EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997Y0311(01)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 24 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön jätehuoltostrategiasta

OJ C 76, 11.3.1997, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31997Y0311(01)

Neuvoston päätöslauselma, annettu 24 päivänä helmikuuta 1997, yhteisön jätehuoltostrategiasta

Virallinen lehti nro C 076 , 11/03/1997 s. 0001 - 0004


NEUVOSTON PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 24 päivänä helmikuuta 1997,

yhteisön jätehuoltostrategiasta (97/C 76/01)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvää harjoitettavaa politiikkaa ja toimintaa koskevasta viidennestä yhteisön ohjelmasta (viides ympäristöohjelma) 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöslauselman (1),

ottaa huomioon yhteisön jätehuoltostrategiasta 18 päivänä syyskuuta 1989 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille sekä 1 päivänä elokuuta 1996 annetun, tämän strategian uudelleentarkastelua koskevan tiedonannon,

ottaa huomioon jätepolitiikasta 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun neuvoston päätöslauselman (2) ja siihen liittyvät 19 päivänä helmikuuta 1991 ja 22 päivänä huhtikuuta 1994 annetut Euroopan parlamentin päätöslauselmat (3),

ottaa huomioon jätehuollosta annetun nykyisen yhteisön lainsäädännön, erityisesti jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY (4), vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY (5), Euroopan yhteisössä, Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkastamisesta 1 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 259/93 (6), vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan yleissopimuksen (Baselin yleissopimus) tekemisestä yhteisön puolesta 1 päivänä helmikuuta 1993 tehdyn neuvoston päätöksen 93/98/ETY (7) ja vaarallisten jätteiden polttamisesta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/67/EY (8);

ottaa huomioon jätehuoltopolitiikasta 8 päivänä marraskuuta 1995 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle,

1) PITÄÄ MYÖNTEISENÄ komission tiedonantoa yhteisön jätehuoltostrategian tarkistamisesta sekä katsoo, että se on tärkeä suuntaviiva niille asioille, joita jätealalla käsitellään tulevien vuosien aikana Euroopan unionin alueella,

2) KATSOO, että jätepolitiikasta 7 päivänä toukokuuta 1990 annetun neuvoston päätöslauselman (9) jälkeen jätealalla on tapahtunut huomattavaa lainsäädännöllistä, taloudellista ja teknistä kehitystä, mikä on ohjannut sekä jäsenvaltioiden kansallista että yhteisön hallintoa samoin kuin taloudellisia toimijoita ja kuluttajia,

3) TOTEAA, että huolimatta viime vuosien huomattavista ponnistuksista jätteiden tuottaminen yhteisössä on edelleen lisääntynyt,

4) PANEE MERKILLE ja jakaa väestön lisääntyvän huolen jätteeseen liittyvistä ongelmista Euroopan unionin alueella,

5) VAHVISTAA UUDELLEEN, että laaja-alainen jätepolitiikka on yhteisössä ympäristön suojelemiseksi tarpeen,

6) KATSOO, että kestävää kehitystä silmällä pitäen yhteisön jätehuoltopolitiikkaa pitäisi ensi sijassa ohjata tarve toteuttaa korkeatasoista ympäristönsuojelua ottamalla toiminnan tai toimimatta jättämisen mahdolliset hyödyt ja kustannukset sekä myös sisämarkkinoiden toiminnan asianmukaisesti huomioon,

7) KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan jätehuoltoa koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanemisen ja noudattamisen sekä tiivistämään yhteistyötään tässä suhteessa,

8) KIIREHTII komissiota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja ottamalla huomioon kansainvälisissä yhteyksissä tehty työ lisäämään ponnistelujaan sovitun terminologian ja määritelmien kehittämiseksi, jotta voitaisiin päästä suurempaan yhtenäisyyteen yhteisön lainsäädännön soveltamisessa, sekä arvioimaan, onko tarpeen tarkistaa Euroopan jäteluetteloa ja vaarallisten jätteiden luetteloa toiminnallisen tehokkuuden parantamiseksi,

9) TOTEAA erityisesti tarpeen tehdä selvempi ero jätteen ja muun tavaran välillä sekä jätteen hyödyntämistä koskevien ja sen käsittelyä koskevien toimintojen välillä,

10) KOROSTAA sitä merkitystä, joka tilastoilla voi olla tunnistettaessa jätteisiin liittyviä ongelmia, arvioitaessa jätehuollon painopistealueita sekä järkevien tavoitteiden muotoilussa ja niihin pyrkimisessä jätehuoltopolitiikkojen puitteissa,

11) KOROSTAA tarvetta tuottaa säännöllisesti riittävää, yhteisön lainsäädännön kanssa yhdenmukaista jätteisiin liittyvää tietoa,

12) KEHOTTAA komissiota luomaan yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen ja jäsenvaltioiden kanssa yhteisön laajuisen luotettavan jätteitä koskevien tietojen kokoamisjärjestelmän, jonka olisi perustuttava yhteiseen terminologiaan, määritelmiin ja luokitukseen ja joka toimisi mahdollisimman pienin julkisin ja yksityisin kustannuksin,

13) USKOO, että saastuttaja maksaa -periaatteen ja jaetun vastuun periaatteen mukaisesti kaikki taloudelliset toimijat, mukaan lukien valmistajat, maahantuojat, jakelijat ja kuluttajat, kantavat kukin osansa vastuusta jätteen syntymisen ehkäisemisestä, sen hyödyntämisestä ja käsittelystä,

14) KATSOO, että tuotteesta jätehuollolle aiheutuvat seuraukset olisi täysimääräisesti otettava huomioon suunnitteluvaiheesta lähtien ja että tässä yhteydessä tuotteen valmistajalla on keskeinen asema ja vastuu tuotteen suunnittelun, koostumuksen ja rakenteen aiheuttamien jätehuollollisten ominaisuuksien osalta,

15) KEHOTTAA komissiota kehittämään edelleen kyseisiä periaatteita ja varmistamaan, että eri taloudellisten toimijoiden vastuu muutetaan käytännön toiminnaksi ottamalla huomioon kunkin tuoteryhmän erityisominaisuudet ja tarve täytäntöönpanon joustavuuteen,

16) TOISTAA vakaumuksensa, että jätteen syntymisen ehkäisemisen olisi sekä jätteen määrän vähentämisen että jätteen vaarallisten ominaisuuksien osalta oltava kaiken järkevän jätepolitiikan tärkein painopistealue,

17) KATSOO, että tässä suhteessa tehtyjä ponnisteluja on lisättävä muun muassa parantamalla teknisten standardien ympäristöulottuvuutta, vähentämällä vaarallisten aineiden määrää tuotteissa, jos vaarattomampia vaihtoehtoja on saatavilla, käyttämällä ympäristöauditointijärjestelmiä ja tieteellistä tietoa sekä edistämällä muutoksia kulutustavoissa kuluttajiin kohdistettavan tiedotuksen ja valistustoiminnan avulla,

18) KEHOTTAA komissiota edistämään ja jäsenvaltioita sekä taloudellisia toimijoita luomaan ja toteuttamaan määrällisiä, ohjeellisia tavoitteita, joiden tarkoituksena on syntyneen jätteen määrän merkittävä vähentäminen sekä uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen lisääminen,

19) PYYTÄÄ komissiota harkitsemaan, mitä lisätoimia voitaisiin yhteisön tasolla toteuttaa jätteen syntymisen ehkäisemiseksi, ja laatimaan neuvostolle niin pian kuin mahdollista tästä kertomuksen,

20) PYYTÄÄ komissiota kokoamaan tietoa niistä jätteissä olevista ympäristölle vaarallisista aineista, jotka aiheuttavat jäsenvaltioissa erityisiä ongelmia, ja suosittamaan tarvittaessa toimenpiteitä kyseisten ongelmien käsittelemiseksi,

21) KOROSTAA tarvetta edistää jätteen hyödyntämistä käsiteltävän jätteen määrän vähentämiseksi ja luonnonvarojen säästämiseksi, erityisesti uudelleenkäytön, kierrätyksen, kompostoinnin sekä jätteen sisältämän energian hyödyntämisen avulla,

22) TOTEAA hyödyntämistoimintojen osalta, että valittaessa vaihtoehtoa kussakin yksittäisessä tapauksessa on otettava huomioon ympäristövaikutukset ja taloudelliset vaikutukset, mutta katsoo, että tällä hetkellä ja kunnes tieteellistä ja teknistä kehitystä on tapahtunut ja elinkaarianalyysejä kehitetty edelleen, uudelleenkäyttöä ja jätteen sisältämän aineen hyödyntämistä olisi pidettävä suositeltavampana silloin ja siinä määrin, kun ne ovat ympäristövaikutusten kannalta parhaat vaihtoehdot,

23) KEHOTTAA komissiota edistämään elinkaarianalyysien ja ympäristötaseiden kehittämistä ja soveltamista sekä levittämään tällaisten keinojen käytöstä saatua tietoa tulevien jätehuollon painopistealueiden tunnistamisen helpottamiseksi,

24) KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita tarvittaessa edistämään palautus-, keruu- ja hyödyntämisjärjestelmiä,

25) KEHOTTAA komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan konkreettisia toimia yhteisön vaatimusten mukaisten kierrätettyjen tuotteiden markkinoiden edistämiseksi,

26) KOROSTAA tarvetta vahvistaa asianmukaiset yhteisön arviointiperusteet jätteen hyödyntämiselle, erityisesti energian hyödyntämiselle, jotta jätealalle saadaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet,

27) TUO ESILLE niiden yhteisön vahvistamien arviointiperusteiden merkityksen, jotka koskevat jätteen käyttöä erityisesti polttoaineena tai muuna energian lähteenä,

28) ON SITÄ MIELTÄ, että jätettä polttavien laitosten toimintaan olisi ympäristön suojelun korkean tason varmistamiseksi sovellettava asianmukaisia päästövaatimuksia,

29) PÄÄTTELEE, että polttolaitoksista ilmaan, veteen ja maaperään aiheutuvia päästöjä koskevia yhteisön vaatimuksia olisi tiukasti noudatettava; nykyisten polttolaitosten osalta olisi suunniteltava erityisiä seurantatoimenpiteitä; kansalaisten, joita asia koskee, on saatava riittävästi tietoa, ja energian talteen ottamisen tulisi mikäli mahdollista kuulua osana kaikkiin polttotoimintoihin,

30) TOISTAA tarvetta vähentää mahdollisimman paljon jätteen käsittelyä, mikä saavutetaan edellä mainittujen toimien seurauksena,

31) TUNNUSTAA tarpeen muodostaa riittävä ja yhdennetty käsittelylaitosten verkosto, kuten on tarkoitettu jätteistä annetun direktiivin 75/442/ETY muuttamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/156/ETY (10),

32) KATSOO, että tulevaisuudessa yhteisön alueella olisi toteutettava ainoastaan turvallisia ja valvottuja kaatopaikalle sijoittamiseen liittyviä toimenpiteitä antamalla samalla jäsenvaltioille mahdollisuus tätä vaatimusta noudattaessaan soveltaa niiden erityisiä olosuhteita parhaiten vastaavaa vaihtoehtoa jätteiden käsittelemiseksi,

33) KEHOTTAA komissiota esittämään niin pian kuin mahdollista ehdotuksen kaatopaikoista annettavaksi direktiiviksi tämän tavoitteen saavuttamiseksi,

34) OTTAA TEHTÄVÄKSEEN käsitellä sellaista ehdotusta heti,

35) KEHOTTAA jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen mahdollisimman suuressa määrin, että vanhat kaatopaikat ja muut saastuneet alueet kunnostetaan asianmukaisesti,

36) PANEE MERKILLE eri työryhmien päätelmät, joita on laadittu komission aloittaman keskeisiä jätevirtoja koskevan ohjelman yhteydessä,

37) KEHOTTAA komissiota järjestämään niin pian kuin mahdollista näille hankkeille asianmukaiset jatkotoimet,

38) KEHOTTAA komissiota tutkimaan edelleen, olisiko muita jätevirtoja käsiteltävä yhteisön tasolla ja millä tavalla sen olisi tapahduttava,

39) USKOO, että asetus (ETY) N:o 259/93 on tärkeä oikeudellinen väline jätteiden siirtojen valvomiseksi ja minimoimiseksi ja että sen kaikki säännökset olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön,

40) KEHOTTAA komissiota tutkimaan mahdollisuutta yksinkertaistaa asetuksessa (ETY) N:o 259/93 säädettyjä hallinnollisia menettelyjä valvontajärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi, ympäristönsuojelun tasoa kuitenkaan alentamatta, tämän kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 4 artiklan 3 a kohdan ii kohdan soveltamista,

41) KEHOTTAA jäsenvaltioita lisäämään ja parantamaan yhteistyötä, erityisesti laittomien siirtojen sekä ympäristörikosten torjunnan osalta,

42) TOTEAA ja jakaa jäsenvaltioiden huolen yhteisön alueella tapahtuvista poltettavaksi tarkoitetun jätteen laajamittaisista siirroista, joihin voi liittyä myös energian hyödyntäminen,

43) KEHOTTAA komissiota harkitsemaan, missä määrin jätteiden polttamista ja siihen liittyvää energian hyödyntämistä koskevaa yhteisön lainsäädäntöä olisi tarkistettava, jotta voitaisiin vastata kyseiseen huoleen ja esittää tarkoituksenmukaisia ehdotuksia,

44) TOISTAA Baselin yleissopimuksen yhteydessä tekemänsä sitoumuksen kieltää loppukäsittelyyn tarkoitettujen vaarallisten jätteiden siirtojen lisäksi vaarallisten hyödynnettäväksi tarkoitettujen jätteiden siirrot kehitysmaihin,

45) KOROSTAA asianmukaisen jätehuoltosuunnittelun merkitystä kaikilla toimivaltaisilla tasoilla mukaan lukien paikalliset ja alueelliset tasot ja tarvittaessa yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä,

46) ROHKAISEE jäsenvaltioita jätepolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi käyttämään mahdollisimman yhtenäisellä tavalla useita eri keinoja, mukaan lukien tarvittaessa taloudelliset keinot,

47) TOTEAA, että komission kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä koskevan valkoisen kirjan mukaisesti ympäristönsuojelulla ja erityisesti yhdenmukaisella ja hyvällä jätehuoltopolitiikalla voidaan luoda uusia työpaikkoja,

48) KEHOTTAA jäsenvaltioita suuntaamaan jätehuoltopolitiikkansa tarpeen mukaan niin, että nämä mahdollisuudet voivat toteutua,

49) TUNNUSTAA tarpeen antaa asianmukaista tukea pienille ja keskisuurille yrityksille vastuullisten jätehuoltopolitiikkojen edistämiseksi,

50) KEHOTTAA komissiota vuoden 2000 loppuun mennessä laatimaan neuvostolle kertomuksen tämän päätöslauselman piiriin kuuluvilla alueilla tapahtuneesta kehityksestä.

(1) EYVL N:o C 138, 17.5.1993, s. 1.

(2) EYVL N:o C 122, 18.5.1990, s. 2.

(3) EYVL N:o C 72, 18.3.1991, s. 34 ja EYVL N:o C 128, 9.5.1994, s. 471.

(4) EYVL N:o L 194, 25.7.1975, s. 39, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 91/692/ETY (EYVL N:o L 377, 31.12.1991. s. 48).

(5) EYVL N:o L 377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/31/EY (EYVL N:o L 168, 2.7.1994, s. 28).

(6) EYVL N:o L 30, 6.2.1993, s. 1.

(7) EYVL N:o L 39, 6.2.1993, s. 1.

(8) EYVL N:o L 365, 31.12.1994, s. 34.

(9) EYVL N:o C 122, 18.5.1990, s. 2.

(10) EYVL N:o L 78, 26.3.1991, s. 32.

Top