EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0244

2000/244/EY: Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle tehdyn päätöksen 97/787/EY muuttamisesta laajentamalla se koskemaan Tadzikistania

OJ L 77, 28.3.2000, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 206 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 020 P. 210 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 020 P. 210 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 114 P. 4 - 5

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/244/oj

32000D0244

2000/244/EY: Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle tehdyn päätöksen 97/787/EY muuttamisesta laajentamalla se koskemaan Tadzikistania

Virallinen lehti nro L 077 , 28/03/2000 s. 0011 - 0012


Neuvoston päätös,

tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000,

poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle tehdyn päätöksen 97/787/EY muuttamisesta laajentamalla se koskemaan Tadzikistania

(2000/244/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotukset,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Päätöksessä 97/787/EY(2) säädetään poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle.

(2) Päättäessään poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle neuvosto päätti myös harkita samanlaista toimenpidettä Tadzikistanin hyväksi heti, kun olosuhteet sen sallivat.

(3) Tadzikistan toteuttaa perustavaa laatua olevia poliittisia ja taloudellisia uudistuksia sekä on ryhtynyt huomattaviin ponnistuksiin toteuttaakseen markkinatalousjärjestelmää.

(4) Kun tarkastellaan ensimmäisiä tuloksia erityisesti kasvun ja inflaation kurissa pitämisen osalta, olisi kyseisiä uudistuksia jatkettava pitämällä ensisijaisena tavoitteena kansan elinolosuhteiden parantamista ja työpaikkojen luomista.

(5) On odotettavissa, että yhteisön ja Tadzikistanin välille kehittyy kaupallisia ja taloudellisia siteitä. Tadzikistan täyttää Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden kanssa tehtävän kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen kelpoisuusehdot ja on esittänyt virallisen pyynnön saada edukseen tällainen sopimus mahdollisimman nopeasti.

(6) Tadzikistan sopi Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kanssa kesäkuussa 1998 kolmivuotisesta tehostetusta rakennesopeutusohjelmasta (Enhanced Structural Adjustment Facility).

(7) Tadzikistanin viranomaiset ovat virallisesti sitoutuneet suorittamaan kaikki jäljellä olevat rahoitusvelvoitteensa yhteisölle, ja Tadzikistan varmistaa jäljellä olevien yhteisön saatavien velanhoidon vähimmäistason.

(8) Tadzikistanin viranomaiset ovat virallisesti pyytäneet yhteisöltä poikkeuksellista rahoitustukea.

(9) Tadzikistanin tulotaso on alhainen, ja sen taloudellinen, yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne on erityisen kriittinen. Maa voi saada Maailmanpankilta ja IMF:ltä lainoja erittäin edullisin ehdoin.

(10) Yhteisön edullisin ehdoin myöntämä rahoitustuki, jota annetaan pitkäaikaisten lainojen ja suorien avustusten muodossa, on tarkoituksenmukainen keino auttaa tuensaajamaata tässä kriittisessä vaiheessa.

(11) Myönnettävä tuki on sekä lainan että avustuksen osalta erittäin poikkeuksellinen eikä sen vuoksi muodosta ennakkotapausta.

(12) Avustusosuuden sisällyttäminen rahoitustukeen ei rajoita budjettivallan käyttäjän valtuuksia.

(13) Tätä tukea hallinnoi komissio.

(14) Komissio huolehtii siitä, että rahoitustuki käytetään varainhoidon valvontaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

(15) Päätöstä täytäntöönpantaessa komissio ottaa asianmukaisella tavalla huomioon Tadzikistanin sisäisessä rauhanprosessissa saavutetun edistyksen ja erityisesti sen, että maassa pidettiin vaalit hyväksyttävissä olosuhteissa.

(16) Komissio kuuli talous- ja rahoituskomiteaa ennen ehdotuksensa antamista.

(17) Perustamissopimuksessa ei ole muuta tämän päätöksen tekemiseen valtuuttavaa määräystä kuin 308 artikla,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Muutetaan päätös 97/787/EY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklan 1-3 kohta seuraavasti:

"1. Yhteisö myöntää Armenialle, Georgialle ja Tadzikistanille pitkäaikaisten lainojen ja suorien avustusten muodossa poikkeuksellista rahoitustukea.

2. Tuen koko lainaosuus on pääomaltaan enintään 245 miljoonaa euroa, pisin mahdollinen laina-aika 15 vuotta ja lyhennyksetön aika kymmenen vuotta. Komissiolla on tätä varten oikeus ottaa yhteisön puolesta lainaksi tarvittavat varat, jotka annetaan tuensaajavaltioiden käyttöön lainojen muodossa.

3. Tuen avustusosuus koostuu enintään 130 miljoonan euron määrästä kaudella 1997-2004 ja 24 miljoonan euron vuosittaisesta enimmäismäärästä. Vuosittaiset avustukset ovat käytettävissä siltä osin kuin tuensaajavaltioiden nettovelkaa yhteisölle on pääsääntöisesti pienennetty vähintään samalla määrällä.".

2. Korvataan 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Jollei 1 artiklan 4 kohdan ja 2 artiklan säännöksistä muuta johdu, komissio antaa kullekin maalle tarjotun lainan kokonaismäärän käytettäväksi avustuksen ensimmäisen erän kanssa. Komissio antaa loput avustusosuudesta käytettäväksi peräkkäisinä erinä, ellei samoista säännöksistä muuta johdu.".

3. Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Neuvosto tarkastelee tämän päätöksen siihenastista soveltamista komission antaman laaja-alaisen kertomuksen perusteella ennen 31 päivää joulukuuta 2004. Kertomus toimitetaan myös Euroopan parlamentille.".

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2000.

Neuvoston puolesta

J. Gama

Puheenjohtaja

(1) Lausunto annettu 17 päivänä joulukuuta 1999 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2) EYVL L 322, 25.11.1997, s. 37.

Top