EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1427

Komission asetus (EY) N:o 1427/97, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1997, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

OJ L 196, 24.7.1997, p. 31–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 008 P. 316 - 324
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 010 P. 101 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 88 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Implisiittinen kumoaja 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1427/oj

31997R1427

Komission asetus (EY) N:o 1427/97, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1997, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 196 , 24/07/1997 s. 0031 - 0038


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1427/97,

annettu 23 päivänä heinäkuuta 1997,

tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 82/97 (2), ja erityisesti sen 249 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 2913/92, jäljempänä "tullikoodeksin", 20 artiklan 3 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden soveltaminen voidaan rajoittaa tuonnin tiettyyn määrään tariffikiintiöiden ja tariffikattojen avulla,

vuodesta 1988 neuvosto on antanut komissiolle järjestelmällisesti vastuun tariffikiintiöiden hallinnoinnista ja tullietuustoimenpiteiden yhteydessä tapahtuvan tuonnin valvonnasta; tariffikiintiöiden aikajärjestykseen perustuvan menetelmän mukaista hallinnointia ja etuuskohteluun oikeuttavan tuonnin valvontaa koskevat yleiset periaatteet ja säännöt olisi kodifioitava vakauden ja avoimuuden vuoksi ja niiden toiminnan tehokkuuden lisäämiseksi; mahdollisuus käyttää näitä tariffikiintiöitä on rajoitettu tavaroihin, jotka on ilmoitettu luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen asianomaisen tariffikiintiön avaamis- ja sulkemispäivän välisenä aikana,

näiden tariffikiintiöiden hallinnointisäännöillä on varmistettava kaikkien yhteisön tuojien yhdenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu; tämän mukaisesti kaikille yhteisön tuojille olisi varmistettava tasavertainen ja jatkuva mahdollisuus käyttää näitä tariffikiintiöitä siihen asti, kun ne on käytetty loppuun, ja jakamisen olisi tapahduttava kerran työpäivässä lukuun ottamatta tilanteita, joissa tekniset edellytykset tekevät sen mahdottomaksi,

tapauksissa, joissa ei ole syytä olettaa, että tariffikiintiö käytetään välittömästi loppuun, rasittaa vakuuden antaminen sellaisen tuontitullin maksamisesta, jota ei mahdollisesti kanneta tariffikiintiöön lukemisen johdosta, tarpeettomasti taloudellisia toimijoita; yhdenmukaisen kohtelun varmistamiseksi jäsenvaltiot voivat pidättäytyä vaatimasta vakuutta tuontitullin maksamisesta tapauksissa, joissa todetaan, että tiettyä tariffikiintiötä ei käytetä välittömästi loppuun,

yksittäisten liiketoimien tiedot olisi suojattava salassapitosääntöjen mukaisesti,

kyseinen tariffikiintiöiden hallinnointi ja etuuskohtelun valvonta edellyttävät laajaa hallinnollista yhteistyötä komission ja jäsenvaltioiden tulliviranomaisten välillä,

olisi säädettävä mahdollisuudesta mitätöidä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus niiden postimyyntitavaroiden osalta, jotka asiakas on palauttanut kolmanteen maahan,

on tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä sallia sellaisen kuvion merkitseminen leimalla, jolla yksilöidään yhteisön passitusmenettelyssä suoritettavat rautatiekuljetukset,

yhtenäismarkkinoiden olemassaolo edellyttää suurkonttien lastaamiseen ja purkamiseen tarvittavien erityislaitteiden tarkoituksenmukaista käyttöä,

yhteisössä toiminnassa olevien vapaa-alueiden luettelon aiempaa johdonmukaisemman julkaisemisen mahdollistamiseksi on tarkoituksenmukaista, että kyseisen luettelon julkaiseminen keskitetään Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjaan,

komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 89/97 (4), 859 artikla sisältää rajoittavan luettelon tapauksista, joilla ei ole todellista vaikutusta ja jotka eivät aiheuta tullivelan syntymistä, vaikka kyseessä olisi jokin koodeksin 204 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista; tähän luetteloon olisi lisättävä tapaus, jossa tavarat on jälleentuotu ulkoisen jalostuksen jälkeen ja asetettu väliaikaiseen varastoon tai suspensiomenettelyyn ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista, sekä tapaus, jossa tavaroiden sisäinen jalostus on tapahtunut ilman, että luvan voimassaolon uusimista olisi haettu ajoissa,

kaupan helpottamiseksi tietyissä rajoitetuissa tapauksissa ei saisi vaatia niiden tavaroiden jälleenvientiä, joiden osalta on myönnetty tuontitullien palautus tai peruutus, vaan sallia niiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn tai siirtäminen vapaa-alueelle taikka vapaavarastoon,

oliiviöljyn sisäisessä jalostuksessa sovellettavien vakiomääräisten tuottoasteiden luetteloa olisi muutettava yhtenäisen soveltamisen helpottamiseksi koko Euroopan yhteisössä ja menettelyn päättämisen yksinkertaistamiseksi,

olisi määriteltävä yksityiskohtaisesti ne edellytykset, joissa vastaavilla tavaroilla korvaaminen on mahdollista sisäisessä jalostuksessa maissialalla toisistaan poikkeavan kohtelun välttämiseksi;

olisi täydennettävä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 liitteessä 78 olevaa luetteloa niiden tapausten ja edellytysten määrittelemiseksi yksityiskohtaisemmin, joissa korvaamista vastaavilla tavaroilla voidaan soveltaa sisäisessä jalostuksessa oliiviöljyalalla, ja

luetteloa korvaavista tuotteista, joihin voidaan soveltaa erityistulleja, olisi täydennettävä,

taloudellisista syistä olisi aiheellista muuttaa mainitun asetuksen liitteessä 87 oleva luettelo, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 2454/93 seuraavasti:

1. Lisätään 248 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

"4. Tulliviranomaiset voivat pidättäytyä vaatimasta tariffikiintiöön lukemista koskevassa pyynnössä tarkoitettuja tavaroita koskevaa vakuutta, jos tulliviranomaiset toteavat vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevaa ilmoitusta vastaanotettaessa, että kyseinen tariffikiintiö on muu kuin kriittinen 308 c artiklan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista."

2. Lisätään 251 artiklaan 1 b kohta seuraavasti:

"1 b) Jos kyse on postimyyntitavaroista, jotka on palautettu, tulliviranomaisten on mitätöitävä vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus, jos pyyntö esitetään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottopäivästä ja jos tavarat on viety alkuperäisen tavarantoimittajan osoitteeseen tai toiseen tämän osoittamaan osoitteeseen;"

3. Korvataan 256 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Jos alennettua tuontitullia tai tullitonta määrää sovelletaan vapaaseen liikkeeseen luovutettuihin tavaroihin tariffikiintiöiden perusteella, tai tavanomaisia tuontitulleja ei oteta uudelleen käyttöön tariffikattojen tai muiden tullietuustoimenpiteiden perusteella, lupa soveltaa tariffikiintiötä tai tullietuustoimenpidettä voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun tulliviranomaisille on esitetty asiakirja, joka on edellytyksenä alennetun tullin tai tullittoman määrän myöntämiselle. Asiakirja on joka tapauksessa esitettävä:

- ennen kuin tariffikiintiö on käytetty loppuun, tai

- muissa tapauksissa ennen päivää, jona yhteisön toimenpiteellä otetaan tavanomaiset tuontitullit käyttöön."

4. Lisätään II osan I osastoon 3 luku seuraavasti:

"3 LUKU

Tariffitoimenpiteiden hallinnointi

1 jakso

Tulli-ilmoitusten vastaanottamisjärjestyksen mukaisesti käytettäväksi tarkoitettujen tariffikiintiöiden hallinnointi

308 a artikla

1. Jos tariffikiintiöt avataan yhteisön säännöksellä ja jollei muutoin ole säädetty, tariffikiintiöitä hallinnoidaan niiden päivien aikajärjestyksen mukaisesti, jona vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevat ilmoitukset on vastaanotettu.

2. Jos vastaanotetaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus, johon liittyy tavaranhaltijan hyväksyttävissä oleva pyyntö tariffikiintiöön lukemisesta, asianomaisen jäsenvaltion on luettava tariffikiintiöön komission välityksellä tarvettaan vastaava määrä.

3. Jäsenvaltiot saavat esittää tariffikiintiöön lukemista koskevia pyyntöjä vasta sen jälkeen, kun 256 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät.

4. Jollei 8 kohdasta muuta johdu, komissio myöntää luvan tariffikiintiön jakamiseen asianomaisen vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen vastaanottamispäivän perusteella ja kyseisessä tariffikiintiössä jäljellä olevan määrän mukaisesti. Ensisijaisuusjärjestys vahvistetaan asianomaisten päivämäärien aikajärjestyksen mukaisesti.

5. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viipymättä kaikista tariffikiintiöön lukemista koskevista hyväksyttävissä olevista pyynnöistä. Ilmoituksissa on mainittava 4 kohdassa tarkoitettu päivämäärä ja kyseisessä tulli-ilmoituksessa haettu tarkka määrä.

6. Sovellettaessa 4 ja 5 kohtaa komissio vahvistaa järjestysnumerot, jos niistä ei ole säädetty tariffikiintiön avaamista koskevassa yhteisön säännöksessä.

7. Jos tariffikiintiöön luettavaksi pyydetyt määrät ovat suurempia kuin käytettävissä oleva määrä, jako on suoritettava suhteessa pyydettyihin määriin.

8. Tätä artiklaa sovellettaessa tulliviranomaisten 1, 2 tai 3 päivänä tammikuuta vastaanottama ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi 3 päivänä tammikuuta. Jos kuitenkin jokin kyseisistä päivistä on lauantai tai sunnuntai, kyseisen vastaanottamisen katsotaan tapahtuneen 4 päivänä tammikuuta.

9. Kun uusi tariffikiintiö avataan, komissio ei myönnä lupaa kiintiöön lukemiseen ennen yhdettätoista työpäivää sen päivän jälkeen, jona tariffikiintiön käyttöönottoa koskeva säännös on julkaistu.

10. Jäsenvaltioiden on palautettava komissiolle viipymättä käyttämättömät kiintiöön luetut määrät. Jos kuitenkin virheellisestä tariffikiintiöön lukemisesta syntynyt enintään 10 ecun suuruinen tullivelka todetaan asianomaisen tariffikiintiön voimassaolon päättymistä seuraavan ensimmäisen kuukauden jälkeen, jäsenvaltioiden ei tarvitse palauttaa määrää.

11. Jos tulliviranomaiset mitätöivät sellaisten tavaroiden vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen, joiden osalta on pyydetty lupaa tariffikiintiöön lukemiseen, koko pyyntö on peruutettava kyseisten tavaroiden osalta. Asianomaisten jäsenvaltioiden on palautettava komissiolle viipymättä kyseisten tuotteiden perusteella tariffikiintiöön luetut määrät.

12. Komissio ja muut jäsenvaltiot käsittelevät yksittäisen jäsenvaltion tariffikiintiöön lukemista koskevien pyyntöjen tietoja luottamuksellisesti.

308 b artikla

1. Komissio suorittaa jaon jokaisena työpäivänä, lukuun ottamatta:

- yhteisön toimielinten vapaapäiviä Brysselissä, tai

- poikkeuksellisissa olosuhteissa muita päiviä, jos jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille on ilmoitettu asiasta ennakolta.

2. Jollei 308 a artiklan 8 kohdan säännöksistä muuta johdu, jakamisessa otetaan huomioon kaikki ilman vastausta olevat pyynnöt, jotka liittyvät vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeviin ilmoituksiin, jotka on vastaanotettu viimeistään kahta päivää aikaisemmin ja jotka on ilmoitettu komissiolle.

308 c artikla

1. Tariffikiintiötä pidetään ensimmäisen jakamisen jälkeen muuna kuin kriittisenä, jos:

- samoja tuotteita ja alkuperiä koskevaa tariffikiintiötä, joka on avattu kahtena edellisenä vuonna vähintään kuudeksi kuukaudeksi, ei ole käytetty loppuun ennen viimeistä työpäivää sen kiintiökauden seitsemäntenä kuukautena kyseisten kahden vuoden aikana, ja

- uuden tariffikiintiön alkuperäinen määrä ei ole pienempi kuin edellisen kahden vuoden kunkin kiintiön määrä.

2. Muuta kuin kriittistä tariffikiintiötä pidetään kriittisenä sen jälkeen, kun 75 prosenttia sen alkuperäisestä määrästä on käytetty, tai sitä pidetään kriittisenä toimivaltaisten viranomaisten päätöksen perusteella.

2 jakso

Etuuskohteluun oikeuttavan tuonnin valvonta

308 d artikla

1. Jos etuuskohteluun oikeuttava tuonti edellyttää yhteisön valvontaa, jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle, kerran kuussa tai lyhyemmin määräajoin komission sitä pyytäessä, tiedot edellisen kuukauden aikana vapaaseen liikkeeseen luovutettujen sellaisten tuotteiden määristä, joihin sovelletaan tullietuusjärjestelyjä.

2. Jäsenvaltioiden valvontakertomuksista on käytävä ilmi kyseisen kauden 1 päivästä alkaen vapaaseen liikkeeseen luovutetut kokonaismäärät, joihin sovelletaan tullietuusjärjestelyjä.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava kuukausittaiset valvontakertomuksensa komissiolle viimeistään kertomuksen kattaman ajanjakson päättymistä seuraavan kuukauden 15 päivänä.

4. Yksittäisten jäsenvaltioiden toimittamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti."

5. Lisätään 417 artiklan loppuun kohta seuraavasti:

"Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu lipuke voidaan korvata leimalla, jonka kuvion malli on liitteessä 58 ja jonka jälki painetaan vihreällä musteella."

6. Korvataan 426 artikla seuraavasti:

"426 artikla

Yhteisön passitusmenettelyä sovellettaessa on tähän menettelyyn kuuluvia muodollisuuksia yksinkertaistettava 427-442 artiklan säännösten mukaisesti, jos rautatieyhtiöt kuljettavat tavaroita suurkonteilla kuljetusyritysten välityksellä siirtoilmoituksilla, `TR-siirtoilmoitus`. Näihin kuljetuksiin sisältyy tarvittaessa kuljetusyritysten muita kuljetustapoja kuin rautatietä käyttäen suorittama lähetysten kuljetus lastauspaikkaa lähinnä olevalle sopivalle rautatieasemalle ja purkauspaikkaa lähinnä olevalta sopivalta rautatieasemalta, sekä mahdollisesti näiden kahden aseman välinen merikuljetus."

7. Lisätään 427 artiklaan 5 alakohta seuraavasti:

"5. `lähinnä oleva rautatieasema` rautatieasemaa tai pääteasemaa, joka on lähinnä lastaus- tai purkauspaikkaa ja jolla on valmiudet käsitellä 2 kohdassa määriteltyjä suurkontteja."

8. Lisätään 432 artiklan loppuun kohta seuraavasti:

"Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettu lipuke voidaan korvata leimalla, jonka kuvion malli on liitteessä 58 ja jonka jälki painetaan vihreällä musteella."

9. Poistetaan 801 artiklan toinen kohta.

10. Korvataan 840 artiklan 1 kohdassa a alakohta seuraavasti:

"a) yhteisössä toiminnassa olevat vapaa-alueet;"

11. Lisätään 859 artiklaan 8 ja 9 alakohta seuraavasti:

"8) sellaisten tavaroiden ollessa kyseessä, joihin voidaan vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa soveltaa koodeksin 145 artiklassa tarkoitettua kokonaista tai osittaista vapautusta tuontitulleista, yhden koodeksin 204 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetun tilanteen vallitseminen silloin, kun kyseiset tavarat ovat väliaikaisessa varastossa tai muussa tullimenettelyssä ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista;

9) jatkuvasti tapahtuvan sisäisen jalostuksen ollessa kyseessä vaaditun luvan voimassaolon uusimisen hakematta jättäminen, vaikka luvan myöntämisen edellytykset täyttyisivät."

12. Muutetaan 900 artikla seuraavasti:

a) Lisätään 2 kohtaan toisen ja kolmannen alakohdan väliin alakohta seuraavasti:

"Kun on kyse 1 kohdan g, i ja 1 alakohdassa tarkoitetuista tapauksista, päätöksen tekevä viranomainen voi hakemuksesta kuitenkin antaa luvan siihen, että tavaroiden jälleenvienti korvataan niiden asettamisella tullivarastointimenettelyyn tai niiden siirtämisellä vapaa-alueelle taikka vapaavarastoon."

b) Poistetaan 3 kohdasta ilmaisu "ja i".

13. Muutetaan liite 77 tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

14. Muutetaan liite 78 tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

15. Muutetaan liite 79 tämän asetuksen liitteen III mukaisesti.

16. Muutetaan liite 87 tämän asetuksen liitteen IV mukaisesti.

17. Poistetaan liite 108.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Asetuksen 1 artiklan 1 ja 4 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1998.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 1997.

Komission puolesta

Mario MONTI

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 302, 19.10.1992, s. 1

(2) EYVL N:o L 17, 21.1.1997, s. 1

(3) EYVL N:o L 253, 11.10.1993, s. 1

(4) EYVL N:o L 17, 21.1.1997, s. 28

LIITE I

Korvataan liitteessä 77 järjestysnumeroiden 131 ja 132 teksti seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Lisätään liitteeseen 78 seuraavat kohdat:

"5. Maissi

Korvaaminen vastaavilla tavaroilla on mahdollista yhteisön maissin ja muun kuin yhteisön maissin välillä ainoastaan seuraavissa tapauksissa ja niissä mainituin edellytyksin:

1. Eläinrehuvalmistukseen käytettävän maissin tapauksessa korvaaminen vastaavilla tavaroilla on sallittua, jos tullivalvontajärjestelmä on otettu käyttöön sen varmistamiseksi, että muu kuin yhteisön maissi käytetään tosiasiallisesti eläinrehunvalmistukseen.

2. Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistuksessa käytettävän maissin tapauksessa korvaaminen vastaavilla tuotteilla on sallittua kaikilla lajikkeilla, lukuun ottamatta runsaasti amylopektiinia ("Waxy maize") sisältävillä maissilajikkeilla, jotka ovat samanvertaisia.

3. Karkeiden jauhojen valmistuksessa käytettävän maissin tapauksessa korvaaminen vastaavilla tuotteilla on sallittua kaikilla lajikkeilla, lukuun ottamatta lasimaisia lajikkeita (maissi "Plata" laatua "Duro"; maissi "Flint"), jotka ovat samanvertaisia.

6. Oliiviöljy:

A. Korvaaminen vastaavilla tavaroilla on sallittua ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

1. Sytoliiviöljy:

a) Korvaaminen CN-koodiin 1509 10 90 kuuluvan yhteisön ekstraneitsytoliiviöljyn, joka vastaa neuvoston asetuksen N:o 136/66/ETY (*), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1581/96 (**), liitteessä olevan 1 kohdan a alakohdan kuvausta, ja samaan CN-koodiin kuuluvan muun kuin yhteisön ekstra-neitsytoliiviöljyn välillä, jos jalostuksessa saadaan samaan CN-koodiin kuuluvaa ekstra-neitsytoliiviöljyllä edellä mainitun 1 kohdan a alakohdan luokan rajojen mukaisesti;

b) Korvaaminen CN-koodiin 1509 10 90 kuuluvan yhteisön neitsytoliiviöljyn, joka vastaa edellä mainitun asetuksen N:o 136/66/ETY liitteessä olevan 1 kohdan b alakohdan kuvausta, ja samaan CN-koodiin kuuluvan muun kuin yhteisön neitsytoliiviöljyn välillä, jos jalostuksessa saadaan samaan CN-koodiin kuuluvaa neitsytoliiviöljyä edellä mainitun 1 kohdan b alakohdan luokan rajojen mukaisesti;

c) Korvaaminen CN-koodiin 1509 10 90 kuuluvan yhteisön yleisen kauppalaadun neitsytoliiviöljyn, joka vastaa edellä mainitun asetuksen 136/66/ETY liitteessä olevan 1 kohdan c alakohdan kuvausta, ja samaan CN-koodiin kuuluvan muun kuin yhteisön yleisön kauppalaadun neitsytoliiviöljyn välillä, jos korvaava tuote on CN-koodiin 1509 90 00 kuuluvaa oliiviöljyä:

- korvaaminen CN-koodiin 1509 90 00 kuuluvan jalostetun öljyn, joka vastaa edellä mainitussa liitteessä olevan 2 kohdan kuvausta;

- korvaaminen CN-koodiin 1509 90 00 kuuluvan oliiviöljyn, joka vastaa mainitussa liitteessä olevan 3 kohdan kuvausta, ja joka saadaan sekoittamalla CN-koodiin 1509 10 90 kuuluvan yhteisön neitsytoliiviöljyn kanssa;

d) Korvaaminen CN-koodiin 1509 10 10 kuuluvan yhteisön neitsytoliivilamppuöljyn, joka vastaa edellä mainitun asetuksen N:o 136/66/ETY liitteessä olevan 1 kohdan d alakohdan kuvausta, ja samaan CN-koodiin kuuluvan muun kuin yhteisön neitsytoliivilamppuöljyn välillä, korvaavien tuotteiden tulee olla:

- korvaaminen CN-koodiin 1509 90 00 kuuluvan jalostetun öljyn, joka vastaa edellä mainitussa liitteessä olevan 2 kohdan kuvausta;

- korvaaminen CN-koodiin 1509 90 00 kuuluvan oliiviöljyn, joka vastaa mainitussa liitteessä olevan 3 kohdan kuvausta, ja joka saadaan sekoittamalla CN-koodiin 1509 10 90 kuuluvan yhteisön neitsytoliiviöljyn kanssa;

2. Uutettu oliiviöljy:

Korvaaminen CN-koodiin 1510 00 10 kuuluvan raa'an uutetun oliiviöljyn, joka vastaa edellä mainitun asetuksen N:o 136/66/ETY liitteessä olevan 4 kohdan kuvausta, ja samaan CN-koodiin kuuluvan muun kuin yhteisön uutetun oliiviöljyn välillä, jos CN-koodiin 1510 00 90 kuuluva korvaava uutettu oliiviöljytuote vastaa edellä mainitussa liitteessä olevan 6 kohdan kuvausta ja se saadaan sekoittamalla CN-koodiin 1509 10 90 kuuluvaa yhteisön neitsytoliiviöljyä.

B. Muun kuin yhteisön neitsytoliiviöljyn 1 kohdan c alakohdan toisessa luetelmakohdassa ja d alakohdan toisessa luetelmakohdassa ja 2 kohdassa mainittu sekoittaminen, vastaavalla tavalla käytettynä, on mahdollista ainoastaan, jos menettelyn valvonta järjestetään tavalla, jolla voidaan todeta muun kuin yhteisön neitsytöljyn osuus viedyn sekoituksen kokonaismäärästä.

C. Korvaavat tuotteet on pakattava enintään 220 litraa vetäviin tuotetta lähinnä oleviin pakkauksiin. Säännöistä poiketen, koskien hyväksyttyjä enintään 20 tonnin kontteja, tulliviranomaiset voivat sallia viennin edellä mainittujen kohtien mukaisesti oliiviöljylle, edellytyksenä vientituotteiden laadun ja määrän järjestelmällinen tarkkailu.

D. Vastaavuus tarkistetaan kaupallisen kirjanpidon avulla sekoittamisessa käytetyn öljyn määrän tarkistamiseksi, ja laadun osalta vertailemalla menettelyyn asetettaessa pistokokein muusta kuin yhteisön öljystä otettujen näytteiden teknisiä ominaisuuksia asianomaisen korvaavan tuotteen valmistuksessa käytetyn yhteisön öljyn näytteiden teknisiin ominaisuuksiin, ja tarvittaessa vertailemalla aikaisemmassa vaiheessa otettujen näytteiden teknisiä ominaisuuksia korvaavien tuotteiden tosiasiallisena vientiajankohtana niistä vientipaikassa otettujen näytteiden teknisiin ominaisuuksiin.

Näytteiden oton on tapahduttava kansainvälisten standardien EN ISO 5555 (näytteiden otto) ja EN ISO 661 (näytteiden toimittaminen laboratorioon ja valmistus kokeita varten) mukaisesti. Analyysin on tapahduttava komission asetuksen (ETY) N:o 2568/91 (***), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2527/95 (****), liitteessä I määrättyjä muuttujia käyttäen.

(*) JO n:o L 172 du 30. 9. 1996, p. 3025/66.

(**) JO n:o L 206 du 16. 8. 1996, p. 11.

(***) JO n:o L 248 du 5. 9. 1991, p. 1.

(****) JO n:o L 258 du 28. 10. 1995, p. 49."

LIITE III

Lisätään liitteeseen 79 järjestysnumero 69(a) seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

Lisätään liitteeseen 87 kohta seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Top