EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0195

97/195/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1997, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Alankomaiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 82, 22.3.1997, p. 56–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/195/oj

31997D0195

97/195/EY: Komission päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 1997, sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Alankomaiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 082 , 22/03/1997 s. 0056 - 0060


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 19 päivänä maaliskuuta 1997,

sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti Alankomaiden osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (97/195/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi 22 päivänä tammikuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/217/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjalla, ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan g alakohdan,

sekä katsoo, että

helmikuussa 1997 Alankomaiden eläinlääkintäviranomaiset totesivat, että Alankomaissa oli esiintynyt klassista sikaruttoa,

direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti tautipesäkkeiden ympärille muodostettiin välittömästi valvontavyöhyke,

Rijsbergenissä Bredan RVV-piirissä (kring) ilmenneen, 15 päivänä helmikuuta vahvistetun tautipesäkkeen ympärille muodostettiin valvontavyöhyke,

eläinlääkäri tarkastaa kaikki valvontavyöhykkeellä olevat sikatilat säännöllisesti tämän tarkastuksen aikana kerätään tarvittaessa näytteitä laboratoriotutkimusta varten; vyöhykkeellä ei ole havaittu todisteita klassisesta sikarutosta,

terveyttä koskevista vaatimuksista tuoreen lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa annetussa neuvoston direktiivissä 64/433/ETY (2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 95/23/ETY (3), vahvistetaan säännökset tuoreen lihan terveysmerkin käytöstä,

Alankomaat on pyytänyt erityisratkaisua valvontavyöhykkeellä sijaitsevilta tiloilta peräisin olevien ja toimivaltaisen viranomaisen erikoisluvalla teurastettujen sikojen lihan merkitsemiseen ja käyttöön, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän eläinlääkintäkomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1. Alankomaat saa käyttää neuvoston direktiivin 64/433/ETY 3 artiklan 1 kohdan A alakohdan e alakohdan mukaista merkkiä sellaisten sikojen lihassa, jotka ovat peräisin direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti Alankomaiden Rijsbergeniin muodostetulla valvontavyöhykkeellä sijaitsevilta tiloilta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 80/217/ETY ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan säännösten soveltamista, edellyttäen, että:

a) kyseiset siat ovat peräisin tilalta, jonka ei ole epidemiologisissa tutkimuksissa todettu olleen missään yhteydessä tartunnan saaneisiin tiloihin;

b) kyseiset siat ovat peräisin tilalta, jonka eläinlääkäri on tarkastanut vähintään kolmen viikon ajan viikoittain. Tarkastuksessa on tutkittu tilan kaikki siat;

c) kyseisiin sikoihin on sovellettu direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 6 kohdan f ja g alakohdan mukaisia, 15 päivänä helmikuuta 1997 vahvistettuja suojatoimenpiteitä;

d) kyseiset siat ovat olleet mukana ruumiinlämmön tarkkailun ja kliinisen tutkimuksen ohjelmassa. Ohjelma on suoritettava liitteen I mukaisesti;

e) kyseiset siat on teurastettu 12 tunnin kuluessa teurastamoon saapumisesta.

2. Alankomaiden on varmistettava, että 1 kohdassa tarkoitetusta lihasta annetaan liitteen II mukainen todistus.

2 artikla

Sianlihan, joka täyttää 1 artiklan 1 kohdan edellytykset ja joka toimitetaan yhteisön sisäiseen kauppaan, mukana on oltava 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu todistus.

3 artikla

Alankomaiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen sikojen vastaanottoon nimetyt teurastamot eivät ota samana päivänä teurastettaviksi muita sikoja kuin kyseisiä sikoja.

4 artikla

Alankomaiden on toimitettava jäsenvaltioille ja komissiolle:

a) niiden teurastamojen nimet ja sijaintipaikat, jotka on nimetty vastaanottamaan teurastettaviksi 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut siat;

b) kuukausittainen kertomus, jossa on seuraavat tiedot:

- alue, johon 1 artiklan säännöksiä sovelletaan,

- nimetyissä teurastamoissa teurastettujen sikojen lukumäärä,

- tunnistusjärjestelmä ja siirtojen valvontajärjestelmä, joita sovelletaan teurassikoihin direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan 6 kohdan f alakohdan i alakohdan mukaisesti,

- ohjeet liitteessä I tarkoitetun ruumiinlämmön tarkkailuohjelman soveltamisesta.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivään toukokuuta 1997.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 1997.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 47, 21.2.1980, s. 11

(2) EYVL N:o 121, 29.7.1964, s. 2012/64

(3) EYVL N:o L 243, 11.10.1995, s. 7

LIITE I

RUUMIINLÄMMÖN TARKKAILU

Päätöksen 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun ruumiinlämmön tarkkailun ja kliinisen tutkimuksen ohjelmaan on sisällyttävä seuraavat toimenpiteet:

1. Teurassikalähetyksen lastausta edeltävien 24 tunnin aikana toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on varmistettava, että virkaeläinlääkäri tutkii tähän lähetykseen kuuluvista sioista tietyn määrän mittaamalla ruumiinlämmön rektaalisesti. Niiden sikojen määrän, joiden ruumiinlämpö mitataan, on oltava seuraava:

>TAULUKON PAIKKA>

Tutkimuksen aikana merkitään toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen laatimaan taulukkoon jokaisen sian korvamerkin numero, tutkimusajankohta ja ruumiinlämpö.

Jos tutkimuksessa mitattu ruumiinlämpö on 40 °C tai korkeampi, asiasta on välittömästi ilmoitettava virkaeläinlääkärille. Virkaeläinlääkärin on aloitettava taudin tutkiminen ottaen huomioon yhteisön toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 80/217/ETY 4 artiklan säännökset.

2. Hieman ennen (0-3 tuntia) 1 kohdan mukaisesti tutkitun lähetyksen lastausta toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen nimeämän eläinlääkärin on suoritettava kliininen tutkimus.

3. Edellä 1 ja 2 kohdan mukaisesti tutkitun sikalähetyksen lastausajankohtana virkaeläinlääkärin on annettava terveystodistus, joka on toimitettava lähetyksen mukana nimettyyn teurastamoon.

4. Nimetyssä teurastamossa ruumiinlämmön tarkkailutulokset on annettava ante mortem tutkimuksen suorittavan eläinlääkärin käyttöön.

LIITE II

>KAAVION ALKU>

TODISTUS

1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tuoretta lihaa varten komission päätöksen 97/195/EY

N:o (1)

Lastauspaikka:

Ministeriö:

Osasto:

I. Lihan tunnistetiedot

Sioista saatava liha

Palojen laji:

Palojen tai pakkausten määrä:

Nettopaino:

II. Lihan alkuperä

Hyväksytyn teurastamon osoite ja eläinlääkinnällinen valvontanumero:

III. Lihan määräpaikka

Liha lähetetään

(lastauspaikka)

(määräpaikka)

seuraavalla kuljetusvälineellä (2)

Vastaanottajan nimi ja osoite:

(1) Virkaeläinlääkärin antama sarjanumero.

(2) Lähetyksen tapahtuessa rautatievaunussa tai kuorma-autolla on ilmoitettava rekisterinumero, laivalähetysten osalta laivan nimi ja tarvittaessa kontin numero.

IV. Terveysvakuutus

Allekirjoittanut virkaeläinlääkäri todistaa, että edellä mainittu liha on tuotettu direktiivissä 64/433/ETY vahvistetuissa tuotanto- ja valvontaedellytyksissä ja että se vastaa sianlihan merkitsemisestä ja käytöstä neuvoston direktiivin 80/217/ETY 9 artiklan mukaisesti tehdyn päätöksen 97/195/EY säännöksiä.

Tehty (paikka) (päiväys)

(Virkaeläinlääkärin nimi ja allekirjoitus)

>KAAVION LOOPU>

Top