EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0158

Komission asetus (EY) N:o 158/97, annettu 29 päivänä tammikuuta 1997, tietyistä Itävaltaa koskevista siirtymätoimenpiteistä tislattujen alkoholijuomien alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2482/95 muuttamisesta

OJ L 27, 30.1.1997, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/158/oj

31997R0158

Komission asetus (EY) N:o 158/97, annettu 29 päivänä tammikuuta 1997, tietyistä Itävaltaa koskevista siirtymätoimenpiteistä tislattujen alkoholijuomien alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2482/95 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 027 , 30/01/1997 s. 0008 - 0008


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 158/97,

annettu 29 päivänä tammikuuta 1997,

tietyistä Itävaltaa koskevista siirtymätoimenpiteistä tislattujen alkoholijuomien alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2482/95 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 149 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29 päivänä toukokuuta 1989 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo, että

25 päivänä lokakuuta 1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2482/95 (2) sallitaan, että Itävalta valmistaa ja pitää kaupan yhden lisävuoden siirtymäkauden ajan tietyistä marjoista valmistettuja tislattuja hedelmäviinoja, joiden metyylialkoholin enimmäispitoisuus on 1 500 grammaa hehtolitrassa puhdasta alkoholia; tämä siirtymätoimenpiteiden jatkaminen säädettiin odottaen niiden metanolipitoisuuden vähentämistä koskevien mahdollisuuksien tarkempaa tarkastelua, jotta kyseisille tuotteille voitaisiin vahvistaa lopulliset arvot; kyseisen tarkastelun ensimmäisten käytettävissä olevien tulosten perusteella ei voida vielä ratkaista näiden tuotteiden metanolin enimmäispitoisuuden lopullisia arvoja; sen vuoksi on suotavaa pidentää viimeisen kerran kyseisten tuotteiden nykyisiä siirtymätoimenpiteitä vielä yhdellä vuodella, jotta tarkastelua varten olisi käytettävissä varmempia tuloksia, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tislattuja alkoholijuomia käsittelevän täytäntöönpanokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2482/95 1 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Jatketaan liittymisasiakirjan liitteessä XV olevan VII kohdan b alakohdassa ja IV kohdan 1 alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa määrättyjä siirymätoimenpiteitä 31 päivään joulukuuta 1997 asti sellaisten Itävallassa valmistettujen hedelmäviinojen valmistamisen ja kaupan pitämisen osalta, jotka ovat asetuksen (ETY) N:o 1576/89 1 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisia ja ovat peräisin seuraavista hedelmistä:

- punaiset ja mustat viinimarjat (Ribes species),

- vadelmat (Rubus idaeus L.),

- karhunvatukka (Rubus fruticosus L.),

- pihlajanmarja (Sorbus aucuparia),

- selja (Sambucus nigra).

Jos viimeisenä päivänä jäljellä on vielä sellaisia tuotteita, jotka aiotaan myydä loppukuluttajalle, niiden myyntiä voidaan jatkaa, kunnes varastot ovat loppuneet."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1997.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä tammikuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 160, 12.6.1989, s. 1

(2) EYVL N:o L 256, 26.10.1995, s. 12

Top