EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0019

Komission direktiivi 1999/19/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1999, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annetun neuvoston direktiivin 97/70//EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 83, 27.3.1999, p. 48–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 269 - 270
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 232 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 232 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 11 - 12

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/19/oj

31999L0019

Komission direktiivi 1999/19/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 1999, yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annetun neuvoston direktiivin 97/70//EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 083 , 27/03/1999 s. 0048 - 0049


KOMISSION DIREKTIIVI 1999/19/EY,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 1999,

yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, annetun neuvoston direktiivin 97/70//EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhdenmukaistetun turvallisuusjärjestelmän luomisesta kalastusaluksille, joiden pituus on 24 metriä tai enemmän, 11 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/70/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo, että

1) komissio on tarkastellut direktiivin 97/70/EY liitteessä II olevien IX lukua koskevien säännösten soveltamista uusiin kalastusaluksiin, joiden pituus on vähintään 24 metriä mutta vähemmän kuin 45 metriä, ottaen asianmukaisesti huomioon alusten rajoitetun koon ja aluksessa olevien henkilöiden määrän,

2) tarkastelu osoitti, että mainitunlaisten alusten toimiessa ainoastaan merialueella A1 niille voidaan taata samantasoinen turvallisuus radioliikenteen kannalta, jos niiltä edellytetään lisäksi sellaista VHF-radiopuhelinta, joka käyttää digitaalisen selektiivikutsun DSC-järjestelmää hätäpaikkaa ilmaisevaan majakkaan perustuvan EPIRB-järjestelmän sijasta,

3) tarkastelun tulosten perusteella direktiivin 97/70/EY liitettä II olisi aiheellista muuttaa,

4) muutos on Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n meriturvallisuuskomitean 9 päivänä kesäkuuta 1997 päivätyssä kiertokirjeessä 803 vahvistettujen, SOLAS-yleissopimuksen ulkopuolelle jäävien alusten osallistumista GMDSS-hätä- ja turvallisuusjärjestemään koskevien suuntaviivojen mukainen, ja

5) tämän direktiivin säännökset ovat neuvoston direktiivin 93/75/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/74/EY (3), 12 artiklassa perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään direktiivin 97/70/EY liitteessä II olevan otsikon "IX luku: Radioliikenne" alla olevaan jakson loppuun seuraava:

"7 sääntö: Radiolaitteet - merialue A1

Lisätään uusi 4 kohta seuraavasti:

`Poiketen siitä, mitä 4 säännön a kohdassa määrätään, hallinto voi vapauttaa uudet vähintään 24 metriä mutta vähemmän kuin 45 metriä pitkät kalastusalukset, jotka liikennöivät ainoastaan merialueella A1, 6 säännön 1 kohdan f alakohdan sekä 7 säännön 3 kohdan noudattamisesta jos ne on varustettu 6 säännön 1 kohdan a alakohdan mukaisesti VHF-radiopuhelimella ja lisäksi 7 säännön 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sellaisella VHF-radiopuhelimella, joka käyttää DSC-järjestelmää hätäkutsun välittämiseen aluksesta maihin.`"

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2000. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin, tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Neil KINNOCK

Komission jäsen

(1) EYVL L 34, 9.2.1998, s. 1

(2) EYVL L 247, 5.10.1993, s. 19

(3) EYVL L 276, 13.10.1998, s. 7

Top