EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999Y1112(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 24 päivänä elokuuta 1999, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (CON/99/11)

OJ C 324, 12.11.1999, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31999Y1112(02)

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 24 päivänä elokuuta 1999, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta (CON/99/11)

Virallinen lehti nro C 324 , 12/11/1999 s. 0011 - 0012


EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO,

annettu 24 päivänä elokuuta 1999,

Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tuotteiden yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä suoritettavan käsittelyn vähimmäisvaatimusten osalta

(CON/99/11)

(1999/C 324/07)

1. Euroopan keskuspankki (EKP) sai 13 päivänä elokuuta 1999 Euroopan unionin neuvostolta pyynnön antaa EKP:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (EY) yllä mainitusta asiasta (jäljempänä asetusluonnos).

2. EKP:n toimivalta antaa lausunto perustuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 105 artiklan 4 kohtaan ja yhdenmukaistetuista kuluttajahintaindekseistä 23 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95 5 artiklan 3 kohtaan. Tämän EKP:n lausunnon on antanut EKP:n neuvosto Euroopan keskuspankin perussäännön 17.5 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaisesti.

3. Asetusluonnoksen tavoitteena on määrittää yksityiskohtaiset menetelmät terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tavaroiden sisällyttämiseksi yhdenmukaistettuun kuluttajahintaineksiin (YKHI) sekä joidenkin erien sisällyttämisessä noudatettava aikataulu (erityisesti seuraavat erät: sairaalapalvelut, sosiaaliseen suojeluun kuuluvat palvelut sekä vanhainkodit).

4. Komission asetus (EY) N:o 1749/96 sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1687/98 on perusteena ehdotuksella neuvoston asetusluonnokseksi. Sanotun neuvoston asetuksen mukaisesti YKHI:n kattavuutta laajennetaan terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun aloilla ja suurin osa laajennuksesta pannaan täytäntöön joulukuussa 1999. Asetuksessa säädetään myös, että sisällyttämisessä käytettävät yksityiskohtaiset menetelmät on määritettävä puiteasetuksen (EY) N:o 2494/98 14 päivänä heinäkuuta 1998 antamassaan lausunnossa EKP kannattaa kaikilta osin kattavuuden laajentamista. EKP puolsi yleistä käsitettä siitä, mitä YKHI:n tulisi kattaa ("kotitalouksien lopulliset rahamääräiset kulutusmenot"), ja perusteli tämän näkemyksensä.

5. Asetusluonnoksen 2 ja 3 artiklassa esitetään yksityiskohtaisesti kattavuuden laajentamisen kannalta keskeiset määritelmät ja YKHI:n kattavuus. EKP kannattaa näitä artikloja. 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen sääntöjen osalta EKP viittaa 9 päivänä heinäkuuta 1999 antamaansa lausuntoon luonnoksesta komission asetukseksi (EY) yhdenmukaistettujen kuluttajahintaindeksien alaindekseistä.

6. 4 artikla sisältää terveyden, koulutuksen ja sosiaalisen suojelun alaan kuuluvien tavaroiden ja palvelujen hintojen mittaamisessa sovellettavat olennaiset käsitteelliset menettelytavat. Kaksi keskeistä hintojen mittaamisessa käytettävää tekijää ovat Laspeyresin periaatteen soveltaminen ja sellaisten hintojen käyttäminen, joista on vähennetty hyvitykset. EKP pitää ehdotuksia yhdenmukaisina kotitalouksien lopullisten rahamääräisten kulujen käsitteen kanssa.

7. 4 artiklan 2 kohdan d) alakohtaa tarkasteltaessa EKP on selvillä siitä, että sellaisia ostohintojen muutoksia, jotka johtuvat muutoksista ostajien tuloissa ("tulosidonnaiset hinnat"), olisi YKHI:n käsitteiden puitteissa mahdollista käsitellä monin eri tavoin. EKP hyväksyy perinpohjaisten neuvottelujen jälkeen tehdyn ehdotuksen, koska neuvottelujen tuloksena ei syntynyt yhtään yleisellä tasolla tuettua vaihtoehtoista ehdotusta.

8. EKP pitää hyvänä 9 artiklassa ehdotettua täytäntöönpanoaikaa eli joulukuuta 1999. Tämän aikataulun noudattaminen on olennaisen tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että neuvoston asetuksen (EY) N:o 1687/98 mukaisesti joulukuulle 1999 ajoitettu YKHI:n kattavuuden laajentaminen pannaan täytäntöön vastaavalla tavalla. Jotta YKHI olisi luotettava ja EKP voisi käyttää sitä, sen on oltava vertailukelpoinen. Tästä syystä EKP ehdottaa myös, että selvennettäisiin asetusluonnoksen 8 artiklan 1 kohdan säännöstä, jossa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus poiketa tietyissä olosuhteissa asetusluonnoksen vahvistamista säännöistä, sekä 7 artiklan säännöstä, jossa määritetään vertailukelpoisuudelle asetettavat vähimmäisvaatimukset. Kaikki YKHI:iin järjestelmällisesti vaikuttavat yli prosenttiyksikön kymmenesosan poikkeamat (verrattuna asetusluonnoksen 4 ja 5 artiklan tarkkaan soveltamiseen) tulisi kieltää asetusluonnoksessa.

9. Asetuksesta (EY) N:o 1687/98 14 päivänä heinäkuuta 1998 antamansa lausunnon mukaisesti EKP korostaa, että on erittäin toivottavaa saada lisätiedoksi riittävän vertailukelpoisia aikaisempia tietoja, jotka kattavat ainakin vuoden 1999 (9 artiklassa lueteltujen erien kohdalla, joiden osalta säännökset pannaan täytäntöön vuoden 2000 joulukuussa, tietojen tulisi kattaa vähintään vuosi 2000).

10. Tämä EKP:n lausunto julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 24 päivänä elokuuta 1999.

EKP:n varapuheenjohtaja

C. NOYER

Top