämistä välittömästi edeltäneiden 30 päivän aikana.

2. Liitteessä I kuvattujen Ison-Britannian alueiden ulkopuolelta tulevien sikojen siirrot muihin jäsenvaltioihin sallitaan ainoastaan kolmen päivän kuluttua toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen kohdemaan keskus- ja paikallishallinnon eläinlääkintäviranomaisille osoittamasta ennakkoilmoituksesta.

2 artikla

1. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää sikojen siemennestettä, ellei se ole peräisin liitteessä I tarkoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevilla, neuvoston direktiivin 90/429/ETY(4) 3 artiklan a kohdassa tarkoitetuilla keinosiemennysasemilla pidetyistä karjuista.

2. Yhdistynyt kuningaskunta ei saa lähettää sikojen munasoluja ja alkioita, elleivät ne ole peräisin liitteessä I tarkoitetun alueen ulkopuolella sijaitsevilla tiloilla pidetyistä sioista.

3 artikla

1. Täydennetään neuvoston direktiivissä 64/432/ETY(5) säädettyä Yhdistyneestä kuningaskunnasta lähetettyjen sikojen mukana olevaa terveystodistusta seuraavasti:"Klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2000/515/EY kumoamisesta 24 päivänä elokuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/528/EY mukaisia eläimiä".

2. Täydennetään neuvoston direktiivissä 90/429/ETY säädettyä Yhdistyneestä kuningaskunnasta lähetetyn sikojen siemennesteen mukana olevaa terveystodistusta seuraavasti:"Klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuiningaskunnassa ja päätöksen 2000/515/EY kumoamisesta 24 päivänä elokuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/528/EY mukaista siemennestettä".

3. Täydennetään komission päätöksessä 95/483/ETY(6) säädettyä Yhdistyneestä kuningaskunnasta lähetettyjen alkioiden ja munasolujen mukana olevaa terveystodistusta seuraavasti:"Klassiseen sikaruttoon liittyvistä suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päätöksen 2000/515/EY kumoamisesta 24 päivänä elokuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/528/EY mukaisia alkioita/munasoluja(7)"

4 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan on varmistettava, että sikojen kuljetukseen käytetyt kulkuneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan jokaisen kuljetuksen jälkeen ja kuljettajan on toimitettava todisteet tällaisesta desinfioinnista.

5 artikla

Yhdistyneen kuningaskunnan on kahdeksan päivän välein tiedotettava klassisen sikaruton tilanteesta liitteessä II osoitetulla tavalla.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

7 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään syyskuuta 2000.

8 artikla

Kumotaan päätös 2000/515/EY.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä elokuuta 2000.

Komission puolesta

Philippe Busquin

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(3) EYVL L 207, 17.8.2000, s. 22.

(4) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62.

(5) EYVL L 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(6) EYVL L 275, 18.11.1995, s. 30.

(7) Tarpeeton yliviivataan.

LIITE I

NORFOLK

SUFFOLK

ESSEX

LIITE II

KLASSISTA SIKARUTTOA KOSKEVA RAPORTTI

>PIC FILE= "L_2000214FI.004403.EPS">

Top