EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2177

Komission asetus (EY) N:o 2177/96, annettu 13 päivänä marraskuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 822/87 38 artiklassa tarkoitetun esitislauksen käyttöön ottamisesta markkinointivuodeksi 1996/1997

OJ L 291, 14.11.1996, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2177/oj

31996R2177

Komission asetus (EY) N:o 2177/96, annettu 13 päivänä marraskuuta 1996, asetuksen (ETY) N:o 822/87 38 artiklassa tarkoitetun esitislauksen käyttöön ottamisesta markkinointivuodeksi 1996/1997

Virallinen lehti nro L 291 , 14/11/1996 s. 0017 - 0018


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2177/96,

annettu 13 päivänä marraskuuta 1996,

asetuksen (ETY) N:o 822/87 38 artiklassa tarkoitetun esitislauksen käyttöön ottamisesta markkinointivuodeksi 1996/1997

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1592/96 (2), ja erityisesti sen 38 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo, että

komission asetuksessa (ETY) N:o 2721/88 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2181/91 (4), vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 822/87 38, 41 ja 42 artiklassa säädettyjen vapaaehtoisten tislausten soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt; komission asetuksessa (EY) N:o 1650/96 (5) vahvistetaan ensitislaukseen sovellettavat hinnat ja tuet sekä eräät muut määrät markkinointivuodeksi 1996/1997,

satoennusteet ja varastojen määrä viinivuoden lopussa huomioon ottaen markkinoiden ennustettavissa oleva tilanne johtaa muiden viinivuoden tislaustoimenpiteiden kanssa tukeen oikeuttavien määrien vahvistamiseen tasolle, joka mahdollistaa markkinoiden tervehdyttämisen markkinoiden hyvään hallintaan soveltuvia määriä ylittämättä,

Espanjan ja Portugalin heikkojen tuotosten vuoksi on tarpeen vahvistaa eri määrä Portugalista korjatuista viinirypäleistä saaduille tuotteille ja enimmäismäärä C-viinivyöhykkeen espanjalaiselta osalta korjatuista rypäleistä peräisin olevista tuotteista tislatuille tuotteille, jotta saataisiin koko yhteisön tuotantoa vastaavina prosenttimäärinä ilmaistut tulokset; Saksan ja Itävallan pöytäviinin tuotantoa koskevien tietojen hallinnollisen saatavuuden vuoksi näille maille olisi säädettävä erityisjärjestelmä,

tämän asetuksen soveltamiseksi on tarpeen tuntea tuotantoa varten viljellyt alat, jotta voitaisiin määrittää tuottajien tislaamat määrät; huomattavalla määrällä kreikkalaisia tuottajia ei ole tarvittavia tietoja säädettyjen hallintotoimenpiteiden toteuttamisen viivästymisen vuoksi; edellä mainittujen tuottajien toimenpiteistä pois jäämisen estämiseksi olisi säädettävä, että viitealat voitaisiin määritellä koko Kreikkaa koskevan kiinteän tuotoksen pohjalta,

tämän toimenpiteen tehokkuuden lisäämiseksi olisi yhtäältä keskitettävä tämän tislauksen käyttö viinivuoden ensimmäisiin kuukausiin ja toisaalta tuottajien allekirjoittamien sopimusten ja ilmoitusten asianmukainen noudattaminen viinien tislaamoon toimittamisen takaavalla vakuudella, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 822/87 38 artiklassa tarkoitettu pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen soveltuvien viinien esitislaus otetaan käyttöön viinivuodeksi 1996/1997.

Pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen soveltuvien viinien määrä, jonka tuottajat voivat tislata asetuksen (ETY) N:o 2721/88 mukaisesti, rajoitetaan 15 hehtolitraan hehtaaria kohti.

Tämä määrä rajoitetaan kuitenkin Portugalista korjatuista rypäleistä saatujen tuotteiden osalta 13 hehtolitraan hehtaaria kohti, ja C-viinivyöhykkeen espanjalaisesta osasta korjatuista rypäleistä saatujen tuotteiden osalta tämä määrä rajoitetaan 18 prosenttiin näistä tuotteista peräisin olevien pöytäviinien tuotannosta.

Asetuksen (ETY) N:o 2721/88 2 artiklan 1 kohdasta poiketen Saksassa ja Itävallassa korjatuista rypäleistä saatujen pöytäviinien ja pöytäviinin valmistukseen soveltuvien viinien määrät, jotka tuottajat voivat tislata, rajoitetaan yksinomaan pöytäviinituotannon prosenttimäärään. Tämä prosenttimäärä vahvistetaan yhdeksäksi prosentiksi.

Tuotettu pöytäviinimäärä, johon sovelletaan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitettuja määriä, on kunkin tuottajan osalta komission asetuksen (EY) N:o 1294/96 (6) mukaisesti esitetyn tuotantoilmoituksen pöytäviiniä koskevassa sarakkeessa olevien viinin määrien kokonaismäärä, kun sitä edellytetään.

2. Sen pöytäviinin tai pöytäviinin valmistukseen soveltuvan viinin määrän, jonka kreikkalaiset tuottajat voivat tislata, laskemiseksi käytettävä ala saadaan jakamalla asetuksen (EY) N:o 1294/96 mukaisesti esitetyn tuotantoilmoituksen pöytäviinisarakkeessa olevan viinin määrä 64:llä.

2 artikla

1. Asetuksen (ETY) N:o 2721/88 6 artiklan 1 kohdasta poiketen tätä tislausta varten allekirjoitetut sopimukset ja ilmoitukset esitetään hyväksymistä varten toimivaltaiselle interventioelimelle viimeistään 25 päivänä tammikuuta 1997.

2. Määrät, joita sopimukset ja ilmoitukset koskevat ja jotka on hyväksytty, on toimitettava tislaamoon viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 1997.

3. Sopimusten ja ilmoitusten hyväksymispyyntöön liitetään todisteet 6 ecun suuruisen vakuuden asettamista hehtolitraa kohti.

Vakuus vapautetaan suhteessa toimitettuihin määriin, kun tuottaja antaa todisteet näiden tislaamoon toimittamisesta.

Vakuus menetetään, jos yhtään toimitusta ei ole tehty säädetyssä määräajassa.

4. Jäsenvaltiot voivat rajoittaa tuottajan tekemien, kyseistä tislausta koskevien sopimusten määrän.

5. Toimivaltaisen elimen on hyväksyttävä sopimukset ja ilmoitukset viimeistään 14 päivänä maaliskuuta 1997.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä marraskuuta 1996.

Komission puolesta

Franz FISCHLER

Komission jäsen

(1) EYVL N:o L 84, 27.3.1987, s. 1

(2) EYVL N:o L 206, 16.8.1996, s. 31

(3) EYVL N:o L 241, 1.9.1988, s. 88

(4) EYVL N:o L 202, 25.7.1991, s. 16

(5) EYVL N:o L 207, 17.8.1996, s. 10

(6) EYVL N:o L 166, 5.7.1996, s. 14

Top