Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0246

2000/246/EY: Komission päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2000, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikaisesti poikkeuksia neuvoston direktiivin 77/93/ETY tietyistä säännöksistä Kuubasta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 692)

OJ L 77, 28.3.2000, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/246/oj

32000D0246

2000/246/EY: Komission päätös, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2000, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikaisesti poikkeuksia neuvoston direktiivin 77/93/ETY tietyistä säännöksistä Kuubasta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 692)

Virallinen lehti nro L 077 , 28/03/2000 s. 0020 - 0022


Komission päätös,

tehty 15 päivänä maaliskuuta 2000,

luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikaisesti poikkeuksia neuvoston direktiivin 77/93/ETY tietyistä säännöksistä Kuubasta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2000) 692)

(2000/246/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä toimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/53/EY(2), ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Alankomaiden esittämän pyynnön,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivin 77/93/ETY säännösten mukaisesti Kuubasta peräisin olevia muita perunanmukuloita kuin muiden yhteisön säännösten mukaisesti virallisesti siemenperunoiksi varmennettuja perunanmukuloita ei periaatteessa saa tuoda yhteisöön sellaisten vierasperäisten perunan haitallisten organismien kulkeutumisen uhan vuoksi, jotka muodostaisivat riskin kasvien terveydelle yhteisössä.

(2) Jäsenvaltioista hankituista siemenperunoista kasvatettavien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden varhaiskasvatuksesta Kuubassa on tullut vakiintunut käytäntö. Osa yhteisön varhaisesta perunatarjonnasta on varmistettu tällaisen aineksen tuonnilla Kuubasta.

(3) Komissio myönsi kausiksi 1987-1996 Kuubasta peräisin olevien ruokaperunoiden osalta luvan poikkeuksiin erityisin teknisin edellytyksin päätöksillä 87/306/ETY(3), 88/223/ETY(4), 89/152/ETY(5), 91/593/ETY(6), 93/36/ETY(7), 95/96/EY(8) ja 96/157/EY(9) ja kaudeksi 1997 Kuubasta peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta päätöksillä 97/186/EY(10) ja 1999/222/EY(11).

(4) Mainittujen päätösten nojalla tuoduista perunoista otetuista näytteistä ei ole koskaan todettu löytyneen haitallisia organismeja,

(5) Kuuban toimittamat ja elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston heinäkuussa 1999 tekemänsä matkan aikana Kuubassa keräämät tiedot ovat osoittaneet että Pinar del Ríon maakunnassa tuotetut muut kuin istutettavaksi tarkoitetut perunat täyttävät päätöksen 1999/222/EY säännökset.

(6) Luvan antamisen perusteena olevat olosuhteet vallitsevat edelleen.

(7) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Jäsenvaltioille annetaan lupa säätää 2 kohdassa vahvistetuin edellytyksin direktiivin 77/93/ETY 4 artiklan 1 kohdasta poikkeuksia, jotka koskevat kyseisen direktiivin liitteessä III olevan A osan 12 kohdassa tarkoitettuja Kuubasta peräisin olevia muita kuin istutettavaksi tarkoitettuja perunoita koskevia kieltoja.

2. Direktiivin 77/93/ETY liitteissä I, II ja IV vahvistettujen perunoita koskevien vaatimusten lisäksi seuraavien erityisten edellytysten on täytyttävä:

a) perunoiden on oltava muita kuin istutettavaksi tarkoitettuja perunoita;

b) niiden on oltava joko uusia perunoita eli perunoita, joiden kuori on helposti irtautuva eikä vielä "korkkimainen", tai niiden on oltava käsitelty itämisen estämiseksi;

c) niiden on oltava kasvatettu Pinar del Ríon maakunnassa sellaisilla alueilla, joiden osalta tiedetään, ettei niillä esiinny Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -organismia;

d) niiden on kuuluttava lajikkeisiin, joiden siemenperunat on tuotu Kuubaan ainoastaan jäsenvaltioista tai mistä tahansa muusta maasta, jonka osalta istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden tuontia yhteisöön ei ole kielletty direktiivin 77/93/ETY liitteen III mukaisesti;

e) niiden on oltava kasvatettu Kuubassa suoraan jossakin jäsenvaltiossa varmennetuista siemenperunoista tai jossakin muussa maassa, jonka osalta istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden tuonti yhteisöön ei ole kielletty direktiivin 77/93/ETY liitteen III mukaisesti, varmennetuista siemenperunoista tai tällaisten siemenperunoiden suorista jälkeläisistä, jotka on virallisesti varmennettu edellistä vuotta edeltävänä vuotena, jos nämä jälkeläiset on tuotettu Pinar del Rion maakunnassa ja luokiteltu siemenperunoiksi nykyisin Kuubassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti;

f) niiden on oltava viljelty joko maatiloilla, joilla ei ole viiden viime vuoden aikana viljelty muita kuin d alakohdassa määriteltyihin lajikkeisiin kuuluvia perunoita, tai valtion maatiloilla maalohkoilla, jotka ovat erillään niistä alueista, joilla on viiden viime vuoden aikana viljelty muita kuin d alakohdassa määriteltyihin lajikkeisiin kuuluvia perunoita;

g) perunoiden käsittelyssä on käytetty koneita, jotka on varattu kyseisiä perunoita varten tai jotka on desinfioitu tarkoituksenmukaisella tavalla jokaisen muun käyttökerran jälkeen;

h) ne eivät ole olleet varastoissa, joissa on säilytetty muita kuin d alakohdassa määriteltyihin lajikkeisiin kuuluvia perunoita;

i) perunat on pakattava joko uusiin pusseihin tai säiliöihin, jotka on desinfioitu tarkoituksenmukaisella tavalla; jokaiseen pussiin tai säiliöön on kiinnitettävä virallinen nimilappu, josta ilmenevät liitteessä täsmennetyt tiedot;

j) ennen vientiä perunat on puhdistettu maa-aineksesta, lehdistä tai muista kasvinjätteistä;

k) yhteisöön tarkoitettujen perunoiden mukana on direktiivin 77/93/ETY 7 ja 12 artiklan mukaisesti Kuubassa direktiivissä säädetyn tarkastuksen perusteella myönnetty kasvin terveystodistus, jossa todistetaan erityisesti, ettei perunoissa ole c alakohdassa mainittuja haitallisia organismeja.Todistuksessa on oltava:

- kohdassa "Lisätietoja":

- merkintä "Tämä tavaralähetys täyttää päätöksessä 2000/246/EY vahvistetut edellytykset",

- lajikkeen nimi,

- sen maatilan tunnistenumero tai nimi sekä sijainti, jolla perunat on kasvatettu,

- viittaus, jonka avulla e alakohdan mukaisesti käytetty siemenerä voidaan tunnistaa,

- kohdassa "Tuholaisten torjunta ja/tai tuholaisten torjuntakäsittely" kaikki mahdollisia b alakohdan toisessa vaihtoehdossa ja/tai i alakohdassa tarkoitettuja käsittelyjä koskevat tiedot;

l) perunat on tuotava jäsenvaltion alueella sijaitsevien ja sen tätä poikkeusta varten nimeämien saapumispaikkojen kautta; jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle riittävän ajoissa kyseiset saapumispaikat ja direktiivissä 77/93/ETY tarkoitettujen, kustakin paikasta vastuussa olevien virallisten elinten nimet ja osoitteet, ja muiden jäsenvaltioiden on pyynnöstä saatava kyseiset tiedot käyttöönsä. Silloin kuin yhteisöön tuonti tapahtuu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin tätä poikkeusta hyväkseen käyttävässä jäsenvaltiossa, tuontipaikkana toimivan jäsenvaltion mainittujen vastuussa olevien virallisten elinten on annettava tiedot kyseistä poikkeusta hyväkseen käyttävien jäsenvaltioiden vastuussa oleville virallisille elimille ja toimittava heidän kanssaan yhteistyössä tämän päätöksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi;

m) tuojalle on ilmoitettava ennen tavaran yhteisöön tuloa virallisesti a-p alakohdassa säädetyistä edellytyksistä; mainitun tuojan on ilmoitettava jokaisesta tuonnista yhteisöön riittävän ajoissa tuontipaikkana toimivan jäsenvaltion vastuussa oleville virallisille elimille, ja kyseisen jäsenvaltion on viipymättä toimitettava ilmoituksen yksityiskohdat komissiolle ja mainittava:

- tavaran laji,

- määrä,

- ilmoitettu yhteisöön tulon päivä ja vahvistettu saapumispaikka,

- jäljempänä o alakohdassa tarkoitetut tilat.

Tuojan on toimitettava oman jäsenvaltionsa vastuussa oleville virallisille elimille yksityiskohtaiset tiedot edellä mainitun ennakkoilmoituksen muutoksista mieluiten heti, kun ne tulevat tietoon, ja joka tapauksessa ennen tuontihetkeä, ja kyseisen jäsenvaltion on viipymättä toimitettava yksityiskohtaiset tiedot muutoksista komissiolle;

n) direktiivissä 77/93/ETY tarkoitettujen vastuussa olevien virallisten elinten on suoritettava mainitun direktiivin 12 artiklan mukaisesti vaaditut tarkastukset, tarvittaessa testit mukaan luettuina, tämän päätöksen säännösten mukaisesti; tätä poikkeusta hyväkseen käyttävien jäsenvaltioiden on suoritettava näistä tarkastuksista kasvien terveyttä koskevat tarkastukset. Lisäksi kyseisen jäsenvaltion kyseisten jäsenvaltioiden on mainittujen kasvien terveyttä koskevien tarkastusten yhteydessä tehtävä tarkastus kaikkien muiden haitallisten organismien varalta. Komissio määrittää, missä määrin mainitun direktiivin 19 a artiklan 3 kohdan toisen luetelmakohdan toisessa vaihtoehdossa tarkoitetut tarkastukset on sisällytettävä kyseisen direktiivin 19 a artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaiseen tarkastusohjelmaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä mainitun direktiivin 19 a artiklan 3 kohdan toisen luetelmakohdan ensimmäisessä vaihtoehdossa tarkoitettua valvontaa;

o) perunat on pakattava ja jälleenpakattava ainoastaan tiloissa, jotka edellä mainitut vastuussa olevat viralliset elimet ovat hyväksyneet ja rekisteröineet;

p) perunat on pakattava tai jälleenpakattava suljettuihin pakkauksiin, jotka voidaan toimittaa suoraan vähittäismyyjille tai lopullisille kuluttajille ja joiden paino ei ole suurempi kuin siinä jäsenvaltiossa, johon perunat tuodaan, yleisesti kyseiseen tarkoitukseen käytetty paino, mutta kuitenkin enintään 25 kilogrammaa; pakkauksessa on oltava o alakohdassa tarkoitetun rekisteröidyn tilan numero ja maininta, että perunat ovat peräisin Kuubasta;

q) tätä poikkeusta hyväkseen käyttävien jäsenvaltioiden on tarvittaessa yhteistyössä tuontipaikkana toimivan jäsenvaltion kanssa varmistettava, että tämän päätöksen mukaisesti tuoduista perunoista otetaan vähintään kaksi 200 mukulan suuruista näytettä jokaisesta 50 tonnin tavaralähetyksestä tai sen osasta Ralstonia solanacearum ja Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -organismien virallista tutkimusta varten Ralstonia solanacearum ja Calvibacter michiganensis ssp. sepedonnicus -organismien havaitsemiseksi ja tunnistamiseksi yhteisössä väliaikaisesti hyväksytyn testimenetelmän(12) mukaisesti, sekä perunan sukkulamukulataudin virallista tutkimista varten "reverse-page" -menetelmällä eli c-DNA-hybridisaatiomenetelmällä; epäilytapauksissa erät on pidettävä erillään virallisessa valvonnassa eikä niitä saa pitää kaupan tai käyttää ennen kuin vahvistetaan, että Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus -organismia, Ralstonia solanacearum -organismia tai perunan sukkulamukulatautia ei ole havaittu kyseisissä tutkimuksissa.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tieto luvan käytöstä 1 artiklan 2 kohdan m alakohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla ilmoituksella. Niiden on annettava ennen 1 päivää syyskuuta 2000 komissiolle ja muille jäsenvaltioille tiedot tämän päätöksen mukaisesti tuoduista määristä sekä tarkka tekninen selvitys 1 artiklan 2 kohdan q alakohdassa tarkoitetusta virallisesta tutkimuksesta; komissiolle on toimitettava jäljennös jokaisesta kasvien terveystodistuksesta.

3 artikla

1. Päätöksen 1 artiklaa sovelletaan 1 päivän huhtikuuta 2000 ja 30 päivän huhtikuuta 2000 välisenä aikana.

2. Tämä päätös peruutetaan, jos todetaan, että 1 artiklan 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät ole riittäneet estämään haitallisten organismien kulkeutumista tai että niitä ei ole noudatettu.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä maaliskuuta 2000.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EYVL L 142, 5.6.1999, s. 29.

(3) EYVL L 153, 13.6.1987, s. 41.

(4) EYVL L 100, 19.4.1988, s. 44.

(5) EYVL L 59, 2.3.1989, s. 29.

(6) EYVL L 316, 16.11.1991, s. 47.

(7) EYVL L 16, 25.1.1993, s. 40.

(8) EYVL L 75, 4.4.1995, s. 22.

(9) EYVL L 36, 14.2.1996, s. 38.

(10) EYVL L 77, 19.3.1997, s. 32.

(11) EYVL L 82, 26.3.1999, s. 47.

(12) EYVL L 273, 6.10.1997, s. 1.

LIITE

Nimilapussa vaadittavat tiedot

(1 artiklan 2 kohdan i alakohdassa tarkoitetut tiedot)

1. Nimilapun antavan viranomaisen nimi

2. Viejäorganisaation nimi, jos tiedossa

3. Merkintä "Muita kuin istutettavaksi tarkoitettuja kuubalaisia perunoita"

4. Lajike

5. Tuotantomaakunta

6. Koko

7. Ilmoitettu nettopaino

8. Merkintä "Päätöksessä 2000/246/EY säädettyjen EY:n vaatimusten mukainen"

9. Kuuban kasvinsuojeluviranomaisten puolesta painettu tai leimattu merkki.

Top