EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0014

2000/823/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, Kreikan keskuspankin suorittamasta EKP:n pääoman sekä varanto- ja varausosuuksien maksamisesta ja valuuttavarantojen ensimmäisestä siirrosta EKP:lle sekä niihin liittyvistä seikoista (EKP/2000/14)

OJ L 336, 30.12.2000, p. 110–113 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/823/oj

32000D0014

2000/823/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, Kreikan keskuspankin suorittamasta EKP:n pääoman sekä varanto- ja varausosuuksien maksamisesta ja valuuttavarantojen ensimmäisestä siirrosta EKP:lle sekä niihin liittyvistä seikoista (EKP/2000/14)

Virallinen lehti nro L 336 , 30/12/2000 s. 0110 - 0113


Euroopan keskuspankin päätös,

tehty 16 päivänä marraskuuta 2000,

Kreikan keskuspankin suorittamasta EKP:n pääoman sekä varanto- ja varausosuuksien maksamisesta ja valuuttavarantojen ensimmäisestä siirrosta EKP:lle sekä niihin liittyvistä seikoista

(EKP/2000/14)

(2000/823/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä "perussääntö") ja erityisesti sen 28, 30, 34 ja 49 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kreikassa 1 päivänä tammikuuta 2001 19 päivänä kesäkuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/427/EY(1) mukaan Kreikka täyttää yhteisen rahan käyttöönottamiseksi vaadittavat edellytykset ja perustamissopimuksen 109 j artiklan 4 kohdan mukaisesti 3 päivänä toukokuuta 1998 tehdyn päätöksen 98/317/EY(2) johdanto-osan 4 kohdassa säädetty Kreikkaa koskeva poikkeus kumotaan 1 päivästä tammikuuta 2001. Tämän seurauksena Kreikan keskuspankista tulee tässä päätöksessä tarkoitettu sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota ei koske poikkeus.

(2) Perussäännön 28.1 artiklan mukaan EKP:n oma pääoma on EKP:n aloittaessa toimintansa 5 miljardia euroa. Perussäännön 28.2 artiklan mukaan ainoastaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit voivat merkitä ja pitää hallussaan EKP:n pääomaa ja pääoma merkitään 29 artiklan mukaisesti määritetyn jakoperusteen mukaisesti. Kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman jakoperusteessa 1 päivänä joulukuuta 1998 tehdyn päätöksen EKP/1998/13(3) mukaan ja Euroopan keskuspankin pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määrittämiseksi tarvittavista tilastotiedoista 5 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyn neuvoston päätöksen 98/382/EY mukaan(4) Kreikan keskuspankin painoarvo perussäännön 29.1 artiklassa tarkoitetussa jakoperusteessa on 2,0564 %.

(3) Perussäännön 49.1 artiklan mukaan sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota koskeva poikkeus on kumottu, maksaa merkitsemänsä osuuden EKP:n pääomasta samassa suhteessa kuin muiden sellaisten jäsenvaltioiden keskuspankit, joita ei koske poikkeus. Perussäännön 28.3 artiklan mukaan EKP:n neuvosto vahvistaa maksettavan pääoman määrän ja maksutavan. EKP on määritellyt Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä toimenpiteistä 9 päivänä kesäkuuta 1998 tehdyssä päätöksessä EKP/1998/2(5), että niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien merkitsemät osuudet, joita ei koske poikkeus, on maksettava kokonaan. Sen vuoksi Kreikan keskuspankin on maksettava osuutensa EKP:n merkitystä pääomasta kokonaan.

(4) Perussäännön 48 artiklan mukaisesti poiketen siitä, mitä perussäännön 28.3 artiklassa määrätään, niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, joita koskee poikkeus, eivät maksa osuuttaan merkitystä pääomasta, ellei EKP:n yleisneuvosto päätä sellaisella enemmistöllä, joka edustaa vähintään kahta kolmasosaa EKP:n merkitystä pääomasta ja vähintään puolta osakkaista, että EKP:n toimintakustannuksiin osallistumiseksi on maksettava vähimmäisprosentti osuudesta. EKP:n yleisneuvosto on määrännyt Euroopan keskuspankin pääoman maksamisen edellyttämistä rahaliittoon osallistumattomien jäsenvaltioiden kansallisia keskuspankkeja koskevista toimenpiteistä 1 päivänä joulukuuta 1998 tehdyssä päätöksessä EKP/1998/14(6), että niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joita koskee poikkeus, on maksettava 5 % merkitsemästään EKP:n pääomasta. Kreikan keskuspankki maksoi päätöksen EKP/1998/14 mukaisesti 102820000 euron osuudestaan merkitystä pääomasta 5141000 euron suuruisen määrän 1 päivänä kesäkuuta 1998. Kreikan keskuspankin edellytetään sen vuoksi maksavan pääomasta merkitsemästään osuudesta maksamatta olevan määrän kokonaan.

(5) Perussäännön 30.1, 43.1 ja 43.4 artiklan mukaan niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joita ei koske poikkeus, on siirrettävä EKP:lle 50 miljardia euroa vastaavaan määrään asti muita valuuttavarantosaamisia kuin jäsenvaltioiden valuuttoja, euroja, Kansainvälisen valuuttarahaston varanto-osuuksia ja erityisiä nosto-oikeuksia. Perussäännön 30.1 artiklan mukaan EKP:llä on täysi oikeus pitää hallussaan ja hoitaa sille siirrettyjä valuuttavarantosaamisia ja käyttää niitä tässä perussäännössä vahvistettuihin tarkoituksiin.

(6) Perussäännön 30.1 artiklassa määrätään myös, että EKP:n neuvosto päättää, kuinka suuri osuus EKP:lle siirretään sen perustamisen jälkeen ja kuinka suuri osuus sille siirretään myöhemmin. EKP:n neuvosto on määrännyt valuuttavarantojen koostumuksesta ja arvostuksesta sekä niiden ensimmäistä siirtoa koskevista yksityiskohdista sekä vastaavien saamisten valuuttalajista ja korosta 3 päivänä marraskuuta 1998 annetuissa suuntaviivoissa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 16 päivänä marraskuuta 2000 annetuilla suuntaviivoilla EKP/2000/15, jotka ovat tämän päätöksen liitteenä I, että yhteisen rahan 1 päivänä tammikuuta 1999 käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit siirtävät EKP:lle valuuttavarantosaamisia yhteensä 39468950000 euroa vastaavan määrän. Siinä yhteydessä kun Kreikan keskuspankki siirtää EKP:lle valuuttavarantosaamisiaan, on avoimuuden periaatteen mukaisesti tarkoituksenmukaista julkaista suuntaviivat EKP/2000/15 tämän päätöksen liitteessä.

(7) Perussäännön 30.2 ja 43.6 artiklan mukaan kunkin kansallisen keskuspankin osuus vahvistetaan suhteessa sen osuuteen niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien merkitsemästä EKP:n pääomasta, joita ei koske poikkeus.

(8) Perussäännön 49.1 artiklan mukaan sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota koskeva poikkeus on kumottu, siirtää EKP:lle valuuttavarantosaamisia perussäännön 30.1 artiklan mukaisesti. Perussäännön 49.1 artiklassa määrätään myös, että siirrettävä summa määräytyy kertomalla EKP:lle 30.1 artiklan mukaisesti jo siirrettyjen valuuttavarantosaamisten euromääräinen vasta-arvo kulloinkin voimassa olevaan vaihtokurssiin asianomaisen kansallisen keskuspankin merkitsemien osuuksien lukumäärän ja muiden kansallisten keskuspankkien jo maksamien osuuksien suhteella. Perussäännön 30.1 artiklan mukaisesti jo EKP:lle siirrettyjä valuuttavarantosaamisia ovat Yhdysvaltain dollareina, Japanin jeneinä tai niiden määräisenä sekä London Good Delivery Bars-muodossa olevana kultana yhteisen rahan 1 päivänä tammikuuta 1999 käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien EKP:lle tämän päätöksen liitteenä I olevien suuntaviivojen EKP/2000/15 määräysten mukaisesti siirtämät saamiset. Muiden kansallisten keskuspankkien jo maksamien osuuksien lukumäärällä tarkoitetaan perussäännön 30.2 ja 43.6 artiklan mukaisesti muiden sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien maksamien osuuksien lukumäärää, joita ei koske poikkeus. Tuloksena saatava summa on perussäännön 49.1 mukaisesti siirrettäväksi tuleva valuuttavarantosaamisten yhteenlaskettu määrä euroina.

(9) Perussäännön 30.6 artiklan mukaan EKP:n neuvosto toteuttaa kaikki muut perussäännön 30 artiklan soveltamiseksi tarvittavat toimenpiteet. EKP:n neuvosto katsoo, että Kreikan keskuspankin pitäisi tämän johdanto-osan 8 kappaleen mukaisesti siirtää sama määrä valuuttavarantosaamisia Yhdysvaltain dollareina, Japanin jeneinä tai niiden määräisenä ja kultana kuin Kreikan keskuspankki olisi siirtänyt EKP:lle, jos Kreikan keskuspankki olisi ollut 1 päivänä tammikuuta 1999 sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota ei koske poikkeus. EKP:n neuvosto toteaa, että Yhdysvaltain dollareina, Japanin jeneinä tai niiden määräisenä ja kultana siirrettävien valuuttavarantojen yhteenlaskettu määrä on sama kuin valuuttavarantosaamisten se määrä euroiksi muutettuna, joka Kreikan keskuspankin on siirrettävä EKP:lle perussäännön 49.1 artiklan nojalla.

(10) Perussäännön 30.3 artiklassa määrätään, että EKP hyvittää jokaista kansallista keskuspankkia saatavalla, joka vastaa sen osuutta. Perussäännön 30.3 artiklassa määrätään myös, että EKP:n neuvosto määrittää saatavan valuuttalajin ja sille maksettavan koron. EKP:n neuvosto on määrittänyt yhteisen rahan 1 päivänä tammikuuta 1999 käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille hyvittämänsä saatavan valuuttalajin ja koron tämän päätöksen liitteenä I olevissa suuntaviivoissa EKP/2000/15. Jollei tämän päätöksen määräyksistä muuta johdu, suuntaviivojen EKP/2000/15 määräyksiä sovelletaan sen saatavan valuuttalajiin ja korkoon, joka EKP:n on hyvitettävä Kreikan keskuspankille perussäännön 30.3 artiklan mukaisesti.

(11) Perussäännön 49.2 artiklassa määrätään, että 49.1 artiklassa määrättyjen maksujen lisäksi sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota koskeva poikkeus on kumottu, maksaa osuuden EKP:n vararahastoon, vararahastoja vastaaviin varauksiin sekä siihen erään, joka siirretään vararahastoon ja varauksiin ja joka vastaa tuloslaskelman loppusummaa 31 päivänä joulukuuta poikkeuksen kumoamista edeltävänä vuonna. Perussäännön 49.2 artiklassa määrätään edelleen, että maksettava summa lasketaan kertomalla edellä määriteteltyjen ja EKP:n vahvistetussa taseessa esitettyjen varojen yhteismäärä asianomaisen kansallisen keskuspankin merkitsemien osuuksien määrän ja muiden keskuspankkien jo maksamien osuuksien määrän suhteella. Perussäännön 33.1 ja 43.5 artiklassa määrätään, että sen jälkeen kun enintään 20 prosenttia EKP:n nettovoitosta on siirretty yleisrahastoon, jäljelle jäävä nettovoitto on siirrettävä sellaisten jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, joita ei koske poikkeus, suhteessa niiden maksamiin osuuksiin. Muiden kansallisten keskuspankkien jo maksamien osuuksien lukumäärällä tarkoitetaan perussäännön 33.1 ja 43.5 artiklan mukaisesti muiden sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien maksamien osuuksien lukumäärää, joita ei koske poikkeus.

(12) Perussäännön 10.3 ja 43.4 artiklassa määrätään, että kaikkien perussäännön 28 ja 30 artiklan nojalla tehtävien päätösten edellytyksenä olevat EKP:n neuvoston jäsenten äänet painotetaan niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joita ei koske poikkeus, EKP:n pääomasta merkitsemien osuuksien mukaan.

(13) Kreikan keskuspankin pääjohtaja on osallistunut EKP:n työjärjestyksen 3.4 artiklan mukaisesti EKP:n neuvoston kokoukseen, jossa tämä päätös on tehty,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä:

- "käteisellä" tarkoitetaan Yhdysvaltain (Yhdysvaltain dollari) tai Japanin (Japanin jeni) laillista rahaa,

- "valuuttavarantosaamisilla" tarkoitetaan arvopapereita, kultaa tai käteistä,

- "kullalla" tarkoitetaan London Good Delivery Bars-muodossa olevaa kultaa unsseina,

- "arvopapereilla" tarkoitetaan mitä tahansa EKP:n täsmentämiä vakuuskelpoisia arvopapereita tai rahoitusinstrumentteja.

2 artikla

Pääoman maksaminen

Kreikan keskuspankin on maksettava 95 prosenttia osuudestaan EKP:n merkitystä pääomasta eli 97679000 euroa vastaava määrä. Määrät, jotka Kreikan keskuspankin on maksettava, erääntyvät 1 päivänä tammikuuta 2001. Kreikan keskuspankin on annettava viivytyksettä ohjeet kyseisen määrän ja sille kertyneen koron siirtämiseksi 2 päivänä tammikuuta 2001 TARGET-järjestelmän (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) välityksellä tai EKP:n ilmoittamalle EKP:n tilille Kansainvälisessä järjestelypankissa. Kertynyt korko lasketaan käyttämällä EKPJ:n viimeisessä perusrahoitusoperaatiossaan käyttämää marginaalikorkoa vastaavaa korkoa, ja korko lasketaan käyttämällä todelliset päivät/360 -laskentamenetelmää.

3 artikla

Valuuttavarantosaamisten siirtäminen

1. Kreikan keskuspankin on siirrettävä sama määrä valuuttavarantosaamisia Yhdysvaltain dollareina, Japanin jeneinä tai niiden määräisenä ja kultana kuin Kreikan keskuspankki olisi siirtänyt EKP:lle, jos Kreikan keskuspankki olisi ollut 1 päivänä tammikuuta 1999 sellaisen jäsenvaltion kansallinen keskuspankki, jota ei koske poikkeus.

2. Kreikan keskuspankin on siirrettävä EKP:lle arvopaperisalkku ja käteistä Yhdysvaltain dollareina tai Japanin jeneinä tai niiden määräisenä EKP:n täsmentämälle vaihteluvälille taktisen normisalkun modifioidun duraation ympärille sekä EKP:n määrittämien luottorajojen puitteissa.

3. EKP:n on ilmoitettava sille siirrettävien arvopapereiden ja käteisen suorituspäivät ja Kreikan keskuspankin on annettava viipymättä ohjeet arvopapereiden omistusoikeuden ja käteisen siirtämiseksi EKP:lle suorituspäivinä. Kaikkien arvopapereiden arvo lasketaan EKP:n määrittämien hintojen perusteella ja Kreikan keskuspankin on siirrettävä arvopaperit ja käteinen EKP:n ilmoittamille tileille.

4. Kreikan keskuspankin on siirrettävä kulta EKP:n ilmoittamina päivinä, EKP:n ilmoittamille tileille ja EKP:n ilmoittamiin paikkoihin.

4 artikla

Kreikan keskuspankin maksamaa osuutta vastaavan saatavan valuuttalaji, korko ja maturiteetti sekä valuuttakurssitappioita koskevat siirtymäkauden määräykset

1. Jollei tämän päätöksen määräyksistä muuta johdu, tämän päätöksen liitteenä I olevien suuntaviivojen EKP/2000/15 3 ja 4 artiklan määräyksiä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2001 lähtien saatavaan, joka EKP:n on hyvitettävä Kreikan keskuspankille perussäännön 30.3 artiklan mukaisesti.

2. Sen saatavan laskemiseksi, jonka EKP:n on hyvitettävä Kreikan keskuspankille perussäännön 30.3 artiklan ja suuntaviivojen EKP/2000/15 3 artiklan 1 kohdan nojalla, Kreikan keskuspankin siirtämien valuuttavarantojen yhteenlaskettu määrä euroina lasketaan euron ja Yhdysvaltain dollarin tai Japanin jenin välisten valuuttakurssien perusteella, jotka vahvistetaan 29 päivänä joulukuuta 2000 pidettävässä päivittäisessä yhteisessä teleneuvottelussa teleneuvotteluun osallistuvien keskuspankkien kesken, ja kullan osalta kullan unssia kohti lasketun dollarihinnan perusteella, joka vahvistetaan Lontoossa (London gold fixing) 29 päivänä joulukuuta 2000 kello 10.30 Lontoon aikaa. EKP vahvistaa siten lasketun määrän Kreikan keskuspankille mahdollisimman pian 29 päivänä joulukuuta 2000.

5 artikla

Osuudet EKP:N vararahastoista ja varauksista

1. Perussäännön 49.2 artiklan mukaisesti Kreikan keskuspankki maksaa osuuden EKP:n vararahastoon, vararahastoja vastaaviin varauksiin ja sekä siihen erään, joka siirretään vararahastoon ja varauksiin ja joka vastaa tuloslaskelman loppusummaa tilikauden päättyessä 31 päivänä joulukuuta 2000. Kreikan keskuspankin maksettavaksi tuleva summa lasketaan kertomalla edellä määritetty ja 31 päivänä joulukuuta 2000 päivätyssä EKP:n vahvistetussa taseessa esitettyjen varojen yhteismäärä Kreikan keskuspankin merkitsemien osuuksien määrän ja muiden sellaisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joita ei koske poikkeus, jo maksamien osuuksien määrän suhteella.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä "EKP:n vararahastoihin" ja "vararahastoja vastaaviin varauksiin" kuuluvat edellä mainittujen yleisluonteisuutta rajoittamatta EKP:n yleisrahasto sekä valuuttakursseista ja markkinahinnoista aiheutuvia arvostustappioita varten tehdyt varaukset.

3. Edellä 1 kohdan mukaisesti Kreikan keskuspankin maksettavaksi tulevat määrät erääntyvät 1 päivänä tammikuuta 2001. EKP:n on viipymättä laskettava ja vahvistettava Kreikan keskuspankille määrät, jotka Kreikan keskuspankin on 1 kohdan mukaisesti maksettava EKP:lle, ja Kreikan keskuspankin on annettava ohjeet minkä tahansa kyseisen määrän ja sille kertyneen koron siirtämiseksi EKP:lle 30 päivänä maaliskuuta 2001 TARGET järjestelmän välityksellä tai EKP:n ilmoittamalle EKP:n tilille Kansainvälisessä järjestelypankissa. Kertynyt korko lasketaan ajanjaksolle, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2001 ja päättyy 30 päivänä maaliskuuta 2001, käyttämällä EKPJ:n viimeisessä perusrahoitusoperaatiossaan käyttämää marginaalikorkoa vastaavaa korkoa, ja korko lasketaan käyttämällä todelliset päivät/360 -laskentamenetelmää.

6 artikla

Loppumääräykset

Suuntaviivat EKP/2000/15 liitetään avoimuusperiaatteen mukaisesti tämän päätöksen liitteeksi I.

Tämä päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 16 päivänä marraskuuta 2000.

EKP:n puheenjohtaja

Willem F. Duisenberg

(1) EYVL L 167, 7.7.2000, s. 19.

(2) EYVL L 139, 11.5.1998, s. 30.

(3) EYVL L 125, 19.5.1999, s. 33.

(4) EYVL L 171, 17.6.1998, s. 33.

(5) EYVL L 8, 14.1.1999, s. 33.

(6) EYVL L 110, 28.4.1999, s. 33.

Top