Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998F0428

98/428/YOS: Yhteinen toiminta, 29 päivältä kesäkuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

OJ L 191, 7.7.1998, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 91 - 94
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 61 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 61 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 23/12/2008; Kumoaja 32008D0976

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1998/428/oj

31998F0428

98/428/YOS: Yhteinen toiminta, 29 päivältä kesäkuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta

Virallinen lehti nro L 191 , 07/07/1998 s. 0004 - 0007


YHTEINEN TOIMINTA,

29 päivältä kesäkuuta 1998,

jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta (98/428/YOS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen K.3 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon Belgian kuningaskunnan aloitteen,

ottaa huomioon Amsterdamin Eurooppa-neuvoston 17 päivänä kesäkuuta 1997 hyväksymän järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman ja erityisesti siihen sisältyvän suosituksen n:o 21,

pitää mielessä tämän aloitteen ja mainitun toimintasuunnitelman suosituksen n:o 19 täytäntöönpanon välisen yhteensovittamisen tarpeellisuuden,

ottaa huomioon Belgian oikeusministeriön Brysselissä 8-10 päivänä toukokuuta 1996 ja 19 ja 20 päivänä kesäkuuta 1997 Euroopan unionin yhteisrahoituksen piiriin kuuluvan ohjelman puitteissa järjestämien, Euroopan oikeudellista verkostoa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien seminaarien päätelmät sekä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission tekemän työn,

ottaa huomioon Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön edistämiseen tähtäävää yhteystuomareiden vaihtojärjestelmää koskevan, 22 päivänä huhtikuuta 1996 hyväksytyn yhteisen toiminnan 96/277/YOS (1),

sekä katsoo, että

on tarpeen edelleen kehittää Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti tosiasiallisten, useimmiten valtioiden rajojen yli toimivien järjestöjen tekemien vakavien rikosten torjunnassa,

jäsenvaltioiden välisen oikeudellisen yhteistyön tehokas kehittäminen vaatii Euroopan unionin tasolla sellaisten rakenteellisten toimenpiteiden toteuttamista, joiden avulla oikeusviranomaisten ja muiden oikeudellisesta yhteistyöstä sekä vakavan rikollisuuden muotojen vastaisista oikeudellisista toimista jäsenvaltioissa vastuussa olevien viranomaisten välisten suorien yhteyksien luominen on mahdollista,

tällä yhteisellä toiminnalla ei rajoiteta olemassa olevien yleissopimusten ja sopimusten ja erityisesti vuoden 1959 keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen soveltamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

I OSASTO

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON PERIAATTEET

1 artikla

Perustaminen

Perustetaan jäsenvaltioiden välinen oikeudellisten yhteysviranomaisten verkosto, jäljempänä "Euroopan oikeudellinen verkosto".

2 artikla

Kokoonpano

1. Euroopan oikeudellinen verkosto koostuu kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavista keskusviranomaisista, oikeusviranomaisista tai muista toimivaltaisista viranomaisista, joilla on kansainvälisen yhteistyön erityistehtäviä joko yleisellä tasolla tai tiettyjen vakavien rikollisuuden muotojen kuten järjestäytyneen rikollisuuden, lahjonnan tai laittoman huumausainekaupan tai terrorismin osalta, siten että kunkin jäsenvaltion valtiosääntö, oikeudelliset perinteet ja sisäiset rakenteet otetaan huomioon.

2. Kuhunkin jäsenvaltioon perustetaan yksi tai useampi yhteysviranomainen jäsenvaltion kansallisten sääntöjen ja kansallisen toimivallan jaon mukaisesti siten, että kyseisten viranomaisten toimivalta koskee jäsenvaltion aluetta kokonaisuudessaan sekä kaikkia vakavia rikollisuuden muotoja.

3. Kukin jäsenvaltio varmistaa, että sen yhteysviranomaisella tai yhteysviranomaisilla on maan oma kielen lisäksi jonkin muun Euroopan unionin virallisen kielen riittävä taito, silmällä pitäen tarvetta kommunikoida muiden jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten kanssa.

4. Yhteisessä toiminnassa 96/277/YOS tarkoitetun yhteystuomarin lähettänyt jäsenvaltio voi määrittelemiensä menettelytapojen mukaisesti liittää hänet Euroopan oikeudelliseen verkostoon, jos yhteystuomarin tehtävät vastaavat 4 artiklan mukaan yhteysviranomaiselle määrättyjä tehtäviä.

5. Komissio nimeää yhteysviranomaisen omaan toimivaltaansa kuuluville aloille.

3 artikla

Verkoston toimintatavat

Euroopan oikeudellinen verkosto toimii erityisesti seuraavalla kolmella tavalla:

a) verkosto helpottaa eri jäsenvaltioiden yhteysviranomaisten välisiä aiheellisia yhteyksiä 4 artiklassa määrättyjen tehtävien suorittamiseksi;

b) verkosto järjestää jäsenvaltioiden edustajien säännöllisiä kokouksia 5-7 artiklassa määrättyjä menettelyjä noudattaen;

c) verkosto toimittaa jatkuvasti tiettyjä ajantasaisia perustietoja erityisesti asianmukaisen televiestintäverkon välityksellä 8-10 artiklassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

II OSASTO

YHTEYDET VERKOSTOSSA

4 artikla

Yhteysviranomaisten toiminta

1. Yhteysviranomaiset toimivat aktiivisina välittäjinä, joiden tehtävänä on helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti toiminnassa vakavan rikollisuuden torjumiseksi. He ovat oman maansa paikallisten oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten, toisten maiden yhteysviranomaisten sekä toisten maiden paikallisten oikeusviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä, jotta nämä voivat luoda mahdollisimman tarkoituksenmukaisia suoria yhteyksiä.

Tarvittaessa he voivat siirtyä asianomaisten viranomaisten välisen sopimuksen perusteella toiseen jäsenvaltioon tavatakseen sen yhteysviranomaisia.

2. Yhteysviranomaiset toimittavat tarvittavia oikeudellisia ja käytännön tietoja oman maansa paikallisille oikeusviranomaisille, toisten maiden yhteysviranomaisille sekä toisten maiden paikallisille oikeusviranomaisille, jotta nämä voivat tehokkaasti valmistella oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön, tai tehostaakseen yleensä oikeudellista yhteistyötä.

3. Yhteysviranomaiset edistävät oikeudellisen yhteistyön yhteensovittamista tapauksissa, joissa useat jäsenvaltion paikallisten oikeusviranomaisten esittämät pyynnöt edellyttävät koordinoitua toimintaa toisessa jäsenvaltiossa.

III OSASTO

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON SÄÄNNÖLLISET KOKOUKSET

5 artikla

Säännöllisten kokousten tavoite

1. Euroopan oikeudellisen verkoston säännöllisesti pidettävien kokousten tavoitteena on

a) antaa yhteysvirkamiehille mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa kokemuksia erityisesti verkoston toiminnasta;

b) toimia foorumina, jossa keskustellaan niistä käytännön ja oikeudellisista ongelmista, joita jäsenvaltiot ovat oikeudellisen yhteistyön puitteissa ja erityisesti Euroopan unionin puitteissa hyväksyttyjen toimenpiteiden täytäntöönpanossa kohdanneet.

2. Euroopan oikeudellisessa verkostossa hankittu kokemus välitetään Euroopan unionin toimivaltaisille työryhmille mahdollisista lainsäädännön muutoksista ja käytännön parannuksista kansainvälisen oikeudellisen yhteistyön alalla käytävän keskustelun pohjaksi.

6 artikla

Kokousaikataulu

1. Euroopan oikeudellinen verkosto kokoontuu ensimmäisen kerran kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tämä yhteinen toiminta on tullut voimaan.

2. Tämän jälkeen Euroopan oikeudellinen verkosto kokoontuu säännöllisesti ilmoitettua asiaa varten kun sen jäsenet sitä haluavat neuvoston puheenjohtajavaltion kutsusta, joka ottaa myös huomioon jäsenvaltioiden toivomukset verkoston kokoonkutsumisesta.

7 artikla

Kokouspaikat

1. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Brysselissä neuvoston toimipaikassa neuvoston työjärjestyksen mukaisesti.

2. Kokouksia olisi kuitenkin harkittava pidettäväksi vuorotellen jäsenvaltioissa, jotta kaikkien jäsenvaltioiden yhteysviranomaiset voisivat tavata yhteysviranomaisen lisäksi myös muita isäntävaltion viranomaisia ja vierailla niissä kyseisen jäsenvaltion erityiselimissä, jotka osallistuvat kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön tai tiettyjen vakavan rikollisuuden muotojen torjuntaan.

IV OSASTO

EUROOPAN OIKEUDELLISESSA VERKOSTOSSA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TIEDOT

8 artikla

Euroopan oikeudellisessa verkostossa levitettyjen tietojen sisältö

Yhteysviranomaisilla on jatkuvasti oltava pääsy seuraaviin neljää eri tyyppiä oleviin tietoihin:

1) kunkin jäsenvaltion yhteysviranomaisten täydelliset yhteystiedot sekä mahdollinen kuvaus niiden tehtävistä kansallisella tasolla;

2) yksinkertaistettu luettelo kunkin jäsenvaltion oikeusviranomaisista ja paikallisten viranomaisten hakemisto;

3) kaikkien 15 jäsenvaltion oikeusjärjestelmää ja oikeudenkäyntimenettelyjä koskevat oikeudelliset ja käytännön tiedot tiivistetyssä muodossa;

4) asiaa koskevien oikeudellisten asiakirjojen tekstit sekä voimassa oleviin yleissopimuksiin liittyvien lausumien ja varaumien tekstit.

9 artikla

Tietojen päivittäminen

1. Euroopan oikeudellisen verkoston kautta levitettävät tiedot on ehdottomasti pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

2. Kunkin jäsenvaltion omalla vastuulla on tarkistaa järjestelmään sisältyvien tietojen oikeellisuus ja tiedottaa viipymättä neuvostolle, jos jotakin 8 artiklassa mainituista neljästä kohdasta koskevaa tietoa on muutettava.

3. Neuvoston pääsihteeristö vastaa tämän yhteisen toiminnan nojalla perustetun verkoston hallinnosta. Se varmistaa erityisesti 8 artiklassa tarkoitettujen tietojen saattamisen Euroopan oikeudellisen verkoston jäsenten käyttöön sekä verkoston moitteettoman toiminnan kannalta tarpeellisten tietojen jatkuvan päivittämisen.

V OSASTO

TELEVIESTINTÄVERKKO

10 artikla

Televiestintäjärjestelmän periaatteita koskeva kertomus

1. Neuvosto tarkastelee kuuden kuukauden kuluttua tämän yhteisen toiminnan voimaantulosta puheenjohtajavaltion Euroopan oikeudellista verkostoa kuultuaan laatiman kertomuksen perusteella, onko verkostossa otettava käyttöön televiestintäjärjestelmä.

2. Neuvosto määrittelee televiestintäjärjestelmän kokoonpanon yksityiskohdat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti määräenemmistöllä tekemällään päätöksellä.

VI OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

11 artikla

Alueellinen soveltaminen

Yhdistyneen kuningaskunnan osalta tämän yhteisen toiminnan säännöksiä sovelletaan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Kanaalisaariin ja Man-saareen.

12 artikla

Euroopan oikeudellisen verkoston toiminnan arviointi

Neuvosto arvioi Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa ensimmäisen kerran pian vuoden kuluttua tämän yhteisen toiminnan voimaantulosta päättyvän aloitusvaiheen jälkeen.

Tämän jälkeen neuvosto arvioi puheenjohtajavaltion aloitteesta Euroopan oikeudellisen verkoston toimintaa joka kolmas vuosi verkoston laatiman kertomuksen perusteella.

Ensimmäistä kolmivuotisraporttia käsitellessään neuvosto tutkii verkoston toiminnasta saadun kokemuksen ja Europolin toimivallan kehittymisen pohjalta, mikä tehtävä verkostolla voisi olla Europoliin nähden.

13 artikla

Voimaantulo

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan virallisessa lehdessä.

14 artikla

Julkaiseminen

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 29 päivänä kesäkuuta 1998.

Neuvoston puolesta

R. COOK

Puheenjohtaja

(1) EYVL L 105, 27.4.1996, s. 1

LIITE

NEUVOSTON LAUSUMA

Neuvosto katsoo, että Euroopan oikeudellisen verkoston perustamisesta hyväksytyn yhteisen toiminnan 11 artiklalla ei rajoiteta muiden välineiden alueellista soveltamista.

Top