Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0090

Komission direktiivi 98/90/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1998, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/387/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 337, 12.12.1998, p. 29–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 021 P. 419 - 429
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 025 P. 105 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 010 P. 81 - 91

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/90/oj

31998L0090

Komission direktiivi 98/90/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 1998, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/387/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 337 , 12/12/1998 s. 0029 - 0039


KOMISSION DIREKTIIVI 98/90/EY,

annettu 30 päivänä marraskuuta 1998,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/387/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/14/EY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ovia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/387/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Tanskan, Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan liittymisasiakirjalla,

sekä katsoo, että

direktiivi 70/387/ETY on yksi neuvoston direktiivillä 70/156/ETY perustettua EY-tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä; siten ajoneuvojärjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 70/156/ETY säännöksiä sovelletaan tähän direktiiviin,

direktiiviä 70/387/ETY voidaan edelleen mukauttaa tekniikan kehitykseen parantamalla joidenkin raskaiden hyötyajoneuvojen matkustajien turvallisuutta ohjaustilan ovista sisään ja ulos astuttaessa,

erityisesti direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdassa ja 4 artiklan 3 kohdassa edellytetään, että jokaiseen erityisdirektiiviin on liitettävä ilmoituslomake, joka sisältää mainitun direktiivin liitteessä I olevat asiaa koskevat kohdat, sekä myös saman direktiivin liitteeseen VI perustuva tyyppihyväksyntätodistus tyyppihyväksynnän tietokoneistamiseksi,

direktiivin 70/387/ETY käytännön soveltamista varten on tarpeen varmistaa säännösten yhdenmukaisuus kaikissa jäsenvaltioissa, ja

tällä direktiivillä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 70/156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 70/387/ETY seuraavasti:

1. Korvataan 1 artiklassa "maataloustraktoreita ja -työkoneita" ilmaisulla "maatalous- ja metsätraktoreita" ja ilmaisu "moottorityökoneita" ilmaisulla "kaikkia liikkuvia koneita".

2. Muutetaan liitteet tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1. 1 päivästä tammikuuta 1999 jäsenvaltiot eivät saa ajoneuvojen oviin liittyvistä syistä

- evätä ajoneuvotyypiltä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää

tai

- kieltää ajoneuvojen myyntiä, rekisteröintiä tai käyttöönottoa,

jos ajoneuvot ovat direktiivin 70/387/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimusten mukaiset.

2. 1 päivästä lokakuuta 2000 jäsenvaltiot

- eivät saa enää myöntää EY-tyyppihyväksyntää

ja

- saavat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän

uudelta ajoneuvotyypiltä ajoneuvon oviin liittyvistä syistä, jos direktiivin 70/387/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset eivät täyty.

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 joulukuuta 1999. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä marraskuuta 1998.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1

(2) EYVL L 91, 25.3.1998, s. 1

(3) EYVL L 176, 10.8.1970, s. 5

LIITE

1. Lisätään seuraava liiteluettelo direktiivin 70/387/ETY liitteen I edelle:

>TAULUKON PAIKKA>

2. Korvataan Liite I seuraavasti:

"LIITE I

SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT, YLEISET VAATIMUKSET, EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN, EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN, TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET, TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

1. SOVELTAMISALA

1.1 Tätä direktiiviä sovelletaan M1- ja N-luokan (1) moottoriajoneuvojen oviin.

2. MÄÄRITELMÄT

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

2.1 `ajoneuvon hyväksynnällä` ajoneuvotyypin hyväksyntää sen ovien ja niiden ominaisuuksien osalta,

2.2 `ajoneuvotyypillä` ajoneuvoja, jotka eivät olennaisesti poikkea toisistaan seuraavien pääominaisuuksien osalta:

- lukkojen ja saranoiden suunnittelu ja vahvuus liitteessä II tarkoitettujen ajoneuvojen osalta,

- astinlautojen ja askelmien rakenne- ja asennusvaatimukset niiden ajoneuvojen osalta, joita liitteessä III ei tarkoiteta, ja

- askelmien ja kädensijojen sijainti ja geometriset ominaisuudet liitteessä III mainittujen ajoneuvojen osalta

siltä osin, kuin näillä ominaisuuksilla on merkitystä tämän direktiivin vaatimusten kannalta.

3. YLEISET VAATIMUKSET

3.1 Suunnittelu

3.1.1 Ajoneuvo on suunniteltava siten, että siihen voidaan astua ja siitä voidaan poistua täysin turvallisesti.

3.1.2 Sellaisten N2-luokan ajoneuvojen, joiden enimmäispaino on yli 7,5 tonnia, ja N3-luokan ajoneuvojen katsotaan täyttävän edellä mainitut vaatimukset, jos nämä ajoneuvot ovat liitteen III määräysten mukaiset.

3.2 Ovet sekä sisään- ja uloskäynnit

3.2.1 Ovia sekä sisään- ja uloskäyntejä on voitava käyttää helposti ja turvallisesti.

3.3 Ovet ja lukot

3.3.1 Ovet ja lukot on suunniteltava siten, että niiden sulkeminen ei aiheuta häiritsevää ääntä.

3.3.2 Ovien lukot on suunniteltava siten, että ovet eivät voi avautua vahingossa.

3.4 Lukot ja saranat (rakenne- ja asennusvaatimukset)

3.4.1 Ajoneuvojen sivuille saranoitujen ovien (lukuun ottamatta taitto-ovia) saranoiden on oltava kiinnitetty kulkusuunnan puoleiseen ovien etureunaan. Kaksoisovissa näitä vaatimuksia sovelletaan ensin aukeavaan oven puoliskoon; oven toinen puolisko on voitava lukita.

3.4.2 M1-luokan ajoneuvojen sivuovien saranoiden ja lukkojen on oltava tämän direktiivin liitteen II vaatimusten mukaiset.

3.5 Astinlaudat ja askelmat (rakenne- ja asennusvaatimukset)

3.5.1 Pyörän napaa, vanteita ja muita pyörän osia ei katsota astinlaudoiksi tai askelmiksi tässä direktiivissä tarkoitetuissa yhteyksissä, paitsi jos ajoneuvon rakenteeseen tai käyttöön liittyvät syyt estävät astinlautojen tai askelmien sijoittamisen muualle ajoneuvoon.

3.5.2 Sellaisissa M1, N1- ja N2-luokan ajoneuvoissa, joiden enimmäispaino on enintään 7,5 tonnia, on oltava yksi tai useampi astinlauta tai askelma, jos kyseisten ajoneuvojen matkustajatilan oviaukon lattia on yli 600 mm maanpinnan yläpuolella.

3.5.2.1 Maastoajoneuvoissa, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa, kyseistä etäisyyttä maanpinnasta voidaan kuitenkin lisätä 700 millimetriin.

3.5.2.2 Astinlaudat tai askelmat on suunniteltava siten, että liukastumisen vaaraa ei ole.

4. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

4.1 Ajoneuvon valmistajan on tehtävä ajoneuvotyyppiä koskeva EY-tyyppihyväksyntähakemus ovien osalta.

4.2 Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

4.3 Hyväksyttävää tyyppiä edustava ajoneuvo on toimitettava tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle.

5. EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

5.1 Jos asiaa koskevat vaatimukset täyttyvät, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

5.2 EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli esitetään lisäyksessä 2.

5.3 Jokaiselle hyväksytylle ajoneuvotyypille annetaan hyväksyntänumero direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukaisesti. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

6. TYYPIN JA HYVÄKSYNTÖJEN MUUTOKSET

6.1 Jos tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyä tyyppiä muutetaan, sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

7. TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

7.1 Toimenpiteet tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi toteutetaan direktiivin 70/156/ETY 10 artiklan säännösten mukaisesti.

Lisäys 1

Neuvoston direktiivin 70/156/ETY (*) liitteen I mukainen ILMOITUSLOMAKE N:o. . . ajoneuvon ETY-tyyppihyväksynnästä ovien osalta (direktiivi 70/387/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä . . ./. . ./EY)

>KAAVION ALKU>

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena, ja niihin on liitettävä sisällysluettelo.

Mahdollisten piirustusten on oltava riittävän yksityiskohtaisia, ja ne on toimitettava sopivassa mittakaavassa A4-koossa tai tähän kokoon taitettuina.

Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on ilmoitettava.

0. YLEISTÄ

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2 Tyyppi:

0.3 Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon (b):

0.3.1 Tämän merkinnän sijainti:

0.4 Ajoneuvoluokka (c):

0.5 Valmistajan nimi ja osoite:

0.8 Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet):

1. AJONEUVOJEN YLEISET RAKENNEOMINAISUUDET

1.1 Valokuvat ja/tai piirustukset esimerkkiajoneuvosta:

9. KORI

9.2 Käytetyt materiaalit ja rakennetavat:

9.3 Matkustajatilan ovet, lukot ja saranat:

9.3.1 Ovien asettelu ja lukumäärä:

9.3.1.1 Mitat, avautumissuunta ja suurin avautumiskulma:

9.3.2 Piirustukset lukoista ja saranoista ja niiden sijainnista ovissa:

9.3.3 Lukkojen ja saranoiden tekninen kuvaus:

9.3.4 Sisäänkäyntien, askelmien ja tarvittavien kahvojen tiedot (mittoineen):

(*) Tämän ilmoituslomakkeen kohtien numerointi ja alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY liitteen I numerointia ja alaviitteitä. Kohdat, joilla ei ole merkitystä tämän direktiivin kannalta, on jätetty pois.

Maastoajoneuvoista annettavat lisätiedot

1.3 Akseleiden ja pyörien lukumäärä:

1.3.3 Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin):

2.4.1 Ilman koria olevan alustan osalta

2.4.1.4.1 Lähestymiskulma (na):

2.4.1.5.1 Jättökulma (nb):

2.4.1.6 Maavara (sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A osan 4.5 kohdassa)

2.4.1.6.1 akseleiden välillä:

2.4.1.6.2 etuakselin (etuakseleiden) kohdalla:

2.4.1.6.3 taka-akselin (taka-akseleiden) kohdalla:

2.4.1.7 Ramppikulma (nc):

2.4.2 Alustat, joissa on kori

2.4.2.4.1 Lähestymiskulma (na):

2.4.2.5.1 Jättökulma (nb):

2.4.2.6 Maavara (sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A osan 4.5 kohdassa)

2.4.2.6.1 akseleiden välillä:

2.4.2.6.2 etuakselin (etuakseleiden) kohdalla:

2.4.2.6.3 taka-akselin (taka-akseleiden) kohdalla:

2.4.2.7 Ramppikulma (nc):

2.15 Mäestälähtökyky (pelkkä ajoneuvo):

4.9 Tasauspyörästön lukitus: kyllä/ei/valinnainen (1)

(1) Tarpeeton yliviivataan.

>KAAVION LOOPU>

Lisäys 2

MALLI

[Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm)]

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

>KAAVION ALKU>

Viranomaisen leimaIlmoitus ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön (1) tyypin

- tyyppihyväksynnästä (1),

- tyyppihyväksynnän laajennuksesta (1),

- tyyppihyväksynnän epäämisestä (1),

- tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1),

direktiivin 70/387/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . . / . . . /EY.

Tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

I OSA

0.1 Merkki (valmistajan toiminimi):

0.2 Tyyppi:

0.3 Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon/osaan/erilliseen tekniseen yksikköön (1) (2):

0.3.1 Tämän merkinnän sijainti:

0.4 Ajoneuvoluokka (1) (3):

0.5 Valmistajan nimi ja osoite:

0.7 Osien ja erillisten teknisten yksiköiden osalta ETY-tyyppihyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitystapa:

0.8 Kokoonpanotehtaan (kokoonpanotehtaiden) osoite (osoitteet):

(1) Tarpeeton yliviivataan.

(2) Jos tyypin tunnistustavassa on merkkejä, joilla ei ole merkitystä tässä tyyppihyväksyntätodistuksessa tarkoitetun ajoneuvon, osan tai erillisen teknisen yksikön kuvailemisessa, ne on esitettävä asiakirjoissa merkinnällä '?' (esim. ABC??123??).

(3) Sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa.

II OSA

1. Lisätiedot (tarvittaessa): ks. lisäyksen liite

2. Testien suorittamisesta vastaava tekninen tutkimuslaitos:

3. Testausselosteen päiväys:

4. Testausselosteen numero:

5. Huomautukset (jos niitä on): ks. lisäyksen liite

6. Paikka:

7. Päiväys:

8. Allekirjoitus:

9. Liitteenä on luettelo hyväksyntäviranomaiselle luovutetusta tietopaketista, joka on pyynnöstä saatavissa.

Lisäyksen liite EY-tyyppihyväksyntätodistukseen N:o . . .

ajoneuvon tyyppihyväksynnästä direktiivin 70/387/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä . . . / . . . /EY

1. Lisätietoja

1.1 Matkustajatilan ovien asettelu (asettelut):

1.2 Avautumistapa:

1.3 Lukon avaamistapa:

5. Huomautuksia:"

>KAAVION LOOPU>

(1) Sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa.

3. Muutetaan liite II seuraavasti:

a) Korvataan otsikossa ilmaisu "HENKILÖAUTOJEN" ilmaisulla "M1-LUOKAN AJONEUVOJEN".

b) Korvataan 1.1 kohdassa sana "direktiivissä" sanalla "liitteessä".

4. Lisätään liite III seuraavasti:

"LIITE III

SELLAISTEN N2-LUOKAN AJONEUVOJEN, JOIDEN ENIMMÄISPAINO ON YLI 7,5 TONNIA, JA N3-LUOKAN AJONEUVOJEN OHJAUSTILAN OVISTA SISÄÄN JA ULOS ASTUMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1. Ohjaustilaan johtavat askelmat (ks. kuva)

1.1 Maanpinnan ja alimman askelman yläpinnan välinen etäisyys A saa olla enintään 600 mm mitattuna ajoneuvon ollessa ajokunnossa vaakasuoralla ja tasaisella pinnalla.

1.1.1 Maastoajoneuvoissa, sellaisina kuin ne on määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevassa A osassa, kyseistä etäisyyttä A voidaan kuitenkin lisätä 700 millimetriin.

1.2 Askelmien yläpintojen välinen etäisyys B saa olla enintään 400 mm. Kahden peräkkäisen askelman pystyetäisyys saa vaihdella enintään 50 mm.

1.2.1 Maastoajoneuvoissa (ks. 1.1.1 kohta) viimeksi mainittua arvoa voidaan kuitenkin lisätä 100 millimetriin.

1.3 Lisäksi on noudatettava seuraavia geometrisiä vähimmäisvaatimuksia:

>TAULUKON PAIKKA>

1.3.1 Maastoajoneuvoissa (ks. 1.1.1 kohta) arvoa F voidaan kuitenkin vähentää 200 millimetriin.

1.4 Alin askelma voidaan suunnitella puolaksi, jos tämä on tarpeen rakenteeseen tai käyttöön liittyvistä syistä tai jos on kyse maastoajoneuvoista (ks. 1.1.1 kohta). Tällöin puolan syvyyden (R) on oltava vähintään 20 mm.

1.4.1 Poikkileikkaukseltaan pyöreitä puolia ei sallita.

1.5 Ohjaustilasta laskeuduttaessa ylimmän askelman sijainnin on oltava helposti havaittavissa.

1.6 Askelmien yläpinnan on oltava liukumaton. Lisäksi ajon aikana säälle ja lialle alttiiden askelmien valuman (vedenpoistoon tarkoitetun pinnan) on oltava riittävä.

2. Ohjaustilan kädensijat (ks. kuva)

2.1 Ohjaustilaan pääsyä varten on asennettava yksi tai useampi sopiva kaide tai kädensija tai muu vastaava tartuntalaite.

2.1.1 Kaide (kaiteet) tai kädensijat tai vastaavat tartuntalaitteet on sijoitettava niin, että niihin voidaan helposti tarttua ja että ne eivät haittaa pääsyä ohjaustilaan.

2.1.2 Kaiteiden tai kädensijojen tai vastaavien tartuntalaitteiden tarttumispinnassa voidaan sallia enintään 100 millimetrin katkos (esimerkiksi välikiinnitys).

2.1.3 Jos ohjaustilaan johtaa useampi kuin kaksi askelmaa, kaiteet, kädensijat tai vastaavat tartuntalaitteet on sijoitettava niin, että henkilö voi tukea itseään samanaikaisesti kolmesta kohdasta (kahdella kädellä ja yhdellä jalalla tai kahdella jalalla ja yhdellä kädellä).

2.1.4 Jos ei ole kyse portaista, kaiteet, kädensijat ja vastaavat tartuntalaitteet on suunniteltava ja sijoitettava niin, että ne ohjaavat käyttäjiä laskeutumaan kasvot ohjaamoon päin.

2.1.5 Ohjauspyörä voidaan katsoa kädensijaksi.

2.2 Ajoneuvossa on oltava vähintään yksi kaide, kädensija tai vastaava tartuntalaite, jonka alareunan korkeus N mitattuna maanpinnasta ajoneuvon ollessa ajokuntoisena vaakasuoralla ja tasaisella pinnalla on enintään 1 850 mm.

2.2.1 Maastoajoneuvoissa (ks. 1.1.1 kohta) tätä etäisyyttä N voidaan kuitenkin lisätä 1 950 millimetriin.

2.2.2 Jos ohjaustilan lattian korkeus maanpinnasta on enemmän kuin etäisyys N, kyseistä korkeutta pidetään etäisyytenä N.

2.2.3 Lisäksi kaiteen (kaiteiden), kädensijojen tai vastaavien tartuntalaitteiden yläreunan etäisyyden ylimmästä askelmasta (ohjaustilan lattiasta) on oltava vähintään:

- kaide (kaiteet) tai kädensijat tai vastaavat tartuntalaitteet (U) 650 mm

- kaide (kaiteet) tai kädensijat tai vastaavat tartuntalaitteet (V) 550 mm

2.3 Seuraavia geometrisiä vaatimuksia on noudatettava:

>TAULUKON PAIKKA>

>VIITTAUS FILMIIN>

3. Jos ohjaustilan lattia on kalteva, vaadittavat mittaukset tehdään sen pisteen kautta kulkevalta vaakatasolta, jonka muodostavat lattian etureuna sekä välittömästi sen alapuolella olevan askelman keskikohdan kautta kulkeva pystytaso, joka on suorassa kulmassa ajoneuvon pitkittäiskeskitasoa vasten."

Top