EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0293

98/293/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1998, geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L. T25) markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 131, 5.5.1998, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 75 - 76
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 141 - 142
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 141 - 142
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 62 - 63

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/293/oj

31998D0293

98/293/EY: Komission päätös, tehty 22 päivänä huhtikuuta 1998, geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L. T25) markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 131 , 05/05/1998 s. 0030 - 0031


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä huhtikuuta 1998,

geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L. T25) markkinoille saattamisesta neuvoston direktiivin 90/220/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (98/293/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 23 päivänä huhtikuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/220/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/35/EY (2), ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo, että

direktiivin 90/220/ETY 10-18 artiklassa säädetään yhteisön menettelystä, joka oikeuttaa jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen antamaan luvan saattaa markkinoille geneettisesti muunnettuja organismeja sisältäviä tai niistä koostuvia tuotteita,

Ranskan toimivaltaisille viranomaisille on tehty ilmoitus tällaisen tuotteen markkinoille saattamisesta,

Ranskan toimivaltainen viranomainen on tämän jälkeen toimittanut ilmoituksen liittyvän teknisen asiakirjan ja puoltavan lausuntonsa komissiolle,

muiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat esittäneet vastalauseita kyseisestä asiakirjasta,

ilmoittaja on tämän jälkeen muuttanut alkuperäisessä teknisessä asiakirjassa ehdotettuja merkintöjä seuraavasti:

- viljelijöille myytävissä siemensäkeissä on maininta, että tuote on muunnettu geneettisesti sen tekemiseksi resistentiksi glufosinaattiammonium-nimiselle rikkakasvien torjunta-aineelle,

- viljelijöille myytävien siemensäkkien merkinnöissä tai liiteasiakirjoissa on maininta, että korjattuun materiaaliin voidaan soveltaa erityisiä merkintävaatimuksia alun perin suoritetun geneettisen muuntamisen vuoksi,

- yrityksille, joiden tiedetään tuovan mainittua viljaa yhteisöön prosessointia varten, annetaan tiedot mainitun ilmoituksen soveltamisalaan kuuluvasta geneettisesti muunnetusta viljasta, jonka Hoechst Schering AgrEvo GmbH:n on tuottanut yhteisön ulkopuolella tai joka on tuotettu sen antamalla lisenssillä yhteisön ulkopuolella,

ilmoittaja on tämän jälkeen täydentänyt alkuperäisiä asiakirjoja lisätiedoilla,

tämän vuoksi komission on direktiivin 90/220/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti tehtävä päätös direktiivin 21 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen,

komissio on pyytänyt komission päätöksellä 97/579/EY (3) perustetuilta asianomaisilta tieteellisiltä komiteoilta lausuntoa; kasveja käsittelevä tiedekomitea päätteli 10 päivänä helmikuuta 1998 antamassaan lausunnossa, ettei ole syytä olettaa tuotteen markkinoille saattamisella olevan haittavaikutuksia ihmisten terveydelle tai ympäristölle,

tutkittuaan kaikki direktiivin 90/220/ETY perusteella esitetyt vastalauseet sekä teknisessä asiakirjassa annetut tiedot ja kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunnon komissio on katsonut, ettei ole syytä olettaa, että fosfinotrisiiniasetyylitransferaasia koodaavan geenin ja beetalaktamaasia koodaavan lyhennetyn geenin lisäämisellä maissiin olevan haittavaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön,

rikkakasvien kemiallisten torjunta-aineiden salliminen ja niiden käytöstä ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten arviointi kuuluvat kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 97/73/EY (5), eivätkä direktiivin 90/220/ETY soveltamisalaan,

direktiivin 90/220/ETY 11 artiklan 6 kohdassa ja 16 artiklan 1 kohdassa säädetään lisäsuojatoimenpiteistä, jos tuotteen vaaroista saadaan uutta tietoa, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 90/220/ETY 21 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Rajoittamatta yhteisön muun lainsäädännön ja erityisesti neuvoston direktiivien 66/402/ETY (6) ja 70/457/ETY (7) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 (8) soveltamista ja jollei 2 kohdasta muuta johdu Ranskan toimivaltaisen viranomaisen on annettava lupa saattaa markkinoille seuraava tuote, josta AgrEvo France on tehnyt ilmoituksen (viite C/F/95/12/07):

sellaisen geneettisesti muunnetun maissin (Zea mays L.) siemenet ja jyvät, jonka lisääntynyt sietokyky glufosinaattiammoniumille on seurausta transfromaatiotapahtumasta T25 peräisin olevasta maissilinjasta HE/89, joka on transformoitu käyttämällä seuraavat geenit sisältävää plasmidia pUC/Ac:

a) fosfinotrisiiniasetyylitransferaasia koodaava synteettinen pat-geeni, jota säätelevät kukkakaalin mosaiikkiviruksen 35S-promoottori ja terminaatioalue, ja

b) katkaistu beetalaktamaasigeeni, josta puuttuu noin 25 % geenistä sen 5'-päästä ja joka kokonaisena koodaa beetalaktaamiantibioottiresistenssiä, ja replikaation aloituskohta Col E1 vektorista pUC.

2. Lupa koskee kaikkia jälkeläisiä, jotka on saatu risteyttämällä tuote perinteisesti jalostetun maissin kanssa.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 1998.

Komission puolesta

Ritt BJERREGAARD

Komission jäsen

(1) EYVL L 117, 8.5.1990, s. 15

(2) EYVL L 169, 27.6.1997, s. 72

(3) EYVL L 237, 28.8.1997, s. 18

(4) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1

(5) EYVL L 353, 24.12.1997, s. 26

(6) EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66

(7) EYVL L 225, 12.10.1970, s. 1

(8) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1

Top