EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0245

1999/245/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1999, Seychelleiltä peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1999)770) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EYVL L 91, 7.4.1999, p. 40–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Kumoaja 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/245/oj

31999D0245

1999/245/EY: Komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1999, Seychelleiltä peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(1999)770) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 091 , 07/04/1999 s. 0040 - 0044


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 26 päivänä maaliskuuta 1999,

Seychelleiltä peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuontia koskevista erityisistä edellytyksistä

(tiedoksiannettu numerolla K(1999)770)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/245/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä koskevista vaatimuksista kalstustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/493/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 97/79/EY(2), ja erityisesti sen 11 artiklan,

sekä katsoo, että

(1) komission asiantuntijaryhmä on tehnyt tarkastuskäynnin Seychelleille tarkastaakseen yhteisöön vietävien kalastustuotteiden tuotanto-, varastointi- ja lähetysolosuhteet,

(2) kalastustuotteiden terveystarkastusta ja -valvontaa koskevia Seychellien lainsäädännön vaatimuksia voidaan pitää direktiivissä 91/493/ETY vahvistettuja vaatimuksia vastaavina,

(3) Seychellien "Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resources" kykenee tehokkaasti tarkastamaan, että voimassa olevaa lainsäädäntöä sovelletaan,

(4) direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun menettelyyn terveystodistuksen saamiseksi on sisällytettävä todistuksen mallin määrittely, mainitun todistuksen laadinnassa käytettävää kieltä tai kieliä koskevat vähimmäisvaatimukset ja allekirjoittajan asemaa koskevat vaatimukset,

(5) direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti kalastustuotteiden pakkauksiin olisi kiinnitettävä merkintä, jossa on kolmannen maan nimi ja alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero,

(6) direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaisesti on laadittava luettelo hyväksytyistä tai rekisteröidyistä laitoksista, tehdasaluksista tai kylmävarastoista; on myös laadittava luettelo neuvoston direktiivin 92/48/ETY(3) mukaisesti rekisteröidyistä pakastusaluksista; nämä luettelot on laadittava FIU:n komissiolle toimittaman ilmoituksen perusteella; FIU:n on siten varmistettava, että asiaa koskevia direktiivin 91/493/ETY 11 artiklan 4 kohdan säännöksiä noudatetaan,

(7) FIU on antanut viralliset takeet direktiivin 91/493/ETY liitteeessä olevan V luvun säännösten noudattamisesta sekä alkuperälaitoksen, -tehdasalusten, -kylmävarastojen ja -pakkausalusten hyväksymistä tai rekisteröintiä koskevia mainitun direktiivin säännöksiä vastaavien vaatimusten noudattamisesta, ja

(8) tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

"Fish Inspection Unit (FIU) of the Veterinary Services under the Ministry of Agriculture and Marine Resources" on Seychellien toimivaltainen viranomainen, joka tarkastaa ja todistaa, että kalastus- ja vesiviljelytuotteet ovat direktiivin 91/493/ETY vaatimusten mukaisia.

2 artikla

Seychelleiltä peräisin olevien kalastus- ja vesiviljelytuotteiden on täytettävä seuraavat edellytykset:

1) jokaiseen lähetykseen on kuuluttava numeroitu, asianmukaisesti täytetty, päivätty ja allekirjoitettu, yhdelle liuskalle laadittu alkuperäinen terveystodistus, jonka malli on liitteessä A;

2) tuotteiden on oltava lähtöisin liitteestä B olevassa luettelossa mainitusta hyväksytystä laitoksesta, tehdasaluksesta, kylmävarastosta tai pakastusaluksesta;

3) jos kyse on muista kuin säilyketeollisuuteen tarkoitetusta pakkaamattomina jäädytetyistä kalastustuotteista, pakkaukseen on merkittävä lähtemättömästi sana "SEYCHELLIT" ja hyväksytyn alkuperälaitoksen, -tehdasaluksen, -kylmävaraston tai -pakastusaluksen hyväksyntä- tai rekisterinumero.

3 artikla

1. Edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut todistukset on laadittava vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisista kielistä, jossa tarkastus tehdään.

2. Todistuksessa on oltava FIU:n edustajan nimi, virka-asema ja allekirjoitus sekä FIU:n virallinen leima, jotka on merkittävä todistukseen tehtyjen muiden merkintöjen väristä poikkeavalla värillä.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä maaliskuuta 1999.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EYVL L 187, 7.7.1992, s. 41.

LIITE A

>PIC FILE= "L_1999091FI.004202.EPS">

>PIC FILE= "L_1999091FI.004301.EPS">

LIITE B

I. LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ LAITOKSISTA

>TAULUKON PAIKKA>

II. LUETTELO TEHDASALUKSISTA

>TAULUKON PAIKKA>

Top