EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0035

2000/35/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Italialle aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4517) (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

OJ L 12, 18.1.2000, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/35(1)/oj

32000D0035

2000/35/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Italialle aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4517) (Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 012 , 18/01/2000 s. 0028 - 0029


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä joulukuuta 1999,

yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Italialle aiheutuneisiin menoihin

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 4517)

(Ainoastaan italiankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2000/35/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/93/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 1999/53/EY(2), ja erityisesti sen 19 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

1) Yhteisö voi direktiivin 77/93/ETY nojalla myöntää jäsenvaltioille taloudellista tukea sellaisiin tarpeellisiin toimenpiteisiin liittyvien menojen kattamiseksi, joita on toteutettu tai joita aiotaan toteuttaa kolmansista maista tai yhteisön muilta alueilta peräisin olevien haitallisten organismien kulkeutumisen estämiseksi tuhoamalla ne, tai jos se ei ole mahdollista, estämällä niiden leviäminen.

2) Italia on hakenut kyseistä yhteisön tukea ja esittänyt toimenpideohjelman Italiaan vuonna 1995 kulkeutuneen perunan vaalean rengasmädän aiheuttajan Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan hävittämiseksi. Ohjelmassa määritellään tavoitteet, toteutetut toimenpiteet sekä niiden kesto ja kustannukset, jotta yhteisö voi osallistua niiden rahoitukseen.

3) Yhteisön taloudellinen tuki voi kattaa enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

4) Italialle vuosina 1995 ja 1996 aiheutuneet menot, jotka on otettu huomioon tämänhetkisessä päätöksessä, liittyvät välittömästi kasvien terveystarkastuksiin ja näytteiden ottamiseen sekä analyysien tekemiseen perunoista.

5) Italian toimittamien teknisten tietojen perusteella pysyvä kasvinsuojelukomitea on voinut eritellä tilanteen tarkasti ja kokonaisvaltaisesti.

6) Jäljempänä 2 artiklassa tarkoitetun tuen myöntäminen ei estä tuen myöntämistä muita kuluja varten, jotka on tarkemmin määritelty Italian anomuksessa, mutta ei otettu huomioon tässä päätöksessä, tai muille mahdollisille tarpeellisille lisätoimille, jotka on toteutettu tai toteutetaan kulloinkin kyseessä olevien haitallisen organismin hävittämistä tai valvontaa koskevan tavoitteen saavuttamiseksi; sellainen avustus olisi uuden päätöksen kohteena.

7) Tällä päätöksellä ei rajoiteta direktiivin 77/93/ETY 19 artiklan d alakohdan mukaisten sellaisten komission tarkastusten lopputulosta eikä seurauksia, joilla tutkitaan, johtuuko haitallisten organismien kulkeutuminen riittämättömistä tutkimuksista tai tarkastuksista.

8) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön taloudellisen tuen myöntäminen Italialle aiheutuneisiin menoihin jotka liittyvät direktiivin 77/93/ETY 19 artiklan c alakohdan 2 kohdassa määriteltyihin tarpeellisiin toimenpiteisiin Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan torjumiseksi.

2 artikla

Yhteisön taloudellisen tuen enimmäismäärä on 18365 euroa.

Tuki jakautuu seuraavasti:

- 9585 euroa Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan torjumiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin Venetossa

- 8780 euroa Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan torjumiseksi toteutettuihin toimenpiteisiin Emilia-Romagnassa.

3 artikla

1. Jollei direktiivin 77/93/ETY 19 artiklan d 1 kohdan alakohdan mukaisista komission tarkastuksista muuta johdu, yhteisön taloudellista tukea maksetaan ainoastaan silloin, kun komissiolle toimitetaan kirjalliset todisteet Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan esiintymisen toteamiseksi ja hävittämiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat ovat seuraavat:

a) hävittämiskertomus kultakin tilalta, jolla kasveja ja kasvituotteita on hävitetty; kertomuksessa on oltava seuraavat tiedot:

- tilan sijainti ja osoite

- päivämäärä, jona Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan esiintymistä epäiltiin ja päivämäärä, jona sen esiintyminen vahvistettiin

- hävitettyjen kasvien ja kasvituotteiden määrä

- hävittämis- ja desinfiointimenetelmä

- Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan esiintymisen tutkimiseksi ja toteamiseksi otettujen näytteiden määrä

- testausmenetelmä

- tutkimusten ja/tai testien tulokset

- Italiassa todetun esiintymän oletettu alkuperä,

b) Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan esiintymistä ja Ralstonia solanacearum -kasvintuhoojan aiheuttamaa saastunnan laajuutta koskeva valvontakertomus, jossa on yksityiskohtaiset tiedot suoritetuista tarkastuksista ja testeistä,

c) rahoitusselvitys, jossa on mukana luettelo tuensaajista ja heidän osoitteistaan sekä maksetuista määristä (alv ja muut verot pois lukien).

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Italian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 1999.

Komission puolesta

David BYRNE

Komission jäsen

(1) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 20.

(2) EYVL L 142, 5.6.1999, s. 29.

Top