Help Print this page 

Document 31996R1404

Title and reference
Neuvoston asetus (EY) N:o 1404/96, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1996, ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life) annetun asetuksen (ETY) N:o 1973/92 muuttamisesta
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
OJ L 181, 20.7.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1404/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31996R1404

Neuvoston asetus (EY) N:o 1404/96, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1996, ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life) annetun asetuksen (ETY) N:o 1973/92 muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 181 , 20/07/1996 s. 0001 - 0005


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1404/96,

annettu 15 päivänä heinäkuuta 1996,

ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life) annetun asetuksen (ETY) N:o 1973/92 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (1),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon (3).

noudattaa perustamissopimuksen 189 c artiklassa määrättyä menettelyä (4),

sekä katsoo, että

ympäristöalan rahoitusväline Life toteutetaan vaiheittain, ja sen ensimmäinen vaihe päättyy 31 päivänä joulukuuta 1995,

ympäristöalan rahoitusvälineen perustamisesta (Life) annetun asetuksen (ETY) N:o 1973/92 (5) 14 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, että komissio tekee ehdotukset mahdollisista muutoksista parannusten tekemiseksi toiminnan jatkamiseksi ensimmäisen vaiheen jälkeen,

koska Lifella on ollut myönteinen vaikutus yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteiden toteutumiseen, on syytä toteuttaa toinen, neljän vuoden mittainen vaihe, joka päättyy 31 päivänä joulukuuta 1999,

Lifesta ensimmäisen vaiheen aikana saadut kokemukset ovat osoittaneet, että on tarpeen keskittää voimia määrittelemällä tarkemmin ne toiminnan alueet, jotka voivat hyötyä yhteisön rahoitustuesta, parantaa hallinnollisia menettelyjä ja tarkentaa entisestään näiden toimien valinta- ja arviointiperusteita,

on syytä parantaa Lifen soveltamista koskevien menettelyjen sekä yleisölle ja mahdollisille tuensaajille tiedottamista koskevien menettelyjen tehokkuutta ja avoimuutta,

valmistelevien toimien olisi kohdistuttava hallitusten elinten (paikallisten, alueellisten ja kansallisten) ja/tai valtioista riippumattomien elinten ja/tai sosiaalis-taloudellisten toimijoiden maidenvälisen yhteisen toiminnan edistämiseen, yhteistyöhön ja taitotiedon siirtoon,

yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja tiettyjen Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden välillä tehtyjen Eurooppa-sopimusten lisäpöytäkirjoissa määrätään näiden valtioiden osallistumisesta yhteisön ohjelmiin erityisesti ympäristön alalla,

vaikka edellä mainittujen Keski- ja Itä-Euroopan maiden olisi itse vastattava osallistumisestaan aiheutuvista kustannuksista, yhteisö voi tarvittaessa erityistapauksissa ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavien sääntöjen sekä asiaankuuluvien assosiointisopimusten mukaisesti päättää asianomaisen maan kansallista osuutta täydentävästä panoksesta,

Välimeren ja Itämeren rannikon kolmansien maiden osalta, jotka eivät ole Euroopan yhteisön kanssa assosiointisopimuksen tehneitä Keski- ja Itä-Euroopan maita, on tarve panna täytäntöön teknisen avun toimia sekä demonstraatiotoimia, ja

tähän asetukseen lisätään Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission 6 päivänä maaliskuuta 1995 antaman julistuksen 2 kohdassa tarkoitettu ohjeellinen rahoitusmäärä ohjelman koko keston ajaksi, tämän kuitenkaan vaikuttamatta perustamissopimuksessa määriteltyihin budjettivallan käyttäjän toimivaltuuksiin,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetusta (ETY) N:o 1973/92 seuraavasti:

1) Korvataan 1 ja 2 artikla seuraavasti:

"1 artikla

Perustetaan ympäristöä koskeva rahoitusväline, jäljempänä `Life-tuki`.

Life-tuen yleistavoite on edesauttaa yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön kehittämistä ja tarvittaessa sen täytäntöönpanoa.

2 artikla

Toiminnan alat, joille voidaan myöntää Life-rahoitustukea, ovat:

1) Yhteisössä:

a) luonnonsuojelutoimet:

luonnonvaraisten lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY (*) ja direktiivin 92/43/ETY sekä erityisesti eurooppalaisen Natura 2000 -verkoston täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimet, sellaisina kuin ne on määritelty luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta neuvoston 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun direktiivin 92/43/ETY (**) 1 artiklan a alakohdassa;

b) muut yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöön panemiseksi suunnitellut toimet:

i) innovaatio- ja esittelytoimet, joiden tarkoituksena on edistää kestävää kehitystä teollisuustoiminnassa,

ii) paikallisille viranomaisille suunnatut demonstraatiotoimet, kannustavat toimet ja teknisen avun toimet ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi maankäytön kehittämisessä ja suunnittelussa tarkoituksena edistää kestävää kehitystä,

iii) valmistelevat toimet, joiden tarkoituksena on edistää yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa, erityisesti seuraavilla aloilla:

- rannikkoalueiden, niille laskevien jokien ja niiden mahdollisten kosteikkoalueiden suojelu sekä järkevä ja kestävä hoito,

- jätteiden, erityisesti myrkyllisten ja vaarallisten jätteiden, vähentäminen,

- vesivarojen suojelu ja vesien hallinta, jätevesien tai pilaantuneiden vesien käsittely mukaan lukien,

- ilman pilaantuminen, happamoituminen ja troposfäärin otsoni.

2) Välimeren tai Itämeren rannikon kolmansissa maissa, jotka eivät ole Euroopan unionin kanssa assosiointisopimuksen tehneitä Keski- ja Itä-Euroopan maita:

a) tekninen apu ympäristöalalla tarvittavien hallintorakenteiden luomiseksi sekä ympäristöpolitiikan ja -toimintaohjelmien kehittämiseksi;

b) tärkeiden elinympäristöjen, joissa esiintyy uhanalaisia kasvi- tai eläinlajeja, säilyttäminen tai kunnostaminen luonnonsuojelun näkökulmasta;

c) demonstraatiotoimet kestävän kehityksen edistämiseksi.

3) Liitännäistoimenpiteet, jotka ovat tarpeen ensimmäisen vaiheen aikana ja 1 ja 2 kohdan mukaisten toimien seuraamiseksi, arvioimiseksi ja edistämiseksi, sekä tällaisista toimista saatuja kokemuksia ja tuloksia koskevien tietojen levittämiseksi.

(*) EYVL N:o L 206, 22.7.1992, s. 7

(**) EYVL N:o L 103, 25.4.1979, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 94/24/EY (EYVL N:o L 164, 30.6.1994, s. 9)."

2) Poistetaan 3 artikla.

3) Korvataan 7 ja 8 artikla seuraavasti:

"7 artikla

1. Life toteutetaan vaiheittain. Toinen vaihe alkaa 1 päivänä tammikuuta 1996 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 1999.

Ohjeellinen rahoitusmäärä toisen vaiheen täytäntöön panemiseksi ajanjaksona 1996-1999 on 450 miljoonaa ecua.

Budjettivallan käyttäjä määrittää kutakin varainhoitovuotta varten käytettävissä olevat määrärahat rahoitusnäkymien mukaisesti.

2. Myöhempinä Life-tuen täytäntöönpanojaksoina ohjeellisen määrän on oltava yhteisön voimassa olevien rahoituspuitteiden mukainen.

3. Neuvosto tarkastelee komission 30 päivään syyskuuta 1997 mennessä antaman kertomuksen perusteella ennen 31 päivää joulukuuta 1997 ohjeellista määrää sen mahdolliseksi tarkistamiseksi perustamissopimuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen, rahoitusnäkymien puitteissa ja saadut hakemukset huomioon ottaen.

8 artikla

1. Kullekin 2 artiklassa tarkoitetulle toiminnan alalle voidaan yhteisön varoista myöntää seuraavat prosentuaaliset osuudet:

a) 46 prosenttia 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuille toimille;

b) 46 prosenttia 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuille toimille; tästä voidaan enintään 12 prosenttia osoittaa 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuihin toimiin;

c) 5 prosenttia 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuille toimille;

d) 3 prosenttia 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille toimille.

2. Yhteisön taloudellisen tuen määrä 2 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan b ja c alakohdassa mainittujen toimien osalta on enintään 50 prosenttia tukeen oikeuttavista kustannuksista.

Poikkeustapauksissa kyseinen määrä on:

- enintään 30 prosenttia sellaisten toimien kustannuksista, joiden oletetaan tuottavan huomattavasti tuloa. Tällaisessa tapauksessa edunsaajan rahoitusosuuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin yhteisön tuki,

- enintään 75 prosenttia sellaisten toimien kustannuksista, jotka koskevat direktiivissä 92/43/ETY määriteltyjä Euroopan unionin ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä tai ensisijaisesti suojeltavia lajeja tai direktiivissä 79/409/ETY mainittuja lintulajeja, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon.

3. Yhteisön taloudellisen tuen määrä 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen teknisen avun toimien ja 2 artiklan 3 kohdassa mainittujen liitännäistoimenpiteiden osalta on enintään 100 prosenttia näiden toimien kustannuksista."

4) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

"9 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ehdotukset rahoitettaviksi toimiksi. Jos toimet koskevat useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, ehdotuksen toimittaa se jäsenvaltio, jossa yhteensovittava viranomainen tai toimielin on.

Hakemukset on toimitettava komissiolle 31 päivään tammikuuta mennessä. Komissio päättää hakemuksista 31 päivään heinäkuuta mennessä.

2. Jos toimeen kohdistuu yhteisön erityinen intressi, komissio voi kuitenkin julkaisemalla Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä kuulutuksen pyytää yhteisöön sijoittautuneita oikeushenkilöitä ja luonnollisia henkilöitä ilmoittamaan kiinnostuksensa saada avustusta toimeen.

3. Kolmansien maiden kansalliset viranomaiset saattavat kyseisten maiden hakemukset komission käsiteltäväksi.

4. Komissio toimittaa jäsenvaltioille yhteenvedon kiinnostuksen ilmoitusten yhteydessä saatujen ehdotusten pääkohdista ja sisällöstä sekä kolmansien maiden esittämistä hakemuksista. Pyynnöstä komissio asettaa alkuperäiset asiakirjat jäsenvaltioiden käyttöön tarkastelua varten.

5. Edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt tukitoimet ovat direktiivin 92/43/ETY 21 artiklassa säädetyn menettelyn alaisia; muut Life-tukea saavat toimet hyväksytään tämän asetuksen 13 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Komissio ilmoittaa direktiivin 92/43/ETY 21 artiklassa ja tämän asetuksen 13 artiklassa tarkoitetuille komiteoille 9 a artiklassa määriteltyjen edellytysten ja tärkeysjärjestyksen soveltamisesta.

Hyväksytyt toimet antavat aihetta:

- yhteisössä toteutettavien toimien osalta komission puitepäätökseen, joka on osoitettu jäsenvaltioille ja joka koskee hyväksyttyjä ehdotuksia, sekä edunsaajille osoitettuihin yksittäisiin päätöksiin, jotka koskevat eriyisiä toimia,

- kolmansissa maissa toteutettavien toimien osalta sopimukseen tai yleissopimukseen, jossa määritellään osallistujien oikeudet ja velvollisuudet ja joka on tehty kyseisten toimien toteuttamisesta vastuussa olevien edunsaajien kanssa.

6. Taloudellisen tuen määrä, rahoitusta ja valvontaa koskevat säännöt sekä kaikki tekniset ehdot tuen saamisen toteuttamiselle määritellään tehtävän ja sen muodon perusteella ja vahvistetaan joko komission tekemässä päätöksessä tai edunsaajien kanssa tehtävässä sopimuksessa tai yleissopimuksessa."

5) Lisätään seuraavat artiklat:

"9 a artikla

1. Edellä 2 artiklassa ehdotettujen ja tarkoitettujen toimien on oltava perustamissopimuksen ja yhteisön lainsäädännön mukaisia ja täytettävä seuraavat edellytykset:

a) Euroopan yhteisössä toteutettaviin toimiin sovellettavat yleiset edellytykset:

- toimien on oltava yhteisön edun mukaisia edistämällä merkittävästi yhteisön ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön täytäntöönpanoa,

- toimien toteuttajien on oltava teknisesti ja taloudellisesti luotettavia,

- toimet on voitava toteuttaa teknisten ehdotusten, hallinnon (ajoitus ja talousarvio) ja kustannustehokkuuden osalta,

- monikansallisen toimintatavan edistäminen voisi olla lisäedellytys, jos tällä toimintatavalla todennäköisesti olisi kansalliseen toimintatapaan verrattuna toteutettavuuden, johdonmukaisuuden ja kustannusten osalta tehokkaampia tuloksia.

b) Yhteisössä toteutettaviin toimiin sovellettavat erityiset edellytykset:

i) edellä 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjen luonnonsuojelutoimien osalta toimet koskevat:

- jonkin jäsenvaltion direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan nojalla ehdottamia alueita tai

- direktiivin 79/409/ETY 4 artiklan perusteella luokiteltuja alueita tai

- direktiivin 92/43/ETY liitteissä II ja IV tai direktiivin 79/409/ETY liitteessä I mainittuja lajeja;

ii) teollisuustoimintaa koskevien toimien on täytettävä asiaankuuluvat edellytykset seuraavista:

- toimien on tarjottava ratkaisuja johonkin yhteisössä hyvin usein ilmenevään tai joitakin jäsenvaltioita suuresti haittaavaan ongelmaan,

- toimien on oltava teknisesti innovatiivisia ja edistyksellisiä,

- toimien on oltava esimerkkejä luovia ja nykytilanteeseen verrattuna edistyksellisiä,

- toimien on kannustettava ympäristönsuojelulle suotuisten menettelyjen ja teknologioiden laajaa soveltamista,

- toimilla on pyrittävä kehittämään ja siirtämään sellaista osaamista, jota voidaan käyttää samanlaisissa tai samankaltaisissa tilanteissa,

- toimilla on oltava ympäristön kannalta potentiaalinen tyydyttävä kustannus-hyöty-suhde;iii) paikallisia viranomaisia tukevien toimien on täytettävä asiaankuuluvat edellytykset seuraavista:

- toimien on tarjottava ratkaisuja johonkin yhteisössä usein ilmenevään tai joitakin jäsenvaltioita suuresti haittaavaan ongelmaan,

- suunniteltujen toimien innovatiivinen luonne on osoitettava sovellettavaa metodologiaa käyttäen,

- toimien on oltava esimerkkejä luovia ja nykytilanteeseen verraten edistyksellisiä,

- toimien on edistettävä yhteistyötä ympäristöalalla;

iv) valmistelevilla toimilla olisi valmisteltava luonteeltaan rakenteellisempia toimia.

c) Kolmansissa maissa täytäntöön pantaviin toimiin sovellettavat edellytykset:

- toimien on oltava Euroopan yhteisön edun mukaisia, erityisesti siltä osin kuin on kyse yhteisön osallistumisesta alueellisten ja kansainvälisten suuntausten ja sopimusten täytäntöönpanoon,

- toimien on edistettävä kansainvälisellä, kansallisella tai alueellisella tasolla kestävää kehitystä tukevan toimintatavan toteuttamista,

- toimien on tarjottava ratkaisuja kyseisellä alueella ja sektorilla laajalti koettuihin ongelmiin,

- toimien on lisättävä rajat ylittävää, maidenvälistä tai alueellista yhteistyötä,

- toimien on oltava toteutettavissa teknisten ehdotusten, hallinnon (ajoitus ja talousarvio) ja kustannus-hyöty-suhteen osalta,

- toimien toteuttajien on oltava teknisesti ja taloudellisesti luotettavia.

2. Edellä olevan 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i ja ii alakohdan nojalla tehtyjä hakemuksia, jotka eivät täytä 1 kohdan b alakohdan ii ja iii alakohdassa esitettyjä erityisiä edellytyksiä, ei oteta huomioon Life-rahoitustukea myönnettäessä.

9 b artikla

Niiden hakemusten osalta, jotka koskevat 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan i, ii ja iii alakohdassa tarkoitettuja toimia, seuraavia kustannuksia ei pidetä tukeen oikeuttavina kustannuksina:

- sellaisten tutkimusten kustannuksia, jotka eivät erityisesti kohdistu rahoitettavien toimien tavoitteisiin,

- raskaisiin perusrakenteisiin tehtävistä investoinneista tai muista kuin innovatiivisista rakenteellisista investoinneista aiheutuvia kustannuksia,

- tutkimustoimintaa tai teknologian kehittämistä koskevat kustannukset,

- teollisessa mittakaavassa jo vakiintunut toiminta."

6) Korvataan 10 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Yhteisön taloudellisen tuen saajien toteuttaminen toimien onnistumisen takaamiseksi komissio toteuttaa tarpeelliset toimenpiteet:

- sen tarkistamiseksi, että yhteisön rahoittamat toimet on toteutettu asianmukaisesti ja tämän asetuksen määräyksiä noudattaen,

- epäkohtien ehkäisemiseksi ja toimenpiteisiin ryhtymiseksi,

- väärinkäytön tai laiminlyönnin vuoksi aiheettomasti saatujen varojen takaisin perimiseksi."

7) Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissio voi lykätä johonkin toimeen myönnetyn taloudellisen tuen myöntämistä, vähentää tuen määrää tai periä sen takaisin, jos se havaitsee väärinkäytöksiä, tämän asetuksen määräysten noudattamatta jättäminen mukaan lukien, tai jos ilmenee, että toimeen on komission hyväksyntää pyytämättä tehty huomattava muutos, joka on ristiriidassa toimen luonteen tai täytäntöönpanoehtojen kanssa."

8) Korvataan 12 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissio huolehtii yhteisön rahoittamien toimien toteuttamisen tehokkaasta seurannasta, tämän asetuksen määräysten mukaisuuden seuranta mukaan lukien. Tästä seurannasta huolehditaan komission ja edunsaajan kesken yhteisesti sovittavan menettelyn mukaisesti laadittavien kertomusten ja pistokokeiden avulla."

9) Lisätään seuraava artikla:

"13 a artikla

Life-rahoitusta voidaan myöntää assosioituneille Keski- ja Itä-Euroopan maille (KIE) näiden maiden (kanssa tehtävien tai tehtyjen) assosiointisopimusten yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevissa lisäpöytäkirjoissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, lisämäärärahojen perusteella."

10) Korvataan 14 artikla seuraavasti:

"14 artikla

Komissio antaa 31 päivään joulukuuta 1998 mennessä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja määrärahojen käytöstä ja tekee ehdotukset mahdollisista muutoksista toiminnan jatkamiseksi toisen vaiheen jälkeen.

Neuvosto päättää perustamissopimuksen mukaisesti kolmannen vaiheen täytäntöönpanosta 1 päivästä tammikuuta 2000 alkaen."

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä heinäkuuta 1996.

Neuvoston puolesta

D. SPRING

Puheenjohtaja

(1) EYVL N:o C 184, 18.7.1995, s. 12

(2) EYVL N:o C 18, 22.2.1996

(3) EYVL N:o C 100, 2.4.1996

(4) Euroopan parlamentin lausunto annettu 17 päivänä marraskuuta 1995 (EYVL N:o C 323, 4.12.1995), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 18 päivänä joulukuuta 1995 (EYVL N:o C 134, 6.5.1996) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 5 päivänä kesäkuuta 1996 (EYVL N:o C 181, 24.6.1996).

(5) EYVL N:o L 206, 22.7.1992, s. 1

Top