EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1714

Komission asetus (EY) N:o 1714/97, annettu 3 päivänä syyskuuta 1997, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodzan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta

OJ L 242, 4.9.1997, p. 10–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 368 - 376
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 153 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 153 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 013 P. 189 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1714/oj

31997R1714

Komission asetus (EY) N:o 1714/97, annettu 3 päivänä syyskuuta 1997, asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambodzan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta

Virallinen lehti nro L 242 , 04/09/1997 s. 0010 - 0018


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1714/97,

annettu 3 päivänä syyskuuta 1997,

asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 osana yleistä tullietuusjärjestelmää annetusta "alkuperätuotteiden" käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kambod Ozan erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen tästä maasta yhteisöön vietävien tekstiilituotteiden osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 82/97 (2), ja erityisesti sen 249 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1427/97 (4), ja erityisesti sen 76 artiklan,

sekä katsoo, että

monivuotisen yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta vuosina 1995-1998 tiettyihin kehitysmaista peräisin oleviin teollisuustuotteisiin 19 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3281/94 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 998/97 (6), yhteisö myönsi kyseiset etuudet Kambod Ozalle,

asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa määritellään edellytykset, jotka yleisessä tullietuusjärjestelmässä sovellettavan alkuperätuotteiden käsitteen määritelmän on täytettävä; tämän asetuksen 76 artiklassa kuitenkin säädetään mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia näistä säännöksistä yleisen tullietuusjärjestelmän vähiten kehittyneille edunsaajamaille, jos nämä esittävät siitä hakemuksen yhteisölle,

Kambod Ozan hallitus on esittänyt hakemuksen tällaisen poikkeuksen myöntämisestä tietyille tekstiilituotteille; yhteisön pyynnöstä maa toimitti hakemuksensa tueksi riittävät taloudelliset tiedot,

tämä hakemus on 76 artiklan säännösten mukainen; erityisesti tietyt (vuodeksi kerrallaan vahvistettavia) vientimääriä koskevat edellytykset, jotka määritellään sen perusteella, miltä osin yhteisön markkinat kykenevät ottamaan vastaan Kambod Ozasta peräisin olevia kyseisiä tuotteita, sekä tämän maan vientikyvyn ja todettujen tosiasiallisten kauppavirtojen perusteella, estävät vahinkojen aiheutumisen yhteisön vastaaville teollisuudenaloille,

alueellisen yhteistyön edistämiseksi etuuden saavien maiden välillä olisi säädettävä, että niiden tuotteiden, jota poikkeus koskee, valmistukseen kyseisessä maassa on käytettävä Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (poislukien Myanmar) tai Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) tai Lomén yleissopimukseen kuuluvien maiden alkuperätuotteita,

mahdollista tarvetta jatkaa poikkeuksen soveltamista sen jälkeen, kun vahvistetut määrät ovat täyttyneet, on tutkittava Kambod Ozan viranomaisia kuullen,

poikkeus voidaan joka tapauksessa myöntää ainoastaan 31 päivään joulukuuta 1998 asti, joka on tämän teollisuustuotteisiin sovellettavan yleisen tullietuusjärjestelmän lakkauttamispäivä, ja

tässä asetuksessa säädetty toimenpide on tullikoodeksikomitean (alkuperäjaosto) kannan mukainen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 67 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa säädetään, tämän asetuksen liitteessä lueteltuja ja Kambod Ozaan tuoduista ja siellä Kaakkois-Aasian valtioiden liittoon (ASEAN) (poislukien Myanmar) tai Etelä-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (SAARC) tai Lomén yleissopimukseen kuuluvista maista peräisin olevista kudotuista kankaista (kudotut tuotteet) tai langoista (neulostuotteet) valmistettuja tuotteita pidetään Kambod Ozan alkuperätuotteina seuraavien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

2. Sovellettaessa 1 kohdan säännöksiä tuotteita pidetään ASEAN- tai SAARC-maiden alkuperätuotteina, kun ne on tuotettu näissä maissa asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 säädettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti, tai Lomén yleissopimuksen edunsaajamaiden alkuperätuotteina, kun ne on tuotettu näissä maissa neljännen AKT-ETY-yleissopimuksen pöytäkirjassa n:o 1 määrättyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti (7).

3. Kambod Ozan toimivaltaisten viranomaisten on sitouduttava toteuttamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet 2 kohdan säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty poikkeus koskee Kambod Ozasta yhteisöön tuotavia tuotteita ja sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1997 alkaen 31 päivään joulukuuta 1998 asti kullekin tuotteelle liitteessä ilmoitettujen vuotuisten määrien osalta.

3 artikla

Komissio hallinnoi 2 artiklassa tarkoitettuja määriä ja se voi toteuttaa tarvittavat hallinnolliset toimenpiteet tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi.

Jos tuoja esittää jäsenvaltiossa vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen, hakien tämän asetuksen säännöksissä tarkoitettujen etuuksien myöntämistä ja jos tulliviranomaiset hyväksyvät tämän ilmoituksen, kyseisen jäsenvaltion on luettava komissiolle lähetettävällä tiedonannolla tarvettaan vastaava määrä kiintiön kokonaismäärään.

Kiintiöön lukemista koskevat hakemukset, joissa on ilmoitettu mainittujen ilmoitusten hyväksymispäivä, on lähetettävä komissiolle viipymättä.

Komissio antaa luvan kiintiöön lukemiseen sen päivän perusteella, jona kyseisen jäsenvaltion tulliviranomaiset ovat hyväksyneet vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat ilmoitukset, siltä osin kuin käytettävissä oleva määrä sen sallii.

Jos jäsenvaltio ei käytä kiintiöön luettuja määriä, sen on palautettava ne kiintiön kokonaismäärään mahdollisimman pian.

Jos haetut määrät ylittävät kiintiössä käytettävissä olevan määrän, jako suoritetaan suhteessa hakemuksiin. Komissio ilmoittaa jäsenvaltioille toteutetusta määrien lukemisesta kiintiöön.

Jokaisen jäsenvaltion on taattava kyseisten tuotteiden tuojille yhtäläinen ja jatkuva oikeus käyttää kokonaismääriä, jos niissä käytettävissä oleva määrä sen sallii.

4 artikla

Kun 3 artiklassa tarkoitetut kiintiöihin luetut määrät kattavat 80 prosenttia liitteessä esitetyistä kokonaismääristä, komissio tutkii Kambod Ozan viranomaisia kuullen, onko poikkeuksen soveltamista tarpeen jatkaa sen jälkeen, kun mainitut määrät ovat täyttyneet.

5 artikla

Tämän asetuksen soveltamiseksi esitettävän A-alkuperätodistuksen 4 kohdassa on oltava seuraava maininta:

"Poikkeus - asetus (EY) N:o 1714/97",

johon on merkittävä tämän asetuksen numero.

6 artikla

Epäselvissä tapauksissa jäsenvaltiot voivat pyytää jäljennöksen Kambod Ozassa tämän poikkeuksen mukaisesti käytettyjen ainesten alkuperän todistavasta asiakirjasta. Kyseinen pyyntö voidaan tehdä samanaikaisesti, kun tämän asetuksen säännösten soveltamisalaan kuuluvia tavaroita luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, tai asetuksen (ETY) N:o 2454/93 94 artiklassa säädetyn hallinnollisen yhteistyön mukaisesti.

7 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä elokuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä syyskuuta 1997.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1

(2) EYVL L 17, 21.1.1997, s. 1

(3) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1

(4) EYVL L 196, 24.7.1997, s. 31

(5) EYVL L 348, 31.12.1994, s. 1

(6) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 13

(7) EYVL L 229, 17.8.1991, s. 1

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top