EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998Y0425(01)

Komission tiedonanto yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä

OJ C 128, 25.4.1998, p. 2–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31998Y0425(01)

Komission tiedonanto yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä

Virallinen lehti nro C 128 , 25/04/1998 s. 0002 - 0005


Komission tiedonanto yksipuolisista tullisuspensioista ja autonomisista tariffikiintiöistä (98/C 128/02)

1. Johdanto

1.1. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28 artiklan (1) mukaisesti neuvosto hyväksyy yksipuoliset tullisuspensiot ja autonomiset tariffikiintiöt määräenemmistöllä komission ehdotuksesta. Tämän vuoksi komissio julkaisi vuonna 1989 tiedonannon (2), jossa määritellään suuntaa-antavat periaatteet sekä menettelyt, joita komissio noudattaisi laatiessaan ehdotuksia neuvostolle.

1.2. Tämän tiedonannon tavoitteena on päivittää ja korvata aiempi tiedonanto, koska Uruguayn kierroksen tulokset ja tietotekniikkasopimuksen hyväksyminen johtivat merkittäviin muutoksiin yhteisön taloudellisessa ympäristössä. "Tulli 2000" -toimintaohjelman tavoitteiden mukaisesti Wienissä tästä aiheesta pidetyn seminaarin aikana ja sen jälkeen annetut huomautukset ja ehdotukset otettiin huomioon näiden periaatteiden selventämiseksi sekä ulkomaankaupan toimijoiden noudattamien menettelyjen yksinkertaistamiseksi. Lisäksi tullisuspensiot ja tariffikiintiöt käyttöön ottavien neuvoston asetusten voimassaoloaikaa koskevien rajoitusten kumoaminen on otettu huomioon päivityksessä.

1.3. Komission tavoite näiden suuntaa-antavien periaatteiden määrittämisen yhteydessä on yksilöidä tällä alalla toteutettavan yhteisön politiikan taloudelliset perusteet.

1.4. Komissio aikoo noudattaa tässä tiedonannossa määriteltyjä yleisiä linjoja ja niihin liittyviä sääntöjä vuoden 1998 toisen puoliskon aikana käyttöön otettavien suspensioiden osalta.

2. Yleiset huomautukset

2.1. Yhteisen tullitariffin tehtävä

2.1.1. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 9 artiklassa (3) todetaan, että "Yhteisön perustana on tulliliitto, joka käsittää kaiken tavaroiden kaupan, ja merkitsee, . . . että toteutetaan yhteinen tullitariffi suhteessa kolmansiin maihin".

Yhteisö on vuodesta 1968 soveltanut yhteistä tullitariffia yhtenä niistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on edistää yhteisön teollisuuden tehokkuutta ja kilpailukykyä kansainvälisellä tasolla.

2.1.2. Tariffissa vahvistettujen tullien määrän tarkoituksena on paitsi edistää teollisuuden kehitystä yhteisössä myös lujittaa yhteisön teollisuuden tuotantokapasiteettia, jotta yhteisön tuottajien olisi helpompaa kilpailla kolmansien maiden tavarantoimittajien kanssa.

Tämän vuoksi tariffissa vahvistetut tullit on maksettava kaikista vapaaseen liikkeeseen luovutetuista tuotteista yhteisön säännöksissä ennakoituja poikkeuksia lukuun ottamatta. Tullien maksaminen on näin ollen tavanomainen asiaintila.

2.2. Tullisuspension käsite

2.2.1. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28 artiklan perusteella hyväksytyt suspensiot ovat poikkeus tavanomaisesta asiaintilasta, koska tuontitavaroihin sovellettavista tavanomaisista tulleista voidaan toimenpiteen voimassaolon aikana myöntää täydellinen vapautus (täydellinen suspensio) tai osittainen vapautus (osittainen suspensio) rajoittamattoman määrän (suspensio) tai rajoitetun määrän (kiintiö) osalta (kyseiset suspensiot eivät vaikuta polkumyyntitulleihin).

2.2.2. Tässä yhteydessä olisi korostettava, että suspensiojärjestelyjen mukaisesti tuodut tavarat liikkuvat vapaasti kaikkialla yhteisössä; tämän vuoksi minkä tahansa yhteisön jäsenvaltion toimijat voivat hyötyä myönnetyistä suspensioista. Tämä merkitsee, että yhden jäsenvaltion esittämän pyynnön perusteella myönnetyllä suspensiolla voi olla vaikutuksia kaikkiin muihin jäsenvaltioihin. Tämän alan hallinnoinnin on tämän vuoksi tapahduttava tiiviissä ja laajassa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission välillä, jotta komissio voi huolehtia siitä, että kaikki yhteisön edut otetaan huomioon.

2.3. Tullisuspensioiden ominaisuudet

2.3.1. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28 artiklassa viitataan yhteisen tullitariffin tullien muuttamiseen ja suspendoimiseen. Artiklasta ilmenee, että perustamissopimuksen laatijat olivat ennakoineet mahdollisuuden käyttää erilaisia keinoja yhteisen tullitariffin muuttamiseksi.

2.3.2. Edellä sanotusta johtuu, että suspensiot tarkistetaan säännöllisesti ja ne voidaan tarvittaessa kumota asianomaisen osapuolen pyynnöstä. Jos yhteisö tarvitsee poikkeustapauksissa tiettyjen tuotteiden jatkuvia toimituksia alennetulla tullilla tai tullitta (eli jos erityistuotteen tarvittava määrä on niin pieni, että yhteisön tuotannon käynnistämiseksi tarvittavat investoinnit eivät olisi perusteltuja) komissio voi ehdottaa yhteisen tullitariffin autonomisen tullin muuttamista.

2.3.3. Suspensioita on lisäksi sovellettava johdonmukaisesti, koska ne ovat poikkeus yhteisen tullitariffin edustamasta yleissäännöstä.

2.3.4. Lopuksi kaikilla yrityksillä, eli yhteisön tuojilla ja kolmansien maiden tavarantoimittajilla, on oltava mahdollisuus käyttää suspensioita, jotta niistä ei tulisi ainoastaan yhtä toimijaa hyödyttävä toimenpide. Tämä merkitsee, että suspensioita ei myönnetä yksinoikeuden antavien kauppasopimusten soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden osalta.

2.4. Tullisuspensioiden tehtävä

2.4.1. Komissio katsoo, että tulleilla on erityinen taloudellinen tehtävä. Tullien vaikutusten kokonaiseksi tai osittaiseksi poistamiseksi tiettynä ajanjaksona tarkoitetut suspensiot voidaan myöntää ainoastaan erityisistä ja pätevistä syistä. Taloudelliset syyt olisi myös arvioitava komission yleisten etujen perusteella, koska tulleja pidetään osana yhteisön omia varoja.

2.4.2. Kun yrityksille annetaan mahdollisuus saada tavaratoimituksia alhaisempaan hintaan tiettynä ajanjaksona, edistetään taloudellista toimintaa yhteisössä ja parannetaan näiden yritysten kilpailukykyä, minkä johdosta ne voivat ennen kaikkea parantaa työllisyyttä, nykyaikaistaa rakenteensa jne.

2.5. Tuotteet, joihin tullisuspensioita voidaan soveltaa

2.5.1. Suspensioiden pääasiallinen tavoite on perinteisesti ollut sallia yhteisön yritysten hankkia tullitta sellaisia raaka-aineita, puolivalmisteita tai rakenneosia, mutta ei kuitenkaan valmiita tuotteita, joita ei ollut saatavilla yhteisössä.

Taloudelliset taustatekijät ovat kuitenkin muuttuneet vuoden 1989 jälkeen. Esille ovat tulleet tarve luoda työpaikkoja yhteisössä sekä kaupan ja tuotannon kasvava globalisointi, joka on usein johtanut tiettyjen massatuotantoprosessien uudelleensijoittamiseen. Uudet taloudelliset tosiasiat olisi tämän vuoksi otettava huomioon suspensioiden yhteydessä. Yhteisön kannalta on tärkeä varmistaa, että suspensiot antavat yhteisön yrityksille mahdollisuuden ylläpitää täystyöllisyyttä ja saada sellaisten pitkälle kehitettyjen tuotteiden, joiden lisäarvo on suuri, valmistamiseen tarvittavat osat silloinkin, kun toimintaan kuuluu pääsiallisesti vain osien kokoaminen.

2.5.2. Yhteisön yritykset ovat siirtymässä yhä useammin pitkälle kehitettyjä osia sisältävien tuotteiden kokoamiseen. Osa tähän tarkoitukseen tarvittavista osista käytetään ilman suuria muutoksia, joten niitä voidaan pitää valmiina tuotteina. Tullisuspensio voitaisiin kuitenkin tietyissä tapauksissa myöntää lopullisen tuotteen rakenneosina käytettyjen valmiiden tuotteiden osalta edellyttäen, että tällaisen kokoamistoimenpiteen lisäarvo on riittävän suuri.

2.5.3. Suspensiota voidaan harkita tuotantoprosessissa käytettävien varusteiden ja tarvikkeiden osalta, vaikka ne ovat yleensä valmiita tuotteita, jos kyseessä ovat erityiset varusteet tai tarvikkeet, joita tarvitaan selkeästi yksilöityjen tuotteiden tuotannossa ja että kilpailevien yhteisön yritysten toimintaa ei vaaranneta.

2.6. Tullisuspensioiden edunsaajat

Tullisuspensiot on tarkoitettu yhteisössä tuottaville yrityksille. Jos tuotteen käyttö on rajoitettu koskemaan tiettyä erityistarkoitusta, käyttöä on valvottava käyttötarkoituksen valvomiseksi säädettyjen menettelyjen mukaisesti (4).

Pienten ja keskisuurten yritysten etuihin kiinnitetään erityistä huomiota, mutta samalla pyritään välttämään sellaisten tavaroiden sisällyttämistä suspensiojärjestelmään kuuluvien tuotteiden luetteloihin, joihin sovelletaan taloudellisesti merkityksettömiä tullien määriä.

2.7. EHTY-tuotteita koskevat suspensiot

Tässä tiedonannossa esitettyjä perusteita sovelletaan myös Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin. Tällä hetkellä kyseisten tuotteiden suspendointia koskevat päätökset tehdään muita menettelyjä noudattaen (5).

2.8. Tulliliitto Turkin kanssa

Samoja perusteita sovelletaan Turkin kanssa tehdyn tulliliiton sääntöjen soveltamisalaan kuuluviin tuotteisiin (eli kaikkiin tuotteisiin, lukuun ottamatta maatalous- ja EHTY-tuotteita), koska Turkin sekä jäsenvaltioiden oikeudet ja velvollisuudet ovat tässä tapauksessa samanlaisia. Päätöksen- teossa noudatetaan kuitenkin eri menettelyjä.

3. Yleiset suuntaukset

Komissio aikoo edellä mainituista syistä noudattaa jäljempänä kuvattua toimintalinjaa, kun on kyse neuvostolle tehtävistä ehdotuksista ja asetuksista, joita komissio voi itse antaa.

3.1. Tullisuspensioiden pääasiallinen tarkoitus on antaa yhteisön yrityksille mahdollisuus käyttää raaka-aineita, puolivalmisteita tai rakenneosia ilman, että niiden olisi maksettava yhteisön yhteisessä tullitariffissa vahvistettuja tavanomaisia tulleja.

Suspensioiden käyttöönottoa ehdotetaan sen jälkeen, kun taloudelliset syyt, joihin pyynnöt perustuvat, on tutkittu perusteellisesti ja ainoastaan siltä osin, kuin ne näyttävät hyödyttävän yhteisön taloutta.

Yksipuolisten tullisuspensioiden myöntämisestä annetut neuvoston asetukset on ajanpuutteen vuoksi usein julkaistu vasta muutama päivä ennen niiden voimaantuloa, mikä on aiheuttanut ongelmia kansallisille viranomaisille ja taloudellisille toimijoille. Tämän vuoksi neuvosto päätti antaa muita kuin tiettyjä kalastustuotteita koskevia monivuotisia asetuksia (6) (joissa ei ole voimassaolon päättymispäivää), jotka päivitetään osittain kuuden kuukauden välein uusien pyyntöjen sekä tuotteita ja markkinoita koskevien teknisten ja taloudellisten suuntausten huomioon ottamiseksi.

3.2. Suspensioita ei periaatteessa ehdoteta seuraavissa tapauksissa, jollei yhteisön eduista tai kansainvälisten velvoitteiden noudattamisesta muuta johdu:

- samanlaisia, vastaavia tai korvaavia tuotteita valmistetaan riittävissä määrin yhteisössä tai jos niitä valmistavat asianomaisten osapuolten tiedossa olevat tuottajat maassa, johon sovelletaan tullietuusjärjestelyjä (7). Sama periaate koskee tapauksia, joissa tuotetta ei tuoteta yhteisössä tai maassa, johon sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, mutta suspensio voisi johtaa kilpailun vääristymiseen yhteisön yritysten välillä sellaisten valmiiden tuotteiden osalta, joihin kyseiset tavarat sisällytetään, tai liitännäisalan tuotteiden osalta

- kyseessä on loppukuluttajille myytäviksi tarkoitetut valmiit tuotteet, jotka eivät edellytä merkittävää lisävalmistusta tai jotka eivät ole suuremman lopullisen tuotteen toimimiselle välttämättömiä osia

- tuodut tavarat kuuluvat sellaisen yksinoikeuden antavan kauppasopimuksen soveltamisalaan, jolla rajoitetaan yhteisön tuojien mahdollisuuksia ostaa kyseisiä tuotteita kolmansien maiden valmistajilta

- suspensiosta aiheutuva hyöty ei todennäköisesti välity asianomaisille yhteisön jalostajille tai tuottajille

- suspensio aiheuttaisi ristiriidan minkä tahansa muun yhteisön politiikan kanssa (esimerkiksi etuusjärjestelyt, polkumyyntitoimenpiteet, määrälliset tai ympäristölliset rajoitukset).

3.3. Tariffikiintiöitä (ainoastaan puuttuvien määrien osalta) tai osittaisia tullisuspensioita voidaan myöntää tuotavan tuotteen osalta, jos samanlaisten, vastaavien tai korvaavien tuotteiden yhteisön taikka sellaisten tuottajien tuotanto tai toimitukset, jotka ovat asianomaisten osapuolten tiedossa ja sijaitsevat kolmannessa maassa, johon sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, eivät riitä tyydyttämään kaikkien asianomaisten valmistus- tai tuotantoyritysten tarpeita. Päätöstä tehtäessä otetaan myös huomioon etuusjärjestelyn piiriin kuuluvat tai jälleenvietäviksi (esim. sisäiseen jalostukseen) tarkoitetut tuotteet.

Tullikiintiötä voidaan hakea sellaisenaan tai hakemus voi perustua suspensiohakemusta koskevaan tutkimukseen. Tässä yhteydessä otetaan soveltuvin osin huomioon uudelle tuotannolle tämän seurauksena aiheutuva vahinko sekä yhteisössä tai kolmannessa maassa, johon sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, mahdollisesti käyttöönotettavissa oleva tuotantokapasiteetti.

Näitä tariffikiintiöitä hallinnoidaan ensiksi tullutta palvellaan ensin -periaatteen mukaisesti (8).

3.4. Tuotujen ja yhteisössä tai maassa, johon sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, valmistettujen tuotteiden keskinäinen vastaavuus arvioidaan objektiivisten perusteiden mukaisesti, ottaen huomioon jokaisen tuotteen kemialliset ja fyysiset perusominaisuudet, käyttötarkoitus, kaupallinen tarkoitus ja erityisesti käyttötapa sekä nykyinen tai tuleva saatavuus yhteisön markkinoilla.

Arvioinnissa ei oteta huomioon tuotujen ja yhteisössä valmistettujen tuotteiden hintaeroa.

3.5. Jäsenvaltioiden olisi tämän asiakirjan liitteiden määräysten mukaisesti esitettävä tullisuspensioita tai tariffikiintiöitä koskevat pyynnöt sellaisten yhteisön valmistus- tai tuotantoyritysten puolesta, jotka mainitaan nimeltä, ja joilla on riittävät valmiudet käyttää tuotuja tuotteita tuotantoprosesseissaan. Hakijoiden olisi ilmoitettava, että ne ovat äskettäin tosiasiallisesti mutta tuloksetta yrittäneet saada kyseessä olevat tavarat taikka vastaavat tai korvaavat tavarat mahdollisilta yhteisön tavarantoimittajilta tai niiden tiedossa olevilta yrityksiltä, jotka sijaitsevat kolmannessa maassa, johon sovelletaan tullietuusjärjestelyjä.

Hakijoiden on myös toimitettava tiedot, joiden perusteella komissio voi tutkia niiden esittämät pyynnöt tässä tiedonannossa annettujen perusteiden mukaisesti. Käytännön syistä pyyntöjä ei oteta huomioon silloin, kun kyseisen kantamattoman tullin määräksi arvioidaan alle 20 000 ecua vuodessa. Yritykset voivat muodostaa ryhmittymiä tämän kynnyksen saavuttamiseksi.

3.6. Tämän asiakirjan liitteiden määräyksiä voidaan tarkastella uudelleen Tulli 2000 -ohjelman (9) perusteella, erityisesti uusien hakemusten ja vastustavien kantojen välittämiseksi tarkoitettujen, yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa käyttöön otettavien tietokoneistettujen menettelyjen osalta.

Tariffikiintiöiden nykyiset taseet julkaistaan päivittäin Internetin EUROPA-palvelimessa sivulla "http:/europa.eu.int/en/comm/dg21/tariff/public/infos/qotwelco.htm". Suspensioista ja kiintiöistä annettujen asetusten konsolidoidut liitteet, uudet suspensiohakemukset ja asiasta vastaavien ministeriöiden osoitteet julkaistaan myös aikanaan samassa palvelimessa.

(1) Tämä artikla korvataan 26 artiklalla, kun Amsterdamin sopimus tulee voimaan.

(2) EYVL C 235, 13.9.1989, s. 2.

(3) Tämä artikla korvataan 26 artiklalla, kun Amsterdamin sopimus tulee voimaan.

(4) Asetuksen (ETY) N:o 2913/92 21 ja 82 artikla (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1) ja asetuksen (ETY) N:o 2454/93 291-304 artikla (EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1).

(5) Katso esimerkiksi päätös 1348/96/EHTY (EYVL L 174, 12.7.1996, s. 11).

(6) Asetus (EY) N:o 3050/95 (EYVL L 320, 30.12.1995, s. 1), (EY) N:o 1255/96 (EYVL 158, 29.6.1996, s. 1) ja (EY) N:o 2505/96 (EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1).

(7) Tämä käsittää kaikki maat, joiden osalta niistä tulevaan asianomaisen tuotteen tuontiin sovelletaan yhteisön sopimustullia alhaisempaa tullia.

(8) Katso asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a artikla, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1427/97 (EYVL L 196, 24.7.1997, s. 31).

(9) EYVL L 33, 4.2.1997, s. 24, katso 9 artiklan 4 kohta ja 10 artiklan 2 kohta.

LIITE 1

HALLINNOLLISET NÄKÖKOHDAT

1. Tullisuspensioista saadun kokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että tätä alaa hallinnoidaan parhaiten kokoamalla hakemukset siten, että hyväksytyt uudet suspensiot ja muutokset tulevat voimaan kunkin vuoden 1. tammikuuta tai 1. heinäkuuta. Tällä päivämäärän mukaan tehtävällä ryhmittelyllä helpotetaan näiden toimenpiteiden käsittelyä Taricissa (Euroopan yhteisöjen yhtenäistetty tullitariffi) ja niiden soveltamista jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi komissio tekee kaikkensa esittääkseen suspensioehdotuksensa neuvostolle niin, että asiaa koskevat asetukset voidaan julkaista Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa. Tietyissä olosuhteissa voidaan tariffikiintiöiden määrää lisätä tai voimassaoloa pidentää komission asetuksella myös muina kuin edellä mainittuina aikoina (1).

Hakemusten toimittaminen

2. Hakemukset toimitetaan jäsenvaltioissa sijaitseviin keskusvirastoihin, joissa ne tarkistetaan sen varmistamiseksi, että pyynnöt vastaavat tässä tiedonannossa esitettyjä edellytyksiä. Jäsenvaltiot päättävät itse, mitkä hakemukset lähetetään komission pääosastoon XXI.

Hakemukset on toimitettava komissioon riittävän ajoissa suspension tai tariffikiintiön arviointi- ja julkaisumenettelyjen päätökseen saattamiseen tarvittavaan aikaan nähden. Suspensioiden osalta määräaika on 15. maaliskuuta seuraavan vuoden 1. tammikuuta alkavaa täytäntöönpanoa varten ja 15. syyskuuta seuraavan vuoden 1. heinäkuuta alkavaa täytäntöönpanoa varten.

3. Komissio tutkii hakemukset tullitaloutta käsittelevän ryhmän lausunnon avulla. Kyseinen ryhmä kokoontuu komissiossa tarkasteltavien tuotteiden asettamien vaatimusten ja ominaislaadun mukaan. Jäsenvaltioiden edustajat äänestävät tietyistä päätöksistä (kuten tariffikiintiöiden lisäämisestä soveltamisvuoden aikana) tullikoodeksikomitean tullitaloutta käsittelevässä jaostossa.

4. Hakemukset on laadittava liitteessä 2 olevaa mallia vastaavalle lomakkeelle (tai vastaavalle tietokonelomakkeelle). Hakemusten hallinnollisen ja taloudellisen käsittelyn nopeuttamiseksi suositellaan, että tarvittaessa englannin-, ranskan- tai saksankielinen käännös esitetään hakijan kielellä laadittujen hakemusten ohella (tarvittaessa myös teknisistä tiedoista).

5. Tuotteen kuvauksessa olisi mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhdistetyn nimikkeistön, Kansainvälisen standardointiliiton (ISO), INN-nimikkeistön (International Nonproprietary Name) ja Kansainvälisen puhtaan ja sovelletun kemian liiton (UICPA) nimiä ja ilmaisuja sekä väri-indeksin (Colour Index, CI) nimiä ja ilmaisuja. Käytettävien yksiköiden olisi oltava kansainvälisen yksikköjärjestelmän (International System of Units, SI) yksiköitä, ja testausmenetelmien ja -standardien olisi oltava kansainvälisesti tunnustettuja.

6. Suspensiohakemuksiin on liitettävä kaikki asiakirjat, jotka ovat tarpeen kyseisten toimenpiteiden perinpohjaiseksi tutkimiseksi (tekniset selostukset, selittävät lehtiset, myyntiesitteet, tilastot, näytteet jne.).

7. Luottamukselliset tiedot on lähetettävä komissioon erillisenä lähetyksenä. Tullitaloutta käsittelevän ryhmän puheenjohtaja voi toimittaa kyseiset tiedot toiselle jäsenvaltioille tämän esittämästä pyynnöstä tiedosta vastaavan jäsenvaltion edustajan nimenomaisella suostumuksella ja jos kaikki tietojen luottamuksellisuuden suojelemisen edellyttämät toimenpiteet toteutetaan. On itsestään selvää, että hakemusta ei käsitellä jos käsittelyn kannalta oleellisia tietoja ei voida jostakin syystä toimittaa (erityisesti "yrityksen luottamuksellisten tietojen", kuten valmistusprosessien, kemiallisten kaavojen tai kemiallisen koostumuksen jne., suojelemisen vuoksi).

8. Komissio voi tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa pyytää asianomaista jäsenvaltiota toimittamaan suspensiopyyntöön liittyvät lisätiedot, joita se pitää välttämättöminä neuvostolle tarkoitetun ehdotuksensa laatimiseksi.

Hakemusta vastustavat jäsenvaltioiden kannat

9. Uutta hakemusta vastustavat kannat on jätettävä viimeistään tullitaloutta käsittelevän ryhmän kyseisen ajanjakson toisessa kokouksessa edellä olevan 2 kohdan mukaisesti. Puheenjohtaja voi pyytää ryhmän lausuntoa kirjallisella menettelyllä. Tässä tapauksessa vastustavat kannat on toimitettava puheenjohtajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

10. Vastustavat kannat on perusteltava kirjallisesti käyttäen liitteessä 3 olevaa mallia (tai vastaavaa tietokonelomaketta). Perusteluissa on oltava mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja kyseisen tuotteen tai vastaavan tuotteen tuotannosta yhteisössä sekä sellaisten tuottajien nimet, jotka mahdollisesti voivat toimittaa kyseisiä tuotteita. Nämä tiedot olisi toimitettava samanaikaisesti sekä komissiolle että kaikille muille jäsenvaltioille.

11. Edellä esitettyjä arviointiperusteita sovelletaan myös voimassa oleviin suspensioihin. Komissio voi tarpeellisiksi katsomissaan tapauksissa pyytää, että esitetään uusi hakemus, jossa jo tuodut määrät ilmoitetaan jo sovellettavaan suspensioon kuuluvina. Suspension soveltamisen jatkamista vastustavat kannat on esitettävä viimeistään tullitaloutta käsittelevän ryhmän ensimmäisessä asianomaista ajanjaksoa koskevassa kokouksessa tai komission yksiköiden aloitteesta tehtävällä kirjallisella menettelyllä.

Kannat sellaisten maiden esittämiin hakemuksiin, joihin sovelletaan tullietuusjärjestelyjä

12. Jotta voitaisiin ottaa huomioon kannat sellaisten maiden esittämiin uusiin hakemuksiin, joihin sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, komission on vastaanotettava ne viimeistään 15 päivänä kesäkuuta, jos täytäntöönpanopäivä on seuraavan vuoden 1 päivä tammikuuta, tai 15 päivänä joulukuuta, jos täytäntöönpanopäivä on seuraavan vuoden 1 päivä heinäkuuta. Käytettävän lomakkeen on oltava samanlainen kuin liitteessä 3 oleva lomake, ja siihen on liitettävä aineelliset todistukset siitä, että kyseisessä maassa oleva tuottaja kykenee toimittamaan tuotetta, jonka osalta tullisuspensiota pyydetään, ja että kyseinen tuote on oikeutettu tullietuuskohteluun silloin, kun se tuodaan yhteisöön.

13. Komission on vastaanotettava sellaisten maiden esittämät kannat tullisuspension jatkamisesta, joihin sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, viimeistään 15 päivänä toukokuuta, jos täytäntöönpanopäivä on seuraavan vuoden 1 päivä tammikuuta, tai 15 päivänä marraskuuta, jos täytäntöönpanopäivä on seuraavan vuoden 1 päivä heinäkuuta. Näiden vastustavien kantojen on oltava ulkoasultaan ja sisällöltään edellä 12 kohdassa kuvattujen edellytysten mukaiset.

14. Sellaisten maiden esittämät kannat tullisuspensiota koskevasta uudesta hakemuksesta tai tullisuspension jatkamisesta, joihin sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, eivät saa viivyttää komission päätöstä uuden tullisuspension ehdottamisesta tai voimassaolevan tullisuspension säilyttämisestä tai muuttamisesta. Nämä vastustavat kannat voidaan ottaa huomioon ainoastaan silloin, kun niitä voidaan komission ja jäsenvaltioiden käytettävissä olevien tietojen perusteella pitää oikeutettuina tässä tiedonannossa esitettyjen päämäärien ja periaatteiden osalta.

Hylätyt hakemukset

15. Suspensiohakemukset, joita komissio ei ole hyväksynyt sisällytettäviksi neuvostolle esitettävään ehdotukseen, voidaan ottaa uudelleen käsiteltäviksi ainoastaan, jos niihin on tullut hyväksymisen kannalta oleellisia lisätietoja (kuten oleellista täydentävää tietoa, jäsenvaltion vastustavan kannan peruuttaminen tai todennäköinen lähiaikoina tapahtuva peruuttaminen).

(1) Katso asetuksen (EY) N:o 2505/96 6 ja 7 artikla (EYVL L 345, 31.12.1996, s. 1).

LIITE 2

TULLISUSPENSIO- TAI TARIFFIKIINTIÖHAKEMUS

(Jäsenvaltio: )

I osa

1. Yhdistetyn nimikkeistön koodi:

2. Tullitariffikriteerit huomioon ottava yksityiskohtainen tavaran kuvaus:

3. Lisätietoja, kuten kauppanimitys, pakkaustapa, käyttötapa, tuodun tuotteen aiottu käyttötarkoitus, tuotelaji, johon tuotu tuote on tarkoitus sisällyttää sekä kyseisen tuotteen käyttötarkoitus:

4. Asianomaisen osapuolen julistus siitä, että tuotteita ei tuoda yksinoikeuden antavan kauppasopimuksen perusteella (erillisellä sivulla):

5. a) niiden yhteisön tai sellaisen kolmannen maan, johon sovelletaan tullietuusjärjestelyjä, tiedossa olevien yritysten nimi ja osoitteet, joilta on tiedusteltu mahdollisuutta toimittaa samanlaisia, vastaavia tai korvaavia tuotteita;

b) tiedustelujen päivämäärät ja tulokset;

c) perustelut näiden yritysten tuotteiden soveltumattomuudesta kyseiseen käyttötarkoitukseen.

6. Erityishuomautuksia (kuten samankaltaiset tai vanhat suspensiot tai kiintiöt, voimassa olevat sitovat tariffitiedot . . .):

TULLISUSPENSIO- TAI TARIFFIKIINTIÖHAKEMUS

(Jäsenvaltio: )

II osa

1. Yhdistetyn nimikkeistön koodi:

2. Hakemuksen tekijän nimi:

Osoite:

Puhelin-/teleksi-/telekopionumero:

3. Ennakoitu vuosittainen tuonti:

- arvo (ecuina):

- määrä (tilastoyksikköinä):

4. Nykyinen tuonti (edeltävänä vuonna):

- arvo (ecuina):

- määrä (tilastoyksikköinä):

5. Ajanjakso, jolle suspensiot/kiintiötä haetaan:

6. Hakemuksenteon aikana sovellettavan tullin määrä:

7. Arvio kantamattomista tulleista (ecuina)/vuosi:

8. Muun kuin yhteisön tuottajan nimi ja osoite:

9. Yhteisön tuojan ja käyttäjän nimet ja osoitteet:

Kemialliset tuotteet:

10. CUS-numero (Euroopan kemiallisten aineiden tulliluettelossa oleva viitenumero) ja

CAS-numero (Chemical Abstracts Service Registry Number):

11. Rakennekaava:

Liitteet (tuotetiedot, selittävät lehtiset, esitteet jne.)

(päivämäärä)

Huom:

Jos jokin I tai II osassa tarkoitettu tieto on luottamuksellinen, se voidaan lähettää komissioon erillisenä lähetyksenä.

LIITE 3

TULLISUSPENSIO- TAI TARIFFIKIINTIÖHAKEMUSTA VASTUSTAVA KANTA

(Jäsenvaltio: )

>KAAVION ALKU>

Pyynnön numero:

CN-koodi:

Tavarat:

Tapauksen numero:

>KAAVION LOOPU>

Tavaroita on tällä hetkellä saatavissa yhteisössä.

Tavaroita on saatavilla yhteisössä seuraavasta päivämäärästä alkaen (päivämäärä).

Yhtä tai useampaa vastaavaa tai korvaavaa tuotetta on saatavilla yhteisössä.

Muu

Yritykset, jotka voivat toimittaa samanlaisia, vastaavia tai korvaavia tuotteita

Yrityksen nimi:

Yhteyshenkilö:

Osoite:

Puhelin:

Telekopio:

Sähköposti:

Tuotteen kaupallinen merkki:

Top