EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0048

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta

EYVL L 217, 5.8.1998, p. 18–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; Kumoaja 32015L1535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/48/oj

31998L0048

Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 217 , 05/08/1998 s. 0018 - 0026


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 98/48/EY,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998,

teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun direktiivin 98/34/EY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a ja 213 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat, että

1) sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan kannalta on tarpeen varmistaa tulevien tietoyhteiskunnan palveluihin sovellettavien kansallisten määräysten mahdollisimman suuri avoimuus muuttamalla direktiiviä 98/34/EY (4),

2) lukuisat eri perustamissopimuksen 59 ja 60 artiklassa tarkoitetut palvelut hyötyvät tietoyhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista tarjota palveluja etäpalveluina sähköisessä muodossa ja yksittäisen palvelun vastaanottajan pyynnöstä,

3) sisämarkkinoiden muodostama alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja, antaa näiden palvelujen tarjoajille mahdollisuuden kehittää rajat ylittäviä palvelujaan kilpailukykynsä parantamiseksi ja avaa näin ollen kansalaisille uusia mahdollisuuksia välittää ja vastaanottaa tietoa rajoista riippumatta sekä kuluttajille uusia tapoja hankkia tavaroita ja palveluita,

4) direktiivin 98/34/EY soveltamisalan laajentaminen ei saa estää jäsenvaltioita ottamasta huomioon tietoyhteiskunnan syntymiseen liittyviä erilaisia sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä; erityisesti tämän direktiivin mukaisesti tietoyhteiskunnan palveluihin sovellettavien menettelysääntöjen noudattaminen ei vaikuta niihin kulttuuripoliittisiin toimiin, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa muun muassa audiovisuaalisella alalla yhteisön oikeuden mukaisesti ottaen huomioon kielellisen monimuotoisuuden, kansalliset ja alueelliset erityispiirteet ja kulttuuriperinnön; tietoyhteiskunnan kehittämisellä olisi joka tapauksessa varmistettava Euroopan kansalaisten asianmukainen pääsy digitaalisessa ympäristössä toimitettavan eurooppalaisen kulttuuriperinnön pariin,

5) direktiiviä 98/34/EY ei ole tarkoitettu sovellettavaksi perusoikeuksia koskeviin kansallisiin lakeihin, kuten sananvapautta ja erityisesti lehdistönvapautta koskeviin perustuslaissa säädettyihin oikeuksiin; direktiiviä ei myöskään ole tarkoitettu sovellettavaksi yleiseen rikosoikeuteen; direktiiviä ei myöskään sovelleta luottolaitosten välisiin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin eikä etenkään luottolaitosten välisiin maksusuorituksia koskeviin sopimuksiin,

6) Eurooppa-neuvosto on korostanut, että on välttämätöntä laatia selkeät ja vakaat tietoyhteiskunnan kehityksen mahdollistavat oikeudelliset puitteet yhteisön tasolla; yhteisön oikeus ja erityisesti sisämarkkinoiden säännöt, sisältäen sekä perustamissopimuksen periaatteet että johdetun oikeuden, muodostavat jo oikeudelliset peruspuitteet näiden palvelujen kehittämiselle,

7) olemassa olevat kansalliset, nykyisiin palveluihin sovellettavat säännökset olisi voitava sopeuttaa tietoyhteiskunnan uusiin palveluihin joko yleisten etujen suojaamiseksi tehokkaammin tai, päinvastoin, sääntelyn vähentämiseksi, silloin kun säännösten soveltaminen olisi suhteetonta niihin tavoitteisiin nähden, joihin niillä pyritään,

8) ilman yhteisön tasolla tapahtuvaa yhteensovittamista tästä ennustettavissa olevasta kansallisen tason sääntelytoiminnasta voisi seurata palvelujen vapaalle liikkuvuudelle ja sijoittautumisvapaudelle rajoituksia, jotka johtavat sisämarkkinoiden uudelleen jakaantumiseen, liiallisiin määräyksiin ja lainsäädännön epäyhtenäisyyteen,

9) tietoyhteiskunnan kehitykseen vaikuttavien, yleisen edun mukaisten tavoitteiden turvaamiseksi tosiasiallisesti ja tehokkaasti on välttämätöntä luoda yhteisön tasolla yhteensovitettu lähestymistapa käsiteltäessä kysymyksiä, jotka liittyvät sellaiseen toimintaan, jolla on voimakkaita rajat ylittäviä vaikutuksia, kuten uusilla palveluilla,

10) televiestintäpalveluja yhdenmukaistetaan jo yhteisön tasolla tai tarvittaessa vastavuoroisella hyväksymismenettelyllä ja yhteisön olemassa olevassa lainsäädännössä säädetään mukautuksista teknologiseen kehitykseen ja uusiin palveluihin, minkä vuoksi suurinta osaa televiestintäpalveluja koskevista kansallisista määräyksistä ei tarvitse ilmoittaa tämän direktiivin perusteella, koska ne kuuluvat direktiivin 98/34/EY 10 artiklan 1 kohdassa tai 1 artiklan 5 kohdassa säädettyihin poikkeuksiin; kansallisilla määräyksillä, jotka koskevat nimenomaisesti kysymyksiä, jotka eivät kuulu yhteisön oikeuden piiriin, voi kuitenkin olla vaikutusta tietoyhteiskunnan palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen, ja niistä on siinä tapauksessa ilmoitettava,

11) olisi kuitenkin ennenaikaista yhteensovittaa näitä määräyksiä tietoyhteiskunnan muilla, vielä jokseenkin tuntemattomilla aloilla yhdenmukaistamalla aineellista oikeutta laajasti ja perusteellisesti yhteisön tasolla, ottaen huomioon, että näitä uusia palvelumuotoja ja niiden luonnetta ei vielä riittävästi tunneta, eikä kansallisella tasolla tässä vaiheessa vielä ole olemassa erityistä sääntelytoimintaa tällä alalla, ja koska tällaisen yhdenmukaistamisen tarpeellisuutta ja sisältöä ei voida tässä vaiheessa määritellä sisämarkkinoiden osalta,

12) tämän vuoksi on tarpeen säilyttää sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja ennakoida uudelleenjakautumisen vaara laatimalla uusiin määräysehdotuksiin liittyvä tietojen toimittamista, kuulemista ja hallinnollista yhteistyötä koskeva menettely; tällaisen menettelyn ansiosta voidaan muun muassa varmistaa perustamissopimuksen ja erityisesti sen 52 ja 59 artiklan tehokas soveltaminen, tai tarvittaessa havaita, jos yleinen etu on jonkin kysymyksen osalta turvattava yhteisön tasolla; lisäksi tällainen tietojen toimittamista koskeva menettely mahdollistaa perustamissopimuksen soveltamisen parhaalla mahdollisella tavalla, minkä seurauksena yhteisön tason sääntely voidaan rajoittaa vain siihen, minkä katsotaan olevan ehdottoman välttämätöntä ja oikeassa suhteessa sekä sisämarkkinoihin että yleisen edun mukaisten tavoitteiden turvaamiseen nähden; tämä tietojen toimittamista koskeva menettely antaa myös yrityksille mahdollisuuden hyödyntää paremmin sisämarkkinoiden tarjoamia etuja,

13) direktiivissä 98/34/EY pyritään samoihin tavoitteisiin ja tämä on näiden tavoitteiden kannalta tehokas ja kehittynein menettely; mainitun direktiivin täytäntöönpanosta saadut kokemukset ja siinä säädetyt menettelyt on sopeutettu tietoyhteiskunnan palveluihin liittyviin määräysehdotuksiin; menettely, josta siinä säädetään, on jo vakiintunut kansallisissa hallinnoissa,

14) lisäksi perustamissopimuksen 7 a artiklan mukaan sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan; direktiivissä 98/34/EY säädetään ainoastaan hallinnollisen yhteistyön menettelystä yhdenmukaistamatta sisältöä koskevia määräyksiä,

15) tästä seuraa, että direktiivin 98/34/EY muuttaminen sen soveltamiseksi tietoyhteiskunnan palveluihin liittyviin määräysehdotuksiin on lähestymistapa, jonka avulla pystytään tehokkaasti vastaamaan sisämarkkinoiden avoimuuden tarpeisiin mainittujen palvelujen oikeudellisten puitteiden osalta,

16) on tarpeen säätää erityisesti tulevaisuudessa todennäköisesti kehitettävien määräysten ilmoittamisesta; nimenomaan sähköisessä muodossa tarjottavat etäpalvelut, jotka tuotetaan yksittäisen palvelun vastaanottajan pyynnöstä (tietoyhteiskunnan palvelut), todennäköisimmin vaativat ja saavat aikaan eniten uusia sääntöjä ja määräyksiä ottaen huomioon niiden moninaisuuden ja tulevan kehityksen; näin ollen on säädettävä näihin palveluihin liittyviä sääntö- ja määräysehdotuksia koskevasta ilmoittamisesta,

17) näin ollen edellä määritellyllä tavalla suoritettavien palvelujen saatavuutta ja harjoittamista koskevista erityismääräyksistä on ilmoitettava, vaikka kyseiset määräykset olisivatkin osa sääntelyä, jolla on yleisempi tavoite; yleisistä määräyksistä, joissa ei anneta näitä palveluja koskevia erityismääräyksiä, ei tarvitse ilmoittaa,

18) palvelujen saatavuutta ja palvelutoiminnan harjoittamista koskevilla määräyksillä tarkoitetaan määräyksiä, joissa asetetaan tietoyhteiskunnan palveluja koskevia vaatimuksia, jotka voivat liittyä palvelujen tarjoajiin, palveluihin ja palvelujen vastaanottajiin sellaisen taloudellisen toiminnan yhteydessä, jota voidaan harjoittaa sähköisessä muodossa etäpalveluna palvelujen vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä; näin ollen näihin kuuluvat esimerkiksi kyseisten palvelujen tarjoajien sijoittautumista koskevat määräykset ja erityisesti lupa- tai lisenssijärjestelmää koskevat määräykset; tietoyhteiskunnan palveluihin liittyvinä määräyksinä pidetään näitä palveluja koskevia säännöksiä, vaikka ne olisivat osa yleisluontoista sääntelyä; sen sijaan määräyksillä ei tarkoiteta toimenpiteitä, jotka koskevat suoraan ja henkilökohtaisesti tiettyjä palvelun vastaanottajia (kuten esimerkiksi televiestintää koskevia lupia),

19) palveluilla on ymmärrettävä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 60 artiklan mukaisesti, siten kuin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö sitä tulkitsee, suorituksia, joista tavallisesti maksetaan korvaus; näin ei ole laita niiden toimien osalta, joista valtion on vastattava ilman taloudellista vastinetta erityisesti yhteiskuntaa, kulttuuria, koulutusta ja oikeutta koskevilla aloilla; näin ollen perustamissopimuksen 60 artiklan määritelmä ei koske kyseisiä toimia koskevia kansallisia määräyksiä, eivätkä ne kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan,

20) tämä direktiivi ei rajoita televisiotoimintaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 3 päivänä lokakuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/552/ETY (5), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/36/EY (6) tai mahdollisilla tulevilla muutoksilla, soveltamisalaa,

21) tämän direktiivin soveltamisalaan eivät missään tapauksessa kuulu kansalliset säädösehdotukset, jotka annetaan yhteisön voimassa olevien tai sellaisten myöhemmin annettavien direktiivien täytäntöönpanemiseksi, sikäli kuin tällaiset säädösehdotukset ovat jo erityisen käsittelyn kohteena; näin ollen tämän direktiivin soveltamisalaan eivät myöskään kuulu kansalliset säädökset, jotka annetaan direktiivin 89/552/ETY täytäntöönpanemiseksi, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY tai mahdollisilla myöhemmillä muutoksilla, eivätkä ne kansalliset säädökset, jotka annetaan televiestintäpalveluiden yleisten lupien ja yksittäisten toimilupien yhteisestä puitejärjestelmästä 10 päivänä huhtikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/13/EY (7) täytäntöönpanemiseksi tai sen yhteydessä,

22) lisäksi on tärkeää säätää erikoistapauksista, joissa kansallisia tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä voitaisiin antaa viipymättä; on niin ikään tärkeää, että tällainen mahdollisuus annetaan vain kiireellisistä syistä, jotka aiheutuvat vakavan ja ennakoimattoman tilanteen yhteydessä, eli erityisesti tilanteessa, josta ei aikaisemmin ollut tietoa ja joka ei johdu kyseessä olevan jäsenvaltion viranomaisten toiminnasta, jotta tähän direktiiviin nimenomaisesti sisältyvää ennalta kuulemisen ja hallinnollisen yhteistyön tavoitetta ei vaarannettaisi,

23) jäsenvaltion on lykättävä kahdellatoista kuukaudella - ja mahdollisesti kahdeksallatoista kuukaudella neuvoston yhteisen kannan ollessa kyseessä - palveluja koskevan määräysehdotuksen antamista ainoastaan sellaisessa tapauksessa, jossa ehdotus koskee asiaa, joka kuuluu komission neuvostolle esittämän direktiivi-, asetus- tai päätösehdotuksen soveltamisalan piiriin; komissio voi vastustaa kyseisen jäsenvaltion lykkäysvelvoitetta, vain jos kansallinen määräysehdotus sisältää säännöksiä, jotka eivät ole komission esittämän ehdotuksen mukaisia,

24) tietojen toimittamista ja kuulemista yhteisön tasolla koskevien puitteiden määritteleminen siten kuin tässä direktiivissä on esitetty, on edellytys yhteisön johdonmukaiselle ja tehokkaalle osallistumiselle tietoyhteiskunnan palvelujen sääntelyyn liittyvien kysymysten käsittelyyn kansainvälisellä tasolla,

25) direktiivin 98/34/EY 5 artiklassa säädetty komitea kokoontuu direktiivin toiminnan puitteissa nimenomaisesti tarkastellakseen tietoyhteiskunnan palveluja koskevia kysymyksiä,

26) samoin olisi muistettava, että aina, kun kansallisesta toimenpiteestä on ilmoitettava ehdotusvaiheessa myös jonkin muun yhteisön säädöksen nojalla, kyseinen jäsenvaltio voi antaa yhden ainoan tiedonannon tämän toisen säädöksen perusteella ilmoittamalla, että kysymyksessä on myös tässä direktiivissä tarkoitettu tiedonanto, ja

27) komissio tutkii säännöllisesti kehitystä tietoyhteiskunnan uusien palvelujen markkinoilla ja erityisesti televiestinnän, tietotekniikan ja tiedotusvälineiden välisen lähentymisen puitteissa ja tekee tarvittaessa aloitteita säännösten mukauttamiseksi ajoissa Euroopan uusien palvelujen kehityksen edistämiseksi,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 98/34/EY seuraavasti:

1) Korvataan otsikko seuraavasti:

"Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä."

2) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) lisätään uusi 2 kohta seuraavasti:

"2) `palvelulla` kaikkia tietoyhteiskunnan palveluja, toisin sanoen kaikkia etäpalveluina sähköisessä muodossa palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavia palveluja, joista tavallisesti maksetaan korvaus.

Tässä määritelmässä tarkoitetaan:

- `etäpalvelulla` palvelua, joka toimitetaan siten, että osapuolet eivät ole samanaikaisesti läsnä,

- ilmaisulla `sähköisessä muodossa` palvelua, joka lähetetään lähetyspaikasta ja vastaanotetaan määränpäässä tietoja elektronisesti käsittelevien laitteiden (mukaan lukien digitaalinen pakkaaminen) tai tietojen säilytyksen avulla, ja joka lähetetään, siirretään ja vastaanotetaan kokonaan linjoja, radioyhteyttä, optisia tai muita elektromagneettisia välineitä käyttäen,

- `palvelun vastaanottajan henkilökohtaisesta pyynnöstä toimitettavalla palvelulla` palvelua, joka toimitetaan henkilökohtaisen pyynnön perusteella tapahtuvana tiedonsiirtona.

Ohjeellinen luettelo palveluista, joita ei tarkoiteta tässä määritelmässä, on liitteessä V.

Tätä direktiiviä ei sovelleta

- radiolähetyspalveluihin

- direktiivin 89/552/ETY(*) 1 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin televisiolähetyspalveluihin.

(*) EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/36/EY (EYVL L 202, 30.7.1997, s. 1)."

b) 2 ja 3 kohdasta tulee vastaavasti 3 ja 4 kohta;

c) lisätään uusi 5 kohta seuraavasti:

"5) `palveluja koskevalla määräyksellä` yleisluontoista vaatimusta, joka koskee 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen saatavuutta ja palvelutoiminnan harjoittamista, erityisesti palvelun tarjoajaa, palveluja ja palvelujen vastaanottajaa koskevia määräyksiä, lukuun ottamatta määräyksiä, jotka eivät erityisesti koske kyseisessä kohdassa määriteltyjä palveluja.

Tätä direktiiviä ei sovelleta niitä kysymyksiä koskeviin määräyksiin, jotka kuuluvat direktiivissä 90/387/ETY (*) määritellyistä televiestintäpalveluista annettujen yhteisön säädösten piiriin.

Tätä direktiiviä ei sovelleta niitä kysymyksiä koskeviin määräyksiin, jotka kuuluvat tämän direktiivin liitteessä VI alustavasti luetelluista rahoituspalveluista annettujen yhteisön säädösten piiriin.

Tätä direktiiviä ei sovelleta, lukuunottamatta sen 8 artiklan 3 kohtaa, direktiivissä 93/22/EY tarkoitettujen virallisesti hyväksyttyjen pörssien, muiden pörssien tai kyseisille pörsseille selvitys- ja maksutoimia suorittavien elinten laatimiin tai niitä varten laadittuihin sääntöihin.

Tässä määritelmässä

- määräyksen katsotaan koskevan nimenomaisesti tietoyhteiskunnan palveluja, jos sen perusteluissa ja sen säädösosassa todetaan, että sen erityistavoitteena on joko kokonaisuudessaan tai tiettyjen erikseen täsmennettyjen säännösten osalta nimenomaisesti ja kohdennetusti säännellä näitä palveluja,

- määräyksen ei katsota koskevan nimenomaisesti tietoyhteiskunnan palveluja, jos se koskee niitä vain epäsuorasti tai satunnaisesti.

(*) EYVL L 192, 24.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/51/EY (EYVL L 295, 29.10.1997, s. 23)."

d) 4-8 kohdasta tulee vastaavasti 6-10 kohta,

e) 9 kohdasta tulee uusi 11 kohta seuraavasti:

"11) `teknisellä määräyksellä` teknistä eritelmää tai muuta vaatimusta taikka palveluja koskevaa määräystä, mukaan lukien sovellettavat hallinnolliset määräykset, jonka noudattaminen on oikeudellisesti tai tosiasiallisesti pakollista ja joka koskee kaupan pitämistä, palvelujen tarjoamista, palvelujen tarjoajien sijoittautumista tai käyttöä jäsenvaltiossa tai suuressa osassa sen aluetta sekä jäsenvaltioiden lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä, joissa kielletään tuotteen valmistus, tuonti, kaupan pitäminen tai käyttö taikka joissa kielletään palvelujen tarjoaminen, palvelujen käyttö tai sijoittautuminen palvelujen tarjoajana, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan säännösten soveltamista.

Teknisiä määräyksiä, joita noudatetaan tosiasiallisesti, ovat erityisesti:

- jäsenvaltion lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka koskevat joko teknisiä eritelmiä tai muita vaatimuksia taikka palveluja koskevia määräyksiä tai ammatillisia sääntöjä tai menettelyohjeita, joissa itsessään viitataan teknisiin eritelmiin tai muihin vaatimuksiin taikka palveluja koskeviin määräyksiin, ja joiden noudattaminen antaa edellyttää näissä laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisuutta,

- vapaaehtoiset sopimukset, joissa viranomainen on osapuolena ja joiden tarkoituksena on yleisen edun nimissä teknisten eritelmien tai muiden vaatimusten taikka palveluja koskevien määräysten noudattaminen, lukuun ottamatta julkisia hankintoja koskevia sopimuksia,

- tekniset eritelmät tai muut vaatimukset tai palveluja koskevat säännöt, jotka liittyvät verotus- tai rahoitustoimenpiteisiin, jotka vaikuttavat tuotteiden tai palveluiden kulutukseen rohkaisemalla näiden teknisten eritelmien tai muiden vaatimusten taikka palveluja koskevien määräysten noudattamista; tämä ei koske kansallisiin sosiaaliturvajärjestelmiin liittyviä palveluja koskevia teknisiä eritelmiä, muita vaatimuksia tai määräyksiä.

Mukaan luetaan tekniset määräykset, jotka jäsenvaltioiden nimeämät viranomaiset ovat vahvistaneet ja jotka esitetään komission ennen 5 päivää elokuuta 1999 5 artiklassa tarkoitetun komitean yhteydessä laatimassa luettelossa.

Tämän luettelon muuttamisessa käytetään tätä samaa menettelyä.";

f) 10 kohdasta tulee uusi 12 kohta, jonka ensimmäinen alakohta korvataan seuraavasti:

"12) `teknistä määräystä koskevalla ehdotuksella` teknisen eritelmän tai muun vaatimuksen taikka palveluja koskevan määräyksen tekstiä, hallinnolliset määräykset mukaan lukien, joka on tarkoitus suoraan tai välillisesti vahvistaa teknisenä määräyksenä ja joka on valmisteluvaiheessa, jolloin siihen on vielä mahdollisuus tehdä olennaisia muutoksia."

3) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

"Komitea kokoontuu erityiskokoonpanossa käsittelemään tietoyhteiskunnan palveluja koskevia kysymyksiä.";

b) lisätään alakohta seuraavasti:

"8. Palveluja koskevien määräysten osalta komissio ja komitea voivat aina pyydettäessä kuulla teollisuuden tai tiedemaailman luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä sekä mahdollisuuksien mukaan edustavia elimiä, jotka pystyvät antamaan asiantuntijalausunnon palveluja koskevien määräysehdotusten sosiaalisista ja yhteiskunnallisista tavoitteista ja seurauksista ja ottaa näiden lausunnot huomioon.";

4) Korvataan 8 artiklan 1 kohdan kuudes alakohta seuraavasti:

"Edellä 1 artiklan 11 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen teknisten eritelmien ja muiden vaatimusten sekä palveluja koskevien määräysten osalta komission tai jäsenvaltioiden huomautukset tai yksityiskohtaiset lausunnot voivat koskea ainoastaan seikkoja, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa kaupan esteitä tai palveluja koskevien määräysten osalta palvelujen vapaan liikkuvuuden tai palvelujen tarjoajien sijoittautumisvapauden esteitä, eikä toimenpiteen verotuksellisia tai rahoituksellisia seikkoja."

5) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 ja 3 kohta seuraavasti:

"2. Jäsenvaltioiden on lykättävä

- neljällä kuukaudella sellaisen teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä, joka on 1 artiklan 11 kohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetun vapaaehtoisen sopimuksen muodossa,

- kuudella kuukaudella muun teknistä määräystä koskevan ehdotuksen antamista (palveluja koskevia ehdotuksia lukuunottamatta), sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3, 4 ja 5 kohdan soveltamista,

siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio tai toinen jäsenvaltio esittää kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä yksityiskohtaisen lausunnon, jonka mukaan suunniteltu toimenpide sisältää seikkoja, jotka voivat luoda esteitä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle sisämarkkinoilla,

- palveluja koskevan määräysehdotuksen hyväksymistä neljällä kuukaudella siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio tai toinen jäsenvaltio esittää kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä yksityiskohtaisen lausunnon, jonka mukaan suunniteltu toimenpide sisältää seikkoja, jotka voivat luoda esteitä palvelujen vapaalle liikkuvuudelle tai palvelujen tarjoajien sijoittautumisvapaudelle sisämarkkinoilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 ja 5 kohdan soveltamista.

Palveluja koskevien määräysehdotusten osalta komission tai jäsenvaltioiden yksityiskohtaiset lausunnot eivät saa haitata valtioiden yhteisön lainsäädännön mukaisesti mahdollisesti toteuttamia kulttuuripoliittisia toimenpiteitä, erityisesti audiovisuaalisella alalla, ottaen huomioon niiden kielellisen moninaisuuden, kansalliset ja alueelliset erityispiirteet ja kulttuuriperinnön.

Kyseisen jäsenvaltion on annettava komissiolle kertomus toimenpiteistä, jotka se aikoo toteuttaa näiden yksityiskohtaisten lausuntojen johdosta. Komissio ottaa kantaa näihin toimenpiteisiin.

Palveluja koskevien määräysten osalta jäsenvaltion on esitettävä tarvittaessa syyt, joiden vuoksi näitä yksityiskohtaisia lausuntoja ei voida ottaa huomioon.

3. Jäsenvaltioiden on lykättävä teknistä määräystä koskevan ehdotuksen hyväksymistä, palveluja koskevia määräysehdotuksia lukuun ottamatta, kahdellatoista kuukaudella siitä päivästä alkaen, jona komissio on saanut 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, jos komissio kolmen kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä ilmoittaa aikeistaan ehdottaa asiaa koskevaa direktiiviä, asetusta tai päätöstä tai antaa asiaa koskevan direktiivin, asetuksen tai päätöksen perustamissopimuksen 189 artiklan mukaisesti.";

b) korvataan 7 kohta seuraavasti:

"7. Edellä 1-5 kohtaa ei sovelleta, kun jäsenvaltion on

- kiireellisistä syistä, jotka aiheutuvat vakavasta ja ennakoimattomasta tilanteesta ja jotka liittyvät ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun, kasvien suojeluun tai turvallisuuteen ja palveluihin liittyvien määräysten osalta myös yleiseen järjestykseen, erityisesti alaikäisten suojeluun, laadittava nopeasti tekniset määräykset saattaakseen ne voimaan välittömästi, ilman että kuuleminen on mahdollista tai

- kiireellisistä syistä, jotka aiheutuvat vakavasta tilanteesta, joka liittyy rahoitusjärjestelmän turvallisuuden ja luotettavuuden suojaamiseen ja erityisesti tallettajien, sijoittajien ja vakuutuksen ottajien suojaamiseen, säädettävä ja pantava täytäntöön välittömästi rahoituspalveluihin liittyviä määräyksiä.

Jäsenvaltion on ilmoitettava 8 artiklassa tarkoitetussa tiedonannossa perusteet kyseisten toimenpiteiden kiireellisyydelle. Komissio ilmoittaa mielipiteensä tästä tiedonannosta mahdollisimman nopeasti. Se toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sellaisissa tapauksissa, joissa tätä menettelyä käytetään väärin. Komissio ilmoittaa asiasta Euroopan parlamentille."

6) Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen luetelmakohta seuraavasti:

"- noudattavat sitovia yhteisön säädöksiä, joiden seurauksena vahvistetaan tekniset eritelmät tai palveluja koskevat määräykset,

- täyttävät kansainvälisestä sopimuksesta johtuvat velvoitteet, joiden seurauksena yhteisössä vahvistetaan tekniset eritelmät tai yhteisiä palveluja koskevat määräykset";

b) korvataan 1 kohdan kuudes luetelmakohta seuraavasti:

"- muuttavat ainoastaan 1 artiklan 11 kohdassa tarkoitettua teknistä määräystä komission pyynnön mukaisesti kaupan esteiden poistamiseksi tai palveluja koskevien määräysten osalta palvelujen vapaan liikkuvuuden tai palvelujen tarjoajien sijoittautumisvapauden esteiden poistamiseksi";

c) korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

"3. Direktiivin 9 artiklan 3-6 kohtaa ei sovelleta 1 artiklan 11 alakohdan toisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin vapaaehtoisiin sopimuksiin.

4. Direktiivin 9 artiklaa ei sovelleta 1 artiklan 11 kohdan toisen alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tai muihin vaatimuksiin taikka palveluja koskeviin määräyksiin.";

7) lisätään tämän direktiivin liitteenä olevat liitteet V ja VI.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 5. päivänä elokuuta 1999. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaus tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

3 artikla

Viimeistään kahden vuoden kuluttua 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta päivämäärästä komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle arvion direktiivin 98/34/EY soveltamisesta erityisesti teknologian ja 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen palveluiden markkinoiden kehityksen perusteella. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta päivämäärästä komissio tekee tarvittaessa ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin muuttamiseksi.

Tätä varten komissio ottaa huomioon jäsenvaltioiden sille toimittamat mahdolliset huomautukset.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 1998.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

PuhemiesNeuvoston puolesta

W. MOLTERER

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 307, 16.10.1996, s. 11 ja

EYVL C 65, 28.2.1998, s. 12.

(2) EYVL C 158, 26.5.1997, s. 1

(3) Euroopan parlamentin lausunto annettu 16. toukokuuta 1997 (EYVL C 167, 2.6.1997, s. 238), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 26. tammikuuta 1998 (EYVL C 62, 26.2.1998, s. 48) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 14. toukokuuta 1998 (EYVL C 167, 1.6.1998). Neuvoston päätös tehty 29. kesäkuuta 1998.

(4) EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37

(5) EYVL L 298, 17.10.1989, s. 23

(6) EYVL L 202, 30.7.1997, s. 1

(7) EYVL L 117, 7.5.1997, s. 15

LIITE

"LIITE V

Viitteellinen luettelo palveluista, joita 1 artiklan 2 kohdan toinen alakohta ei koske

1. Muut kuin etäpalvelut

Palvelut, jotka toimitetaan siten, että palvelun suorittaja ja vastaanottaja ovat fyysisesti läsnä, vaikka käytetäänkin elektronisia laitteita

a) lääkärin vastaanottotiloissa suoritettava lääkärintarkastus tai toimenpide, jossa käytetään elektronisia laitteita potilaan ollessa fyysisesti läsnä,

b) sähköisessä muodossa olevan luettelon tutkiminen kaupassa asiakkaan ollessa fyysisesti läsnä,

c) lentolipun varaaminen tietokoneverkon välityksellä matkatoimistossa asiakkaan ollessa fyysisesti läsnä,

d) elektronisten pelien antaminen asiakkaan käyttöön pelihallissa käyttäjän ollessa fyysisesti läsnä.

2. Muut kuin sähköisessä muodossa toimitettavat palvelut

- Palvelut, joilla on konkreettinen sisältö, vaikka ne edellyttävätkin elektronisten laitteiden käyttämistä:

a) automaattinen jakelu (setelit, junaliput),

b) maksullisille tieosuuksille, pysäköintipaikoille jne. pääsy, vaikka sisään- ja/tai uloskäynnissä käytetäänkin elektronisia laitteita pääsyn ja/tai oikein suoritetun maksun valvomiseksi.

- Offline-palvelut: cd-rom:ien tai levykkeillä olevien ohjelmien jakelu.

- Palvelut, joita ei toimiteta tietojen elektronisten tallennus- ja käsittelyjärjestelmien välityksellä:

a) puheensiirtopalvelut,

b) telekopio- ja teleksipalvelut,

c) puhelintoiminnan tai telekopioinnin välityksellä toimitettavat palvelut,

d) lääkärin puhelimella tai telekopiolaitteen välityksellä antama neuvonta,

e) asianajajan puhelimella tai telekopiolaitteen välityksellä antama neuvonta,

f) puhelimella tai telekopiolaitteen välityksellä tapahtuva suoramarkkinointi.

3. Muut kuin palvelun vastaanottajan tilattavat palvelut

Palvelut, jotka toimitetaan lähettämällä tietoja ilman yksittäistä pyyntöä, ja jotka on tarkoitettu samanaikaisesti rajoittamattomalle määrälle vastaanottajia (ryhmälähetys):

a) direktiivin 89/552/ETY 1 artiklan a alakohdassa tarkoitetut televisiolähetyspalvelut (mukaan lukien lähitilausvideopalvelut),

b) radiolähetyspalvelut,

c) (audiovisuaalinen) tekstitelevisio.

LIITE VI

1 artiklan 5 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitetut rahoituspalvelut

- Sijoituspalvelut

- vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminta

- pankkipalvelut

- eläkerahastoihin liittyvät toimet

- termiini- tai optiokauppaan liittyvät palvelut.

Näihin palveluihin kuuluvat erityisesti:

a) direktiivin 93/22/ETY (1) liitteessä tarkoitetut investointipalvelut, yhteissijoitusyritysten tarjoamat palvelut

b) direktiivin 89/646/ETY (2) liitteessä tarkoitetut palvelut, jotka edellyttävät molemminpuolista hyväksyntää

c) vakuutus- ja jälleenvakuutustoimintaan liittyvät palvelut, joita tarkoitetaan:

- direktiivin 73/239/ETY (3) 1 artiklassa

- direktiivin 79/267/ETY (4) liitteessä

- direktiivissä 64/225/ETY (5)

- direktiiveissä 92/49/ETY (6) ja 92/96/ETY (7).

(1) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27.

(2) EYVL L 386, 30.12.1989, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/30/ETY (EYVL L 110, 28.4.1992, s. 52).

(3) EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/49/ETY (EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1).

(4) EYVL L 63, 13.3.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 90/619/ETY (EYVL L 330, 29.11.1990, s. 50).

(5) EYVL 56, 4.4.1964, s. 878/64, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 1973 liittymisasiakirjalla.

(6) EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1.

(7) EYVL L 360, 9.12.1992, s. 1."

Top