EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0670

97/670/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 1997, Alankomaiden esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

OJ L 285, 17.10.1997, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/670/oj

31997D0670

97/670/EY: Komission päätös, tehty 8 päivänä lokakuuta 1997, Alankomaiden esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen)

Virallinen lehti nro L 285 , 17/10/1997 s. 0040 - 0040


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä lokakuuta 1997,

Alankomaiden esittämästä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä (Ainoastaan hollanninkielinen teksti on todistusvoimainen) (97/670/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/79/EY (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

sekä katsoo, että

Alankomaiden 3 päivänä helmikuuta 1997 komissiolle esittämän ja komission 7 päivänä helmikuuta 1997 vastaanottaman pyynnön liitteenä oli kertomus, joka sisälsi 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa vaaditut tiedot; pyyntö koskee tietyntyyppisten kaasupurkauslamppujen asentamista tietyntyyppisessä moottoriajoneuvossa käytettäväksi tarkoitettuun tietyntyyppiseen ajovalaisimeen,

Alankomaiden toimittamista tiedoista käy ilmi, että kyseisen uudentyyppisen kaasupurkauslampun ja ajovalaisimen tekniikka ja toimintaperiaate eivät vastaa yhteisön lainsäädännön vaatimuksia; kuitenkin kokeiden ja koetulosten kuvaukset ja liikenneturvallisuuden varmistamiseksi toteutetut toimenpiteet ovat tyydyttävät ja varmistavat turvallisuustason, joka vastaa sellaisten lamppujen ja ajovalaisimien turvallisuustasoa, jotka täyttävät voimassa olevien direktiivien vaatimukset ja erityisesti moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/761/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 89/517/ETY (4), vaatimukset,

kyseinen uudentyyppinen kaasupurkauslamppu ja kyseinen uudentyyppinen ajovalaisin täyttävät ECE-sääntöjen (Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöt) N:o 7, 8, 98 ja 99 vaatimukset; näin ollen on perusteltua sallia EY-tyyppihyväksynnän myöntäminen niille kolmelle hyödykkeelle, joille on pyydetty poikkeusta, eli kaasupurkauslampputyypille, kyseisentyyppisellä lampulla varustetulle ajovalaisimelle ja tietyntyyppiselle moottoriajoneuvolle edellyttäen, että kyseinen ajoneuvotyyppi varustetaan automaattisella valon korkeudensäätöjärjestelmällä, ajovalaisimien puhdistusjärjestelmällä ja järjestelmällä, joka takaa lähivalojen toiminnan myös silloin, kun kaukovalot palavat,

asiaa koskevia yhteisön direktiivejä muutetaan näiden uuden tekniikan mukaisten kaasupurkauslamppujen ja kyseisillä lampuilla varustettujen ajovalaisimien ja kyseisillä ajovalaisimilla varustettujen moottoriajoneuvojen markkinoille saattamisen mahdollistamiseksi, ja

tässä päätöksessä määrätty toimenpide on neuvoston direktiivillä 70/156/ETY perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukainen,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään Alankomaiden poikkeuspyyntö, joka koskee tietyntyyppisen kaasupurkauslampun asentamista tietyntyyppisessä moottoriajoneuvossa käytettävään tietyntyyppiseen ajovalaisimeen, sillä edellytyksellä, että kyseinen ajoneuvotyyppi varustetaan automaattisella valon korkeudensäätöjärjestelmällä, ajovalaisimien puhdistusjärjestelmällä ja järjestelmällä, joka takaa lähivalojen toiminnan myös silloin, kun kaukovalot palavat.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Alankomaiden kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 8 päivänä lokakuuta 1997.

Komission puolesta

Martin BANGEMANN

Komission jäsen

(1) EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1

(2) EYVL L 18, 21.1.1997, s. 7

(3) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96

(4) EYVL L 265, 12.9.1989, s. 15

Top