EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0052

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1997, julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY muuttamisesta

OJ L 328, 28.11.1997, p. 1–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 3 - 61

No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/52/oj

31997L0052

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 1997, julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 328 , 28/11/1997 s. 0001 - 0059


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 97/52/EY,

annettu 13 päivänä lokakuuta 1997,

julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annettujen direktiivien 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan, 66 artiklan ja 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat, että

1) neuvosto hyväksyi Uruguayn kierroksen monenvälisissä neuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22 päivänä joulukuuta 1996 tehdyllä päätöksellä 94/800/EY (4) yhteisön puolesta muun muassa julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä `sopimus`, jonka tarkoituksena on luoda kansainvälinen keskenään tasapainossa olevien oikeuksien ja velvoitteiden monenvälinen kehys julkisia hankintoja varten maailmankaupan vapauttamiseksi ja laajentamiseksi; tällä sopimuksella ei ole välitöntä oikeusvaikutusta,

2) direktiiveillä 92/50/ETY (5), 93/36/ETY (6) ja 93/37/ETY (7) sovitettiin yhteen julkisiin palveluihin, julkisiin tavaranhankintoihin ja julkisiin rakennusurakoihin liittyvät hankintasopimusten kansalliset tekomenettelyt tällaisia sopimuksia koskevien yhtäläisten kilpailuehtojen käyttöönottamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa,

3) sopimuksessa tarkoitettujen hankintaviranomaisten, jotka ovat direktiivien 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY, sellaisina kuin ne ovat tällä direktiivillä muutettuina, mukaisia ja jotka soveltavat samoja määräyksiä sopimuksen allekirjoittajina olevista kolmansista maista oleviin rakennusurakoitsijoihin, tavarantoimittajiin ja palvelujen suorittajiin, katsotaan olevan siten sopimuksen mukaisia,

4) sopimuksen hyväksymisen vuoksi yhteisölle siirtyvien kansainvälisten oikeuksien ja velvollisuuksien osalta kolmansien allekirjoittajamaiden tarjousten tekijöihin ja tuotteisiin sovellettavat järjestelyt on määritelty kyseisessä sopimuksessa, jonka soveltamisalaan eivät direktiivien 92/50/ETY osalta kuulu mainitun direktiivin liitteessä 1 B luetellut palveluhankintoja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä I A olevassa 8. pääluokassa mainitut tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä I A olevassa 5. pääluokassa mainitut teleliikenteen palveluja koskevat sopimukset, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, sekä saman direktiivin liitteessä I A olevassa 6. pääluokassa mainitut rahoituspalveluja koskevat sopimukset, jotka liittyvät arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeellelaskuun, myyntiin, ostoon tai siirtoon, samoin kuin keskuspankkipalvelut,

5) tietyt sopimuksen määräykset antavat tarjoajille edullisemmat ehdot kuin direktiiveissä 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY säädetyt,

6) hankintaviranomaisten tehdessä hankintasopimuksia julkisia hankintoja koskevassa sopimuksessa tarkoitetulla tavalla jäsenvaltioiden yrityksillä ja tuotteilla on oltava vähintään yhtä edulliset perustamissopimuksen mukaiset mahdollisuudet päästä osalliseksi julkisia palveluhankintoja, julkisia tavaranhankintoja ja julkisia rakennusurakoita koskeviin hankintasopimuksiin kuin mitä sopimuksen allekirjoittaneiden kolmansien maiden yrityksille ja tuotteille sopimuksen sisältämien määräysten mukaisesti on myönnetty yhteisön julkisia hankintoja koskeviin hankintasopimuksiin,

7) sen vuoksi on tarpeen mukauttaa ja täydentää direktiivejä 92/50/ETY, 93/36/ETY ja 93/37/ETY,

8) näiden direktiivien soveltamista on yksinkertaistettava ja yhteisön nykyisessä lainsäädännössä saavutettu tasapaino julkisten hankintojen alalla on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä,

9) tästä syystä on välttämätöntä laajentaa tiettyjen direktiivin 92/50/ETY mukautusten soveltamisalaa kaikkiin palveluihin, joita tämä direktiivi koskee, ja

10) hankintaviranomaiset saavat pyytää tai ottaa yritykseltä neuvoja, joita voitaisiin käyttää eritelmien laatimiseen tietyssä hankinnassa ainoastaan edellyttäen, että näillä neuvoilla ei aiheuteta kilpailun rajoittumista, ja

11) komissio saattaa pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön perehdyttämis- ja tiedotusaineistoa, joka mahdollistaa niiden täysimääräisen osallistumisen hankintoihin muutetuilla markinoilla,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Rajoittamatta sopimuksen hyväksymisen vuoksi yhteisölle siirtyviä kansainvälisiä oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka kolmansien allekirjoittajamaiden tarjousten tekijöihin ja tuotteisiin sovellettavien järjestelyjen osalta määritellään kyseisessä sopimuksessa, jonka soveltamisalaan eivät direktiivin 92/50/ETY osalta kuulu mainitun direktiivin liitteessä 1 B luetellut palveluhankintoja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä I A olevassa 8. pääluokassa mainitut tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevat sopimukset, saman direktiivin liitteessä I A olevassa 5. pääluokassa mainitut teleliikenteen palveluja koskevat sopimukset, joiden yhteisen tavaraluokituksen (CPC) mukaiset viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, sekä saman direktiivin liitteessä I A olevassa 6. pääluokassa mainitut rahoituspalveluja koskevat sopimukset, jotka liittyvät arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeellelaskuun, myyntiin, ostoon tai siirtoon, samoin kuin keskuspankkipalvelut, muutetaan direktiivi 92/50/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

A) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. a) Tätä direktiiviä sovelletaan:

- 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden kohteena ovat liitteessä I B esitetyt palvelut, liitteessä I A olevan 8. pääluokan palvelut ja liitteessä I A olevan pääluokan 5. teleliikenteen palvelut, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, jotka 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut hankintaviranomaiset ovat tehneet ja joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 200 000 ecua,

- julkisia palveluhankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden kohteena ovat liitteessä I A esitetyt palvelut, lukuun ottamatta 8. pääluokan palveluja ja 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526,

i) jotka direktiivin 93/36/ETY liitteessä I mainitut hankintaviranomaiset ovat tehneet ja joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 130 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina,

ii) jotka 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut, muut kuin direktiivin 93/36/ETY liitteessä I mainitut hankintaviranomaiset ovat tehneet ja joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 200 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina.

b) Edellä a alakohdassa säädettyjen kynnysarvojen vasta-arvo ecuina ja kansallisina valuuttoina tarkistetaan periaatteessa joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta 1996. Tämän vasta-arvon laskeminen perustuu edellä tarkoitettujen valuuttojen 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen ecuina ilmoitettavaan päiväkurssiin ja ecun osalta vastaavasti keskimääräiseen erityisinä osto-oikeuksina ilmoitettavaan päiväkurssiin.

Julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee uudelleen tässä alakohdassa säädettyä laskentamenetelmää komission ehdotuksesta periaatteessa kahden vuoden kuluttua sen ensimmäisestä soveltamisesta.

c) Edellä a alakohdassa säädetyt kynnysarvot ja niiden ecuina ja kansallisina valuuttoina ilmaistu vasta-arvo julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä b alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkistusta seuraavan marraskuun alussa.

2. Sopimuksen ennakoitua arvoa laskettaessa hankintaviranomaisen on sisällytettävä arvioon palvelujen suorittajalle maksettava arvioitu kokonaiskorvaus 3-7 kohdan säännökset huomioon ottaen."

B) Kumotaan 8 kohta.

2) Korvataan 12 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Hankintaviranomaisen on 15 päivän kuluessa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava jokaiselle hylätylle ehdokkaalle tai tarjoajalle seikat, joiden perusteella kyseinen ehdokkuus tai tarjous on hylätty, sekä jokaiselle hyväksyttävän tarjouksen tehneelle valitun tarjouksen ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi.

Hankintaviranomaiset voivat kuitenkin päättää, että tiettyjä ensimmäisessä alakohdassa mainittuja tehtyjä sopimuksia koskevia tietoja ei anneta, jos niiden julkistaminen olisi esteenä lainsäädännön soveltamiselle tai olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista tai vaarantaisi julkisten tai yksityisten yritysten oikeutetut kaupalliset edut tai voisi haitata palvelujen suorittajien välistä rehellistä kilpailua.

2. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava ehdokkaille ja tarjoajille mahdollisimman nopeasti ja pyydettäessä kirjallisesti päätökset, jotka koskevat sopimusten tekemistä, mukaan lukien seikat, joiden perusteella ne ovat päättäneet olla tekemättä tarjouskilpailun kohteena ollutta sopimusta tai aloittaa menettelyn uudelleen. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava näistä päätöksistä myös Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle."

3) Korvataan 13 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Tätä artiklaa sovelletaan suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään osana sellaisen palveluhankintaa koskevan sopimuksen tekemiseen johtavaa menettelyä, jonka ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään

- 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty kynnysarvo liitteessä I B mainittuja palveluja, liitteessä I A olevan 8. pääluokan palveluja ja liitteessä I A olevan 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, koskevien sopimusten osalta, jotka 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut hankintaviranomaiset ovat tehneet,

- 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan i alakohdassa säädetty kynnysarvo liitteessä I A mainittuja palveluja, lukuun ottamatta 8. pääluokan palveluja ja 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ja 7524, 7525 ja 7526, koskevien sopimusten osalta, jotka direktiivin 93/36/ETY liitteessä I mainitut hankintaviranomaiset ovat tehneet,

- 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan ii alakohdassa säädetty kynnysarvo liitteessä I A mainittuja palveluja, lukuun ottamatta 8. pääluokan palveluja ja 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, koskevien sopimusten osalta, jotka 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut, muut kuin direktiivin 93/36/ETY liitteessä I mainitut hankintaviranomaiset ovat tehneet.

2. Tätä artiklaa sovelletaan kaikkiin suunnittelukilpailuihin, joissa osallistujille annettavien palkintojen ja maksettavien palkkioiden kokonaisarvo on vähintään:

- 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa säädetty kynnysarvo liitteessä I B mainittuja palveluja, liitteessä I A olevan 8. pääluokan palveluja ja liitteessä I A olevan 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, koskevien sopimusten osalta, jotka 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut hankintaviranomaiset ovat tehneet,

- 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan i alakohdassa säädetty kynnysarvo liitteessä I A mainittuja palveluja, lukuun ottamatta 8. pääluokan palveluja ja 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, koskevien sopimusten osalta, jotka direktiivin 93/36/ETY liitteessä I mainitut hankintaviranomaiset ovat tehneet,

- 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan toisen luetelmakohdan ii alakohdassa säädetty kynnysarvo liitteessä I A mainittuja palveluja, lukuun ottamatta 8. pääluokan palveluja ja 5. pääluokan teleliikenteen palveluja, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, koskevien sopimusten osalta, jotka 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetut, muut kuin direktiivin 93/36/ETY liitteessä I mainitut hankintaviranomaiset ovat tehneet."

4) Korvataan 18 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa säädetty määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan korvata määräajalla, joka on riittävän pitkä, jotta asiasta kiinnostuneet voivat tehdä asianmukaisia tarjouksia, ja joka pääsääntöisesti on vähintään 36 päivää eikä missään tapauksessa lyhyempi kuin 22 päivää sopimusta koskevan ilmoituksen lähetyspäivästä, jos hankintaviranomaiset ovat lähettäneet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, liitteessä III A (Ennakkotiedot) olevan mallin mukaisen ennakkoilmoituksen vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan ilmoituksen lähettämistä Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen ja jos ennakkoilmoitus sisältää lisäksi vähintään yhtä paljon tietoja kuin liitteessä III B (Avoin menettely) oleva ilmoitusmalli, sikäli kuin nämä tiedot ovat ilmoituksen julkaisemisajankohtana käytettävissä."

5) Korvataan 19 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Edellä 3 kohdassa säädetty määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan lyhentää 26 päiväksi, jos hankintaviranomaiset ovat lähettäneet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, liitteessä III A (Ennakkotiedot) olevan mallin mukaisen ennakkoilmoituksen vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan ilmoituksen lähettämistä Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen ja jos ennakkoilmoitus sisältää lisäksi vähintään yhtä paljon tietoja kuin liitteessä III C (Rajoitettu menettely) oleva ilmoitusmalli, tai tapauksen mukaan liitteessä III D (Neuvottelumenettelyt) oleva ilmoitusmalli, sikäli kuin nämä tiedot ovat ilmoituksen julkaisemisajankohtana käytettävissä."

6) Direktiivin 23 artiklan nykyisestä tekstistä tulee kyseisen artiklan 1 kohta ja lisätään kohta seuraavasti:

"2. Tarjoukset on jätettävä kirjallisina joko suoraan tai postitse. Jäsenvaltiot voivat sallia, että tarjoukset jätetään millä tahansa muulla tavalla, jolla voidaan taata, että

- kussakin tarjouksessa on sen arvioimiseen tarvittavat tiedot,

- tarjousten luottamuksellisuus voidaan säilyttää kunnes tarjoukset arvioidaan,

- nämä tarjoukset vahvistetaan ensi tilassa kirjallisesti tai lähettämällä oikeaksi todistettu jäljennös, jos se on oikeudellisen näytön vuoksi tarpeen,

- tarjoukset avataan sen jälkeen kun määräaika niiden jättämiselle on päättynyt."

7) Lisätään artikla seuraavasti:

"38 a artikla

Hankintaviranomaisten tehdessä julkisia hankintoja koskevia sopimuksia jäsenvaltioiden on sovellettava suhteissaan ehtoja, jotka ovat yhtä edullisia kuin ehdot, jotka ne myöntävät kolmansille maille Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyä julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (*), jäljempänä `sopimus`, soveltaessaan. Jäsenvaltioiden on tätä varten neuvoteltava keskenään sopimuksen soveltamisen edellyttämistä toteutettavista toimenpiteistä julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa.

(*) Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1)."

8) Korvataan 39 artikla seuraavasti:

"39 artikla

1. Tämän direktiivin soveltamisen tulosten arvioimiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tilastollinen kertomus hankintaviranomaisten edeltävänä vuonna tekemistä palveluhankintoja koskevista sopimuksista viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1997 ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

2. Tässä tilastollisessa kertomuksessa on eriteltävä vähintään:

a) direktiivin 93/36/ETY liitteessä I lueteltujen hankintaviranomaisten osalta:

- kunkin hankintaviranomaisen tekemien kynnysarvon alittavien sopimusten arvioitu kokonaisarvo,

- kunkin hankintaviranomaisen tekemien kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo, ryhmiteltyinä mahdollisuuksien mukaan menettelyn, liitteessä I käytetyn luokituksen mukaisen palvelujen luokan ja sopimuspuoleksi valitun palvelujen suorittajan kansallisuuden mukaan, ja neuvottelumenettelyjen osalta 11 artiklan mukaisesti eriteltyinä siten, että kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo ilmenevät erikseen;

b) kaikkien muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisten ryhmän tekemien kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo, mahdollisuuksien mukaan ryhmiteltyinä menettelyn, liitteessä I käytetyn luokituksen mukaisen palvelujen luokan ja sopimuspuoleksi valitun palvelujen suorittajan kansallisuuden mukaan, ja neuvottelumenettelyjen osalta 11 artiklan mukaisesti eriteltyinä siten, että kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo ilmenevät erikseen;

c) direktiivin 93/36/ETY liitteessä I lueteltujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisten ryhmän julkisia hankintoja koskevan sopimuksen poikkeusten perusteella tekemien sopimusten lukumäärä ja kokonaisarvo; kaikkien muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisten ryhmän julkisia hankintoja koskevan sopimuksen poikkeusten perusteella tekemien sopimusten kokonaisarvo;

d) mahdolliset muut 40 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti määriteltävät tilastotiedot, joita vaaditaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaan.

Tämän kohdan mukaisesti vaadittavat tilastolliset kertomukset eivät koske sopimuksia, joiden kohteena ovat liitteessä I A olevan 8. pääluokan palvelut, liitteessä I A olevan 5. pääluokan teleliikenteen palvelut, joiden CPC-viitenumerot ovat 7524, 7525 ja 7526, tai liitteessä I B luetellut palvelut, jos niiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on alle 200 000 ecua.

3. Komissio päättää 40 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, millaisia tilastotietoja tämän direktiivin mukaisesti vaaditaan."

9) Korvataan liite III tämän direktiivin liitteessä II olevalla tekstillä.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 93/36/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

A) korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1. a) Direktiivin II, III ja IV osastoa sekä 6 ja 7 artiklaa sovelletaan julkisia tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin, jotka ovat:

i) 1 artiklan b alakohdassa tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiä, mukaan lukien liitteessä I lueteltujen maanpuolustusalalla toimivien hankintaviranomaisten tekemät sopimukset, jos sopimukset koskevat tuotteita, joita ei ole lueteltu liitteessä II ja jos sopimusten ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 200 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina,

ii) liitteessä I tarkoitettujen hankintaviranomaisten tekemiä sopimuksia, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 130 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina; maanpuolustusalalla toimivien hankintaviranomaisten osalta tämä koskee ainoastaan liitteessä II tarkoitettuja tuotteita sisältäviä sopimuksia.

b) Tätä direktiiviä sovelletaan julkisia tavaranhankintoja koskeviin sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo on vähintään 9 artiklan 2 kohdan mukaisen ilmoituksen julkaisuhetkellä voimassa oleva kynnysarvo.

c) Edellä a alakohdassa tarkoitettujen kynnysarvojen vasta-arvo ecuina ja kansallisina valuuttoina tarkistetaan periaatteessa joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta 1996. Tämän vasta-arvon laskeminen perustuu edellä tarkoitettujen valuuttojen 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen ecuina ilmoitettavaan päivänkurssiin ja ecun osalta vastaavasti keskimääräiseen erityisinä nosto-oikeuksina ilmoitettavaan päivänkurssiin.

Julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee uudelleen tässä alakohdassa säädettyä laskentamenetelmää komission ehdotuksesta periaatteessa kahden vuoden kuluttua sen ensimmäisestä soveltamisesta.

d) Edellä a alakohdassa tarkoitetut kynnysarvot ja niiden ecuina ja kansallisina valuuttoina ilmaistu vasta-arvo julkaistaan määräajoin Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä c alakohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkistusta seuraavan marraskuun alussa."

B) Lisätään kohta seuraavasti:

"7. Hankintaviranomaisten on huolehdittava, ettei eri tavarantoimittajia kohdella eriarvoisesti."

2) Korvataan 7 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Hankintaviranomaisen on 15 päivän kuluessa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava jokaiselle hylätylle ehdokkaalle tai tarjoajalle seikat, joiden perusteella asianomaisen ehdokkuus tai tarjous on hylätty, sekä jokaiselle hyväksytyn tarjouksen tehneelle valitun tarjouksen ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi.

Hankintaviranomaiset voivat kuitenkin päättää, että tiettyjä ensimmäisessä alakohdassa mainittuja tehtyjä sopimuksia koskevia tietoja ei anneta, jos niiden julkistaminen olisi esteenä lainsäädännön soveltamiselle tai olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista tai vaarantaisi tiettyjen julkisten tai yksityisten yritysten oikeutetut kaupalliset edut tai voisi haitata tavarantoimittajien välistä rehellistä kilpailua.

2. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava ehdokkaille ja tarjoajille mahdollisimman nopeasti ja pyydettäessä kirjallisesti päätökset, jotka koskevat sopimusten tekemistä, mukaan lukien seikat, joiden perusteella ne ovat päättäneet olla tekemättä tarjouskilpailun kohteena ollutta sopimusta tai aloittaa menettelyn uudelleen. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava näistä päätöksistä myös Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle."

3) Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:

"1 a." Edellä 1 kohdassa säädetty määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan korvata määräajalla, joka on riittävän pitkä, jotta asiasta kiinnostuneet voivat tehdä asianmukaisia tarjouksia, ja joka pääsääntöisesti on vähintään 36 päivää eikä missään tapauksessa lyhyempi kuin 22 päivää sopimusta koskevan ilmoituksen lähetyspäivästä, jos hankintaviranomaiset ovat lähettäneet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, liitteessä IV A (Ennakkotiedot) olevan mallin mukaisen ennakkoilmoituksen vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan ilmoituksen lähettämistä Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen, ja jos ennakkoilmoitus sisältää lisäksi vähintään yhtä paljon tietoja kuin liitteessä IV B (Avoin menettely) oleva ilmoitusmalli, sikäli kuin nämä tiedot ovat ilmoituksen julkaisemisajankohtana käytettävissä."

4) Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:

"3 a. Edellä 3 kohdassa säädetty määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan lyhentää 26 päiväksi, jos hankintaviranomaiset ovat lähettäneet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, liitteessä IV A (Ennakkotiedot) olevan mallin mukaisen ennakkoilmoituksen vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen 9 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan ilmoituksen lähettämistä Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen, ja jos ennakkoilmoitus sisältää lisäksi vähintään yhtä paljon tietoja kuin liitteessä IV C (Rajoitettu menettely) oleva ilmoitusmalli, tai tapauksen mukaan liitteessä IV D (Neuvottelumenettelyt) oleva ilmoitusmalli, sikäli kuin nämä tiedot ovat ilmoituksen julkaisemisajankohtana käytettävissä."

5) Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Tarjoukset on jätettävä kirjallisina joko suoraan tai postitse. Jäsenvaltiot voivat sallia, että tarjoukset jätetään millä tahansa muulla tavalla, jolla voidaan varmistaa, että

- kussakin tarjouksessa on sen arvioimiseen tarvittavat tiedot,

- tarjousten luottamuksellisuus voidaan säilyttää kunnes ne arvioidaan,

- nämä tarjoukset vahvistetaan ensi tilassa kirjallisesti tai lähettämällä oikeaksi todistettu jäljennös, jos se on oikeudellisen näytön vuoksi tarpeen,

- tarjoukset avataan sen jälkeen kun määräaika niiden jättämiselle on päättynyt."

6) Korvataan 29 artikla seuraavasti:

"29 artikla

1. Komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista kuullen julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa ja tekee tarvittaessa neuvostolle uusia ehdotuksia, joiden tarkoituksena on erityisesti jäsenvaltioiden tämän direktiivin täytäntöön panemiseksi toteuttamien toimenpiteiden yhdenmukaistaminen.

2. Komissio tarkastelee uudelleen tätä direktiiviä sekä uusia toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa 1 kohdan nojalla, ottaen huomioon Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehdyn julkisia hankintoja koskevan sopimuksen (*), jäljempänä `sopimus`, XXIV artiklan 7 kohdassa määrättyjen uusien neuvottelujen tulokset, ja tekee tarvittaessa neuvostolle asianmukaiset ehdotukset.

3. Komissio saattaa 32 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen liitteen I ajan tasalle siihen tehtyjen oikaisujen, muutosten ja tarkistusten mukaisesti sekä huolehtii sen julkaisemisesta Euroopan yhteisön virallisessa lehdessä."

(*) Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1)."

7) Korvataan 31 artikla seuraavasti:

"31 artikla

1. Tämän direktiivin soveltamisen tulosten arvioimiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tilastollinen kertomus hankintaviranomaisten edeltävänä vuonna tekemistä tavaranhankintasopimuksista viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1996, ja niiden hankintaviranomaisten osalta, joita ei luetella liitteessä I, viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1997, ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

2. Tässä tilastollisessa kertomuksessa on eriteltävä vähintään:

a) liitteessä I lueteltujen hankintaviranomaisten osalta:

- kunkin hankintaviranomaisen tekemien kynnysarvon alittavien sopimusten arvioitu kokonaisarvo,

- kunkin hankintaviranomaisen tekemien kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo, ryhmiteltynä mahdollisuuksien mukaan menettelyn, 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nimikkeistön mukaisen tuoteryhmän ja sopimuspuoleksi valitun tavarantoimittajan kansallisuuden mukaan sekä neuvottelumenettelyjen osalta 6 artiklan mukaisesti eriteltynä siten, että kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo ilmenevät erikseen;

b) kaikkien muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisen ryhmän tekemien, kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo, ryhmiteltynä mahdollisuuksien mukaan menettelyn, 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nimikkeistön mukaisen tuoteryhmän ja sopimuspuoleksi valitun tavarantoimittajan kansallisuuden mukaan ja 6 artiklan mukaisesti eriteltyinä siten, että kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo ilmenevät erikseen;

c) liitteessä I lueteltujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen poikkeusten perusteella tekemien sopimusten lukumäärä ja kokonaisarvo; kaikkien muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisten ryhmän julkisia hankintoja koskevan sopimuksen poikkeusten perusteella tekemien sopimusten kokonaisarvo;

d) mahdolliset muut 32 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti määritettävät tilastotiedot, joita vaaditaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaan.

3. Komissio päättää 32 artiklan 2 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, millaisia tilastotietoja tämän direktiivin mukaisesti vaaditaan."

8) Korvataan liite I tämän direktiivin liitteessä I olevalla tekstillä ja liite IV tämän direktiivin liitteessä III olevalla tekstillä.

3 artikla

Muutetaan direktiivi 93/37/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

A) Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Tätä direktiiviä sovelletaan:

a) julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 5 000 000 erityistä nosto-oikeutta vastaava määrä ecuina;

b) edellä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin julkisia rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin, joiden ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on vähintään 5 000 000 ecua.

2. a) Edellä 1 kohdassa säädetyn kynnysarvon vasta-arvo ecuina ja kansallisina valuuttoina tarkistetaan periaatteessa joka toinen vuosi 1 päivästä tammikuuta 1996. Tämän vasta-arvon laskeminen perustuu ecun 1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun viimeisenä päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräiseen erityisinä nosto-oikeuksina ilmoitettavaan päivänkurssiin ja edellä tarkoitettujen valuuttojen osalta vastaavasti keskimääräiseen ecuina ilmoitettavaan päivänkurssiin.

Edellä 1 kohdassa säädetty kynnysarvo ja sen ecuina ja kansallisina valuuttoina ilmaistu vasta-arvo julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua tarkistusta seuraavan marraskuun alussa.

b) Julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava komitea tarkastelee uudelleen a alakohdassa säädettyä laskentamenetelmää komission ehdotuksesta periaatteessa kahden vuoden kuluttua sen ensimmäisestä soveltamisesta."

B) Lisätään kohta seuraavasti:

"6. Hankintaviranomaisten on huolehdittava, ettei eri urakoitsijoita kohdella eriarvoisesti."

2) Korvataan 8 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

"1. Hankintaviranomaisen on 15 päivän kuluessa asiaa koskevan kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava jokaiselle hylätylle ehdokkaalle tai tarjoajalle seikat, joiden perusteella asianomaisen ehdokkuus tai tarjous on hylätty, sekä kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille valitun tarjouksen ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä sopimuspuoleksi valitun tarjoajan nimi.

Hankintaviranomaiset voivat kuitenkin päättää, että tiettyjä ensimmäisessä alakohdassa mainittuja tehtyjä sopimuksia koskevia tietoja ei anneta, jos niiden julkistaminen olisi esteenä lainsäädännön soveltamiselle tai olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista tai vaarantaisi julkisten tai yksityisten yritysten oikeutetut kaupalliset edut tai voisi haitata urakoitsijoiden välistä rehellistä kilpailua.

2. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava ehdokkaille ja tarjoajille mahdollisimman nopeasti ja pyydettäessä kirjallisesti päätökset, jotka koskevat sopimuksen tekemistä, mukaan lukien seikat, joiden perusteella ne ovat päättäneet olla tekemättä tarjouskilpailun kohteena ollutta sopimusta tai aloittaa menettelyn uudelleen. Hankintaviranomaisten on ilmoitettava näistä päätöksistä myös Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle."

3) Korvataan 12 artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2. Edellä 1 kohdassa säädetty määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan korvata määräajalla, joka on riittävän pitkä, jotta asiasta kiinnostuneet voivat tehdä asianmukaisia tarjouksia, ja joka pääsääntöisesti on vähintään 36 päivää eikä missään tapauksessa lyhyempi kuin 22 päivää alkaen sopimusta koskevan ilmoituksen lähetyspäivästä, jos hankintaviranomaiset ovat lähettäneet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, liitteessä IV A (Ennakkotiedot) olevan mallin mukaisen ennakkoilmoituksen vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan ilmoituksen lähettämistä Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen, ja jos ennakkoilmoitus sisältää lisäksi vähintään yhtä paljon tietoja kuin liitteessä IV B (Avoin menettely) oleva ilmoitusmalli, sikäli kuin nämä tiedot ovat ilmoituksen julkaisemisajankohtana käytettävissä."

4) Korvataan 13 artiklan 4 kohta seuraavasti:

"4. Edellä 3 kohdassa säädetty määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan lyhentää 26 päiväksi, jos hankintaviranomaiset ovat lähettäneet Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, liitteessä IV A (Ennakkotiedot) olevan mallin mukaisen ennakkoilmoituksen vähintään 52 päivää ja enintään 12 kuukautta ennen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sopimusta koskevan ilmoituksen lähettämistä Euroopan yhteisöjen viralliseen lehteen ja jos ennakkoilmoitus sisältää lisäksi vähintään yhtä paljon tietoja kuin liitteessä IV C (Rajoitettu menettelyt) oleva ilmoitusmalli tai tapauksen mukaan, liitteessä IV D (Neuvottelumenettely) oleva ilmoitusmalli, sikäli kuin nämä tiedot ovat ilmoituksen julkaisemisajankohtana käytettävissä."

5) Direktiivin 18 artiklan nykyisestä tekstistä tulee kyseisen artiklan 1 kohta ja artiklaan lisätään kohta seuraavasti:

"2. Tarjoukset on jätettävä kirjallisina joko suoraan tai postitse. Jäsenvaltiot voivat sallia, että tarjoukset jätetään millä tahansa muulla tavalla, jolla voidaan varmistaa, että

- kussakin tarjouksessa on sen arvioimiseen tarvittavat tiedot,

- tarjousten luottamuksellisuus voidaan säilyttää kunnes ne arvioidaan, ja

- nämä tarjoukset vahvistetaan ensi tilassa kirjallisesti tai lähettämällä oikeaksi todistettu jäljennnös, jos se on oikeudellisen näytön vuoksi tarpeen,

- tarjoukset avataan sen jälkeen kun määräaika niiden jättämiselle on päättynyt."

6) Lisätään artikla seuraavasti:

"33 a artikla

Hankintaviranomaisten tehdessä julkisia hankintoja koskevia sopimuksia jäsenvaltioiden on sovellettava suhteissaan ehtoja, jotka ovat yhtä edullisia kuin ehdot, jotka ne myöntävät kolmansille maille Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa tehtyä julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (*), jäljempänä `sopimus`, soveltaessaan. Jäsenvaltioiden on tätä varten neuvoteltava keskenään sopimuksen soveltamisen edellyttämistä toimenpiteistä julkisyhteisöjen sopimuksia käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa.

(*) Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986-1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EYVL L 336, 23. 12. 1994, s. 1)."

7) Korvataan 34 artikla seuraavasti:

34 artikla

"1. Tämän direktiivin soveltamisen tulosten arvioimiseksi jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tilastollinen kertomus hankintaviranomaisten edellisenä vuonna tekemistä rakennusurakoita koskevista sopimuksista viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1997 ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

2. Tässä tilastollisessa kertomuksessa on eriteltävä vähintään:

a) direktiivin 93/36/ETY liitteessä I mainittujen hankintaviranomaisten osalta:

- kunkin hankintaviranomaisen tekemien kynnysarvon alittavien sopimusten arvioitu kokonaisarvo,

- kunkin hankintaviranomaisen tekemien kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo ryhmiteltyinä mahdollisuuksien mukaan menettelyn, liitteessä II käytetyn luokituksen mukaisen rakennustyöluokan ja sopimuspuoleksi valitun urakoitsijan kansallisuuden mukaan ja neuvottelumenettelyjen osalta 7 artiklan mukaisesti eriteltyinä siten, että kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo ilmenevät erikseen;

b) kaikkien muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisten ryhmän tekemien kynnysarvon ylittävien sopimusten lukumäärä ja arvo ryhmiteltyinä mahdollisuksien mukaan menettelyn, liitteessä II käytetyn luokituksen mukaisen rakennustyöluokan ja sopimuspuoleksi valitun urakoitsijan kansallisuuden mukaan ja neuvottelumenettelyjen osalta 7 artiklan mukaisesti eriteltyinä siten, että kunkin jäsenvaltion ja kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten lukumäärä ja arvo ilmenevät erikseen;

c) direktiivin 93/36/ETY liitteessä I lueteltujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisen julkisia hankintoja koskevan sopimuksen poikkeusten perusteella tekemien sopimusten lukumäärä ja kokonaisarvo; kaikkien muiden tässä direktiivissä tarkoitettujen hankintaviranomaisten osalta kunkin hankintaviranomaisen ryhmän julkisia hankintoja koskevan sopimuksen poikkeusten perusteella tekemien sopimusten kokonaisarvo;

d) mahdolliset muut 35 artiklan 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti määriteltävät tilastotiedot, joita vaaditaan julkisia hankintoja koskevan sopimuksen mukaan.

3. Komissio päättää 35 artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen, millaisia tilastotietoja tämän direktiivin mukaisesti vaaditaan."

8) Korvataan liite IV tämän direktiivin liitteessä IV olevalla tekstillä.

4 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 13 päivänä lokakuuta 1998. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset sekä tämän direktiivin ja annettujen kansallisten säännösten välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä lokakuuta 1997.

Euroopan parlamentin puolesta

J. M. GIL-ROBLES

Puhemies

Neuvoston puolesta

R. GOEBBELS

Puheenjohtaja

(1) EYVL C 138, 3.6.1995, s. 1.

(2) EYVL C 256, 2.10.1995, s. 4 ja EYVL C 212, 22.7.1996, s. 13.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 29. helmikuuta 1996 (EYVL C 78, 18.3.1996, s. 18), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 20. joulukuuta 1996 (EYVL C 111, 9.4.1997, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 14. toukokuuta 1997 (sitä ei ole vielä julkaistu virallisessa lehdessä) sekä neuvoston päätös, tehty 24. heinäkuuta 1997.

(4) EYVL L 336, 23.12.1994, s. 1.

(5) Neuvoston direktiivi 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(6) Neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(7) Neuvoston direktiivi 93/37/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1994, julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 54), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

LIITE I

"LIITE I

JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN LIITTEEN I MUKAINEN LUETTELO HANKINTAVIRANOMAISISTA, JOTKA SUORITTAVAT HANKINTANSA KYSEISEN SOPIMUKSEN MUKAISESTI

(KESKUSHALLINNON VIRANOMAISET)

BELGIA

A. - L'État Fédéral:

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires économiques

- Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

- Ministère de l'agriculture

- Ministère des classes moyennes

- Ministère des communications et de l'infrastructure

- Ministère de la défense nationale (1)

- Ministère de l'emploi et du travail

- Ministère des finances

- Ministère de l'intérieur et de la fonction publique

- Ministère de la justice

- Ministère de la santé publique et de l'environnement

- la Poste (2)

- la Régie des bâtiments

- le Fonds des routes

B. - L'Office national de sécurité sociale

- L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

- L'Institut national d'assurance maladie-invalidité

- L'Office national des pensions

- La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

- Le Fonds des maladies professionnelles

- L'Office national de l'emploi

(1) Matériel non de guerre contenu à l'annexe II.

(2) Activités postales visées par la loi du 24 décembre 1993.

TANSKA

>TAULUKON PAIKKA>

SAKSAN LIITTOTASAVALTA

Keskushallinnon hankintayksikköjen luettelo

1. Auswärtiges Amt

2. Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

3. Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft

4. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

5. Bundesministerium der Finanzen

6. Bundesministerium für Forschung und Technologie

7. Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)

8. Bundesministerium für Gesundheit

9. Bundesministerium für Frauen und Jugend

10. Bundesministerium für Familie und Senioren

11. Bundesministerium der Justiz

12. Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

13. Bundesministerium für Post und Telekommunikation (1)

14. Bundesministerium für Wirtschaft

15. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit

16. Bundesministerium der Verteidigung (1)

17. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

18. Bundesministerium für Verkehr

Huomautus

Voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti tähän luetteloon sisällytettyjen yksikköjen on tehtävä erityisiä menettelyjä noudattaen hankintasopimuksia tiettyjen ryhmien kanssa viime sodan aiheuttamien ongelmien korjaamiseksi.

(1) Mit Ausnahme von Telekommunikationsausrüstung.

ESPANJA

Yksikköjen luettelo

1. Ministerio de Asuntos Exteriores

2. Ministerio de Justicia

3. Ministerio de Defensa (1)

4. Ministerio de Economía y Hacienda

5. Ministerio del Interior

6. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente

7. Ministerio de Educación y Ciencia

8. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

9. Ministerio de Industria y Energía

10. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

11. Ministerio de la Presidencia

12. Ministerio para las Administraciones Públicas

13. Ministerio de Cultura

14. Ministerio de Comercio y Turismo

15. Ministerio de Sanidad y Consumo

16. Ministerio de Asuntos Sociales

(1) Material que no sea de guerra incluido en el Anexo II.

RANSKA

1. Tärkeimmät hankintayksiköt

A. Budget général

- Services du Premier ministre

- Ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville

- Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

- Ministère de la justice

- Ministère de la défense

- Ministère des affaires étrangères

- Ministère de l'éducation nationale

- Ministère de l'économie

- Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur

- Ministère de l'équipement, des transports et du tourisme

- Ministère des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat

- Ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

- Ministère de la culture et de la francophonie

- Ministère du budget

- Ministère de l'agriculture et de la pêche

- Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Ministère de l'environnement

- Ministère de la fonction publique

- Ministère du logement

- Ministère de la coopération

- Ministère des départements et territoires d'outre-mer

- Ministère de la jeunesse et des sports

- Ministère de la communication

- Ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

B. Budget annexe

On peut notamment signaler:

- Imprimerie nationale.

C. Comptes spéciaux du Trésor

On peut notamment signaler:

- Fonds forestier national;

- Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audio-visuels;

- Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme;

- Caisse autonome de la reconstruction.

2. Kansalliset julkishallinnon laitokset

- Académie de France à Rome

- Académie de marine

- Académie des sciences d'outre-mer

- Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

- Agences financières de bassins

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)

- Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)

- Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM)

- Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

- Bibliothèque nationale

- Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

- Bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer (BEPTOM)

- Caisse des dépôts et consignations

- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAM)

- Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

- Caisse nationale des autoroutes (CNA)

- Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

- Caisse nationale des monuments historiques et des sites

- Caisse nationale des télécommunications (1)

- Caisse de garantie du logement social

- Casa de Velasquez

- Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet

- Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture

- Centre d'études supérieures de sécurité sociale

- Centres de formation professionnelle agricole

- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

- Centre national de la cinématographie française

- Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée

- Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts

- Centre national et de formation pour l'adaptation scolaire et l'éducation spécialisée (CNEFASES)

- Centre national de formation et de perfectionnement des professeurs d'enseignement ménager agricole

- Centre national des lettres

- Centre national de documentation pédagogique

- Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

- Centre national d'opthalmologie des Quinze-Vingts

- Centre national de préparation au professorat de travaux manuels éducatifs et d'enseignement ménager

- Centre national de promotion rurale de Marmilhat

- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

- Centre régional d'éducation populaire d'Île-de-France

- Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

- Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

- Centres régionaux de la propriété forestière

- Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants

(1) Postes seulement.

- Chancelleries des universités

- Collège de France

- Commission des opérations de bourse

- Conseil supérieur de la pêche

- Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

- Conservatoire national des arts et métiers

- Conservatoire national supérieur de musique

- Conservatoire national supérieur d'art dramatique

- Domaine de Pompadour

- École centrale - Lyon

- École centrale des arts et manufactures

- École française d'archéologie d'Athènes

- École française d'Extrême-Orient

- École française de Rome

- École des hautes études en sciences sociales

- École nationale d'administration

- École nationale de l'aviation civile (ENAC)

- École nationale des Chartes

- École nationale d'équitation

- École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)

- Écoles nationales d'ingénieurs

- École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires

- Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

- École nationale des ingénieurs des travaux ruraux et des techniques sanitaires

- École nationale des ingénieurs des travaux des eaux et forêts (ENITEF)

- École nationale de la magistrature

- Écoles nationales de la marine marchande

- École nationale de la santé publique (ENSP)

- École nationale de ski et d'alpinisme

- École nationale supérieure agronomique - Montpellier

- École nationale supérieure agronomique - Rennes

- École nationale supérieure des arts décoratifs

- École nationale supérieure des arts et industries - Strasbourg

- École nationale supérieure des arts et industries textiles - Roubaix

- Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

- École nationale supérieure des beaux-arts

- École nationale supérieure des bibliothécaires

- École nationale supérieure de céramique industrielle

- École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

- École nationale supérieure d'horticulture

- École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires

- École nationale supérieure du paysage (rattachée à l'école nationale supérieure d'horticulture)

- École nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSA)

- Écoles nationales vétérinaires

- École nationale de voile

- Écoles normales d'instituteurs et d'institutrices

- Écoles normales nationales d'apprentissage

- Écoles normales supérieures

- École polytechnique

- École technique professionelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

- École de sylviculture - Crogny (Aube)

- École de viticulture et d'oenologie de la Tour Blanche (Gironde)

- École de viticulture - Avize (Marne)

- Établissement national de convalescents de Saint-Maurice

- Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

- Établissement national de bienfaisance Koenigs-Wazter

- Fondation Carnegie

- Fondation Singer-Polignac

- Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles

- Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller

- Institut de l'élevage et de médicine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)

- Institut français d'archéologie orientale du Caire

- Institut géographique national

- Institut industriel du Nord

- Institut international d'administration publique (IIAP)

- Institut national agronomique de Paris-Grignon

- Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie (INAOVEV)

- Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)

- Institut national de la consommation (INC)

- Institut national d'éducation populaire (INEP)

- Institut national d'études démographiques (INED)

- Institut national des jeunes aveugles - Paris

- Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

- Institut national des jeunes sourds - Chambéry

- Institut national des jeunes sourds - Metz

- Institut national des jeunes sourds - Paris

- Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)

- Institut national de promotion supérieure agricole

- Institut national de la propriété industrielle

- Institut national de la recherche agronomique (INRA)

- Institut national de recherche pédagogique (INRP)

- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)

- Institut national des sports

- Instituts nationaux polytechniques

- Instituts nationaux des sciences appliquées

- Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen

- Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

- Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

- Instituts régionaux d'administration

- Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen

- Musée de l'armée

- Musée Gustave Moreau

- Musée de la marine

- Musée national J.-J. Henner

- Musée national de la Légion d'honneur

- Musée de la poste

- Muséum national d'histoire naturelle

- Musée Auguste-Rodin

- Observatoire de Paris

- Office de coopération et d'accueil universitaire

- Office français de protection des réfugiés et apatrides

- Office national des anciens combattants

- Office national de la chasse

- Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

- Office national d'immigration (ONI)

- (ORSTOM) - Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération

- Office universitaire et culturel français pour l'Algérie

- Palais de la découverte

- Parcs nationaux

- Réunion des musées nationaux

- Syndicat des transports parisiens

- Thermes nationaux - Aix-les-Bains

- Universités

3. Muut kansalliset julkiset elimet

- Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.).

KREIKKA

Yksikköjen luettelo

1. Ministry of National Economy

2. Ministry of Education and Religion

3. Ministry of Commerce

4. Ministry of Industry, Energy and Technology

5. Ministry of Merchant Marine

6. Ministry to the Prime Minister

7. Ministry of the Aegean

8. Ministry of Foreign Affairs

9. Ministry of Justice

10. Ministry of the Interior

11. Ministry of Labour

12. Ministry of Culture and Sciences

13. Ministry of Environment, Planning and Public Works

14. Ministry of Finance

15. Ministry of Transport and Communications

16. Ministry of Health and Social Security

17. Ministry of Macedonia and Thrace

18. Army General Staff

19. Navy General Staff

20. Airforce General Staff

21. Ministry of Agriculture

22. General Secretariat for Press and Information

23. General Secretariat for Youth

24. General State Laboratory

25. General Secretariat for Further Education

26. General Secretariat of Equality

27. General Secretariat for Social Security

28. General Secretariat for Greeks Living Abroad

29. General Secretariat for Industry

30. General Secretariat for Research and Technology

31. General Secretariat for Sports

32. General Secretariat for Public Works

33. National Statistical Service

34. National Welfare Organisation

35. Workers' Housing Organisation

36. National Printing Office

37. Greek Atomic Energy Commission

38. Greek Highway Fund

39. University of Athens

40. University of the Aegean

41. University of Thessaloniki

42. University of Thrace

43. University of Ioannina

44. University of Patras

45. Polytechnic School of Crete

46. Sivitanidios Technical School

47. University of Macedonia

48. Eginitio Hospital

49. Areteio Hospital

50. National Centre of Public Administration

51. Hellenic Post (EL. TA.)

52. Public Material Management Organisation

53. Farmers' Insurance Organisation

54. School Building Organisation

IRLANTI

1. Tärkeimmät hankintayksiköt

Office of Public Works

2. Muut yksiköt

- President's Establishment

- Houses of the Oireachtas (Parliament)

- Department of the Taoiseach (Prime Minister)

- Office of the Tanaiste (Deputy Prime Minister)

- Central Statistics Office

- Department of Arts, Culture and the Gaeltacht

- National Gallery of Ireland

- Department of Finance

- State Laboratory

- Office of the Comptroller and Auditor General

- Office of the Attorney General

- Office of the Director of Public Prosecutions

- Valuation Office

- Civil Service Commission

- Office of the Ombudsman

- Office of the Revenue Commissioners

- Department of Justice

- Commissioners of Charitable Donations and Bequests for Ireland

- Department of the Environment

- Department of Education

- Department of the Marine

- Department of Agriculture, Food and Forestry

- Department of Enterprise and Employment

- Department of Trade and Tourism

- Department of Defence (1)

- Department of Foreign Affairs

- Department of Social Welfare

- Department of Health

- Department of Transport, Energy and Communications.

(1) Non-warlike materials contained in Annex II.

ITALIA

Hankintayksiköt

1. Ministry of the Treasury (1)

2. Ministry of Finance (2)

3. Ministry of Justice

4. Ministry of Foreign Affairs

5. Ministry of Education

6. Ministry of the Interior

7. Ministry of Public Works

8. Ministry for Co-ordination (International Relations and EC Agricultural Policies)

9. Ministry of Industry, Trade and Craft Trades

10. Ministry of Employment and Social Security

11. Ministry of Health

12. Ministry of Cultural Affairs and the Environment

13. Ministry of Defence (1)

14. Budget and Economic Planning Ministry

15. Ministry of Foreign Trade

16. Ministry of Posts and Telecommunications (3)

17. Ministry of the Environment

18. Ministry of University and Scientifical and Technological Research

(1) Ente centrale d'acquisto per la maggior parte degli altri ministeri ed enti.

(2) Esclusi gli acquisti effettuati dal monopolio dei sali e tabacchi.

(3) Soltanto i servizi postali.

LUXEMBURG

1. Ministère d'État: Service central des imprimés et des fournitures de l'État

2. Ministère de l'agriculture: Administration des Services techniques de l'Agriculture

3. Ministère de l'éducation nationale: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique

4. Ministère de la famille et de la solidarité sociale: Maisons de retraite

5. Ministère de la force publique: Armée (1) - Gendarmerie - Police

6. Ministère de la justice: Établissements pénitentiaires

7. Ministère de la santé publique: Hôpital neuropsychiatrique

8. Ministère des travaux publics: Bâtiments publics - Ponts et Chaussées

9. Ministère des Communications: Centre informatique de l'État

10. Ministère de l'environnement: Commissariat général à la Protection des Eaux.

(1) Matériel non de guerre contenu à l'annexe II.

ALANKOMAAT

Ministeriöt ja keskushallinnon elimet

1. Ministry of General Affairs - Ministerie van Algemene Zaken

- Advisory Council on Government Policy - Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

- National Information Office - Rijksvoorlightingsdienst

2. Ministry of the Interior - Ministerie van Binnenlandse Zaken

- Government Personnel Information System Service - Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel

- Redundancy Payment and Benefits Agency - Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen

- Public Servants Medical Expenses Agency - Dienst Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel

- RPD Advisory Service - RPD Advies

- Central Archives and Interdepartmental Text Processing - CAS/ITW

3. Ministry of Foreign Affairs + Directorate-General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs - Ministerie van Buitenlandse Zaken + Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking

4. Ministry of Defence - Ministerie van Defensie (1)

- Directorate of material Royal Netherlands Navy - Directie materieel Koninklijke Marine

- Directorate of material Royal Netherlands Army - Directie materieel Koninklijke Landmacht

- Directorate of material Royal Netherlands Air Force - Directie materieel Koninklijke Luchtmacht

5. Ministry of Economic Affairs - Ministerie van Economische Zaken

- Economic Investigation Agency - Economische Controledienst

- Central Plan Bureau - Centraal Planbureau

- Netherlands Central Bureau of Statistics - Centraal Bureau voor de Statistiek

- Senter - Senter

- Industrial Property Office - Bureau voor de Industriële Eigendom

- Central Licensing Office for Import and Export - Centrale Dienst voor de In- en Uitvoer

- State Supervision of Mines - Staatstoezicht op de Mijnen

- Geological Survey of the Netherlands - Rijks Geologische Dienst

6. Ministry of Finance - Ministerie van Financiën

- State Property Department - Dienst der Domeinen

- Directorates of the State Tax Department - Directies der Rijksbelastingen

- State Tax Department/Fiscal Intelligence and Information Department - Belastingdienst/FIOD

- State Tax Department/Computer Centre - Belastingdienst/Automatiseringscentrum

- State Tax Department/Training - Belastingdienst/Opleidingen

7. Ministry of Justice - Ministerie van Justitie

- Education and Training Organization, Directorate General for the Protection of Young People and the Care of Offenders - Opleidings- en vormingsorganisatie Directoraat-Generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg

- Child Care and Protection Board - Raden voor de Kinderbescherming in de provincies

- State Institutions for Child care and Protection - Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming in de provincies

(1) Niet voor oorlogsdoeleinden bestemd materiaal vermeld in bijlage II.

- Prisons - Penitentiaire inrichtingen in de provincie

- State Institutions for Persons Placed under Hospital Order - Rijksinrichtingen voor T.B.S.-verpleging in des provincies

- Internal Facilities Service of the Directorate for Young Offenders and Young Peoples Institute - Dienst Facilitaire Zaken van de Directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen

- Legal Aid Department - Dienst Gerechtelijke Ondersteuning in de arrondissementen

- Central Collection Office for the Courts - Centraal Ontvangstkantoor der Gerechten

- Central Debt Collection Agency of the Ministry of Justice - Centraal Justitie Incassobureau

- National Criminal Investigation Department - Rijksrecherche

- Forensic Laboratory - Gerechtelijk Laboratorium

- National Police Services Force - Korps Landelijke Politiediensten

- District offices of the Immigration and Naturalisation Service - Districtskantoren Immigratie- en Naturalisatiedienst

8. Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries - Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- National Forest Service - Staatsbosbeheer

- Agricultural Research Service - Dienst Landbouwkundig Onderzoek

- Agricultural Extension Service - Dienst Landbouwvoorlichting

- Land Development Service - Landinrichtingsdienst

- National Inspection Service for Animals and Animal Protection - Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees

- Plant Protection Service - Plantenziektenkundige Dienst

- General Inspection Service - Algemene Inspectiedienst

- National Fisheries Research Institute - Rijksinstituut voor Visserijonderzoek

- Government Institute for Quality Control of Agricultural Products - Rijkskwaliteit Instituut voor Land- en Tuinbouwprodukten

- National Institute for Nature Management - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek

- Game Fund - Jachtfonds

9. Ministry of Education and Science - Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen

- Royal Library - Koninklijke Bibliotheek

- Institute for Netherlands History - Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

- Netherlands State Institute for War Documentation - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

- Institute for Educational Research - Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs

- National Institute for Curriculum Development - Instituut voor de Leerplan Ontwikkeling

10. Ministry of Social Affairs and Employment - Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Wages Inspection Service - Loontechnische dienst

- Inspectorate for Social Affairs and Employment - Inspectie en Informatie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- National Social Assistance Consultancies Services - Rijksconsulentschappen Sociale Zekerheid

- Steam Equipment Supervision Service - Dienst voor het Stoomwezen

- Conscientious Objectors Employment Department - Tewerkstelling erkend gewetensbezwaarden militaire dienst

- Directorate for Equal Opportunities - Directie Emancipatie

11. Ministry of Transport, Public Works and Water Management - Ministerie van Verkeer en Waterstaat

- Directorate-General for Transport - Directoraat-Generaal Vervoer

- Directorate-General for Public Works and Water Management - Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat

- Directorate-General for Civil Aviation - Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst

- Telecommunications and Post Department - Hoofddirectie Telecommunicatie en Post

- Regional Offices of the Directorates-General and General Management, Inland Waterway Navigation Service - De regionale organisatie van de directoraten-generaal en de hoofddirectie Vaarwegmarkeringsdienst

12. Ministry of Housing, Physical Planning and Environment - Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

- Directorate-General for Environment Management - Directoraat-Generaal Milieubeheer

- Directorate-General for Public Housing - Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting

- Government Buildings Agency - Rijksgebouwendienst

- National Physical Planning Agency - Rijksplanologische Dienst

13. Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs - Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

- Social and Cultural Planning Office - Sociaal en Cultureel Planbureau

- Inspectorate for Child and Youth Care and Protection Services - Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

- Medical Inspectorate of Health Care - Inspecties van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

- Cultural Castle Council - Rijksdienst Kastelenbeheer

- National Archives Department - Rijksarchiefdienst

- Department for the Conservation of Historic Buildings and Sites - Rijksdienst voor de Monumentenzorg

- National Institute of Public Health and Environmental Protection - Rijksinstituut voor Milieuhygiëne

- National Archeological Field Survey Commission - Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

- Netherlands Office for Fine Arts - Rijksdienst Beeldende Kunst

14. Cabinet for Netherlands Antillean and Aruban Affairs - Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse zaken

15. Higher Colleges of State - Hogere Colleges van Staat

16. Council of State - Raad van State

17. Netherlands Court of Audit - Algemene Rekenkamer

18. National Ombudsman - Nationale Ombudsman

ITÄVALTA

1. Bundeskanzleramt - Amtswirtschaftsstelle

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für Gesundheit und Konsumentenschutz

4. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Beschaffung des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

5. Bundesministerium für Jugend und Familie - Amtswirtschaftsstelle

6. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

7. Bundesministerium für Inneres

a) Abteilung I/5 (Amtswirtschaftsstelle)

b) EDV-Zentrum (Beschaffung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen (Hardware))

c) Abteilung II/3 (Beschaffung von technischen Geräten und Einrichtungen für die Bundespolizei)

d) Abteilung I/6 (Beschaffung von Sachgütern (mit Ausnahme der von der Abteilung II/3 zu beschaffenden Sachgüter) für die Bundespolizei)

e) Abteilung IV/8 (Beschaffung von Fluggeräten)

8. Bundesministerium für Justiz - Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (1)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Arbeit und Soziales - Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt-Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Austro Control GmbH - Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung

21. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

22. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (nur Postwesen)

23. Bundesministerium für Umwelt - Amtswirtschaftsstelle

(1) Material außer Kriegsmaterial gemäß Anhang II.

PORTUGALI

Prime Minister's Office

Legal Centre

Centre for Studies and Training (Local Government)

Government Computer Network Management Centre

National Council for Civil Defense Planning

Permanent Council for Industrial Conciliation

Department for Vocational and Advanced Training

Ministerial Department with special responsibility for Macao

Ministerial Department responsible for Community Service by Conscientious Objectors Institute for Youth

National Administration Institute

Secretariat General, Prime Minister's Office

Secretariat for Administrative Modernization

Social Services, Prime Minister's Office

Ministry of Home Affairs

Directorate-General for Roads

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Civilian administrations

Customs Police

Republican National Guard

Police

Secretariat General

Technical Secretariat for Electoral Matters

Customs and Immigration Department

Intelligence and Security Department

National Fire Service

Ministry of Agriculture

Control Agency for Community Aid to Olive Oil Production

Regional Directorate for Agriculture (Beira Interior)

Regional Directorate for Agriculture (Beira Litoral)

Regional Directorate for Agriculture (Entre Douro e Minho)

Regional Directorate for Agriculture (Trás-os-Montes)

Regional Directorate for Agriculture (Alentejo)

Regional Directorate for Agriculture (Algarve)

Regional Directorate for Agriculture (Ribatejo e Oeste)

General Inspectorate and Audit Office (Management Audits)

Viticulture Institute

National Agricultural Research Institute

Institute for the Regulation and Guidance of Agricultural Markets

Institute for Agricultural Structures and Rural Development

Institute for Protection of Agri-Food Production

Institute for Forests

Institute for Agricultural Markets and Agri-Foods Industry

Secretariat General

IFADAP (Financial Institute for the Development of Agriculture and Fishing) (1)

INGA (National Agricultural Intervention and Guarantee Institute) (1)

Ministry of the Environment and Natural Resources

Directorate-General for Environment

Institute for Environmental Promotion

Institute for the Consumer

Institute for Meteorology

Secretariat General

Institute for Natural Conservancy

Ministerial Department for the Improvement of the Estoril Coast

Regional Directorates for Environment and Natural Resources

Water Institute

Ministry of Trade and Tourism

Commission responsible for the Application of Economic Penalties

Directorate-General for Competition and Prices

Directorate-General for Inspection (Economic Affairs)

Directorate-General for Tourism

Directorate-General for Trade

Tourism Fund

Ministerial Department responsible for Community Affairs

ICEP (Portuguese Foreign Trade Institute)

General Inspectorate for Gambling

National Institute for Training in Tourism

Regional Tourist Boards

Secretariat General

ENATUR (National Tourism Enterprise) - Public enterprise (1)

Ministry of Defence (2)

National Security Authority

National Council for Emergency Civil Planning

Directorate-General for Armaments and Defence Equipments

Directorate-General for Infrastructure

Directorate-General for Personnel

Directorate-General for National Defence Policy

Secretariat General

Office of the Chief of Staff of the Armed Forces (2)

Administrative Council of the Office of the Chief of Staff of the Armed Forces

Commission of Maintenance of NATO Infrastructure

Executive Commission of NATO Infrastructure

Social Works of the Armed Forces

Office of the Chief of Staff, Air Force (2)

Airforce Logistics and Administrative Commando

(1) Authority under joint Ministry of Trade and Tourism and Ministry of Finance control.

(2) Material não bélico constante do anexo II.

General Workshop for Aeronautical Equipment

Office of the Chief of Staff, Army (1)

Logistics Department

Directorate for Army Engineering

Directorate for Army Communications

Service Directorate for Fortifications and Army Works

Service Directorate for the Army Physical Education

Service Directorate Responsible for the Army Computer

Service Directorate for Intendancy

Service Directorate for Equipment

Service Directorate for Health

Directorate for Transports

Main Army Hospital

General Workshop of Uniforms and Equipment

General Workshop of Engineering Equipment

Bakery

Army Laboratory for Chemical and Pharmaceutical Products

Office of the Chief of Staff, Navy (1)

Directorate for Naval Facilities

Directorate-General for Naval Equipment

Directorate for Instruction and Training

Directorate of the Service of Naval Health

The Navy Hospital

Directorate for Supplies

Directorate for Transport

Directorate of the Service of Maintenance

Armed Computer Service

Continent Naval Commando

Açores Naval Commando

Madeira Naval Commando

Commando of Lisbon Naval Station

Army Centre for Physical Education

Administrative Council of Central Navy Administration

Naval War Height Institute

Directorate-General for the Navy

Directorate-General for Lighthouses and School for Lighthouse Keepers

The Hydrographic Institute

Vasco da Gama Aquarium

The Alfeite Arsenal

Ministry of Education

Secretariat General

Department for Planning and Financial Management

Department for Higher Education

Department for Secondary Education

(1) Material não bélico constante do anexo II.

Department for Basic Education

Department for Educational Resources Management

General Inspectorate of Education

Bureau for the Launching and Coordination of the School Year

Regional Directorate for Education (Norte)

Regional Directorate for Education (Centro)

Regional Directorate for Education (Lisbon)

Regional Directorate for Education (Alentejo)

Regional Directorate for Education (Algarve)

Camões Institute

Institute for Innovation in Education António Aurélio da Costa Ferreira

Institute for Sports

Department of European Affairs

Ministry of Education Press

Ministry of Employment and Social Security

National Insurance and Occupational Health Fund

Institute for Development and Inspection of Labour Conditions

Social Welfare Funds

Casa Pia de Lisboa (1)

National Centre for Pensions

Regional Social Security Centres

Commission on Equal Opportunity and Rights for Women

Statistics Department

Studies and Planning Department

Department of International Relations and Social Security Agreements

European Social Fund Department

Department of European Affairs and External Relations

Directorate-General for Social Works

Directorate-General for the Family

Directorate-General for Technical Support to Management

Directorate-General for Employment and Vocational Training

Directorate-General for Social Security Schemes

Social Security Financial Stabilization Fund

General Inspectorate for Social Security

Social Security Financial Management Institute

Employment and Vocational Training Institute

National Institute for Workers' Leisure Time

Secretariat General

National Secretariat for Rehabilitation

Social Services

Santa Casa de Misericordia de Lisboa (1)

(1) Authority under joint control of the Ministry of Employment and Social Security and the Ministry of Health Control.

Ministry of Finance

ADSE (Directorate-General for the Protection of Civil Servants)

Legal Affairs Office

Directorate-General for Public Administration

Directorate-General for Public Accounts and General Budget Supervision

Directorate-General for the State Loans Board

Directorate-General for the Customs Service

Directorate-General for Taxation

Directorate-General for State Assets

Directorate-General for the Treasury

Ministerial Department responsible for Economic Studies

Ministerial Department responsible for European Affairs

GAFEEP (Ministerial Department responsible for Studies on the Funding of the State and Public Enterprises)

General Inspectorate for Finance

Institute for Information Technology

State Loans Board

Secretariat General

SOFE (Social Services of the Ministry of Finance)

Ministry of Industry and Energy

Regional Delegation for Industry and Energy (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Delegation for Industry and Energy (Alentejo)

Regional Delegation for Industry and Energy (Algarve)

Regional Delegation for Industry and Energy (Centre)

Regional Delegation for Industry and Energy (North)

Directorate-General for Industry

Directorate-General for Energy

Geological and Mining Institute

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Oil Exploration and Production

Ministerial Department responsible for Community Affairs

National Industrial Property Institute

Portuguese Institute for Quality

Ineti (National Institute for Industrial Engineering and Technology)

Secretariat General

PEDIP Manager's Department

Legal Affairs Office

Commission for Emergency Industrial Planning

Commission for Emergency Energy Planning

IAPMEI (Institute for support of small and medium-sized enterprises and investments)

Ministry of Justice

Centre for Legal Studies

Social Action and Observation Centres

The High Council of the Judiciary (Conselho Superior de Magistratura)

Central Registry

Directorate-General for Registers and Other Official Documents

Directorate-General for Computerized Services

Directorate-General for Legal Services

Directorate-General for the Prison Service

Directorate-General for the Protection and Care of Minors Prison Establishments

Ministerial Department responsible for European Law

Ministerial Department responsible for Documentation and Comparative Law

Ministerial Department responsible for Studies and Planning

Ministerial Department responsible for Financial Management

Ministerial Department responsible for Planning and Coordinating Drug Control

São João de Deus Prison Hospital

Corpus Christi Institute

Guarda Institute

Institute for the Rehabilitation of Offenders

São Domingos de Benfica Institute

National Police and Forensic Science Institute

Navarro Paiva Institute

Padre António Oliveira Institute

São Fiel Institute

São José Institute

Vila Fernando Institute

Criminology Institutes

Forensic Medicine Institutes

Criminal Investigation Department

Secretariat General

Social Services

Ministry of Public Works, Transport and Communications

Council for Public and Private Works Markets

Directorate-General for Civil Aviation

Directorate-General for National Buildings and Monuments

Directorate-General for Road and Rail Transport

Ministerial Department responsible for River Crossings (Tagus)

Ministerial Department for Investment Coordination

Ministerial Department responsible for the Lisbon Railway Junction

Ministerial Department responsible for the Oporto Railway Junction

Ministerial Department responsible for Navigation on the Douro

Ministerial Department responsible for the European Communities

General Inspectorate for Public Works, Transport and Communications

Independent Executive for Roads

National Civil Engineering Laboratory

Social Works Department of the Ministry of Public Works, Transport and Communications

Secretariat General

Institute for Management and Sales of State Housing

CTT - Post & Telecommunications of Portugal SA (1)

(1) Unicamente serviços postais.

Ministry of Foreign Affairs

Directorate-General for Consular Affairs and for Financial Administration

Directorate-General for the European Communities

Directorate-General for Cooperation

Institute for Portuguese Emigrants and Portuguese Communities Abroad

Institute for Economic Cooperation

Secretariat General

Ministry of Territorial Planning and Management

Academy of Science

Legal Affairs Office

National Centre for Geographical Data

Regional Coordination Committee (Centre)

Regional Coordination Committee (Lisbon and Tagus Valley)

Regional Coordination Committee (Alentejo)

Regional Coordination Committee (Algarve)

Regional Coordination Committee (North)

Central Planning Department

Ministerial Department for European Issues and External Relations

Directorate-General for Local Government

Directorate-General for Regional Development

Directorate-General for Town and Country Planning

Ministerial Department responsible for Coordination of the Alqueva Project

General Inspectorate for Territorial Administration

National Statistical Institute

António Sergio Cooperative Institute

Institute for Scientific and Tropical Research

Geographical and Land Register Institute

National Scientific and Technological Research Board

Secretariat General

Ministry of the Sea

Directorate-General for Fishing

Directorate-General for Ports, Navigation and Maritime Transport

Portuguese Institute for Maritime Exploration

Maritime Administration for North, Centre & South

National Institute for Port Pilotage

Institute for Port Labour

Port Administration of Douro and Leixões

Port Administration of Lisbon

Port Administration of Setúbal and Sesimbra

Port Administration of Sines

Independent Executive for Ports

Infante D Henrique Nautical School

Portuguese Fishing School and School of Sailing and Marine Craft

Secretariat General

Ministry of Health

Regional Health Administrations

Health Centres

Mental Health Centres

Histocompatibility Centres

Regional Alcoholism Centres

Department for Studies and Health Planning

Health Human Resource Department

Directorate-General for Health

Directorate-General for Health Installations and Equipment

National Institute for Chemistry and Medicament

Support Centres for Drug Addicts

Institute for Computer and Financial Management of Health Services

Infirmary Technical Schools

Health Service Technical Colleges

Central Hospitals

District Hospitals

General Inspectorate of Health

National Institute of Emergency Care

Dr Ricardo Jorge National Health Institute

Dr Jacinto De Magalhaes Institute of Genetic Medicine

Dr Gama Pinto Institute of Ophthalmology

Portuguese Blood institute

General Practitioners Institutes

Secretariat General

Service for Prevention and Treatment of Drug Dependence

Social Services, Ministry of Health

SUOMI

>TAULUKON PAIKKA>

RUOTSI

>TAULUKON PAIKKA>

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Cabinet Office

Chessington Computer Centre

Civil Service College

Recruitment and Assessment Service

Civil Service Occupational Health Service

Office of Public Services and Science

Parliamentary Counsel Office

The Government Centre on Information Systems (CCTA)

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Prosecution Service

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure only)

Customs and Excise Department

Department for National Savings

Department for Education

Higher Education Funding Council for England

Department of Employment

Employment Appeal Tribunal

Industrial Tribunals

Office of Manpower Economics

Department of Health

Central Council for Education and Training in Social Work

Dental Practice Board

English National Board for Nursing, Midwifery and Health Visitors

National Health Service Authorities and Trusts

Prescriptions Pricing Authority

Public Health Laboratory Service Board

United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Department of National Heritage

British Library

British Museum

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums and Galleries Commission

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Commission on Historical Monuments of England

Royal Fine Art Commission (England)

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department of Social Security

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Regional Medical Service

Independent Tribunal Service

Disability Living Allowance Advisory Board

Occupational Pensions Board

Social Security Advisory Committee

Department of the Environment

Building Research Establishment Agency

Commons Commission

Countryside Commission

Valuation Tribunal

Rent Assessment Panels

Royal Commission on Environmental Pollution

The Buying Agency

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department of Trade and Industry

Laboratory of the Government Chemist

National Engineering Laboratory

National Physical Laboratory

National Weights and Measures Laboratory

Domestic Coal Consumers' Council

Electricity Committees

Gas Consumers' Council

Central Transport Consultative Committees

Monopolies and Mergers Commission

Patent Office

Department of Transport

Coastguard Services

Transport Research Laboratory

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

Boundary Commission for England

Gaming Board for Great Britain

Inspectors of Constabulary

Parole Board and Local Review Committees

House of Commons

House of Lords

Inland Revenue, Board of

Intervention Board for Agricultural Produce

Lord Chancellor's Department

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeal Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Office of the Social Security Commissioners

Supreme Court Group (England and Wales)

Court of Appeal - Criminal

Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Transport Tribunal

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Agricultural Development and Advisory Service

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Ministry of Defence (1)

Meteorological Office

Procurement Executive

National Audit Office

National Investment Loans Office

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates Court

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department of Agriculture

Northern Ireland, Department for Economic Development

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health and Social Services

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Northern Ireland Forensic Science Laboratory

Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Authority for Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office of Population Censuses and Surveys

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health

Service Commissioners

(1) Non-warlike materials provided for in Annex II.Ordnance Survey

Overseas Development Administration

Natural Resources Institute

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

Registry of Friendly Societies

Royal Commission on Historical Manuscripts

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Scotland, Crown Office and Procurator

Fiscal Service

Scotland, Registers of Scotland

Scotland, General Register Office

Scotland, Lord Advocate's Department

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scottish Courts Administration

Accountant of Court's Office

Court of Justiciary

Court of Session

Lands Tribunal for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Scottish Law Commission

Sheriff Courts

Social Security Commissioners' Office

The Scottish Office

Central Services

Agriculture and Fisheries Department

Crofters Commission

Red Deer Commission

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Industry Department

The Scottish Office Education Department

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Scottish Higher Education Funding Council

The Scottish Office Environment Department

Rent Assessment Panel and Committees

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Royal Fine Art Commission for Scotland

Home and Health Departments

HM Inspectorate of Constabulary

Local Health Councils

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland

Parole Board for Scotland and Local Review Committees

Scottish Council for Postgraduate Medical Education

Scottish Crime Squad

Scottish Criminal Record Office

Scottish Fire Service Training School

Scottish Health Service Authorities and Trusts

Scottish Police College

Scottish Record Office

HM Stationery Office (HMSO)

HM Treasury

Forward

Welsh Office

Royal Commission of Ancient and Historical Monuments in Wales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting

Local Government Boundary Commission for Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh Higher Education Finding Council

Welsh National Health Service Authorities and Trusts

Welsh Rent Assessment Panels."

LIITE II

"LIITE III

PALVELUHANKINTOJA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN ILMOITUSMALLI

A. ENNAKKOTIEDOT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero sekä mahdollisen lisätietoja antavan yksikön vastaavat tiedot, jos ne ovat erilaiset

2. Hankintojen suunniteltu kokonaisarvo kussakin liitteessä I A ilmoitetun palvelun pääluokassa

3. Sopimuksen tekomenettelyjen arvioitu aloitusajankohta kussakin pääluokassa

4. Muut tiedot

5. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

6. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

7. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

B. AVOIMET MENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. Palvelun pääluokka ja kuvaus. CPC-viitenumero. Suoritettavien palvelujen määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Säännöllisten sopimusten tai tietyn ajanjakson aikana uudistettavien sopimusten osalta myös myöhempien suunniteltuja palveluhankintoja koskevien tarjouskilpailujen arvioitu ajankohta, jos se on tiedossa

3. Toimituspaikka

4. a) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattikunnalle

b) Viittaus kyseiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen

c) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

5. Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä palveluista

6. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

7. Päivämäärä, jolloin palvelu on viimeistään suoritettava loppuun tai palveluhankintaa koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona palvelu on viimeistään aloitettava tai suoritettava.

8. a) Sen palveluyksikön nimi ja osoite, josta tarvittavat asiakirjat voi pyytää

b) Tarvittaessa päivämäärä, jona kyseiset pyynnöt on viimeistään esitettävä

c) Kyseisistä asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu ja maksuehdot

9. a) Päivämäärä, jona tarjousten vastaanottaminen päättyy

b) Osoite, johon tarjoukset on lähetettävä

c) Kieli tai kielet, jo(i)lla tarjoukset on laadittava

10. a) Henkilöt, jotka saavat olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa

b) Avaustilaisuuden päivä, kellonaika ja paikka

11. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

12. Tärkeimmät rahoitusta ja maksua koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säädöksiin, joissa niitä säännellään

13. Sopimuspuoleksi valittavalta palvelujen suorittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

14. Palvelujen suorittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet

15. Aika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

16. Sopimuksen tekemisen perusteet ja mahdollisuuksien mukaan niiden tärkeysjärjestys. Muut perusteet kuin halvin hinta on mainittava, jos ne eivät ilmene sopimusasiakirjoista

17. Muut tiedot

18. Päivä(t), jo(i)na ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu

19. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

20. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

21. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

C. RAJOITETUT MENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, teleksi- ja telekopionumero

2. Palvelun pääluokka ja kuvaus. CPC-viitenumero. Suoritettavien palvelujen määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Säännöllisten sopimusten tai tietyn ajanjakson aikana uudistettavien sopimusten osalta myös myöhempien suunniteltuja palveluhankintoja koskevien tarjouskilpailujen arvioitu ajankohta, jos se on tiedossa

3. Toimituspaikka

4. a) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattikunnalle

b) Viittaus kyseiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen

c) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

5. Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä palveluista

6. Niiden palvelujen suorittajien suunniteltu (tai likimääräinen) lukumäärä, joilta tarjouksia pyydetään

7. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

8. Päivämäärä, jolloin palvelu on viimeistään suoritettava loppuun tai palveluhankintaa koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona palvelu on viimeistään aloitettava tai suoritettava

9. Sopimuspuoleksi valittavalta palvelujen suorittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

10. a) Mahdollisesti noudatettavan nopeutetun menettelyn perustelut

b) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy

c) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava

d) Kieli tai kielet, jo(i)lla osallistumishakemukset on laadittava

11. Tarjouspyyntöjen viimeinen lähetyspäivä

12. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

13. Palvelujen suorittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet

14. Sopimuksen tekemisen perusteet, jos ne eivät käy ilmi tarjouspyynnöstä, ja mahdollisuuksien mukaan niiden tärkeysjärjestys

15. Muut tiedot

16. Päivä(t), jo(i)na ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu

17. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

18. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

19. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

D. NEUVOTTELUMENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, teleksi- ja telekopionumero

2. Palvelun pääluokka ja kuvaus. CPC-viitenumero. Suoritettavien palvelujen määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Säännöllisten sopimusten tai tietyn ajanjakson aikana uudistettavien sopimusten osalta myös myöhempien suunniteltuja palveluhankintoja koskevien tarjouskilpailujen arvioitu ajankohta, jos se on tiedossa

3. Toimituspaikka

4. a) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattikunnalle

b) Viittaus kyseiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen

c) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys

5. Tieto siitä, voiko palvelujen suorittaja tehdä osatarjouksia kyseisistä palveluista

6. Niiden palvelujen suorittajien suunniteltu (tai likimääräinen) lukumäärä, joilta tarjouksia pyydetään

7. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

8. Päivämäärä, jolloin palvelu on viimeistään suoritettava loppuun tai palveluhankintaa koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona palvelu on viimeistään aloitettava tai suoritettava

9. Sopimuspuoleksi valittavalta palvelujen suorittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto.

10. a) Mahdollisesti noudatettavan nopeutetun menettelyn perustelut

b) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy

c) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava

d) Kieli tai kielet, jo(i)lla osallistumishakemukset on laadittava

11. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

12. Palvelujen suorittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet

13. Hankintaviranomaisen mahdollisesti jo valitsemien palvelujen suorittajien nimet ja osoitteet

14. Muut tiedot

15. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

16. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

17. Päivä(t), jo(i)na ilmoitus on aikaisemmin julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

18. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

E. ILMOITUS TEHDYISTÄ SOPIMUKSISTA

1. Hankintaviranomaisen nimi ja osoite

2. Valittu sopimuksen tekomenettely. Perustelut mahdolliselle neuvottelumenettelyn noudattamiselle ilman ennalta julkaistua sopimusta koskevaa ilmoitusta (11 artiklan 3 kohta)

3. Palvelun pääluokka ja kuvaus. CPC-viitenumero. Hankittujen palvelujen määrä

4. Päivä, jona sopimus on tehty

5. Sopimuksen tekemisen perusteet

6. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä

7. Valittujen yhden tai useamman palvelujen suorittajan nimi ja osoite

8. Maksettu hinta tai hinnan ala- ja yläraja (vähintään/enintään)

9. Valitun (valittujen) tarjouksen (tarjousten) arvo(t) tai kallein ja halvin tarjous, jotka otettiin huomioon sopimuksen teossa

10. Mahdollisesti alihankintana kolmansille annettavan sopimuksen osuus ja sen arvo

11. Muut tiedot

12. Päivä, jona sopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

13. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

14. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

15. Jos sopimus koskee liitteessä I B lueteltuja palveluja, hankintaviranomaisen suostumus ilmoituksen julkaisemiseen (16 artiklan 3 kohta)."

LIITE III

"LIITE IV

TAVARANHANKINTOJA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN ILMOITUSMALLIT

A. ENNAKKOTIEDOT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero sekä mahdollisen erillisen lisätietoja antavan yksikön vastaavat tiedot, jos ne ovat erilaiset

2. Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä tai arvo. Toimintakohtaisen tuoteryhmittelyn (CPA) viitenumero

3. Sopimuksen tai sopimusten tekomenettelyjen arvioitu aloituspäivä (jos tiedossa)

4. Muut tiedot

5. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

6. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

7. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

B. AVOIMET MENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely

b) Sopimuslaji, jota varten tarjouksia pyydetään

3. a) Toimituspaikka

b) Toimitettavien tuotteiden luonne sekä maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta tai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten CPA-viitenumero

c) Toimitettavien tavaroiden määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Säännöllisten sopimusten tai tietyn ajanjakson aikana uudistettavien sopimusten osalta myös myöhempien suunniteltuja tavaranhankintoja koskevien tarjouskilpailujen arvioitu ajankohta, jos se on tiedossa

d) Tieto siitä, voivatko tavarantoimittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä tavaranhankinnoista

4. Päivämäärä, jona tavaroiden on oltava viimeistään toimitettu tai tavaranhankintoja koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona tavaran toimittaminen on viimeistään aloitettava tai suoritettava

5. a) Palveluyksikön nimi ja osoite, josta voi pyytää sopimusasiakirjoja ja täydennysasiakirjoja

b) Näiden pyyntöjen esittämisen mahdollinen määräaika

c) Kyseisistä asiakirjoista mahdollisesti perittävä maksu ja maksuehdot

6. a) Päivämäärä, jona tarjousten vastaanottaminen päättyy

b) Osoite, johon tarjoukset on toimitettava

c) Kieli tai kielet, jo(i)lla tarjoukset on laadittava

7. a) Henkilöt, jotka saavat olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa

b) Avaustilaisuuden päivä, kellonaika ja paikka

8. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

9. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säädöksiin, joissa niitä säännellään

10. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

11. Tavarantoimittajan omaa asemaa koskevat sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet

12. Aika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

13. Sopimuksen tekemisen perusteet. Muut perusteet kuin alin hinta on mainittava, jos ne eivät ilmene sopimusasiakirjoista

14. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

15. Muut tiedot

16. Päivä(t), jo(i)na ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu

17. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

18. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

19. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

C. RAJOITETUT MENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely

b) Mahdollisesti noudatettavan nopeutetun menettelyn perustelut

c) Sopimuslaji, jota varten tarjouksia pyydetään

3. a) Toimituspaikka

b) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä sekä maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta tai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten. CPA-viitenumero

c) Toimitettavien tuotteiden määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Säännöllisten sopimusten tai tietyn ajanjakson aikana uudistettavien sopimusten osalta myös myöhempien suunniteltuja tavaranhankintoja koskevien tarjouskilpailujen arvioitu ajankohta, jos se on tiedossa

d) Tieto siitä, voivatko tavarantoimittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä tavaranhankinnoista

4. Päivämäärä, jona tavaroiden on oltava viimeistään toimitettu tai tavaranhankintoja koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona tavaran toimittaminen on viimeistään aloitettava tai suoritettava

5. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

6. a) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava

c) Kieli tai kielet, jo(i)lla osallistumishakemukset on laadittava

7. Tarjouspyyntöjen viimeinen lähetyspäivä

8. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

9. Tavarantoimittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet

10. Sopimuksen tekemisen perusteet, jos ne eivät ilmene tarjouspyynnöstä

11. Niiden tavarantoimittajien suunniteltu tai likimääräinen lukumäärä, joilta tarjouksia pyydetään

12. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

13. Muut tiedot

14. Päivä(t), jo(i)na ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu

15. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

16. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

17. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

D. NEUVOTTELUMENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero ja sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely

b) Mahdollisesti noudatettavan nopeutetun menettelyn perustelut

c) Sopimuslaji, jota varten tarjouksia pyydetään

3. a) Toimituspaikka

b) Toimitettavien tuotteiden luonne sekä maininta, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingtoimintaa, vuokrausta tai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää varten. CPA-viitenumero

c) Toimitettavien tavaroiden määrä. Maininta erityisesti lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää. Säännöllisten sopimusten tai tietyn ajanjakson aikana uudistettavien sopimusten osalta myös myöhempien suunniteltuja tavaranhankintoja koskevien tarjouskilpailujen arvioitu ajankohta, jos se on tiedossa

d) Tieto siitä, voivatko tavarantoimittajat tehdä osatarjouksia kyseisistä tavaranhankinnoista

4. Päivämäärä, jona tavaroiden on oltava viimeistään toimitettu tai tavaranhankintoja koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona tavaran toimittaminen on viimeistään aloitettava tai suoritettava

5. Sopimuspuoleksi valittavalta tavarantoimittajien ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

6. a) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava

c) Kieli tai kielet jo(i)lla osallistumishakemukset on laadittava

7. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

8. Tavarantoimittajan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason toteamiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet

9. Niiden tavarantoimittajien suunniteltu tai likimääräinen lukumäärä, joilta tarjouksia pyydetään

10. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

11. Hankintaviranomaisen mahdollisesti jo valitsemien tavarantoimittajien nimet ja osoitteet

12. Päivä(t), jo(i)na asiasta on aikaisemmin julkaistu ilmoitus Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

13. Muut tiedot

14. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

15. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

16. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

E. TEHDYT SOPIMUKSET

1. Hankintaviranomaisen nimi ja osoite

2. Valittu sopimuksen tekomenettely. Perustelut mahdolliselle neuvottelumenettelyn noudattamiselle ilman ennalta julkaistua tarjouspyyntöilmoitusta (6 artiklan 3 kohta)

3. Päivä, jona sopimus on tehty

4. Sopimuksen tekemisen perusteet

5. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä

6. Valittujen yhden tai useamman tavarantoimittajan nimi ja osoite

7. Toimitettujen tuotteiden luonne ja määrä, tarvittaessa tavarantoimittajittain CPA-viitenumero

8. Maksettu hinta tai hinnan ala- ja yläraja (vähintään/enintään)

9. Valitun (valittujen) tarjouksen (tarjousten) arvo(t) tai kallein ja halvin tarjous, joka otettiin huomioon sopimuksen teossa

10. Mahdollisesti alihankintana kolmansille annettava sopimuksen osuus ja sen arvo

11. Muut tiedot

12. Päivä, jona sopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

13. Päivä, jona kyseinen ilmoitus on lähetetty

14. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen."

LIITE IV

"LIITE IV

RAKENNUSURAKOITA KOSKEVIEN SOPIMUSTEN ILMOITUSMALLIT

A. ENNAKKOTIEDOT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. a) Rakennuspaikka

b) Rakennusurakoiden laji ja laajuus, ja jos rakennusurakka on jaettu osaurakoihin, näiden osaurakoiden olennaiset ominaisuudet kokonaisurakkaan nähden

c) Suunniteltujen urakoiden likimääräinen kustannusarvio, jos se on saatavissa

3. a) Rakennusurakkaa tai -urakoita koskevan sopimuksen tai sopimusten tekomenettelyjen arvioitu aloituspäivä

b) Rakennusurakan arvioitu aloituspäivä, jos se on tiedossa

c) Rakennusurakan arvioitu toteutusaikataulu, jos se on tiedossa

4. Rakennusurakan rahoitus- ja hinnantarkistusehdot ja/tai viittaukset säännöksiin, joissa niitä säännellään, jos ne ovat tiedossa

5. Muut tiedot

6. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

7. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

8. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

B. AVOIMET MENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely

b) Sopimuslaji, jota varten tarjouksia pyydetään

3. a) Rakennuspaikka

b) Rakennusurakoiden laji ja laajuus sekä rakennusurakan yleispiirteet. Maininta erityisesti mahdollisista lisäurakkamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisäurakkamahdollisuuksia voidaan käyttää

c) Jos sopimuksen kohteena oleva rakennusurakka tai sopimus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä tai useammasta osasta taikka niistä kaikista

d) Tiedot rakennusurakan tai sopimuksen kohteesta, jos sopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu

4. Päivämäärä, jona töiden on oltava viimeistään saatettu päätökseen tai rakennusurakoita koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona työt on viimeistään aloitettava

5. a) Sen yksikön nimi ja osoite, josta voi pyytää sopimusasiakirjoja ja täydennysasiakirjoja

b) Näistä asiakirjoista mahdollisesti perittävän maksun määrä ja sen suorittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

6. a) Päivämäärä, jona tarjousten vastaanottaminen päättyy

b) Osoite, johon tarjoukset on toimitettava

c) Kieli tai kielet, jo(i)lla tarjoukset on laadittava

7. a) Henkilöt, jotka mahdollisesti saavat olla läsnä tarjousten avaustilaisuudessa

b) Avaustilaisuuden päivä, kellonaika ja paikka

8. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

9. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säädöksiin, joissa niistä säädetään

10. Sopimuspuoleksi valittavalta urakoitsijoiden ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

11. Urakoitsijalta vaadittavat taloudelliset ja tekniset vähimmäisedellytykset

12. Aika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa

13. Sopimuksen tekemisen perusteet. Muut perusteet kuin halvin hinta on mainittava, jos ne eivät ilmene sopimusasiakirjoista

14. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

15. Muut tiedot

16. Päivä, jona ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu

17. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

18. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

19. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

C. RAJOITETUT MENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely

b) Mahdollisesti noudatettavan nopeutetun menettelyn perustelut

c) Sopimuslaji, jota varten tarjouksia pyydetään

3. a) Rakennuspaikka

b) Rakennusurakoiden laji ja laajuus sekä rakennusurakan yleispiirteet. Maininta erityisesti mahdollisista lisäurakkamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisäurakkamahdollisuuksia voidaan käyttää

c) Jos sopimuksen kohteena oleva rakennusurakka on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä tai useammasta osasta taikka niistä kaikista

d) Tiedot rakennusurakan tai sopimuksen kohteesta, jos sopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu

4. Päivämäärä, jona töiden on oltava viimeistään saatettu päätökseen tai rakennusurakoita koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona työt on viimeistään aloitettava

5. Sopimuspuoleksi valittavalta urakoitsijoiden ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

6. a) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava

c) Kieli tai kielet, jo(i)lla osallistumishakemukset on laadittava

7. Tarjouspyyntöjen viimeinen lähetyspäivä

8. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

9. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai viittaukset säädöksiin, joissa niitä säännellään

10. Urakoitsijan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat taloudelliset ja tekniset vähimmäisedellytykset

11. Sopimuksen tekemisen perusteet, jos ne eivät käy ilmi tarjouspyynnöstä

12. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

13. Muut tiedot

14. Päivä, jona ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, tai maininta siitä, ettei sitä ole julkaistu

15. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

16. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

17. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

D. NEUVOTTELUMENETTELYT

1. Hankintaviranomaisen nimi, osoite, puhelinnumero, sähkeosoite, teleksi- ja telekopionumero

2. a) Valittu sopimuksen tekomenettely

b) Mahdollisesti noudatettavan nopeutetun menettelyn perustelut

c) Sopimuslaji, jota varten tarjouksia pyydetään

3. a) Rakennuspaikka

b) Toimitettavien suoritteiden luonne ja laajuus sekä rakennusurakan yleispiirteet. Maininta erityisesti mahdollisista lisäurakkamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu ajankohta, jolloin kyseisiä lisäurakkamahdollisuuksia voidaan käyttää

c) Jos sopimuksen kohteena oleva rakennusurakka tai sopimus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja mahdollisuus tehdä tarjous yhdestä tai useammasta osasta taikka niistä kaikista

d) Tiedot rakennusurakan tai sopimuksen kohteesta, jos sopimukseen kuuluu myös hankkeiden suunnittelu

4. Päivämäärä, jona työt on oltava viimeistään saatettu päätökseen tai rakennusurakoita koskevan sopimuksen voimassaoloaika ja mahdollisuuksien mukaan päivämäärä, jona työt on viimeistään aloitettava

5. Sopimuspuoleksi valittavalta urakoitsijoiden ryhmittymältä mahdollisesti vaadittava oikeudellinen muoto

6. a) Päivämäärä, jona osallistumishakemusten vastaanottaminen päättyy

b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava

c) Kieli tai kielet, jo(i)lla osallistumishakemukset on laadittava

7. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut

8. Tärkeimmät rahoitusta ja maksuja koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja/tai säädökset, joissa niitä säädellään

9. Urakoitsijan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavan taloudellisen ja teknisen suorituskyvyn vähimmäistason arvioimiseksi tarvittavat tiedot ja muodollisuudet

10. Mahdollinen vaihtoehtojen esittämiskielto

11. Hankintaviranomaisen mahdollisesti jo valitsemien toimittajien nimet ja osoitteet

12. Päivä(t), jolloin asiasta on aikaisemmin julkaistu ilmoitus Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

13. Muut tiedot

14. Päivä, jona ennakkotietoja koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

15. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

16. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen

17. Päivä(t), jo(i)na samasta asiasta on aikaisemmin julkaistu ilmoitus Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

18. Tieto siitä, sovelletaanko sopimukseen julkisia hankintoja koskevaa sopimusta

E. TEHDYT SOPIMUKSET

1. Hankintaviranomaisen nimi ja osoite

2. Valittu sopimuksen tekomenettely. Perustelut mahdolliselle neuvottelumenettelyn noudattamiselle ilman ennalta julkaistua sopimusta koskevaa ilmoitusta (7 artiklan 4 kohta)

3. Päivä, jona sopimus on tehty

4. Sopimuksen tekemisen perusteet

5. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä

6. Valittujen yhden tai useamman urakoitsijan nimi ja osoite

7. Toimitettujen suoritteiden luonne ja laajuus sekä valmiin rakennusurakan yleispiirteet

8. Maksettu hinta tai hinnan ala- ja yläraja (vähintään/enintään)

9. Valitun (valittujen) tarjouksen (tarjousten) arvo(t) tai kallein ja halvin tarjous, jotka otettiin huomioon sopimuksen teossa

10. Mahdollisesti alihankintana kolmansille annettava sopimuksen osuus ja sen arvo

11. Muut tiedot

12. Päivä, jona sopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä

13. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty

14. Päivä, jona Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto on vastaanottanut ilmoituksen."

Top