Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1293

Komission asetus (EY) N:o 1293/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden mukaisesti sekä perinteisille AKT-banaaneille vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi, ja uusien hakemusten jättämisestä

OJ L 153, 19.6.1999, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1293/oj

31999R1293

Komission asetus (EY) N:o 1293/1999, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999, banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden mukaisesti sekä perinteisille AKT-banaaneille vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi, ja uusien hakemusten jättämisestä

Virallinen lehti nro L 153 , 19/06/1999 s. 0060 - 0062


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1293/1999,

annettu 18 päivänä kesäkuuta 1999,

banaanien tuontitodistusten antamisesta tariffikiintiöiden mukaisesti sekä perinteisille AKT-banaaneille vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi, ja uusien hakemusten jättämisestä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon banaanialan yhteisestä markkinajärjestelystä 13 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1637/98(2), ja erityisesti sen 20 artiklan,

sekä katsoo, että

(1) 28 päivänä lokakuuta 1998 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2362/98(3), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 756/1999(4), annetaan yksityiskohtaiset säännöt asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamisesta banaanien yhteisöön tuontia koskevan järjestelmän osalta,

(2) asetuksen (EY) N:o 2362/98 17 artiklassa säädetään, että jos määrät, joille tuontitodistuksia haetaan, ylittävät tuntuvasti vuosineljänneksen ja yhden tai useamman liitteessä I mainitun alkuperän osalta 14 artiklan mukaisesti tarvittaessa vahvistetut ohjeelliset määrät tai ne ylittävät käytettävissä olevat määrät, on vahvistettava hakemuksiin sovellettava yhtenäinen vähennysprosenttiluku,

(3) tuonnin ohjeelliset määrät vahvistetaan komission asetuksella (EY) N:o 1031/1999(5) vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi asetuksen (EY) N:o 2362/98 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti,

(4) määrien osalta, joille todistusta haetaan ja jotka ovat tapauksen mukaan kyseiseksi vuosineljännekseksi vahvistettuja ohjeellisia määriä pienempiä tai eivät ylitä niitä merkittävästi, todistuksia voidaan antaa haetuille määrille; eräiden alkuperien osalta haetut määrät ylittävät kuitenkin selvästi ohjeelliset määrät; sen vuoksi on syytä vahvistaa kaikkiin tällaista alkuperää tai alkuperiä koskeviin todistushakemuksiin sovellettava vähennysprosentti,

(5) olisi määritettävä enimmäismäärä, jolle todistushakemuksia voidaan asetuksen (EY) N:o 2362/98 18 artiklan mukaisesti vielä jättää, ottaen huomioon hakemusten ensimmäisen jättöajan päätyttyä hyväksytyt hakemukset ja käytettävissä olevat määrät,

(6) tämän asetuksen säännösten on tultava voimaan viipymättä, jotta todistukset voidaan antaa niin pian kuin mahdollista, ja

(7) tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat banaanin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 404/93 18 artiklassa mainituille tariffikiintiössä tuotaville banaaneille ja perinteisille AKT-banaaneille annetaan vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi tuontitodistuksia seuraavasti:

a) todistushakemuksessa olevaan määrään sovelletaan hakemuksissa ilmoitettujen alkuperäpaikkojen mukaan seuraavia vähennyskertoimia: Kolumbian osalta 0,5277, Costa Rican osalta 0,6123 ja Ecuadorin osalta 0,7088 ja "Muut" osalta 0,8217;

b) muiden kuin a alakohdassa mainittujen alkuperäpaikkojen osalta todistukset annetaan hekemuksessa mainitulle määrälle.

2 artikla

Määrät, joista tuontitodistushekemuksia voidaan vuoden 1999 kolmanneksi vuosineljännekseksi vielä esittää, vahvistetaan liitteessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä kesäkuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 47, 25.2.1993, s. 1.

(2) EYVL L 210, 28.7.1998, s. 28.

(3) EYVL L 293, 31.10.1998, s. 32.

(4) EYVL L 98, 13.4.1999, s. 10.

(5) EYVL L 126, 20.5.1999, s. 11.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top