EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0423

97/423/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1997, päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY muuttamisesta sekä Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaille Itävallan alueille tarkoitettujen sikojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 180, 9.7.1997, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/1997; Implisiittinen kumoaja 397D0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/423/oj

31997D0423

97/423/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1997, päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY muuttamisesta sekä Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaille Itävallan alueille tarkoitettujen sikojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 180 , 09/07/1997 s. 0028 - 0030


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä kesäkuuta 1997,

päätösten 93/24/ETY ja 93/244/ETY muuttamisesta sekä Aujeszkyn tautia koskevista lisätakeista taudista vapaille Itävallan alueille tarkoitettujen sikojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/423/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 97/12/EY (2), ja erityisesti sen 9 artiklan 3 kohdan ja 10 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

Itävalta pitää osaa alueestaan vapaana Aujeszkyn taudista ja on esittänyt komissiolle selventävät asiakirjat direktiivin 64/432/ETY 10 artiklan mukaisesti,

kyseisillä alueilla otettiin käyttöön ohjelma Aujeszkyn taudin hävittämiseksi,

komission päätöksessä 93/244/ETY (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/30/EY (4), vahvistetaan Aujeszkyn tautia koskevat lisätakeet tiettyihin yhteisön alueen osiin, joissa on hyväksytty hävittämisohjelma, tarkoitettujen sikojen osalta sekä luetellaan kyseiset alueet liitteessä I,

ohjelman katsotaan olleen menestyksekäs taudin hävittämisessä Tonavajoen pohjoispuolisesta Ala-Itävallasta; nämä alueet on sen vuoksi aiheellista poistaa päätöksen 93/244/ETY liitteessä I olevasta alueiden luettelosta,

Itävallan viranomaiset soveltavat kansallisella alueellaan tapahtuviin sikojen siirtoihin vähintään tässä päätöksessä säädettyjä sääntöjä vastaavia sääntöjä,

ei ole tarpeen vaatia lisätakeita jäsenvaltioilta tai jäsenvaltioiden alueilta, jotka katsotaan Aujeszkyn taudista vapaiksi,

komission päätöksessä 93/24/ETY (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 97/30/EY, vahvistetaan Aujeszkyn tautia koskevat lisätakeet taudista vapaisiin jäsenvaltioihin tai taudista vapaille alueille tarkoitettujen sikojen osalta sekä luetellaan kyseiset alueet liitteessä I,

kyseiset Itävallan taudista vapaat alueet on tarpeen lisätä päätöksen 93/24/ETY liitteeseen I, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Korvataan päätöksen 93/24/ETY liite I tämän päätöksen liitteellä I.

2. Korvataan päätöksen 93/244/ETY liite I tämän päätöksen liitteellä II.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 1997.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä kesäkuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 1977/64

(2) EYVL N:o L 109, 25.4.1997, s. 1

(3) EYVL N:o L 111, 5.5.1993, s. 21

(4) EYVL N:o L 12, 15.1.1997, s. 39

(5) EYVL N:o L 16, 25.1.1993, s. 18

LIITE I

"LIITE I

Aujeszkyn taudista vapaat alueet, joilla rokottaminen ei ole sallittua

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

"LIITE I

>TAULUKON PAIKKA>

Top